PARTNER BLOGA:

Benzyna E10 — co warto wiedzieć? Czy można bezpiecznie tankować paliwo E10 do klasyka lub youngtimera?

Przewiń w dół

Ben­zy­na E10 — od kie­dy, do jakich samo­cho­dów, czy moż­na ją bez­piecz­nie tan­ko­wać? Oto wszyst­ko, co war­to wie­dzieć o nowym pali­wie E10 na pol­skich sta­cjach ben­zy­no­wych.


Już od 2024 roku na sta­cjach ben­zy­no­wych poja­wi się nowy rodzaj pali­wa, ozna­czo­ny sym­bo­lem E10. Co war­to o nim wie­dzieć i czy jest ono bez­piecz­ne dla wszyst­kich sil­ni­ków?

Od 1 stycz­nia 2024 r. na sta­cjach paliw w Pol­sce będzie wpro­wa­dza­ne suk­ce­syw­nie nowe pali­wo — ben­zy­na sil­ni­ko­wa 95-oktanowa z zawar­to­ścią do 10% bio­kom­po­nen­tów – tzw. E10. Ben­zy­na sil­ni­ko­wa E10 zastą­pi na sta­cjach paliw ben­zy­nę E5 o licz­bie okta­no­wej 95. Ben­zy­na sil­ni­ko­wa E5, któ­ra zosta­nie zastą­pio­na ben­zy­ną E10, zawie­ra mak­sy­mal­nie do 5% obję­to­ścio­wo bio­kom­po­nen­tów (bio­eta­no­lu), pod­czas gdy ben­zy­na E10 będzie zawie­ra­ła mak­sy­mal­nie do 10% obję­to­ścio­wo bio­kom­po­nen­tów. Ta zmia­na nie wyma­ga dodat­ko­wych dzia­łań od więk­szo­ści wła­ści­cie­li pojaz­dów. W doku­men­tach pojaz­du lub na kla­pie wle­wu pali­wa w samo­cho­dzie powin­no znaj­do­wać się cha­rak­te­ry­stycz­ne ozna­cze­nie E10 – potwier­dza­ją­ce dosto­so­wa­nie samo­cho­du do nowe­go pali­wa. Wła­ści­cie­le star­szych pojaz­dów powin­ni spraw­dzić, czy ich pojaz­dy są dosto­so­wa­ne do tan­ko­wa­nia nowe­go pali­wa.

Czy pali­wo E10 moż­na tan­ko­wać do samo­cho­du kla­sycz­ne­go lub young­ti­me­ra?
Ben­zy­na E10, ze wzglę­du na wyż­szą zawar­tość bio­eta­no­lu, może sta­no­wić pro­blem dla star­szych samo­cho­dów, kla­sycz­nych lub young­ti­me­rów. Star­sze pojaz­dy, zwłasz­cza te wypro­du­ko­wa­ne przed 2010 rokiem, mogą nie być przy­sto­so­wa­ne do ben­zy­ny E10. Zasto­so­wa­nie tego pali­wa w star­szych sil­ni­kach może pro­wa­dzić do pro­ble­mów z ukła­dem pali­wo­wym, w tym uszko­dzeń uszcze­lek, koro­zji w ukła­dzie pali­wo­wym oraz nega­tyw­ne­go wpły­wu na ele­men­ty gumo­we czy meta­lo­we. Zale­ca­ne jest spraw­dze­nie kom­pa­ty­bil­no­ści samo­cho­du z tym rodza­jem ben­zy­ny poprzez kon­sul­ta­cję z pro­du­cen­tem pojaz­du lub mecha­ni­kiem przed zatan­ko­wa­niem E10, zwłasz­cza w przy­pad­ku pojaz­dów kla­sycz­nych, któ­re mogą wyma­gać spe­cjal­ne­go podej­ścia do wybo­ru pali­wa.

Po 1 stycz­nia 2024 do baku samo­cho­dów kla­sycz­nych, young­ti­me­rów i innych, wypro­du­ko­wa­nych przed 2010 rokiem, naj­le­piej tan­ko­wać pali­wo 98 okta­nów — będzie to bez­piecz­niej­szy wybór, niż nowe pali­wo E10.

Subaru Impreza GT

Czy E10 to 95?
Ben­zy­na E10 róż­ni się od wcze­śniej­szej E5 (tak zwa­ne 95) pod wzglę­dem zawar­to­ści bio­eta­no­lu — E5 mia­ła mak­sy­mal­nie 5% bio­eta­no­lu, pod­czas gdy E10 ma mak­sy­mal­nie 10%. W Pol­sce ben­zy­na 95 zamiast bio­eta­no­lu zawie­ra eter etylo-tert-butylowy wypro­du­ko­wa­ny z bio­eta­no­lu. Ben­zy­ny bez bio­kom­po­nen­tów nie są dostęp­ne od dłuż­sze­go cza­su.

Jak roz­po­znać pali­wo E10?
Do roz­po­zna­nia ben­zy­ny E10 na sta­cji paliw słu­ży naklej­ka ozna­cza­ją­ca “E10”. Nale­ży upew­nić się, czy pojazd jest kom­pa­ty­bil­ny z tym pali­wem zgod­nie z instruk­cją obsłu­gi.

Czy ben­zy­nę E10 moż­na mie­szać z inny­mi pali­wa­mi?
Ben­zy­na E10 może być mie­sza­na z “Pre­mium” 98, o ile pojazd jest do tego przy­sto­so­wa­ny. Zmia­na ben­zy­ny 95 na E10 ma na celu zwięk­sze­nie udzia­łu bio­pa­liw w pali­wach trans­por­to­wych, reduk­cję emi­sji gazów cie­plar­nia­nych i ogra­ni­cze­nie zależ­no­ści od paliw kopal­nych.

Dla­cze­go wpro­wa­dza się nowy rodzaj pali­wa E10?
Bio­eta­nol w ben­zy­nie E10 ogra­ni­cza emi­sję CO2 z sek­to­ra trans­por­tu i zmniej­sza uza­leż­nie­nie od paliw kopal­nych, wpły­wa­jąc korzyst­nie na jakość powie­trza i śro­do­wi­sko.

Czy mój samo­chód moż­na tan­ko­wać pali­wem E10?
Więk­szość sil­ni­ków ben­zy­no­wych o zapło­nie iskro­wym jest kom­pa­ty­bil­na z ben­zy­ną E10. ACEA udo­stęp­nia raport doty­czą­cy kom­pa­ty­bil­no­ści róż­nych mode­li samo­cho­dów z E10.

Aby spraw­dzić, czy Twój samo­chód jest kom­pa­ty­bil­ny z pali­wem E10, sko­rzy­staj z wyszu­ki­war­ki.

Czy pali­wo E10 ma gor­sze osią­gi?
Jeśli samo­chód jest przy­sto­so­wa­ny do E10, nie odczu­jesz znacz­nej róż­ni­cy w dzia­ła­niu sil­ni­ka. W przy­pad­ku bra­ku pew­no­ści, czy pojazd jest kom­pa­ty­bil­ny, nale­ży korzy­stać z ben­zy­ny E5 lub zasię­gnąć infor­ma­cji u pro­du­cen­ta czy deale­ra.

  •  
  •  
  •