PARTNER BLOGA:

Czas na najważniejszą imprezę roku — 70. Rajd Polski

Przewiń w dół

Raj­do­wy Felix przy­go­to­wu­je się do 70. Raj­du Pol­ski.

Paweł Danil­czuk „Felix”: To już zaraz minie rok jak „Lewy 4 Kulom” zro­bił bała­gan w mej psy­chi­ce 🙂 Już dziś wiem, że to nie są żar­ty i mimo trzy­dnio­wych testów, nadal nie czu­ję się na siłach. Cięż­ko prze­sta­wić się z asfal­to­wej cha­rak­te­ry­sty­ki na szu­tro­wą, gdyż wszyst­kie dotych­cza­so­we ide­olo­gie legły w gru­zach. Jaz­da na luź­nej nawierzch­ni rzą­dzi się inny­mi pra­wa­mi. Trzy­dnio­we mole­sto­wa­nie mego mózgu, mam nadzie­ję, że pomo­że w osią­gnię­ciu mety na raj­dzie pol­skim. Muszę jed­nak przy­znać, że tro­chę się boję… ale moje oba­wy zwięk­szą moją czuj­ność i kon­cen­tra­cję na zapo­zna­niu, jak i samym raj­dzie. Auto mamy wspa­nia­le przy­go­to­wa­ne i głów­nym prio­ry­te­tem jest meta z jak naj­więk­szą ilo­ścią punk­tów.

Nasza video zapo­wiedź Raj­du Pol­ski:

Maciej Gle­ixner: Dla każ­de­go zawod­ni­ka udział w Raj­dzie Pol­ski jest na pew­no dużym prze­ży­ciem. Dla­te­go cie­szę się, że będę mógł wziąć udział w tych zawo­dach, zwłasz­cza tak impo­nu­ją­co obsa­dzo­nych. Spę­dzi­li­śmy z Feli­xem trzy pra­co­wi­te dni w Olsz­ty­nie pod­czas testów oraz Raj­du War­miń­skie­go w celu “zaprzy­jaź­nie­nia się” z szu­tro­wą nawierzch­nią. Mam nadzie­ję, że zapro­cen­tu­je to w trak­cie naj­waż­niej­sze­go nasze­go star­tu w tym sezo­nie. Dzię­ki dosko­na­łe­mu uczest­nic­twu w Rze­szo­wie, włą­czy­li­śmy się do wal­ki o tytuł Mistrza Pol­ski w gru­pie N i mimo, że może być cięż­ko gdyż kon­ku­ren­cja jest bar­dzo sil­na, chciał­bym aby Rajd Pol­ski zna­czą­co pod­niósł nasz doro­bek punk­to­wy.

Krzysz­tof Cymer­man (koor­dy­na­tor zespo­łu) – Przed nami naj­waż­niej­szy start w tym roku. Prze­je­cha­li­śmy spo­ro kilo­me­trów pod­czas testów usta­wia­jąc auto. Głę­bo­ko wie­rzy­my, że po bar­dzo dla nas uda­nym Raj­dzie Rze­szow­skim i wygra­niu kla­sy, mazur­skie szu­try będą dla nas rów­nie łaska­we. Do zoba­cze­nia w Miko­łaj­kach!

Zapra­sza­my do śle­dze­nia naszych poczy­nań na naszej stro­nie inter­ne­to­wej oraz na naszym ofi­cjal­nym pro­fi­lu Face­bo­ok – Dołącz do nas i bądź z nami na bie­żą­co…

Part­ne­ra­mi Gru­py “Raj­do­wy Felix” na Rajd Pol­ski jest: Felix2, Expert Auto Bro­ker, 4Turbo. Wspie­ra­ją nas: Cre­atum, W‑Media, Zdję­cia Ewa Mana­ster­ska.

  •  
  •  
  •