PARTNER BLOGA:

10 najlepszych używanych motorów w 2021

Przewiń w dół

Uży­wa­ne moto­ry sta­no­wią ogrom­ną część kup­na i sprze­da­ży wszyst­kich moto­cy­kli i sku­te­rów w Pol­sce. Moż­na zna­leźć na nie nie­sa­mo­wi­te oka­zje, dzię­ki któ­rym zapła­ci­my jedy­nie uła­mek tego, ile kosz­to­wał­by nas nowy moto­cykl.

Zebra­li­śmy kil­ka naj­lep­szych (i naj­po­pu­lar­niej­szych) mode­li i mamy nadzie­ję, że każ­dy tu znaj­dzie coś dla sie­bie. Przyj­rzyj­my się, co ma do zaofe­ro­wa­nia gieł­da moto­cy­kli uży­wa­nych.

 1 Honda CBR125R 2004 do dziś

Naj­mniej­szy z rodzi­ny moto­cy­kli spor­to­wych Hon­dy jest sta­le best­sel­le­rem w Pol­sce od cza­su jego pre­mie­ry w 2004 roku. Połą­cze­nie spor­to­we­go wyglą­du, lek­ko­ści pro­wa­dze­nia, wyso­kiej jako­ści wyko­na­nia i nie­za­wod­ne­go, czte­ro­su­wo­we­go, jed­no­cy­lin­dro­we­go sil­ni­ka nigdy nie wycho­dzi z mody.

Moto­ry te są czę­sto uży­wa­ne przez mniej doświad­czo­nych kie­row­ców, więc przed kup­nem zwróć uwa­gę na uszko­dze­nia. Regu­lar­ne wymia­ny ole­ju to znak, że motor był zadba­ny.

Sza­co­wa­na cena: od 1700 Euro za znisz­czo­ny, ale już za 2300 Euro możesz dostać zadba­ny model z 2003 roku.

2 Yamaha YBR125 2005 do dziś

Pod­czas gdy Hon­da CBR125R jest bar­dziej spor­to­wa, Yama­ha YBR125 to przede wszyst­kim funk­cjo­nal­ność nad for­mą. To motor, któ­ry został zbu­do­wa­ny, aby poru­szać się po mie­ście przy mini­mal­nych kosz­tach i mak­sy­mal­nej nie­za­wod­no­ści.

Podob­nie jak CBR125R, motor Yama­ha YBR125 czę­sto wybie­ra­ją mło­dzi kie­row­cy: tu też nale­ży zwra­cać uwa­gę na uszko­dze­nia.

Spa­la­nie to zale­d­wie 1,88 l/100 km: dojazd do pra­cy nigdy jesz­cze nie był tak tani.

Sza­co­wa­na cena: co naj­mniej 750 fun­tów; 1500 fun­tów wystar­czy, aby zna­leźć napraw­dę faj­ny motor.

3 Honda VFR800i 1998 do 2013

Ist­nie­je wie­le moto­cy­kli, o któ­rych mówi się, że są wszech­stron­ne; ofe­ro­wa­nie wszyst­kim wszyst­kie­go po tro­chu to ambit­ne wyma­ga­nie.

Nie­wie­lu jest tak bli­sko tego ide­ału, jak Hon­da VFR800i, któ­ry pozo­sta­je jed­nym z naj­po­pu­lar­niej­szych uży­wa­nych moto­cy­kli w Pol­sce, mimo że nie był w sprze­da­ży od daw­na.

VFR800i z 1998 roku zastą­pił poprzed­ni VFR750, któ­ry sam w sobie pozo­sta­je popu­lar­nym, choć dość sta­rym, wybo­rem dzię­ki wspa­nia­łej kon­fi­gu­ra­cji sil­ni­ka V4 i wysu­bli­mo­wa­nej reak­cji prze­pust­ni­cy.

VR800 to motor, na któ­rym możesz jeź­dzić do pra­cy, w week­end, od cza­su do cza­su po torze, z pasa­że­rem, możesz na nim łado­wać bagaż i wyru­szyć w podróż po Euro­pie.

