PARTNER BLOGA:

Duże zmiany dla wszystkich kierowców od 2024 roku Nadchodzi kolejna rewolucja w przepisach

Duże zmiany dla wszystkich kierowców od 2024 roku

Przewiń w dół

Nowe prze­pi­sy dla kie­row­ców od 2024 roku — nowy rodzaj ben­zy­ny, wyż­sze kary, nowe bada­nia, a nawet kon­fi­ska­ta samo­cho­du. Jakie zmia­ny w pra­wie dla kie­row­ców przy­nie­sie 2024 rok? Oto pod­su­mo­wa­nie naj­waż­niej­szych zmian!


Jakie zmia­ny w prze­pi­sach ruchu dro­go­we­go 2024? Zmian będzie spo­ro, a doty­czyć będą wszyst­kich, któ­rzy za kie­row­cą samo­cho­du poru­sza­ją się po pol­skich dro­gach. Oto naj­waż­niej­sze zmia­ny w prze­pi­sach dla kie­row­ców od 2024 roku:

1. Nowa benzyna E10 na stacjach paliw

Rok 2024 przy­no­si z sobą kil­ka zmian, któ­re zna­czą­co wpły­ną na kie­row­ców. Jed­ną z głów­nych jest poja­wie­nie się nowej ben­zy­ny na sta­cjach – E10. Ta nowa odmia­na pali­wa, 95-oktanowa, róż­ni się od stan­dar­do­wej E5 zwięk­szo­ną zawar­to­ścią bio­kom­po­nen­tów — aż o 10%.

Na szczę­ście więk­szość aut z sil­ni­ka­mi o zapło­nie iskro­wym, wypro­du­ko­wa­nych po 1 stycz­nia 2010 roku, jest goto­wa do użyt­ko­wa­nia nowe­go pali­wa. Jed­nak wła­ści­cie­le star­szych pojaz­dów będą zmu­sze­ni do korzy­sta­nia z ben­zy­ny 98-oktanowej, ozna­czo­nej jako E5.

Waż­ne jest spraw­dze­nie, czy nasz pojazd jest goto­wy do korzy­sta­nia z nowe­go pali­wa. Mini­ster­stwo Kli­ma­tu udo­stęp­nia wyszu­ki­war­kę, któ­ra pozwa­la to zwe­ry­fi­ko­wać. Dzię­ki temu może­my unik­nąć ewen­tu­al­nych pro­ble­mów z zatan­ko­wa­niem nowej ben­zy­ny.

2. Obowiązkowa rejestracja pojazdów w 2024 roku

Zbli­ża­ją­cy się rok przy­no­si tak­że zmia­ny w zakre­sie reje­stra­cji pojaz­dów. Od 1 stycz­nia 2024 roku reje­stra­cja aut sta­nie się obo­wiąz­ko­wa, a dotych­cza­so­wy nakaz infor­mo­wa­nia urzęd­ni­ków o naby­ciu samo­cho­du zosta­nie wyco­fa­ny.

Ter­min na zare­je­stro­wa­nie pojaz­du wynie­sie 30 dni w przy­pad­ku osób pry­wat­nych i 90 dni, jeśli auto zosta­ło zaku­pio­ne od han­dla­rza. Nie­mniej, obo­wią­zek infor­mo­wa­nia o zby­ciu pojaz­du pozo­sta­je nie­zmie­nio­ny.

Nie­za­re­je­stro­wa­nie pojaz­du po zaku­pie będzie pod­le­gać suro­wym karam, któ­re mogą się­gać nawet 1000 zło­tych. Dla­te­go waż­ne jest pamię­ta­nie o reje­stra­cji pojaz­du w usta­lo­nym ter­mi­nie.

3. Podwyżka kar OC w 2024 roku

Jakie są nowe prze­pi­sy dla kie­row­ców? Od 1 stycz­nia 2024 roku pla­no­wa­ne są nowe, zwięk­szo­ne kary za brak ubez­pie­cze­nia OC. Kon­tro­lę nad wła­ści­cie­la­mi pojaz­dów nie­opła­co­nych sku­pią się służ­by takie jak poli­cja, Inspek­cja Ruchu Dro­go­we­go czy Straż Gra­nicz­na, a tak­że urzęd­ni­cy z Ubez­pie­cze­nio­we­go Fun­du­szu Gwa­ran­cyj­ne­go.

