PARTNER BLOGA:

Gdzie i jak kupić części do samochodu? PORADNIK

Przewiń w dół

Poszu­ku­jesz czę­ści do swo­je­go samo­cho­du? Zamów je w inter­ne­cie! Pod­po­wia­da­my, jak zro­bić to wygod­nie i co naj­waż­niej­sze — bez­piecz­nie.


W dzi­siej­szych cza­sach coraz czę­ściej chcąc kupić czę­ści do swo­je­go samo­cho­du zamiast wybie­rać się do skle­pu, uru­cha­mia­my kom­pu­ter i zagłę­bia­my się w odmę­ty inter­ne­tu. Sami tak robi­my! Nic dziw­ne­go — to wygod­ny spo­sób nie tyl­ko na zna­le­zie­nie odpo­wied­nich czę­ści, ale rów­nież naj­bar­dziej korzyst­nych cen. War­to jed­nak pamię­tać, że w sie­ci znaj­dzie­my róż­ne skle­py i nie wszyst­kie moż­na obda­rzyć takim samym zaufa­niem.

Jak zatem wybrać w inter­ne­cie źró­dło czę­ści, któ­re będzie wia­ry­god­ne, bez­piecz­ne i jed­no­cze­śnie tanie?

Części samochodowe

Wygodne i bezpieczne zakupy części samochodowych w internecie

Czę­ści do samo­cho­du z inter­ne­tu zama­wia­li­śmy napraw­dę spo­ro — ole­je, opo­ny, sprzę­gło, hamul­ce czy amor­ty­za­to­ry to tyl­ko nie­któ­re z nich. W sie­ci moż­na zna­leźć w zasa­dzie wszyst­ko.  Godzi­ny poszu­ki­wań pozwo­li­ły wysnuć nam kil­ka war­to­ścio­wych wnio­sków na temat zama­wia­nia czę­ści samo­cho­do­wych z inter­ne­tu. Pro­po­zy­cja napi­sa­nia arty­ku­łu dla Alle­gro oka­za­ła się zna­ko­mi­tą oka­zją do tego, aby­śmy wszyst­ki­mi prze­my­śle­nia­mi na temat zama­wia­nia czę­ści z sie­ci mogli się z Wami podzie­lić.

Na co zwró­cić zatem uwa­gę gdy zama­wia­my czę­ści samo­cho­do­we z int­ner­ne­tu? Co liczy się naj­bar­dziej?

- Wiele sklepów w jednym miejscu

Po pierw­sze — musi­my w sie­ci zna­leźć odpo­wied­nią część, któ­rej aku­rat potrze­bu­je­my. Dosłow­nie godzi­ny poszu­ki­wań mogą skró­cić się do kil­ku minut. Jak to zro­bić? Zamiast prze­cze­sy­wać wie­le skle­pów z osob­na, może­my wejść na Alle­gro i dzię­ki jed­nej stro­nie spraw­dzić, co ofe­ru­ją tysią­ce sprze­daw­ców.

Na Alle­gro moż­na już wybrać mar­kę i model pojaz­du i listo­wać tyl­ko czę­ści pasu­ją­ce do dane­go mode­lu pojaz­du — nie trze­ba prze­ko­py­wać się przez milio­ny ofert. Oszczęd­ność cza­su to napraw­dę ogrom­na zale­ta, szcze­gól­nie we współ­cze­snym, zabie­ga­nym świe­cie.

- Łatwe porównanie cen

Gdy zna­leź­li­śmy już część, któ­rej potrze­bu­je­my do nasze­go samo­cho­du, zazwy­czaj przy­cho­dzi moment na zna­le­zie­nie naj­bar­dziej korzyst­nej ceny. Podob­nie jak w poprzed­nim punk­cie — o wie­le łatwiej jest wyświe­tlić w jed­nym miej­scu listę z danym pro­duk­tem i cena­mi od wie­lu róż­nych sprze­daw­ców, niż spraw­dzać cenę wybra­nej czę­ści w kil­ku kolej­nych skle­pach, mają­cych osob­ną stro­nę inter­ne­to­wą.

