PARTNER BLOGA:

Co robić, gdy zamarzł letni płyn do spryskiwaczy? PORADNIK

Przewiń w dół

Jak unik­nąć pro­ble­mów zwią­za­nych z zamar­z­nię­tym pły­nem do spry­ski­wa­czy w samo­cho­dzie?


Zima potra­fi nie­spo­dzie­wa­nie zaata­ko­wać, a jej przyj­ście czę­sto zaska­ku­je kie­row­ców… i dro­go­wców 😉 Dla­te­go nie­któ­rych kie­row­ców pew­ne­go ran­ka może nie­mi­ło przy­wi­tać zamar­z­nię­ty płyn do spry­ski­wa­czy. Co dokład­nie gro­zi, gdy nie wymie­ni­my na czas let­nie­go pły­nu do spry­ski­wa­czy na zimo­wy? Let­ni płyn zama­rza w tem­pe­ra­tu­rach poni­żej zera, a skut­ki mogą być poważ­ne. W jaki spo­sób pora­dzić sobie z pro­ble­mem zamar­z­nię­te­go pły­nu do spry­ski­wa­czy?

Zamrożony płyn w spryskiwaczach — jakie mogą być skutki?

Zamro­żo­ny płyn do spry­ski­wa­czy jest rów­no­znacz­ny z bra­kiem moż­li­wo­ści jego uży­cia pod­czas jaz­dy. W okre­sie zimo­wym jest to poważ­ne zagro­że­nie dla bez­pie­czeń­stwa. Śnieg lub bło­to z innych pojaz­dów szyb­ko bru­dzą szy­by, ogra­ni­cza­jąc widocz­ność. W połą­cze­niu z ogra­ni­czo­nym do mini­mum świa­tłem sło­necz­nym, może to skut­ko­wać utra­tą widocz­no­ści na dro­dze, co z kolei zwięk­sza ryzy­ko wypad­ków.

Skut­ki zamar­z­nię­cia pły­nu mogą pro­wa­dzić rów­nież do uszko­dzeń nie­któ­rych ele­men­tów samo­cho­du. Gdy płyn zama­rza, może dojść do pęk­nię­cia prze­wo­dów w ukła­dzie spry­ski­wa­czy, zbior­nicz­ka czy nawet uszko­dze­nia dysz spry­ski­wa­czy.

Jak dro­gie mogą być napra­wy w przy­pad­ku takich uste­rek? Koszt zale­ży od mar­ki i mode­lu samo­cho­du. Nowy zbior­nik spry­ski­wa­czy kosz­tu­je od 50 do 100 zło­tych, nie licząc kosz­tów wymia­ny w warsz­ta­cie. Nato­miast ceny dysz spry­ski­wa­czy waha­ją się od kil­ku zło­tych do kil­ku tysię­cy zło­tych!

Jak sobie poradzić z zamarzniętym płynem do spryskiwaczy?

Co zro­bić gdy zamar­z­nie płyn do spry­ski­wa­czy? Roz­wią­za­niem może być uru­cho­mie­nie samo­cho­du w celu nagrza­nia komo­ry sil­ni­ka, zapar­ko­wa­nie w cie­plej­szym miej­scu lub doda­nie kon­cen­tra­tu, któ­ry pomo­że pozbyć się zmar­z­li­ny z ukła­du. 

Jak roz­mro­zić płyn do spry­ski­wa­czy? Oto szyb­kie i sku­tecz­ne meto­dy na zamar­z­nię­ty płyn do spry­ski­wa­czy:

1. Uru­cho­mie­nie sil­ni­ka i jaz­da
Naj­sku­tecz­niej­szym i bez­piecz­nym spo­so­bem na roz­mro­że­nie pły­nu do spry­ski­wa­czy jest uru­cho­mie­nie sil­ni­ka i jaz­da. Więk­szość aut ma zbior­nik pły­nu umiesz­czo­ny w komo­rze sil­ni­ka. Pod­czas jaz­dy zbior­nik stop­nio­wo się roz­grze­wa, co roz­ma­rza zamro­żo­ny płyn.

2. Par­ko­wa­nie w cie­plej­szym miej­scu
Jeśli nie ma moż­li­wo­ści jaz­dy, par­ko­wa­nie w cie­plej­szym miej­scu — na przy­kład w gara­żu pod­ziem­nym — może pomóc w roz­mro­że­niu pły­nu.

3. Wymia­na zbior­ni­ka
Mniej popu­lar­ne, ale sku­tecz­ne roz­wią­za­nie to wyję­cie zbior­ni­ka z zamar­z­nię­tym pły­nem i zabra­nie go do cie­płe­go pomiesz­cze­nia, np. domu. To jed­nak wią­że się z demon­ta­żem kil­ku ele­men­tów, co może być kło­po­tli­we dla nie­któ­rych kie­row­ców.

4. Kon­cen­trat do pły­nu zimo­we­go
Inną opcją jest doda­nie do zbior­ni­ka kon­cen­tra­tu pły­nu zimo­we­go. To mie­sza­nie pły­nów, ale trze­ba pamię­tać, że nie­wiel­ka ilość zimo­we­go pły­nu do let­nie­go nie zapew­ni peł­nej odpor­no­ści na mro­zy. Może pomóc jed­nak pozbyć się zamro­żo­ne­go pły­nu i zastą­pić go pły­nem zimo­wym, odpor­nym na mróz.

Czy płyn do spry­ski­wa­czy roz­pusz­cza lód? Trze­ba pamię­tać, że płyn do spry­ski­wa­czy, nawet ten w wer­sji zimo­wej, nie nada­je się do roz­mra­ża­nia szyb czy lodu! Jego dzia­ła­nie jest zbyt sła­be, dla­te­go w celu wal­ki z lodem — na przy­kład na szy­bach samo­cho­du — zde­cy­do­wa­nie lepiej użyć odmra­ża­cza.

Zimowy plyn do spryskiwaczy

Jak uniknąć zamarznięcia płynu?

Naj­lep­szym roz­wią­za­niem jest wymia­na pły­nu na zimo­wy jesz­cze jesie­nią. Pamię­taj­my, że zimo­wy płyn jest bez­piecz­ny dla gumy i lakie­ru, a koszt jego wymia­ny jest nie­wiel­ki. Nie war­to ryzy­ko­wać, ponie­waż zamar­z­nię­ty płyn może skut­ko­wać poważ­ny­mi pro­ble­ma­mi, dla­te­go wymia­na na płyn zimo­wy jest naj­prost­szym i naj­sku­tecz­niej­szym roz­wią­za­niem.

Zimo­wy płyn do spry­ski­wa­czy jest ogól­nie dostęp­ny i sto­sun­ko­wo nie­dro­gi. Wymia­na jest pro­sta i moż­na ją wyko­nać samo­dziel­nie, co pozwa­la unik­nąć pro­ble­mów zwią­za­nych z zamar­z­nię­ciem pły­nu w spry­ski­wa­czach.

Wla­nie odpo­wied­nie­go pły­nu do spry­ski­wa­czy na zimę to krok w kie­run­ku zapew­nie­nia bez­piecz­nej jaz­dy w trud­nych warun­kach zimo­wych. Lepiej zadbać o ten szcze­gół z wyprze­dze­niem, niż potem bory­kać się z pro­ble­ma­mi i koniecz­no­ścią napraw.

  •  
  •  
  •