Pierw­sze kary zosta­ną nało­żo­ne już po jed­nym dniu bra­ku OC. Przy­kła­do­wo, dla samo­cho­dów oso­bo­wych będą to:

 • do 3 dni bez OC – kara w wyso­ko­ści 1700 zło­tych,
 • od 4 do 14 dni bez OC – kara w wyso­ko­ści 4250 zło­tych,
 • powy­żej 14 dni bez OC – kara w wyso­ko­ści 8490 zło­tych.

W przy­pad­ku pojaz­dów cię­ża­ro­wych sank­cje będą jesz­cze surow­sze:

 • do 3 dni bez OC – kara w wyso­ko­ści 2250 zło­tych,
 • od 4 do 14 dni bez OC – kara w wyso­ko­ści 6370 zło­tych,
 • powy­żej 14 dni bez OC – kara w wyso­ko­ści 12 730 zło­tych.

Kary dla innych pojaz­dów waha­ją się od 280 zło­tych (za mak­sy­mal­nie 3 dni bra­ku OC) do 1400 zło­tych (powy­żej 14 dni). Więk­sze kary zwią­za­ne są z pla­no­wa­ną na przy­szły rok pod­wyż­ką pen­sji mini­mal­nej w Pol­sce.

Wszyst­kie te zmia­ny wpro­wa­dza­ją istot­ne róż­ni­ce w zasa­dach obo­wią­zu­ją­cych kie­row­ców i wła­ści­cie­li pojaz­dów od roku 2024, co wywo­łu­je potrze­bę odpo­wied­nie­go dosto­so­wa­nia się do nowych prze­pi­sów.

4. Konfiskata samochodów prowadzonych przez pijanych kierowców

W środ­ku mar­ca 2024 roku mają wejść w życie prze­pi­sy umoż­li­wia­ją­ce kon­fi­ska­tę pojaz­dów pro­wa­dzo­nych przez oso­by będą­ce pod wpły­wem alko­ho­lu. Suro­wa kara ta będzie sto­so­wa­na w przy­pad­ku speł­nie­nia jed­nej z poniż­szych oko­licz­no­ści:

 • Kie­row­ca miał w chwi­li zatrzy­ma­nia co naj­mniej 1,5 pro­mi­la alko­ho­lu we krwi.
 • Kie­row­ca był recy­dy­wi­stą, czy­li pro­wa­dził pojazd pod wpły­wem alko­ho­lu po raz kolej­ny w cią­gu ostat­nich dwóch lat.
 • Kie­row­ca spo­wo­do­wał wypa­dek i następ­nie uciekł z miej­sca zda­rze­nia – doty­czy to rów­nież trzeź­wych spraw­ców.

Pro­ce­du­ra obej­mu­je kil­ka kro­ków: Pojazd zosta­je zatrzy­ma­ny przez poli­cję. Następ­nie auto jest zabez­pie­cza­ne przez pro­ku­ra­tu­rę, a osta­tecz­ną decy­zję o prze­pad­ku pojaz­du podej­mu­je sąd.

Tak rygo­ry­stycz­na regu­la­cja ma na celu zwięk­sze­nie świa­do­mo­ści doty­czą­cej kon­se­kwen­cji jaz­dy po spo­ży­ciu alko­ho­lu. Jest to krok w kie­run­ku bez­piecz­niej­szych dróg i zapo­bie­ga­niu wypad­kom spo­wo­do­wa­nym przez nie­trzeź­wych kie­row­ców. To tak­że waż­ny ele­ment w kam­pa­niach edu­ka­cyj­nych, któ­re mają zmie­nić posta­wy kie­row­ców wobec jaz­dy po alko­ho­lu.

5. Dodatkowe badania psychologiczne dla seniorów kierowców

W roku następ­nym Unia Euro­pej­ska zamie­rza wpro­wa­dzić dodat­ko­we bada­nia psy­cho­lo­gicz­ne dla osób star­szych, któ­re zamie­rza­ją prze­dłu­żyć waż­ność pra­wa jaz­dy. Nowe zmia­ny będą mia­ły wpływ na oso­by powy­żej 65. roku życia.

Celem tych testów jest oce­na zdol­no­ści kon­cen­tra­cji i spraw­no­ści psy­chicz­nej kie­row­ców. Oso­by, któ­re otrzy­ma­ją nega­tyw­ny wynik, mogą zostać pozba­wio­ne upraw­nień do pro­wa­dze­nia pojaz­dów. Nale­ży jed­nak pod­kre­ślić, że pro­po­zy­cja ta nadal jest w fazie pro­jek­tu, co ozna­cza, że dokład­na data jej wpro­wa­dze­nia w życie nie jest jesz­cze zna­na.

