PARTNER BLOGA:

Co zrobić w przypadku wypadku drogowego Poradnik dla kierowców

Przewiń w dół

Wypad­ki dro­go­we mogą zda­rzyć się każ­de­mu, nie­za­leż­nie od doświad­cze­nia za kie­row­ni­cą i umie­jęt­no­ści pro­wa­dze­nia pojaz­du. Choć nikt nie chce zna­leźć się w takiej sytu­acji, waż­ne jest, aby wie­dzieć, co robić, jeśli zda­rzy się wypa­dek. Sprawdź, jak naj­le­piej zabez­pie­czyć sie­bie i innych uczest­ni­ków ruchu dro­go­we­go.


Miałeś wypadek – co robić?

Naj­waż­niej­szą rze­czą, któ­rą nale­ży zro­bić po wypad­ku, jest zatrzy­ma­nie pojaz­du i udzie­le­nie pomo­cy ewen­tu­al­nym poszko­do­wa­nym. Jeśli zda­rze­nie mia­ło miej­sce na tere­nie dro­gi publicz­nej i ktoś został ran­ny, nale­ży natych­miast powia­do­mić poli­cję oraz wezwać pogo­to­wie ratun­ko­we. Przed wej­ściem na miej­sce wypad­ku upew­nij się jed­nak, że nie ma zagro­żeń Two­je­go bez­pie­czeń­stwa.

War­to wypo­sa­żyć się w ele­men­ty odbla­sko­we, takie jak kami­zel­ka odbla­sko­wa lub latar­ka, aby zabez­pie­czyć auto przed koli­zja­mi z inny­mi pojaz­da­mi. Za samo­cho­dem ustaw tak­że trój­kąt ostrze­gaw­czy w odle­gło­ści 30–50 metrów, któ­ry będzie infor­mo­wał innych uczest­ni­ków ruchu o zaist­nia­łej sytu­acji dro­go­wej.

Po udzie­le­niu pierw­szej pomo­cy zbierz infor­ma­cje na temat wypad­ku:

  • nume­ry reje­stra­cyj­ne pojaz­dów,
  • nazwy i nume­ry tele­fo­nów świad­ków,
  • nazwi­ska i dane kon­tak­to­we innych kie­row­ców.

Bar­dzo waż­ne jest wyko­na­nie zdjęć uszko­dzo­nych pojaz­dów i miej­sca zda­rze­nia, co uła­twi pro­ces wyce­ny szkód i pozwo­li unik­nąć nie­po­ro­zu­mień mię­dzy stro­na­mi. Sprawdź tak­że, czy spraw­ca ma waż­ne ubez­pie­cze­nie OC. W innym razie, oso­by poszko­do­wa­ne mogą mieć pro­ble­my z wypła­tą środ­ków przy­słu­gu­ją­cych im w ramach poli­sy.

Następ­nie, skon­tak­tuj się z ubez­pie­czy­cie­lem i prze­każ mu infor­ma­cje na temat wypad­ku. Pamię­taj, że upew­nie­nie się o posia­da­niu waż­nych doku­men­tów, takich jak poli­sy ubez­pie­cze­nio­we i pra­wo jaz­dy, jest klu­czo­we w celu zała­twie­nia for­mal­no­ści po zda­rze­niu.

Jeśli wypa­dek był poważ­ny lub nie jesteś pewien Two­ich praw, skon­tak­tuj się z praw­ni­kiem spe­cja­li­zu­ją­cym się w tego typu spra­wach. Taki eks­pert pomo­że Ci zro­zu­mieć pro­ce­du­ry dzia­ła­nia i odpo­wied­nio je wyko­rzy­stać. Dzię­ki temu otrzy­masz odpo­wied­nie odszko­do­wa­nie za ponie­sio­ne szko­dy.

Wypadek drogowy – o czym jeszcze warto pamiętać?

Waż­ne jest, aby zawsze prze­strze­gać prze­pi­sów dro­go­wych i być ostroż­nym na dro­dze. W ten spo­sób zmi­ni­ma­li­zu­jesz ryzy­ko wypad­ków dro­go­wych. Wszy­scy uczest­ni­cy ruchu powin­ni mieć zapew­nio­ną moż­li­wość bez­piecz­ne­go poru­sza­nia się po dro­gach i zada­niem każ­de­go kie­row­cy jest to, aby dbać o tę kwe­stię.

Pamię­taj, że szyb­ka reak­cja i sku­tecz­ne udzie­la­nie pomo­cy poszko­do­wa­nym może ura­to­wać życie. Dla­te­go, jeśli jesteś świad­kiem wypad­ku dro­go­we­go, pamię­taj o zasa­dach pierw­szej pomo­cy, wezwa­niu służb medycz­nych oraz powia­do­mie­niu poli­cji. Nigdy nie prze­jeż­dżaj obo­jęt­nie obok takie­go zda­rze­nia, ponie­waż każ­da sekun­da zwło­ki może mieć wpływ na życie lub zdro­wie innej oso­by.

W przy­pad­ku, gdy to Ty jesteś poszko­do­wa­nym, nie pani­kuj. Sta­raj się zacho­wać spo­kój i wezwać wła­ści­wą pomoc. W przy­pad­ku, gdy masz trud­no­ści z wyko­na­niem tych czyn­no­ści, poproś o pomoc świad­ków wypad­ku lub innych kie­row­ców.

Pamię­taj o wyku­pie­niu poli­sy ubez­pie­cze­nio­wej, któ­ra ochro­ni Cię przed skut­ka­mi nie­spo­dzie­wa­nych zda­rzeń. Aby uzy­skać wię­cej infor­ma­cji na temat ubez­pie­czeń samo­cho­do­wych i zabez­pie­czyć swój pojazd, sko­rzy­staj z Kal­ku­la­to­ra onli­ne dostęp­ne­go na stro­nie LINK4.pl. Ponad­to możesz bez­po­śred­nie­go poroz­ma­wiać z kon­sul­tan­ta­mi, dzwo­niąc pod numer 22 444 44 44, lub zde­cy­do­wać się na spo­tka­nie oso­bi­ste z agen­tem współ­pra­cu­ją­cym z LINK4.

 

Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o pro­duk­tach, limi­tach i wyłą­cze­niach, a tak­że OWU dostęp­ne są na stro­nie www.link4.pl.

Arty­kuł spon­so­ro­wa­ny powstał przy współ­pra­cy z LINK4.

  •  
  •  
  •