PARTNER BLOGA:

Zostaw ten ręczny! — wywiad ze Szkołą Jazdy Racing

Przewiń w dół

O czym war­to pamię­tać tre­nu­jąc szyb­ką jaz­dę samo­cho­dem? Czy YouTu­be uła­twia zna­le­zie­nie spon­so­rów? Wresz­cie dla­cze­go Sub­a­ru jest naj­lep­szym samo­cho­dem spor­to­wym na co dzień? Roz­ma­wia­my z Bar­tło­mie­jem Czwar­to­szem, auto­rem coraz bar­dziej zna­ne­go tek­stu “zostaw ten ręcz­ny!” 😉

Uczysz wraz ze Szko­łą Jaz­dy Racing spor­to­wej jaz­dy samo­cho­dem. Jak na prze­strze­ni lat zmie­nia­ło się zain­te­re­so­wa­nie i umie­jęt­no­ści zgła­sza­ją­cych się do Was kie­row­ców?

Dobre pyta­nie 😀 Od począt­ku nasze spo­tka­nia przy­cią­ga­ły bar­dzo cie­ka­wych ludzi. Wszyst­ko za spra­wą kli­ma­tu imprez, któ­re orga­ni­zu­je­my już od prze­szło 4 lat. Dzię­ki wspa­nia­łym ludziom, któ­rzy two­rzą SJR uda­je się osią­gnąć pozy­tyw­ny kli­mat oraz co naj­waż­niej­sze — sprzy­ja­ją­ce warun­ki do tre­nin­gu dla każ­de­go kie­row­cy od ama­to­ra po licen­cjo­no­wa­ne­go zawod­ni­ka.

Na prze­strze­ni tych kil­ku lat nauczy­li­śmy pew­no­ści za kie­row­ni­cą i prze­ła­ma­li­śmy barie­ry u nie­jed­ne­go kie­row­cy 🙂 To co nas naj­bar­dziej budu­je to to, że pozna­li­śmy wie­le wspa­nia­łych i cie­ka­wych osób, któ­re “przy­pad­ko­wo” zaczę­ły regu­lar­nie star­to­wać w zawo­dach spor­to­wych tj. KJSy, Ral­ly­sprin­ty czy Raj­do­wy Puchar PZM.

Bar­dzo budu­ją­ce i pozy­tyw­ne są też róż­ne histo­rie, któ­re uczest­ni­cy imprez opo­wia­da­ją pod­czas kolej­nych spo­tkań. Jeśli sły­szy­my, że nasze dobre rady lub wyczer­pu­ją­cy tre­ning przy­czy­ni­ły się do ura­to­wa­nia nie­bez­piecz­nej sytu­acji na dro­dze publicz­nej, to wte­dy oka­zu­je się jak bar­dzo “zaba­wa z samo­cho­dem” jest nam wszyst­kim potrzeb­na.

Co pora­dził­byś kie­row­com, któ­rzy dopie­ro zaczy­na­ją szli­fo­wać swo­je umie­jęt­no­ści szyb­kiej jaz­dy samo­cho­dem?

Naj­bar­dziej efek­tyw­na mody­fi­ka­cja samo­cho­du do szyb­kiej jaz­dy to tuning wkład­ki mię­dzy peda­ła­mi a kie­row­ni­cą!
Czy­li sku­pić się na tym, aby jak naj­wię­cej tre­no­wać — oczy­wi­ście w bez­piecz­nych warun­kach. Efek­ty przyj­dą, kie­dy będzie­my robić to regu­lar­nie i sta­le pod­no­sić sobie poziom trud­no­ści lub zmie­niać warun­ki.

Nie waż­ne Czym, waż­ne Jak!” — samo­chód do nauki nie musi być naj­wyż­szej kla­sy raj­dów­ką na wyczy­no­wym zawie­sze­niu. Musi być spraw­ny i dawać jak naj­wię­cej rado­ści z jaz­dy. Pod­czas naszych prób Time Attack nie­jed­no Sub­a­ru czy Evo zosta­wa­ło już w tyle za znacz­nie słab­szy­mi samo­cho­da­mi… 🙂

Szkoła Jazdy Racing.pl

A o czym czę­sto zapo­mi­na­ją doświad­cze­ni kie­row­cy?

Oddy­chać! Niby taka pro­sta czyn­ność życio­wa, ale kie­dy poko­nu­je­my poza gra­ni­cą przy­czep­no­ści par­tię 3 zakrę­tów to tlen w mózgu bar­dzo się przy­da­je 😀

YouTu­be wyda­je się być coraz bar­dziej pomoc­nym narzę­dziem w pro­mo­cji motor­spor­tu. Jak wyglą­da ten temat u Was?

W dzi­siej­szych cza­sach przy­kła­do­wy YouTu­be pro­mu­je raj­dy samo­cho­do­we w Pol­sce na więk­szą ska­lę niż wszyst­kie pozo­sta­łe media czy inne akcje spon­so­ra. War­to też dodać, że pro­mu­je się zarów­no zwy­kły Kowal­ski jak i przy­kła­do­wy Kaje­ta­no­wicz. Dla­te­go to jest pięk­ne, a przez taką róż­no­rod­ność mamy peł­ną pro­mo­cję spor­tu, jak i bez­piecz­ne­go spo­so­bu na tre­no­wa­nie wyczy­no­wej jaz­dy samo­cho­dem.

