PARTNER BLOGA:

Genesis Cinema Skater Jak uzyskać dynamiczne i płynne przejazdy kamery?

Przewiń w dół

Prze­te­sto­wa­li­śmy Gene­sis Cine­ma Ska­ter, czy­li nie­po­zor­ny wózek, któ­ry przy odro­bi­nie wpra­wy pozwa­la osią­gnąć efek­tow­ne prze­jaz­dy wideo.

Po publi­ka­cji nasze­go ostat­nie­go fil­mu na YouTu­be kil­ka osób zapy­ta­ło nas, jak nakrę­ci­li­śmy płyn­ne prze­jaz­dy kame­ry. Ujaw­ni­my to w tym wpi­sie 😎

Oglą­da­jąc kino lub tele­wi­zję nie­mal na każ­dym kro­ku napo­ty­ka­my na efek­tow­ne, ide­al­nie płyn­ne prze­jaz­dy kame­ry. Czy jest szan­sa, aby spró­bo­wać choć­by zbli­żyć się do uzy­ska­nia takie­go efek­tu sto­sun­ko­wo nie­wiel­kim kosz­tem? Oczy­wi­ście. Spo­so­bów na uzy­ska­nie płyn­nych prze­jaz­dów kame­ry przez ama­to­ra jest kil­ka. Naj­po­pu­lar­niej­szym z nich są chy­ba tak zwa­ne sli­de­ry, czy­li dłu­gie meta­lo­we szy­ny, po któ­rych poru­sza się apa­rat lub kame­ra. Zapew­nia­ją one sta­bil­ne uję­cia, są jed­nak mało poręcz­ne i uciąż­li­we w trans­por­cie. Jakie są alter­na­tyw­ne roz­wią­za­nia?

Jed­nym z nich jest prze­te­sto­wa­na przez nas… “desko­rol­ka” dla kamer Gene­sis Cine­ma Ska­ter. Pod tą nazwą kry­je się wózek prze­zna­czo­ny dla lustrza­nek i kamer, a tak­że wszyst­kie­go, co da się przy­mo­co­wać za pomo­cą gwin­ta 1/4″.

Genesis Cinema Skater

Pierwsze wrażenie

Plat­for­ma wóz­ka ma trój­kąt­ny kształt i wyko­na­na jest z alu­mi­nium. Spra­wia wra­że­nie solid­nej i odpor­nej kon­struk­cji, przy tym nie jest prze­sad­nie cięż­ka. Wózek sam w sobie waży nie­co mniej niż 1 kilo­gram. Na każ­dym z boków znaj­du­je się wycię­cie, znacz­nie uła­twia­ją­ce pod­no­sze­nie, prze­no­sze­nie oraz pro­wa­dze­nie wóz­ka pod­czas uję­cia. Sze­ro­kość poni­żej 30 cm spra­wia, że sprzęt zmie­ści się w nie­jed­nym ple­ca­ku czy tor­bie.

W plat­for­mie Gene­sis Cine­ma Ska­ter znaj­du­ją się czte­ry punk­ty mon­ta­żo­we w posta­ci otwo­rów z gwin­tem  1/4. W zesta­wie dołą­czo­ny jest rów­nież jeden adap­ter gwin­tu do stan­dar­du 3/8″. W rezul­ta­cie pozwa­la to zamon­to­wać na wóz­ku apa­rat, kame­rę, gło­wi­cę, ramię lub inne potrzeb­ne akce­so­ria do fil­mo­wa­nia (ekran, oświe­tle­nie itd.).

Gene­sis Cine­ma Ska­ter wypo­sa­żo­no w trzy koła osa­dzo­ne na łoży­skach. Przy­po­mi­na­ją one kół­ka, któ­re znaj­dzie­cie w popu­lar­nych rol­kach. Są spo­rych roz­mia­rów, a w doty­ku wyda­ją się raczej twar­de. Pod­czas ruchu zarów­no koła jak i łoży­ska cho­dzą gład­ko i cicho.