Motor nie dostar­cza wie­lu pro­ble­mów. Nie­któ­rym nie podo­ba się spo­sób, w jaki moc dostar­cza­na jest w póź­niej­szych mode­lach VTEC ze zmien­ny­mi faza­mi roz­rzą­du, ponie­waż wystę­pu­je „krok” w dostar­cza­niu mocy.

Rury wyde­cho­we mogą rdze­wieć i zmie­niać układ wyde­cho­wy; ze wzglę­du na układ sil­ni­ka V4 moż­na się cza­sem przy nim spo­ro napra­co­wać; poza tym dobrze sobie radzą.

Szó­sta gene­ra­cja od 2009 do 2013 roku odświe­ży­ła moto­cykl o nową sty­li­za­cję.

Wer­sja z 1998 r. (czy­li pią­ta gene­ra­cja) cał­ko­wi­cie zmie­ni­ła styl, ale kon­ty­nu­owa­ła wszech­stron­ne moż­li­wo­ści poprzed­nich wer­sji.

Sza­co­wa­na cena: od 1500 Euro za znacz­nie uży­wa­ną wer­sję; 2200 Euro wystar­czy, aby zna­leźć ład­ny motor.

4 Honda CBR1100XX Super Blackbird Od 1996 do 2007

Podob­no Hon­da pró­bo­wa­ła wymie­nić CBR1100 Super Black­bird przy wie­lu oka­zjach w cią­gu 11 lat sprze­da­ży moto­cy­kla, ale nigdy jej się to nie uda­ło. Ory­gi­nal­ny moto­cykl, któ­re­go począt­ki się­ga­ją roku 1996, był po pro­stu tak dobry, Hon­da nie zde­cy­do­wa­ła się na zamien­ni­ki.

CBR1100XX Super Black­bird prze­trwał aż do 2007 roku, ale poza przej­ściem z gaź­ni­ków na wtrysk pali­wa w 1999 roku i kil­ko­ma drob­ny­mi popraw­ka­mi w 2001 roku, przez cały okres pro­duk­cji nie wpro­wa­dzo­no pra­wie żad­nych zmian w moto­cy­klu.

Super Black­bird został opra­co­wa­ny w cza­sie, gdy w sprze­da­ży byli tacy rywa­le, jak Suzu­ki Hay­abu­sa i Kawa­sa­ki ZZR1100, a wszy­scy chcie­li mieć ultra szyb­kie, ultra płyn­ne moto­cy­kle tury­stycz­ne.

Nawet dzi­siaj Super Black­bird pozo­sta­je bar­dzo szyb­kim moto­cy­klem, a czte­ro­cy­lin­dro­wy sil­nik o pojem­no­ści 1137 cm³ wciąż ma prze­ra­ża­ją­cą moc; jaz­da nim jest po pro­stu gład­ka.

Jeśli cho­dzi o nowe tech­no­lo­gie, takie jak ABS i kon­tro­la trak­cji, try­by jaz­dy lub cokol­wiek podob­ne­go, Super Black­bird ich nie posia­da, ale dla wie­lu wła­ści­cie­li ich brak i nostal­gia jest dokład­nie tym, co tak bar­dzo kocha­ją.

Praw­dzi­wi entu­zja­ści z pew­no­ścią dora­dzi­li­by wybór Super Black­bird z wtry­skiem wstęp­nym pali­wa wypro­du­ko­wa­ny przed 1999 r., ponie­waż wystę­pu­je powszech­ny pro­blem elek­trycz­ny z ukła­dem wtry­sku pali­wa i koro­zją w jed­nym ze złą­czy.

Sza­co­wa­na cena: od 2000 fun­tów za motor o dość dużym prze­bie­gu, do 5500 fun­tów za model z koń­ca 2006/7 roku, ze znacz­nie niż­szym prze­bie­giem.