Te pla­no­wa­ne zmia­ny mają na celu zwięk­sze­nie bez­pie­czeń­stwa na dro­gach poprzez ogra­ni­cze­nie ryzy­ka wypad­ków spo­wo­do­wa­nych przez kie­row­ców o pogar­sza­ją­cym się zdro­wiu lub zdol­no­ściach. Jed­nak­że decy­zje w tej kwe­stii powin­ny być podej­mo­wa­ne w spo­sób prze­my­śla­ny i sta­ran­ny, z uwzględ­nie­niem potrzeb i indy­wi­du­al­nych umie­jęt­no­ści star­szych kie­row­ców.

6. Strefy czystego transportu w Polsce

W pla­nach na nad­cho­dzą­cy rok znaj­du­je się tak­że debiut stref czy­ste­go trans­por­tu w Pol­sce. Po wej­ściu w życie nowych prze­pi­sów do cen­trów Kra­ko­wa i War­sza­wy będą mogły wjeż­dżać tyl­ko pojaz­dy, któ­re speł­nia­ją okre­ślo­ne nor­my emi­sji spa­lin.

Te stre­fy mają na celu ogra­ni­cze­nie zanie­czysz­cze­nia powie­trza w obsza­rach miej­skich, wspie­ra­jąc jed­no­cze­śnie eko­lo­gię i popra­wia­jąc jakość powie­trza dla miesz­kań­ców. Ogra­ni­cze­nie ruchu dla pojaz­dów o dużym stop­niu emi­sji spa­lin to krok w stro­nę zrów­no­wa­żo­ne­go trans­por­tu, co sta­je się coraz waż­niej­szym prio­ry­te­tem w mia­stach. Dodat­ko­wo, może to rów­nież zachę­cać do korzy­sta­nia z bar­dziej eko­lo­gicz­nych środ­ków trans­por­tu publicz­ne­go lub pojaz­dów o niskiej emi­sji.

Podsumowanie nadchodzących zmian

W nad­cho­dzą­cym roku 2024 kie­row­cy cze­ka­ją licz­ne zmia­ny, któ­re obej­mu­ją wpro­wa­dze­nie nowej ben­zy­ny E10 na sta­cjach paliw, obo­wiąz­ko­wą reje­stra­cję pojaz­dów, pod­wyż­ki kar za brak OC oraz surow­sze kon­se­kwen­cje dla pija­nych kie­row­ców.

Nowe prze­pi­sy zobo­wią­zu­ją kie­row­ców do zapo­zna­nia się z aktu­al­ny­mi regu­la­cja­mi i dosto­so­wa­nia się do nich. Infor­ma­cje te są klu­czo­we dla bez­pro­ble­mo­we­go poru­sza­nia się po dro­gach i uni­ka­nia nie­po­trzeb­nych kar oraz kon­fi­skat pojaz­dów.

War­to rów­nież nad­mie­nić, że te zmia­ny mają na celu popra­wę bez­pie­czeń­stwa na dro­gach, śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go oraz spra­wie­dli­we­go trak­to­wa­nia kie­row­ców, a tak­że zachę­ca­nia do bar­dziej eko­lo­gicz­nych prak­tyk trans­por­to­wych.

Mając świa­do­mość tych regu­la­cji, kie­row­cy mogą lepiej przy­go­to­wać się na nad­cho­dzą­ce zmia­ny i unik­nąć nie­przy­jem­no­ści wyni­ka­ją­cych z naru­szeń pra­wa. Oczy­wi­ście, war­to śle­dzić bie­żą­ce aktu­ali­za­cje w prze­pi­sach dro­go­wych oraz reago­wać na nowe zmia­ny, któ­re mogą poja­wić się w trak­cie roku.

Kolej­ny rok przy­no­si wie­le wyzwań i zmian, któ­re kie­row­cy powin­ni śle­dzić i dosto­so­wy­wać się do nich w odpo­wied­ni spo­sób. Zda­jąc sobie spra­wę z nad­cho­dzą­cych zmian, każ­dy kie­row­ca może lepiej zro­zu­mieć, jak wpły­ną one na jego codzien­ne doświad­cze­nia za kie­row­ni­cą i jakie mogą mieć kon­se­kwen­cje.

 •  
 •  
 •