PARTNER BLOGA:

5 najlepszych skórzanych kurtek motocyklowych Ranking

Przewiń w dół

Chcesz dowie­dzieć się, jakie są topo­we mode­le kur­tek moto­cy­klo­wych ze skó­ry dostęp­nych w skle­pach sta­cjo­nar­nych i inter­ne­to­wych? Ran­king pomo­że Ci oce­nić każ­dy z mode­li pole­ca­nych przez innych moto­cy­kli­stów i doko­na­nie wła­ści­we­go wybo­ru pod­czas zaku­pów. Zapa­mię­taj, że dobra kurt­ka na motor to nie tyl­ko taka, któ­ra cud­nie wyglą­da. Decy­du­jąc się na zaku­py moto­cy­klo­we zawsze spraw­dzaj ran­kin­gi, mate­ria­ły wyko­na­nia oraz opi­nie innych moto­cy­kli­stów. Na tej pod­sta­wie na pew­no znaj­dziesz ide­al­ną kurt­kę skó­rza­ną na moto­cykl.

Kurka na motocykl skórzana – jaka powinna być?

Ide­al­ny model kurt­ki skó­rza­nej na moto­cykl powi­nien być przede wszyst­kim:

 • wygod­ny,
 • funk­cjo­nal­ny,
 • dopa­so­wa­ny do potrzeb moto­cy­kli­sty,
 • odpor­ny na uszko­dze­nia mecha­nicz­ne,
 • wyko­na­ny z oddy­cha­ją­ce­go mate­ria­łu.

War­to też dodać, że kurt­ka na moto­cykl powin­na być ide­al­nie dopa­so­wa­na do kie­ru­ją­ce­go pojaz­dem dwu­ko­ło­wym pod wzglę­dem roz­mia­ru. Tyl­ko wte­dy zacho­wasz swo­bo­dę ruchów. W prze­ciw­nym razie zły dobór roz­mia­ru kurt­ki mógł­by powo­do­wać drę­twie­nie rąk, pal­ców oraz ogra­ni­czać ruchy, a pod­czas jaz­dy na moto­rze to nie­do­pusz­czal­ne

Najlepsze modele skórzanych kurtek – co warto kupić?

Skle­py moto­cy­klo­we są wręcz prze­peł­nio­ne naj­róż­niej­szy­mi mode­la­mi kur­tek skó­rza­nych i tek­styl­nych wystę­pu­ją­cych w róż­nych roz­mia­rach, bar­wach oraz kro­jach. Prze­glą­da­jąc ofer­ty popu­lar­nych ser­wi­sów, możesz tra­fić na kurt­ki takich pro­du­cen­tów, jak: Shi­ma, Alpi­ne­stars, Daine­se, Adre­na­li­ne, Schott, Ser­ge. Oto kil­ka cie­ka­wych mode­li skó­rza­nych kur­tek, któ­re są chęt­nie wybie­ra­ne przez moto­cy­kli­stów w 2022 roku:

 1. Rebel­horn Figher – to model kurt­ki moto­cy­klo­wej wyko­na­nej ze skó­ry, któ­ra nada­je się zarów­no do kom­bi­ne­zo­nów moto­cy­klo­wych, jak i osob­ne­go zało­że­nia. Ta kurt­ka na motor ide­al­nie spraw­dza się na pojaz­dach typu stre­et­fi­gher.
 2. RST Trac­tech Evo 4 – kochasz szyb­ką jaz­dę i chcesz czuć się niczym praw­dzi­wy kie­row­ca wyści­go­wy? W takim razie postaw na kurt­kę, któ­ra napraw­dę ma moc­ne zacię­cie spor­to­we i jest wyko­na­na w 100% ze skó­ry.
 3. Richa Day­to­na II – to ide­al­na kurt­ka na chop­pe­ra, któ­ra doda­je kie­ru­ją­ce­mu nie tyl­ko sty­lu i pew­no­ści sie­bie, ale i ide­al­nie chro­ni cia­ło przed wyzię­bie­niem i ewen­tu­al­ny­mi uszko­dze­nia­mi w razie upad­ku.
 4. Ozo­ne Ramo­nes – to kurt­ka skó­rza­na, któ­ra wystę­pu­je zarów­no w wer­sji dam­skiej, jak i męskiej. Taki model kurt­ki ide­al­nie nada­je się na chop­pe­ra, sclam­ble­ra oraz miej­skie­go stre­et­fi­gh­te­ra.
 5. Held Cosmo 3.0 – kolej­na kurt­ka skó­rza­na na motor wystę­pu­ją­ca w wer­sji dla kobiet i męż­czyzn. Dosko­na­le nada­je się zarów­no na dłuż­sze tra­sy, jak i miej­skie prze­jażdż­ki, a dodat­ko­wo zbie­ra dosko­na­łe opi­nie od moto­cy­kli­stów.

 

W kwe­stii pod­su­mo­wa­nia – war­to dodać, że kurt­ka skó­rza­na na motor powin­na być nie tyl­ko wyko­na­na z wyso­kiej jako­ści mate­ria­łów, ale tak­że wyróż­nia­ją­ca się dobrym sto­sun­kiem ceny do jako­ści. Jeśli nie wiesz, jaka kurt­ka będzie ide­al­na dla Cie­bie – sko­rzy­staj z ran­kin­gu, poproś o pomoc spe­cja­li­stów w skle­pach moto­cy­klo­wych oraz, co naj­waż­niej­sze, zmierz kil­ka mode­li w skle­pie.

 •  
 •  
 •