5 BMW R1200GS LC Od 2013 do dziś

BMW stwo­rzy­ło ory­gi­nal­ne R80G/S w 1980 roku i od tego cza­su ulep­sza moto­cykl, któ­ry ma na celu umoż­li­wie­nie jaz­dy po dro­gach i tere­nach z peł­ną kon­tro­lą.

Przez lata kla­sycz­ny tzw. układ twin boxer pozo­stał taki sam, ale osta­tecz­nie BMW musia­ło naj­pierw zasto­so­wać chło­dze­nie powietrzem/olejem zamiast tyl­ko chło­dze­nia powie­trzem, a osta­tecz­nie w 2013 roku nie­miec­ka fir­ma wpro­wa­dzi­ła chło­dze­nie cie­czą. To stąd pocho­dzi ozna­cze­nie LC w nazwie mode­lu.

Sil­nik był cał­ko­wi­cie nowy i dzie­lił zale­d­wie jeden kom­po­nent z poprzed­nim sil­ni­kiem o pojem­no­ści 1137 cm³, któ­ry wyko­rzy­sty­wał chło­dze­nie powietrzem/olejem.

Moc wzro­sła ze 115 KM do 125. Tech­no­lo­gia i sprze­daż poszły do przo­du.

Wie­le z tych moto­cy­kli pozo­sta­je w sie­ci deale­rów BMW i są sprze­da­wa­ne nie­co dro­żej, ale zapew­nia­my, że wie­le z nich ma w sprze­da­ży ofi­cjal­ną gwa­ran­cję na uży­wa­ny motor.

Zwróć uwa­gę na wszel­kie uszko­dze­nia na spo­dzie sil­ni­ka spo­wo­do­wa­ne jaz­dą tere­no­wą, poszu­kaj też koro­zji w lakie­rze, ponie­waż był to cią­gły pro­blem, nad któ­rym BMW pra­co­wa­ło.

Aby wzmoc­nić moco­wa­nie rury sprawdź naj­pierw, czy model nie został wyco­fa­ny: było to glo­bal­ne wyco­fa­nie, któ­re dotknę­ło dzie­siąt­ki tysię­cy moto­rów. Spraw­dze­nie lub napra­wa moto­ru w tym przy­pad­ku nic nie kosz­tu­je.

Sza­co­wa­na cena: od 8000 fun­tów za naj­wcze­śniej­szy model z 2013 roku.

6 Suzuki GSX-R600 Najlepszym rozwiązaniem jest model z 2006 roku

Suzu­ki GSX-R600 moż­na prze­śle­dzić aż do 1992 roku; kil­ka lat po ory­gi­nal­nym mode­lu GSX-R750.

GSX-R600 (a tak­że mode­le GSX-R750 o więk­szej pojem­no­ści i 1000) zawsze były „suro­we i czy­ste”, za co wie­lu je uwiel­bia­ło.

GSX-R600 zro­bił krót­ką prze­rwę od pro­duk­cji, zanim powró­cił z hukiem z mode­lem SRAD z 1997 roku. Ale mię­dzy 1997 a 2014 rokiem (kie­dy pro­duk­cja mode­lu zosta­ła zakoń­czo­na), zapew­nio­no cią­gły stru­mień nowych mode­li z powo­du male­ją­cej sprze­da­ży w kla­sie Super­sport.

GSX-R600 pozo­sta­je nie­zwy­kle popu­lar­nym wybo­rem na bry­tyj­skim ryn­ku uży­wa­nych moto­rów. Możesz wybrać dość przy­zwo­ity, mając zale­d­wie 1200 £ do wyda­nia.

Jeśli szu­kasz cze­goś, co spra­wia wra­że­nie nowo­cze­sne­go moto­ru, celuj w taki, któ­ry został zbu­do­wa­ny po 2006 roku. Takie póź­ne mode­le pozo­sta­ły pra­wie nie­zmie­nio­ne; motor został po raz ostat­ni grun­tow­nie odno­wio­ny w 2011 roku.