Na Alle­gro ofer­ty może­my sor­to­wać nie tyl­ko wedle naj­niż­szej ceny pro­duk­tu, ale rów­nież naj­ko­rzy­sta­niej­szej ceny zawie­ra­ją­cej już koszt prze­sył­ki. Zda­rza się nie­ste­ty, że skle­py ofe­ru­ją bar­dzo atrak­cyj­ną cenę wybra­nej czę­ści, ale sztucz­nie zawy­ża­ją cenę wysył­ki. Ofer­ty może­my sor­to­wać rów­nież wedle popu­lar­no­ści, spraw­dza­jąc tym samym, gdzie inne oso­by kupo­wa­ły naj­czę­ściej.

- Dostępność towaru od ręki

Jeśli zama­wia­my akce­so­ria samo­cho­do­we, takie jak dywa­ni­ki czy wycie­racz­ki, kil­ka dni ocze­ki­wa­nia może nie sta­no­wić dla nas wiel­kie­go pro­ble­mu. Co jeśli nasze auto stoi wła­śnie w warsz­ta­cie i pil­nie potrzeb­na jest nam dana część, aby kon­ty­nu­ować napraw­dę? W takiej sytu­acji dostęp­ność towa­ru od ręki jest klu­czo­wa. Sprze­daw­cy na Alle­gro posia­da­ją czę­ści czę­sto na maga­zy­nie, stąd szyb­kość dosta­wy jest zazwy­czaj lep­sza niż w innych skle­pach onli­ne, co pocią­ga lep­sze doświad­cze­nia zaku­po­we.

- Bezpieczne zakupy części używanych

Czę­ści uży­wa­ne to czę­sto zna­ko­mi­ta oka­zja do zaosz­czę­dze­nia pie­nię­dzy. Oczy­wi­ście, zawsze ist­nie­je ryzy­ko, że część nie będzie dzia­łać tak, jak ocze­ku­je­my, jed­nak tym bar­dziej w takiej sytu­acji liczy się miej­sce, w któ­rym kupu­je­my. Alle­gro ofe­ru­je w peł­ni bez­piecz­ne zaku­py. Gdy­by coś nie przy­pa­dło Ci do gustu po otrzy­ma­niu prze­sył­ki, jako kon­su­ment masz w więk­szo­ści przy­pad­ków usta­wo­we pra­wo do zwro­tu towa­ru, jeśli kupi­łeś przed­miot od przed­się­bior­cy. Nie musisz nawet poda­wać powo­du rezy­gna­cji. Poza tym przy­słu­gu­je Ci pra­wo rękoj­mi. Jeśli towar oka­zał się wadli­wy lub nie­zgod­ny z umo­wą, możesz zło­żyć rekla­ma­cję u sprze­daw­cy i żądać obni­że­nia ceny, napra­wy, wymia­ny na towar wol­ny od wad lub nawet odstą­pić od umo­wy. Alle­gro zawsze jest pomoc­ną stro­ną w każ­dej takiej sytu­acji.

- Darmowe zwroty

Zamó­wio­na część nie pasu­je do nasze­go samo­cho­du? Cza­sa­mi się to zda­rza. Tutaj ogrom­ną zale­tą kupo­wa­nia na Alle­gro jest moż­li­wość dar­mo­we­go zwro­tu zamó­wio­ne­go towa­ru. Jeśli mamy wyku­pio­ny pakiet Smart, pozwa­la­ją­cy zaosz­czę­dzić nam na kosz­tach wysył­ki, może­my zaku­pio­ne przed­mio­ty ode­słać bez pono­sze­nia jakich­kol­wiek dodat­ko­wych kosz­tów na kurie­ra. W przy­pad­ku dużych i cięż­kich czę­ści, takich jak opo­ny czy tar­cze hamul­co­we, ma to napraw­dę spo­re zna­cze­nie.

  •  
  •  
  •