PARTNER BLOGA:

Czy LPG jest opłacalne w 2024? Analiza kosztów i korzyści

Czy LPG jest opłacalne w 2024? Analiza kosztów i korzyści

Przewiń w dół

W obli­czu rosną­cych cen paliw, wie­lu kie­row­ców w Pol­sce zasta­na­wia się, czy insta­la­cja sys­te­mu LPG (Liqu­id Petro­leum Gas) w ich samo­cho­dzie to roz­sąd­na decy­zja finan­so­wa. W tym arty­ku­le przyj­rzy­my się aktu­al­nym tren­dom ceno­wym oraz pro­gno­zom na 2024 rok, aby oce­nić, czy LPG jest nadal opła­cal­ne.


Czy LPG się opła­ca? Tak!  Jak poka­zu­je­my poni­żej na kon­kret­nych przy­kła­dach, na LPG moż­na zaosz­czę­dzić kil­ka tysię­cy zło­tych rocz­nie. Ale czy LPG będzie nadal opła­cal­ne w 2024 roku i kolej­nych latach? Poni­żej nasza wni­kli­wa ana­li­za!

Aby szyb­ko spraw­dzić, czy insta­la­cja LPG się opła­ca, sko­rzy­staj  z poniż­sze­go kal­ku­la­to­ra opła­cal­no­ści LPG.

WSKAZÓWKA: Jeśli nie wiesz jakie zuży­cie LPG wpi­sać w kal­ku­la­to­rze, pod­po­wia­da­my — jest ono zazwy­czaj o 20–30% wyż­sze, niż ben­zy­ny.

Kalkulator Opłacalności LPG

Zuży­cie ben­zy­ny (l/100km):

Cena ben­zy­ny (PLN/l):

Zuży­cie LPG (l/100km):

Cena LPG (PLN/l):

Prze­je­cha­ne kilo­me­try rocz­nie:

Aktualne ceny LPG vs Benzyny/Diesla

W obli­czu dyna­micz­nych zmian na ryn­ku paliw, waż­ne jest, aby dokład­nie prze­ana­li­zo­wać i porów­nać bie­żą­ce ceny LPG, ben­zy­ny oraz die­sla. Oto szcze­gó­ło­we spoj­rze­nie na aktu­al­ną sytu­ację ceno­wą:

a. Ceny LPG:

 • LPG, zna­ne ze swo­jej efek­tyw­no­ści kosz­to­wej, tra­dy­cyj­nie ofe­ru­je niż­sze ceny za litr w porów­na­niu do ben­zy­ny i die­sla.
 • Według ostat­nich danych (2023), śred­nia cena LPG w Pol­sce oscy­lu­je wokół niż­szych war­to­ści, co czy­ni je atrak­cyj­nym wybo­rem dla osób szu­ka­ją­cych oszczęd­no­ści.

b. Porów­na­nie z cena­mi ben­zy­ny:

 • Ben­zy­na zazwy­czaj kosz­tu­je znacz­nie wię­cej od LPG, co bez­po­śred­nio prze­kła­da się na wyż­sze kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne pojaz­dów ben­zy­no­wych.
 • Ana­li­za śred­nich cen ben­zy­ny wyka­zu­je, że róż­ni­ca w cenie może być zna­czą­ca, co skła­nia wie­lu kie­row­ców do roz­wa­że­nia LPG jako alter­na­ty­wy.

c. Porów­na­nie z cena­mi die­sla:

 • Die­sel, choć czę­sto tań­szy od ben­zy­ny, nadal jest zazwy­czaj droż­szy niż LPG.
 • Z uwa­gi na spe­cy­fi­kę sil­ni­ków Die­sla i ich efek­tyw­ność pali­wo­wą, róż­ni­ca ceno­wa mię­dzy LPG a die­slem może być mniej widocz­na, ale nadal istot­na.

d. Tren­dy ceno­we:

 • War­to zauwa­żyć, że ceny paliw są podat­ne na zmia­ny i mogą być podat­ne na czyn­ni­ki glo­bal­ne, takie jak ceny ropy naf­to­wej, poli­ty­ka ener­ge­tycz­na i kwe­stie eko­lo­gicz­ne.
 • Ana­li­zu­jąc trend ceno­wy, moż­na zauwa­żyć, że LPG kon­se­kwent­nie utrzy­mu­je swo­ją pozy­cję jako naj­bar­dziej eko­no­micz­na opcja pali­wo­wa.

e. Wnio­ski dla kie­row­ców:

 • Bio­rąc pod uwa­gę obec­ne ceny, kon­wer­sja na LPG może ofe­ro­wać zna­czą­ce oszczęd­no­ści, szcze­gól­nie dla osób, któ­re poko­nu­ją duże odle­gło­ści.
 • Nale­ży jed­nak pamię­tać, że indy­wi­du­al­ne oszczęd­no­ści mogą się róż­nić w zależ­no­ści od mode­lu samo­cho­du, sty­lu jaz­dy i innych czyn­ni­ków eks­plo­ata­cyj­nych.

