PARTNER BLOGA:

Światowy Dzień Imprezy — KONKURS

Przewiń w dół

Świę­tu­je­my Świa­to­wy Dzień Impre­zy! Spe­cjal­nie z tej oka­zji mamy dla Was kon­kurs, w któ­rym wygrać moż­na świe­żą na naszym ryn­ku wydaw­ni­czym książ­kę o Coli­nie McRae, któ­ry za kie­row­ni­cą Sub­a­ru Impre­zy zdo­był tytuł Raj­do­we­go Mistrza Świa­ta.

Dziś nie jest zwy­kły dzień. Dziś jest Świa­to­wy Dzień Impre­zy! Więk­szość koja­rzyć będzie go z gło­śną muzy­ką, gru­pą zna­jo­mych i dobrą zaba­wą. My też myśli­my o dobrej zaba­wie, ale… za kie­row­ni­cą Sub­a­ru. Sub­a­ru Impre­zy oczy­wi­ście.

KONKURS

Z tej oka­zji mamy dla Was kon­kurs. Co tym razem jest do zgar­nię­cia? Nagro­dy ści­śle zwią­za­ne z tema­tem i dzi­siej­szym świę­tem — Świa­to­wym Dniem Impre­zy. Zdo­by­li­śmy trzy egzem­pla­rze książ­ki “Colin McRae. Auto­bio­gra­fia legen­dy WRC”, jesz­cze cie­płej pozy­cji na pół­kach w pol­skich księ­gar­niach. To 312 stron opo­wia­da­ją­cych o życiu jed­ne­go z naj­słyn­niej­szych kie­row­ców raj­do­wych świa­ta, któ­re­go naj­ja­śniej­sze momen­ty karie­ry mia­ły miej­sce na fote­lu Sub­a­ru Impre­zy WRC.

Do wygrania 3 egzemplarze autobiografii Colina McRae! Jedną książkę zostawiamy sobie, do recenzji ;)
Do wygra­nia 3 egzem­pla­rze auto­bio­gra­fii Coli­na McRae! Jed­ną książ­kę zosta­wia­my sobie, do recen­zji 😉

Zasa­dy kon­kur­su są pro­ste. Wystar­czy w komen­ta­rzu pod tym wpi­sem wkle­ić roz­wią­za­nie poniż­sze­go zada­nia.

Światowy Dzień Imprezy - KONKURS

Jeśli napraw­dę zale­ży Wam na książ­ce i macie ocho­tę ją prze­czy­tać, wykaż­cie się kre­atyw­no­ścią i poczu­ciem humo­ru — weź­mie­my to pod uwa­gę przy wybo­rze zwy­cięz­ców.

Na doda­wa­nie komen­ta­rzy macie czas do 20 lip­ca 2014 do pół­no­cy.
Ogło­sze­nie wyni­ków nastą­pi do 23 lip­ca 2014.

Spon­so­rem nagród w kon­kur­sie jest Wydaw­nic­two Sine Qua Non.

 

WYNIKI KONKURSU

No i po zaba­wie! Poni­żej publi­ku­je­my listę osób, któ­re wygry­wa­ją książ­kę “Colin McRae. Auto­bio­gra­fia legen­dy WRC”.

- Damian
— Moni­ka
— Paweł (pawell1606)

Zwy­cięz­ców pro­si­my o wysła­nie danych adre­so­wych na maila blog@antymoto.com do dnia 25.07.2014.

Gra­tu­lu­je­my!

  • 57
  •  
  •