Jeśli cho­dzi o pie­nią­dze, model K6 wpro­wa­dzo­ny w 2006 roku jest ide­al­ny, ponie­waż otrzy­mał zupeł­nie nowy sil­nik, nową sty­li­za­cję i stał się znacz­nie ostrzej­szy.

Za jedy­ne 3500 fun­tów możesz zna­leźć znacz­nie uży­wa­ny model K6, ale 4000 fun­tów i wię­cej pozwo­li Ci zna­leźć napraw­dę dobry sprzęt.

Pod­czas gdy sprze­daż nowych moto­cy­kli spor­to­wych o pojem­no­ści 600 cm³ pra­wie znik­nę­ła, uży­wa­ne są nadal popu­lar­ne, a pula tych przy­zwo­itych kur­czy się z każ­dym rokiem.

Sza­co­wa­na cena: od 4000 £ za K6 i do oko­ło 8500 £ za dostęp­ne osta­tecz­ne wer­sje.

7 Kawasaki Z1000SX Od 2010 do dziś

Kawa­sa­ki Z1000SX prze­szedł przez trzy róż­ne poko­le­nia i wszyst­kie z nich są war­te pole­ce­nia; w dużej mie­rze zale­ży to od dostęp­ne­go budże­tu, ponie­waż model z 2010 roku kupisz za oko­ło 4000 fun­tów, ale pra­wie nowy będzie kosz­to­wał 10000 fun­tów.

Z100SX prze­jął model Z1000 typu naked i dodał moż­li­wo­ści tury­stycz­ne, wię­cej prak­tycz­no­ści i baga­żu, two­rząc pakiet, któ­ry był ide­al­nym połą­cze­niem mocy, momen­tu obro­to­we­go i ste­row­no­ści dla wie­lu osób.

Z1000SX został zapro­jek­to­wa­ny tak, aby wpa­so­wać się w lukę mię­dzy naked road­ste­rem Z1000 a ZX-10R skon­cen­tro­wa­nym na ultra-torze. SX od same­go począt­ku pro­jek­to­wa­no jako świet­ny motor szo­so­wy.

Motor moż­na było kupić zarów­no w wer­sji bez ABS, jak i z sys­te­mem ABS.

Po czte­rech latach sprze­da­ży Kawa­sa­ki odświe­żył Z1000SX w 2014 roku. Dzię­ki nowej tech­no­lo­gii, nowej sty­li­za­cji i wybo­rze wer­sji „Touring” z sakwa­mi ​​za dodat­ko­we 500 fun­tów, dobry moto­cykl stał się jesz­cze lep­szy.

W tam­tym cza­sie ABS pozo­sta­wał opcją do wybo­ru, ale sytu­acja się odwra­ca­ła, gdy wła­ści­cie­le zda­li sobie spra­wę, że ABS był raczej korzy­ścią niż prze­szko­dą i zaczę­li go coraz czę­ściej kupo­wać.

Jesz­cze w 2017 roku Kawa­sa­ki doko­nał kolej­nej moder­ni­za­cji moto­cy­kla, wpro­wa­dza­jąc sze­reg ulep­szeń, takich jak naj­now­sze sys­te­my wspo­ma­ga­nia bez­pie­czeń­stwa kie­row­cy, stan­dar­do­wy układ ABS na zakrę­tach, kon­tro­lę trak­cji, prze­ciw­dzia­ła­nie kołom i try­by jaz­dy.

Jak powie­dzie­li­śmy wcze­śniej, wybór Z1000SX mie­ści się w Two­im budże­cie, ale jeśli chcesz mieć motor, któ­ry zapew­ni zaba­wę, moż­li­wo­ści tury­stycz­ne i codzien­ną prak­tycz­ność w dojaz­dach do pra­cy, Kawa­sa­ki to świet­na per­spek­ty­wa.

Sza­co­wa­na cena: od 4000 Euro za model z począt­ku 2010 r. i do oko­ło 10000 Euro za pra­wie nowy.