Koszt instalacji LPG

Kie­dy roz­wa­ża­my przej­ście na LPG, jeden z pierw­szych aspek­tów, któ­ry przy­cho­dzi na myśl, to koszt insta­la­cji sys­te­mu. Oto co war­to wie­dzieć:

a. Sza­cun­ko­we kosz­ty insta­la­cji:

 • Kosz­ty insta­la­cji sys­te­mu LPG mogą się róż­nić w zależ­no­ści od typu pojaz­du oraz wybra­ne­go sys­te­mu.
 • Dla typo­wych samo­cho­dów oso­bo­wych, insta­la­cja LPG może kosz­to­wać od oko­ło 2000 do 4000 PLN. Jed­nak w przy­pad­ku now­szych lub bar­dziej zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie pojaz­dów, kosz­ty te mogą być wyż­sze.
 • War­to zauwa­żyć, że ist­nie­ją róż­ne sys­te­my LPG, takie jak sekwen­cyj­ne wtry­ski gazu, któ­re mogą być droż­sze, ale ofe­ru­ją lep­szą wydaj­ność i są bar­dziej przy­ja­zne dla sil­ni­ka.

b. Czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na koszt:

 • Ceny mogą się róż­nić w zależ­no­ści od mar­ki i mode­lu samo­cho­du, ponie­waż nie­któ­re pojaz­dy wyma­ga­ją spe­cja­li­stycz­nych czę­ści lub bar­dziej skom­pli­ko­wa­nej insta­la­cji.
 • Inne czyn­ni­ki to wybór warsz­ta­tu i jakość kom­po­nen­tów. Wybór reno­mo­wa­ne­go insta­la­to­ra z doświad­cze­niem w mon­ta­żu LPG jest klu­czo­wy dla zapew­nie­nia jako­ści i trwa­ło­ści insta­la­cji.

c. Przy­bli­żo­ny czas zwro­tu z inwe­sty­cji:

 • Zwrot z inwe­sty­cji w sys­tem LPG zale­ży od kil­ku czyn­ni­ków, w tym od inten­syw­no­ści użyt­ko­wa­nia pojaz­du i róż­ni­cy w cenie mię­dzy LPG a tra­dy­cyj­nym pali­wem.
 • Przy­kła­do­wo, jeśli zaosz­czę­dzisz oko­ło 0,50 PLN na każ­dym prze­je­cha­nym kilo­me­trze, a rocz­nie poko­nu­jesz 20 000 km, oszczęd­no­ści wynio­są oko­ło 10 000 PLN rocz­nie. W takim przy­pad­ku, czas zwro­tu z inwe­sty­cji w LPG może wynieść oko­ło 1–2 lat.
 • Dla kie­row­ców, któ­rzy poko­nu­ją mniej­sze odle­gło­ści, czas zwro­tu może być dłuż­szy, ale wciąż może sta­no­wić eko­no­micz­nie korzyst­ną opcję w dłu­go­ter­mi­no­wej per­spek­ty­wie.

d. Wnio­ski:

 • Cho­ciaż począt­ko­wy koszt insta­la­cji LPG może wyda­wać się wyso­ki, dłu­go­ter­mi­no­we oszczęd­no­ści na pali­wie czę­sto rekom­pen­su­ją tę inwe­sty­cję.
 • Waż­ne jest, aby dokład­nie roz­wa­żyć swo­je potrze­by jaz­dy i zro­bić odpo­wied­nie kal­ku­la­cje, aby okre­ślić, czy i kie­dy insta­la­cja LPG sta­nie się opła­cal­na dla Two­jej sytu­acji.

W kolej­nych sek­cjach arty­ku­łu omó­wi­my korzy­ści eko­no­micz­ne i śro­do­wi­sko­we pły­ną­ce z użyt­ko­wa­nia LPG, co pozwo­li na peł­niej­sze zro­zu­mie­nie zalet tego roz­wią­za­nia.