Kąt każ­de­go z kół moż­na oddziel­nie regu­lo­wać za pomo­cą wygod­nej śru­by, co w efek­cie daje wie­le moż­li­wo­ści pro­wa­dze­nia wóz­ka. Moż­li­we są nie tyl­ko ruchy przód/tył i lewo/prawo, jak na tra­dy­cyj­nym sli­de­rze. Tutaj wychy­la­jąc jed­no z kół może­my spra­wić, że wózek będzie jechał po łuku, co pozwa­la uzy­skać zupeł­nie nowy rodzaj prze­jaz­dów i ujęć pozio­mych. Ba, może­my wyko­nać nawet prze­jazd 360 stop­ni wokół wybra­ne­go obiek­tu! A ponie­waż przy regu­la­cji każ­de­go z kół znaj­du­je się podział­ka, ulu­bio­ne prze­jaz­dy może­my potem łatwo i pre­cy­zyj­nie odtwo­rzyć.

Genesis Cinema Skater

Genesis Cinema Skater w praktyce

Po eks­pe­ry­men­tach z Gene­sis Cine­ma Ska­ter może­my śmia­ło stwier­dzić, że klu­czo­wą kwe­stią dla uzy­ska­nia wyso­kiej jako­ści prze­jaz­dów jest gład­ka powierzch­nia. Jeże­li mamy do dys­po­zy­cji rów­ne pod­ło­że, może­my z pomo­cą wóz­ka zare­je­stro­wać sta­bil­ne, płyn­ne uję­cia. Z powo­du bra­ku sta­bi­li­za­cji napo­tka­nie po dro­dze nie­rów­no­ści, dziur czy kamy­ków widocz­nie odbi­je się na nagry­wa­nym mate­ria­le. Z jed­nej stro­ny mamy więc o wie­le więk­szą swo­bo­dę i wygo­dę niż w przy­pad­ku tra­dy­cyj­nych szyn, ale za to mniej­szą pew­ność o sta­bil­ne uję­cie.

Spo­rą rolę w wyko­rzy­sta­niu Gene­sis Cine­ma Ska­ter odgry­wa rów­nież spo­sób mon­ta­żu apa­ra­tu lub kame­ry. Razem z wóz­kiem otrzy­ma­li­śmy do testów Gene­sis Magic Arm 11.0 — prze­gu­bo­we ramię, któ­re pozwa­la na skie­ro­wa­nie apa­ra­tu czy kame­ry w dowol­nym kie­run­ku. Nie­ste­ty, aku­rat do wóz­ka Gene­sis Cine­ma Ska­ter ramię nie jest stwo­rzo­ne, śred­nio bowiem radzi sobie z cię­ża­rem apa­ra­tu typu DSLR. O ile po przy­krę­ce­niu lek­kiej kamer­ki GoPro wszyst­ko wyda­je się ok, tak w momen­cie zamon­to­wa­nia lustrzan­ki i prze­su­wa­nia wóz­ka ramię wpa­da w wibra­cje, co jest widocz­ne na fil­mie. Znacz­nie lep­szy efekt uzy­sku­je­my mocu­jąc apa­rat bez­po­śred­nio do wóz­ka. Jeże­li zale­ży Wam na moż­li­wo­ści płyn­ne­go kie­ro­wa­nia obiek­ty­wu w róż­ne stro­ny, naj­le­piej sko­rzy­stać z funk­cjo­nal­nej i sta­bil­nej gło­wi­cy kulo­wej.

Napraw­dę zna­ko­mi­cie dzia­ła regu­la­cja kątów wszyst­kich trzech kół Gene­sis Cine­ma Ska­ter. Moż­li­wość wyko­rzy­sta­nia prze­jaz­dów pod łuka­mi róż­ne­go kąta ogra­ni­cza tyl­ko wyobraź­nia fil­mu­ją­ce­go, a trze­ba przy­znać, że cza­sa­mi dają one zaska­ku­ją­co cie­ka­we efek­ty. W prze­ci­wień­stwie do tra­dy­cyj­ne­go sli­de­ra, wózek pozwa­la nam więc na reje­stro­wa­nie nie tyl­ko ujęć w pro­stej linii, ale rów­nież prze­jaz­dów po róż­no­rod­nych łukach i peł­nym okrę­gu.

