PARTNER BLOGA:

Chcesz zmienić opony na letnie? Dowiedz się jak je wybrać!

Przewiń w dół

Wymia­na opon zale­ca­na jest dwa razy do roku. Czyn­ność ta zna­czą­co wpły­wa na popra­wę bez­pie­czeń­stwa wszyst­kich uczest­ni­ków ruchu dro­go­we­go. Sprawdź, jak wybrać ide­al­ne opo­ny let­nie!

Wybór nowe­go ogu­mie­nia może sta­no­wić nie lada wyzwa­nie. Na co zwró­cić uwa­gę pod­czas zaku­pu opon let­nich? Odpo­wiedź na to pyta­nie znaj­dziesz w naszym porad­ni­ku.

Kiedy zmienić opony na letnie?

Jesteś kie­row­cą i zasta­na­wiasz się, kie­dy war­to wymie­nić opo­ny na let­nie? Według zale­ceń eks­per­tów, naj­le­piej zro­bić to w momen­cie, gdy tem­pe­ra­tu­ra dzien­na wzro­śnie powy­żej 7 stop­ni Cel­sju­sza. Jest to czas, w któ­rym opo­ny zimo­we tra­cą swo­je wła­ści­wo­ści. Szu­kasz opon let­nich, któ­re spraw­dzą się w każ­dych warun­kach (w tym do jaz­dy po mokrej nawierzch­ni)? Wyso­kiej jako­ści opo­ny let­nie są dostęp­ne w ofer­cie skle­pu inter­ne­to­we­go Inter­Cars — https://intercars.pl/.

Opony sezonowe czy całoroczne?

W skle­pach dostęp­ne są zarów­no opo­ny sezo­no­we (let­nie, zimo­we), jak i cało­rocz­ne. Zada­jesz sobie pyta­nie, któ­re roz­wią­za­nie będzie dla Cie­bie bar­dziej odpo­wied­nie? War­to mieć na uwa­dze, że ogu­mie­nie cało­rocz­ne nie naj­le­piej spraw­dza się pod­czas trud­nych warun­ków atmos­fe­rycz­nych i na wyma­ga­ją­cej nawierzch­ni. Jest pole­ca­ne przede wszyst­kim oso­bom, któ­re jeż­dżą głów­nie po mie­ście, na nie­wiel­kich dystan­sach i pre­fe­ru­ją spo­koj­ny styl jaz­dy.

Jaka klasa opon letnich?

Wła­ści­cie­le samo­cho­dów mają do dys­po­zy­cji sze­ro­ki wybór róż­ne­go rodza­ju opon. Pod­czas zaku­pu ogu­mie­nia nale­ży zwró­cić uwa­gę na róż­ne para­me­try opon let­nich. Jed­nym z naj­waż­niej­szych aspek­tów jest kla­sa ogu­mie­nia. Wybór kon­kret­ne­go roz­wią­za­nia zale­ży przede wszyst­kim od indy­wi­du­al­nych potrzeb i pre­fe­ren­cji kie­row­cy. W skle­pach może­my zna­leźć opo­ny w trzech warian­tach:

  • Eko­no­micz­nym – to naj­tań­sze dostęp­ne na ryn­ku opo­ny. Skie­ro­wa­ne do kie­row­ców małych aut miej­skich, któ­rzy jeż­dżą głów­nie po mie­ście i pre­fe­ru­ją spo­koj­ny styl jaz­dy. Spraw­dzą się w przy­pad­ku osób, któ­re rocz­nie robią nie­wiel­kie prze­bie­gi.
  • Śred­nim – to kom­pro­mis pomię­dzy ceną a jako­ścią pro­duk­tu. Opo­ny kla­sy śred­niej dobrze spraw­dza­ją się w przy­pad­ku więk­szo­ści dostęp­nych na ryn­ku samo­cho­dów. Prze­zna­czo­ne dla kie­row­ców, któ­rzy pre­fe­ru­ją spo­koj­ny lub umiar­ko­wa­ny styl jaz­dy.
  • Pre­mium – w opo­nach tej kla­sy sto­su­je się naj­no­wo­cze­śniej­sze roz­wią­za­nia i tech­no­lo­gie pro­duk­cyj­ne. Opo­ny kla­sy pre­mium prze­zna­czo­ne są dla naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych kie­row­ców, któ­rym zale­ży na naj­wyż­szej jako­ści i dosko­na­łych osią­gach. Zna­ko­mi­cie spraw­dza­ją się w każ­dych warun­kach pogo­do­wych. Nada­ją się zarów­no do miej­skiej jaz­dy, jak i do dłuż­szych tras.

Jak wybrać odpowiedni rozmiar opony?

Bar­dzo waż­nym aspek­tem, któ­ry nale­ży mieć na uwa­dze pod­czas zaku­pu opon, jest ich roz­miar. Naj­ła­twiej­szym spo­so­bem, aby usta­lić potrzeb­ny roz­miar opo­ny, jest zaj­rze­nie do dowo­du reje­stra­cyj­ne­go. W doku­men­cie znaj­dzie­my roz­miar opon zale­ca­ny do nasze­go samo­cho­du.

Opony letnie — porównaj różnych producentów

Dobór odpo­wied­nie­go ogu­mie­nia nie nale­ży do naj­ła­twiej­szych zadań. Przed pod­ję­ciem decy­zji o zaku­pie kon­kret­nych opon, war­to porów­nać mię­dzy sobą ceny opon let­nich ofe­ro­wa­ne przez róż­nych pro­du­cen­tów. Jeśli szu­kasz ogu­mie­nia naj­wyż­szej jako­ści, zwróć uwa­gę na opo­ny let­nie w skle­pie Inter­Cars.

Gdzie kupić letnie opony wysokiej jakości?

Jeże­li szu­kasz dobrych opon do swo­je­go samo­cho­du, musisz zna­leźć odpo­wied­nie miej­sce do ich zaku­pu. War­to zaj­rzeć do skle­pów onli­ne, któ­re ofe­ru­ją sze­ro­ki wybór pro­duk­tów w atrak­cyj­nych cenach. Róż­ne mode­le opon let­nich znaj­dziesz w inter­ne­to­wym skle­pie moto­ry­za­cyj­nym Inter­Cars — https://intercars.pl/szukaj/opony-201/.

 

  •  
  •  
  •