Korzyści ekonomiczne i środowiskowe LPG

Decy­zja o przej­ściu na LPG wią­że się nie tyl­ko z oszczęd­no­ścia­mi finan­so­wy­mi, ale rów­nież przy­no­si korzy­ści śro­do­wi­sko­we. Oto szcze­gó­ło­we omó­wie­nie tych aspek­tów:

a. Oszczęd­no­ści finan­so­we:

 • Niż­sze kosz­ty pali­wa: Jak już wspo­mnia­no, LPG jest zazwy­czaj tań­sze niż ben­zy­na i die­sel, co pozwa­la na znacz­ne oszczęd­no­ści, szcze­gól­nie dla osób, któ­re dużo podró­żu­ją.
 • Efek­tyw­ność kosz­to­wa: Dzię­ki niż­szym kosz­tom na kilo­me­ter, użyt­kow­ni­cy LPG mogą zaosz­czę­dzić znacz­ną kwo­tę rocz­nie, co spra­wia, że ta opcja jest atrak­cyj­na zwłasz­cza w obli­czu rosną­cych cen tra­dy­cyj­nych paliw.

b. Wpływ na śro­do­wi­sko:

 • Mniej­sza emi­sja szko­dli­wych sub­stan­cji: LPG gene­ru­je mniej szko­dli­wych emi­sji w porów­na­niu do ben­zy­ny i die­sla, w tym niż­sze pozio­my tlen­ków azo­tu (NOx) i czą­stek sta­łych.
 • Reduk­cja emi­sji CO2: Pomi­mo że LPG nadal emi­tu­je dwu­tle­nek węgla (CO2), jego cał­ko­wi­ta emi­sja jest niż­sza niż w przy­pad­ku sil­ni­ków ben­zy­no­wych i die­slow­skich, co przy­czy­nia się do reduk­cji ogól­ne­go śla­du węglo­we­go.
 • Mniej­sze zanie­czysz­cze­nie powie­trza: Ponie­waż LPG spa­la się czyst­sze niż tra­dy­cyj­ne pali­wa, przy­czy­nia się do popra­wy jako­ści powie­trza, co ma zna­cze­nie szcze­gól­nie w obsza­rach miej­skich.

c. Dłu­go­ter­mi­no­we korzy­ści:

 • Wyż­sza war­tość odsprze­da­ży: Samo­cho­dy z insta­la­cją LPG mogą zacho­wać wyż­szą war­tość ryn­ko­wą, dzię­ki niż­szym kosz­tom eks­plo­ata­cyj­nym.
 • Dostęp­ność i wspar­cie: Rosną­ca popu­lar­ność LPG ozna­cza lep­szą dostęp­ność sta­cji tan­ko­wa­nia oraz więk­sze wspar­cie ze stro­ny ser­wi­sów i warsz­ta­tów.

d. Wnio­ski:

 • Przej­ście na LPG ofe­ru­je nie tyl­ko bez­po­śred­nie oszczęd­no­ści finan­so­we, ale rów­nież przy­czy­nia się do ochro­ny śro­do­wi­ska.
 • War­to roz­wa­żyć te korzy­ści, zwłasz­cza w kon­tek­ście rosną­cej świa­do­mo­ści eko­lo­gicz­nej i potrze­by reduk­cji emi­sji spa­lin.

W następ­nej czę­ści arty­ku­łu przyj­rzy­my się ana­li­zie zuży­cia pali­wa i wpły­wo­wi LPG na wydaj­ność pojaz­du.

Analiza zużycia paliwa — LPG vs benzyna/diesel

Zuży­cie pali­wa jest klu­czo­wym czyn­ni­kiem, któ­ry wpły­wa na opła­cal­ność każ­de­go rodza­ju pali­wa. W tej czę­ści arty­ku­łu przyj­rzy­my się, jak zuży­cie LPG porów­nu­je się z ben­zy­ną i ole­jem napę­do­wym, oraz jak to wpły­wa na ogól­ną opła­cal­ność LPG.

a. Porów­na­nie śred­nie­go zuży­cia LPG i benzyny/diesla:

 • Zuży­cie LPG vs Ben­zy­na: Zazwy­czaj samo­cho­dy na LPG zuży­wa­ją wię­cej pali­wa na kilo­metr w porów­na­niu z ben­zy­ną. Śred­nio, zuży­cie LPG może być wyż­sze o oko­ło 20–30%. Jed­nak z uwa­gi na niż­szą cenę LPG, koszt na kilo­metr jest zazwy­czaj niż­szy.
 • Zuży­cie LPG vs Die­sel: Die­sel jest zazwy­czaj bar­dziej eko­no­micz­ny niż ben­zy­na, ale LPG nadal pozo­sta­je kon­ku­ren­cyj­ne pod wzglę­dem kosz­tów na kilo­metr, nawet przy wyż­szym zuży­ciu pali­wa.