8 Triumph Street Triple Od 2007 do dnia dzisiejszego z Street Triple 765.

Trzy­cy­lin­dro­wy Triumph Stre­et Tri­ple jest popu­lar­nym moto­cy­klem, odkąd poja­wił się w 2007 roku jako wer­sja o mniej­szej pojem­no­ści, a jed­no­cze­śnie bar­dziej spor­to­wa i łatwiej­sza w pro­wa­dze­niu.

Poprzed­ni Stre­et Tri­ple był bar­dzo podob­ny do jego więk­sze­go bra­ta; wzię­to sil­nik z Day­to­na 675, zdję­to karo­se­rię, zamon­to­wa­no kil­ka podwój­nych reflek­to­rów i przede wszyst­kim zaofe­ro­wa­no kon­ku­ren­cyj­ną cenę.

Moto­cykl szyb­ko zna­lazł chęt­nych i (wspar­ty bar­dziej zaawan­so­wa­ną wer­sją Stre­et Tri­ple R) szyb­ko stał się suk­ce­sem sprze­da­żo­wym dzię­ki połą­cze­niu cha­rak­te­ry­stycz­ne­go sil­ni­ka, przy­stęp­nej ceny i świet­nej obsłu­gi.

Stre­et Tri­ple był nie tyl­ko świet­nym naked road­ste­rem. Połą­cze­nie osią­gów i ste­row­no­ści wystar­czy­ło, by spodo­bać się kil­ku moto­cy­kli­stom spor­to­wym, któ­rzy porzu­ci­li swo­je poprzed­nie moto­ry dla uro­ku Stre­et Tri­ple.

Ponie­waż ceny wcze­snych, uży­wa­nych wer­sji są kuszą­ce (jedy­nie 3000 fun­tów lub mniej), moż­li­wość posia­da­nia Stre­et Tri­ple jest otwar­ta dla znacz­nie więk­szej licz­by osób.

Nie­za­wod­ność to atut, choć jego pro­ble­my z regulatorem/prostownikiem są dość dobrze zna­ne.

Wła­ści­cie­le star­szych maszyn odno­to­wu­je rów­nież drob­ne uster­ki elek­trycz­ne i pro­ble­my z zawie­sze­niem, któ­re z cza­sem ule­ga degra­da­cji do momen­tu, w któ­rym wyma­ga wymia­ny lub peł­ne­go ser­wi­su.

Trzy­cy­lin­dro­wy sil­nik jest rów­nież zna­ny ze swo­jej nie­za­wod­no­ści, o ile jest kon­ser­wo­wa­ny przy regu­lar­nych prze­glą­dach i wymia­nie ole­ju.

Sza­co­wa­na cena: od 3000 fun­tów za model z począt­ku 2007 roku.

9 Honda PCX125 Od 2010 do dziś

Hon­da PCX125 znaj­du­je się na szczy­cie list sprze­da­ży w całej Euro­pie pra­wie od cza­su jej wpro­wa­dze­nia na rynek w 2010 roku. Nie­trud­no to zro­zu­mieć, patrząc na to połą­cze­nie prak­tycz­no­ści, jako­ści wyko­na­nia i przy­stęp­nej ceny.

PCX125 był pierw­szym dwu­ko­ło­wym pojaz­dem, w któ­rym wpro­wa­dzo­no tech­no­lo­gię oszczę­dza­nia pali­wa Stop/Start, któ­ra dodat­ko­wo wspo­ma­ga i tak już impo­nu­ją­co oszczęd­ne zuży­cie pali­wa.

PCX łączy w sobie nie­zwy­kle nie­za­wod­ny czte­ro­su­wo­wy, jed­no­cy­lin­dro­wy sil­nik o pojem­no­ści 125 cm³, któ­ry wytwa­rza 11 KM, a galon ben­zy­ny zuży­wa w cią­gu 91 mil.

PCX jest wygod­ny, ma przy­zwo­ite osią­gi, a pod sie­dze­niem spo­rą ilość miej­sca do prze­cho­wy­wa­nia. Co naj­waż­niej­sze, moż­na go mieć za oko­ło 800 fun­tów.