Film z przy­kła­do­wy­mi prze­jaz­da­mi wyko­na­ny­mi z pomo­cą Gene­sis Cine­ma Ska­ter:

 

Pod­su­mo­wu­jąc, korzy­sta­nie z wóz­ka Gene­sis Cine­ma Ska­ter wyma­ga nie­co wpra­wy. Moco­wa­nie kame­ry i regu­la­cja kółek są banal­nie pro­ste, jed­nak zna­le­zie­nie odpo­wied­nio gład­kiej powierzch­ni to cza­sa­mi spo­re wyzwa­nie. Wózek pro­wa­dzi­my ręcz­nie, nie posia­da on żad­ne­go wytłu­mie­nia czy sta­bi­li­za­cji, więc płyn­ność ujęć zale­ży wyłącz­nie od nas. W przy­pad­ku rów­nie­go pod­ło­ża nie ma z tym pro­ble­mu, gdyż łoży­ska w wóz­ku dzia­ła­ją bez zarzu­tu. Jeśli jed­nak poru­sza­my się po chro­po­wa­tym asfal­cie, musi­my wło­żyć nie­co wysił­ku w to, aby kół­ka nie blo­ko­wa­ły się w lek­ko dziu­ra­wym pod­ło­żu, szcze­gól­nie przy wol­niej­szej jeź­dzie.

Werdykt

Jeśli szu­ka­cie pro­ste­go spo­so­bu na pozio­me prze­jaz­dy kame­ry, Gene­sis Cine­ma Ska­ter jest bar­dzo inte­re­su­ją­cym narzę­dziem. Jest o wie­le bar­dziej poręcz­ny niż tra­dy­cyj­ne sli­de­ry, a tak­że uni­wer­sal­ny, ofe­ru­jąc moż­li­wość wyko­ny­wa­nia prze­jaz­dów zarów­no po linii pro­stej, jak i po łuku. Do wyko­na­nia wóz­ka cięż­ko mieć jakie­kol­wiek zarzu­ty — koła cho­dzą gład­ko i cicho, regu­la­cja ich kąta dzia­ła bez zarzu­tu, a alu­mi­nio­wa plat­for­ma jest sztyw­na i sta­bil­na.

Sprzęt ma oczy­wi­ście swo­je ogra­ni­cze­nia, któ­ry­mi w głów­nej mie­rze są: koniecz­ność pro­wa­dze­nia po moż­li­wie gład­kiej nawierzch­ni, a tak­że moż­li­wość wyko­ny­wa­nia tyl­ko ujęć z pozio­mu zie­mi. Wóz­ka nie zamon­tu­je­cie na sta­ty­wie jak tra­dy­cyj­ną szy­nę, choć moż­na spró­bo­wać wyko­rzy­stać natu­ral­ny teren i nakrę­cić prze­jazd np. z pod­wyż­sze­nia czy mur­ka.

Cena Gene­sis Cine­ma Ska­ter może wyda­wać się wyso­ka, zbli­żo­na jest jed­nak do ceny tra­dy­cyj­ne­go sli­de­ra w posta­ci szy­ny o dło­ści 100–150 cm. Wózek przy odro­bi­nie kre­atyw­no­ści będzie miał przy tym jed­nak o wie­le wię­cej zasto­so­wań — pozwa­la na nie­skoń­cze­nie dłu­gie prze­jaz­dy, a tak­że pro­wa­dze­nie pod róż­ny­mi kąta­mi. Tym bar­dziej war­to ten sprzęt wypró­bo­wać.

Wózek Gene­sis Cine­ma Ska­ter na tyle przy­padł nam do gustu, że kolej­ne uję­cia wyko­na­ne z jego pomo­cą będzie­cie mogli oglą­dać na naszym kana­le na YouTu­be [sub­skry­buj].

Specyfikacja:

Punk­ty mon­ta­żo­we: 4 śru­by żeń­skie 1/4”
Mate­riał: alu­mi­nium
Wyso­kość: 50mm
Sze­ro­kość: 275mm
Waga: 985g
Gwa­ran­cja: 24 mie­sią­ce
Cena: ok. 440 zł
Gene­sis Cine­ma Ska­ter
Wózek do kamer i apa­ra­tów
OCENA
uni­wer­sal­ny
wygod­ny
wyma­ga gład­kie­go pod­ło­ża
cena

Za prze­ka­za­nie sprzę­tu do testów dzię­ku­je­my fir­mie Gene­sis.


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 61
  •  
  •