b. Wpływ na opła­cal­ność LPG:

 • Obni­że­nie kosz­tów eks­plo­ata­cyj­nych: Pomi­mo wyż­sze­go zuży­cia, niż­sza cena LPG spra­wia, że kosz­ty eks­plo­ata­cyj­ne pojaz­du są znacz­nie niż­sze w porów­na­niu do tra­dy­cyj­nych paliw.
 • Efek­tyw­ność w dłu­gim okre­sie: Choć zuży­cie LPG jest wyż­sze, oszczęd­no­ści wyni­ka­ją­ce z niż­szych cen pali­wa mogą się szyb­ko zsu­mo­wać, szcze­gól­nie dla osób, któ­re poko­nu­ją duże dystan­se.

c. Inne czyn­ni­ki wpły­wa­ją­ce na zuży­cie pali­wa:

 • Styl jaz­dy: Agre­syw­na jaz­da może zwięk­szać zuży­cie pali­wa, nie­za­leż­nie od rodza­ju pali­wa. Oszczęd­ny styl jaz­dy prze­kła­da się na mniej­sze zuży­cie.
 • Stan tech­nicz­ny pojaz­du: Regu­lar­na kon­ser­wa­cja i ser­wi­so­wa­nie pojaz­du mogą rów­nież wpły­nąć na efek­tyw­ność pali­wo­wą.

d. Wnio­ski:

 • Pod­su­mo­wu­jąc, choć samo­cho­dy na LPG mogą zuży­wać wię­cej pali­wa na kilo­metr, niż­sze ceny LPG pro­wa­dzą do ogól­nych oszczęd­no­ści w kosz­tach eks­plo­ata­cyj­nych.
 • War­to rów­nież wziąć pod uwa­gę indy­wi­du­al­ne nawy­ki jaz­dy oraz typo­we tra­sy, aby dokład­nie oce­nić, jak LPG wpły­nie na Two­je oso­bi­ste kosz­ty pali­wa.

W kolej­nej czę­ści arty­ku­łu omó­wi­my roko­wa­nia na rok 2024 i przy­szłość LPG jako opcji pali­wo­wej.

Opła­cal­ność LPG w 2024 jest nadal wyso­ka

Opłacalność LPG w 2024 roku

Roz­wa­ża­jąc przy­szłość LPG, szcze­gól­nie istot­ne są pro­gno­zy cen paliw oraz roz­wój ryn­ku pojaz­dów elek­trycz­nych. Spójrz­my na to, co przy­nie­sie rok 2024.

a. Pro­gno­zy cen paliw na rok 2024:

 • Tren­dy ceno­we: Bio­rąc pod uwa­gę glo­bal­ne czyn­ni­ki eko­no­micz­ne i geo­po­li­tycz­ne, pro­gno­zo­wa­nie cen paliw może być wyzwa­niem. Jed­nak­że, eks­per­ci czę­sto wska­zu­ją na poten­cjal­ne fluk­tu­acje cen zwią­za­ne z mię­dzy­na­ro­do­wą poli­ty­ką ener­ge­tycz­ną i zmie­nia­ją­cym się popy­tem.
 • Sta­bil­ność LPG: Histo­ria poka­zu­je, że LPG zwy­kle utrzy­mu­je więk­szą sta­bil­ność ceno­wą w porów­na­niu do ben­zy­ny i die­sla. Może to suge­ro­wać, że LPG pozo­sta­nie opła­cal­nym wybo­rem w 2024 roku.

b. Przy­szłość LPG wobec pojaz­dów elek­trycz­nych:

 • Rosną­ca popu­lar­ność EV: Roz­wój tech­no­lo­gii pojaz­dów elek­trycz­nych (EV) i rosną­ca świa­do­mość eko­lo­gicz­na pro­wa­dzą do wzro­stu popu­lar­no­ści EV. To może wpły­nąć na popyt i pre­fe­ren­cje paliw alter­na­tyw­nych.
 • Pozy­cja LPG: Pomi­mo rosną­cej popu­lar­no­ści EV, LPG nadal ma swo­je miej­sce, zwłasz­cza jako opcja przej­ścio­wa dla osób, któ­re szu­ka­ją eko­no­micz­nej alter­na­ty­wy, ale jesz­cze nie są goto­we na peł­ne przej­ście na elek­trycz­ność.
 • Kwe­stie infra­struk­tu­ral­ne: Roz­wój infra­struk­tu­ry łado­wa­nia EV może wpły­wać na decy­zje kie­row­ców. W miej­scach, gdzie dostęp do sta­cji łado­wa­nia jest ogra­ni­czo­ny, LPG może pozo­stać atrak­cyj­ną opcją.