Za tą cenę nie możesz co praw­da spo­dzie­wać się mode­lu z salo­nu, ale tak dłu­go, jak uży­wa­ny motor jest kon­ser­wo­wa­ny, powi­nien pozo­stać nie­za­wod­ny.

Naj­więk­szym pro­ble­mem zwią­za­nym z takim sku­te­rem jest jego poprzed­ni wła­ści­ciel.

Czę­sto są to oso­by, któ­re kupu­ją sku­ter jako naj­tań­szy spo­sób poru­sza­nia się; nie widzą potrze­by utrzy­my­wa­nia go w dobrym sta­nie, a w bar­dziej ruchli­wych mia­stach sku­te­ry czę­sto mogą zostać ude­rzo­ne przez inne pojaz­dy na par­kin­gach.

Jed­nym ze spo­so­bów jest zakup nowe­go lub pra­wie nowe­go. Cena wyno­si 2929 Euro (na rok 2019) za zupeł­nie nowy; możesz uzy­skać trzy­let­nią umo­wę finan­so­wą za 59 Euro mie­sięcz­nie z depo­zy­tem w wyso­ko­ści 59 Euro .

Sza­co­wa­na cena: od 800 fun­tów za znisz­czo­ny i do 2500 fun­tów za pra­wie nowy.

10 Yamaha MT-07 Od 2014 do dziś

Yama­ha MTY-07 była powie­wem świe­żo­ści, kie­dy zosta­ła wpro­wa­dzo­na na rynek w 2014 roku, ponie­waż przy­po­mnia­ła, że ​​oszczęd­ne moto­cy­kle nadal mogą być nie­złą fraj­dą.

Sil­nik rów­no­le­gły twin o pojem­no­ści 689 cm³ wpi­sał się do „rodzi­ny”, któ­ra opra­co­wa­ła już trzy­cy­lin­dro­wy sil­nik o pojem­no­ści 900 cm³ w MT-09 i do pew­ne­go stop­nia czte­ro­cy­lin­dro­wy sil­nik rzę­do­wy w super­bi­ke YZF-R1.

ABS był opcją w pierw­szych wer­sjach, bra­ko­wa­ło kon­tro­li trak­cji czy try­bów jaz­dy.

To, co zapew­nił MT-07, to łatwy w pro­wa­dze­niu motor, któ­ry był łatwy do jaz­dy po mie­ście czy wiej­skich dro­gach i zapew­niał dosko­na­łą oszczęd­ność pali­wa dzię­ki natu­rze dwu­cy­lin­dro­we­go sil­ni­ka.

Poja­wia­ły się pew­ne pro­ble­my z lakie­ro­wa­niem sil­ni­ków, kil­ka pro­ble­mów z elek­trycz­no­ścią, wyco­fa­no nową część wiąz­ki prze­wo­dów w nie­któ­rych wcze­snych moto­cy­klach, ponie­waż ocie­ra­ła się o ramę; resz­ta jest w porząd­ku.

W 2018 roku moto­cykl zmie­nił nie­co styl, ale otrzy­mał tak­że nowe zawie­sze­nie, któ­re w dużym stop­niu roz­wią­za­ło wystę­pu­ją­cy wcze­śniej pro­blem bra­ku osią­gów.

Jest wie­lu wła­ści­cie­li star­szych moto­cy­kli, któ­rzy chęt­nie wyda­li­by pie­nią­dze na prze­bu­do­wę amor­ty­za­to­ra lub nowy amor­ty­za­tor o wyż­szej wydaj­no­ści.

Ceny waha­ją się teraz od 3000 fun­tów za motor z 2014/15, ale możesz kupić nowy za mniej niż 100 fun­tów mie­sięcz­nie w przy­pad­ku nie­któ­rych nowych umów finan­so­wych.

Sza­co­wa­na cena: od 3000 £ do 6500 £ za nowy.

  •  
  •  
  •