PARTNER BLOGA:

Amg Venice 2014 Najlepsza Inicjatywa Marketingowa Roku

Przewiń w dół

Co trze­ba zro­bić, aby otrzy­mać Nagro­dę Ryn­ku Dealer­skie­go oraz tytuł Naj­lep­szej Ini­cja­ty­wy Dealer­skiej? O tym naj­le­piej wie­dzą deale­rzy mar­ki Mercedes-Benz z Gru­py Wró­bel.

Na począt­ku czerw­ca odbył się już po raz szó­sty Ogól­no­pol­ski Kon­gres Deale­rów Samo­cho­dów. Nomi­no­wa­ni deale­rzy kon­ku­ro­wa­li aż w dzie­wię­ciu kate­go­riach: Naj­lep­sza duża gru­pa dealer­ska roku, Naj­lep­sza mała gru­pa dealer­ska roku, Naj­lep­szy dealer, Naj­lep­szy dealer aut uży­wa­nych roku, Wscho­dzą­ca Gwiaz­da Ryn­ku Dealer­skie­go, Dealer Dobrych Uczyn­ków, Czło­wiek roku 2014 Mie­sięcz­ni­ka Dealer, Impor­ter 25-lecia Mie­sięcz­ni­ka Dealer, Dealer 25-lecia Mie­sięcz­ni­ka Dealer oraz w/w Naj­lep­sza ini­cja­ty­wa mar­ke­tin­go­wa roku.

Gru­pa Wró­bel zdo­by­ła zaszczyt­ne pierw­sze miej­sce, dzię­ki AMG Exc­lu­si­ve Event Veni­ce 2014. Otóż zabra­li oni gru­pę 60. klien­tów spe­cjal­nych na wyjąt­ko­we szko­le­nie zagra­nicz­ne. I to nie byle jakie szko­le­nie! Dosko­na­le­nie tech­ni­ki jaz­dy pod okiem instruk­to­rów z jed­nej z dzie­wię­ciu cer­ty­fi­ko­wa­nych szkół AMG Dri­ving Aca­de­my na wło­skim Adria Race­way. Ale to nie wszyst­ko! Pod­su­mo­wa­niem even­tu był wyjazd do Wene­cji. Brzmi nie­źle?

Ape­tyt rośnie w mia­rę jedze­nia, dla­te­go w tym roku Gru­pa Wró­bel orga­ni­zu­je impre­zę z jesz­cze więk­szą pom­pą. Krót­ka pił­ka: 4 Matic Exc­lu­si­ve Event — Etna 2015. Tak jest, jaz­da czte­ro­ła­pa­mi spod mar­ki Mercedes-Benz tra­sa­mi wul­ka­nicz­ny­mi sło­necz­nej Sycy­lii. Ile zna­cie syno­ni­mów sło­wa „epic­ki”? Bo ode mnie tyle w tema­cie, faj­nie jest poma­rzyć 😉


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 12
  •  
  •