c. Wnio­ski:

 • Rok 2024 może przy­nieść dal­sze zmia­ny w cen­ni­kach paliw oraz rosną­cą kon­ku­ren­cję ze stro­ny pojaz­dów elek­trycz­nych. Mimo to, LPG praw­do­po­dob­nie pozo­sta­nie kon­ku­ren­cyj­nym wybo­rem dla wie­lu kie­row­ców, ofe­ru­jąc eko­no­micz­ne korzy­ści i mniej­szy wpływ na śro­do­wi­sko w porów­na­niu z tra­dy­cyj­ny­mi pali­wa­mi.
 • Doko­nu­jąc wybo­ru pali­wa, kie­row­cy powin­ni uwzględ­nić swo­je indy­wi­du­al­ne potrze­by, styl życia oraz lokal­ną dostęp­ność paliw i infra­struk­tu­rę.

Case study: Przykłady rzeczywistych oszczędności na LPG w porównaniu do tradycyjnych paliw

Aby lepiej zro­zu­mieć, jak LPG prze­kła­da się na oszczęd­no­ści, przyj­rzy­my się kil­ku rze­czy­wi­stym przy­pad­kom. Te przy­kła­dy poka­zu­ją, jak przej­ście na LPG wpły­nę­ło na wydat­ki na pali­wo róż­nych kie­row­ców.

 1. Samo­chód oso­bo­wy w mie­ście:
  • Ben­zy­na: 8 l/100 km, 6,54 zł/l.
  • LPG: 10 l/100 km, 3,06 zł/l.
  • Oszczęd­no­ści rocz­ne przy 15 000 km: oko­ło 2625 PLN.
 2. Samo­chód rodzi­ny podró­żu­ją­cej:
  • Die­sel: 7 l/100 km, 6,65 zł/l.
  • LPG: 9 l/100 km, 3,06 zł/l.
  • Oszczęd­no­ści rocz­ne przy 20 000 km: oko­ło 3610 PLN.
 3. Samo­chód do pra­cy na dojaz­dy:
  • Ben­zy­na: 6 l/100 km, 6,54 zł/l.
  • LPG: 7,5 l/100 km, 3,06 zł/l.
  • Oszczęd­no­ści rocz­ne przy 10 000 km: oko­ło 1650 PLN.

W każ­dym z tych przy­pad­ków, pomi­mo wyż­sze­go zuży­cia LPG, niż­sza cena tego pali­wa przy­nio­sła zna­czą­ce oszczęd­no­ści rocz­ne. Oszczęd­no­ści zale­żą od indy­wi­du­al­nych wzor­ców jaz­dy, ale wyraź­nie widać, że LPG może być opła­cal­nym wybo­rem dla róż­nych typów użyt­kow­ni­ków samo­cho­dów. War­to pamię­tać, że tem­po zwro­tu insta­la­cji LPG zale­ży od rocz­nych prze­bie­gów poko­ny­wa­nych samo­cho­dem.

Im wię­cej  jeź­dzi­my, tym bar­dziej sko­rzy­sta­my na insta­la­cji LPG.

Czy instalacja LPG opłaca się w 2024 roku?

W 2024 roku insta­la­cja LPG w samo­cho­dzie nadal może być opła­cal­na, szcze­gól­nie dla kie­row­ców, któ­rzy poko­nu­ją duże odle­gło­ści. Bio­rąc pod uwa­gę sta­bil­ne i zazwy­czaj niż­sze ceny LPG w porów­na­niu do ben­zy­ny i die­sla, oszczęd­no­ści wyni­ka­ją­ce z niż­sze­go kosz­tu pali­wa mogą szyb­ko zre­kom­pen­so­wać począt­ko­we wydat­ki na insta­la­cję. Jed­nak­że, nale­ży uwzględ­nić indy­wi­du­al­ne potrze­by, typ pojaz­du i czę­sto­tli­wość użyt­ko­wa­nia, aby oce­nić peł­ną opła­cal­ność tej inwe­sty­cji w kon­tek­ście rosną­cej popu­lar­no­ści pojaz­dów elek­trycz­nych i poten­cjal­nych zmian w cenach paliw.

LPG, insta­la­cja LPG, opła­cal­ność LPG, kosz­ty pali­wa, oszczęd­no­ści pali­wo­we, ceny paliw w Pol­sce, przy­szłość LPG

 •  
 •  
 •