Nasza przy­go­da z YouTu­be zaczę­ła się tak samo jak w więk­szo­ści przy­pad­ków. Naj­pierw wrzu­ca się pierw­szy film bez żad­nych ocze­ki­wań… potem oka­zu­je się, że śle­dzi­my popu­lar­ność i czy­ta­my komen­ta­rze. Jed­nak war­to pod­kre­ślić, że za każ­dym suk­ce­sem musi kryć się jakaś oso­ba — pozdra­wiam Kubę ‘Ral­ly­Ad­dict’ 😀

Szkoła Jazdy Racing.pl

Czy film ze słyn­nym już tek­stem “zostaw ten ręcz­ny” real­nie przy­czy­nił się do więk­sze­go zain­te­re­so­wa­nia MFRT wśród kibi­ców?

Film z kul­to­wym tek­stem “Zostaw Ten Ręcz­ny” pobił wszel­kie rekor­dy już 2 dnia po opu­bli­ko­wa­niu! Pod­bił rów­nież zain­te­re­so­wa­nie wszyst­kich naszych marek — Mid­dle Fin­ger Rlly Team, Szko­ła Jaz­dy Racing, Ral­ly­Ad­dict, no i stwo­rzył kolej­ną — Zostaw Ten Ręcz­ny 🙂

Myślę też, że pomi­mo maso­wej nagon­ki hej­te­rów poka­zał oso­bom myślą­cym, jakie jest nasze podej­ście do poka­zy­wa­nia swo­ich błę­dów — nie ma dru­giej takiej zało­gi w Pol­sce 😀 Mnie oso­bi­ście zasko­czył odbiór fil­mu w śro­do­wi­sku pilo­tów raj­do­wych. Jed­ni oba­wia­li się o moje życie, inni prze­ka­za­li napraw­dę cen­ne rady.

Zapra­szam wszyst­kich do obej­rze­nia całe­go seria­lu “Zostaw Ten Ręcz­ny” czy­li kolej­nych przy­gód zało­gi Klo­nek / Czwar­tek w Raj­do­wym Samo­cho­do­wym Pucha­rze PZM.

Czy popu­lar­ność na YouTu­be wpły­nę­ła na coś jesz­cze? Czy dzię­ki popu­lar­no­ści na YouTu­be łatwiej Wam pozy­skać nowych spon­so­rów?

Popu­lar­ność na YouTu­be jest tyl­ko ele­men­tem ofer­ty… Spon­so­rze, jeśli to czy­tasz, to wiesz gdzie nas zna­leźć 😀
A tak na poważ­nie… dzię­ki fil­mom jeste­śmy roz­po­zna­wal­ni. Łatwiej też prze­ko­nać spon­so­ra, aby prze­ka­zał war­to­ścio­we nagro­dy na naszą impre­zę, czy powie­dzieć fir­mie od kamer onbo­ar­do­wych, że klip będzie miał na pew­no oko­ło 2000 wyświe­tleń.… (na tą chwi­lę jest ponad 10000! 🙂 )

Na koniec nie­ty­po­we pyta­nie… jaki samo­chód jest naj­lep­szy do spor­to­wej jaz­dy ama­tor­skiej i dla­cze­go jest nim Sub­a­ru? 😉

Jeśli pyta­nie by brzmia­ło: jaki samo­chód jest naj­lep­szy do spor­to­wej jaz­dy i jed­no­cze­śnie do jaz­dy do pra­cy, to na pew­no Sub­a­ru jest na pierw­szym miej­scu 😀 Ma duszę, pięk­nie brzmi, jest faj­nie wywa­żo­ny i ma napęd na 4 koła oraz — co naj­waż­niej­sze — ogrom­ną masę pozy­tyw­nie zakrę­co­nych wła­ści­cie­li!

Jed­nak odpo­wia­da­jąc na pyta­nie, jaki samo­chód jest naj­lep­szy do szyb­kiej jaz­dy, naj­le­piej roz­gra­ni­czyć czy to ma być samo­chód tyl­ko do spor­to­wej jaz­dy, czy jed­nak jest też potrzeb­ny, aby nim gdzieś wygod­nie poje­chać. Każ­dy samo­chód, któ­ry posia­da pew­ną histo­rię w spo­rcie samo­cho­do­wym oraz będzie miał dobry sto­su­nek masy do mocy będzie opty­mal­ny!

Więk­szość samo­cho­dów z kla­sy hothatch daje poten­cjał, aby poje­chać szyb­ko np.: Citro­en Saxo VTS, Renault Clio Sport. Z samo­cho­dów Sub­a­ru oczy­wi­ście naj­le­piej wypa­da model Impre­za. Nale­ży oczy­wi­ście pod­kre­ślić wszyst­kie walo­ry np. BMW E30 czy też samo­cho­dów takich jak Fiat SC przy­go­to­wa­ny do spor­tu!

Przy­go­dę ze spor­to­wą jaz­dą war­to roz­po­cząć od sto­sun­ko­wo pro­ste­go i wol­ne­go samo­cho­du. Nauczy to nas sza­no­wać pręd­kość, jak i pozwo­li odna­leźć wła­sny i sprzę­to­wy limit. Z bie­giem cza­su i z roz­wo­jem wła­snych umie­jęt­no­ści, gdy prze­sią­dzie­my się do moc­niej­szych aut, łatwiej będzie ponow­nie ten limit poko­nać. Dla­te­go np. Mit­su­bi­shi Lan­cer Evo nie jest dobry do nauki, lecz jako kolej­ny samo­chód, na któ­rym osią­ga­my kolej­ny etap jaz­dy wyczy­no­wej.

Pozdra­wia­my wszyst­kich fanów (jak i hej­te­rów 😉 ) zało­gi Czwar­tek / Klo­nek i zapra­sza­my do śle­dze­nia naszych raj­do­wych poczy­nań: Szko­ła Jaz­dy Racing — Racing.pl, Mid­dle­Fin­ger­Ral­ly­Te­am i Ral­ly­Ad­dict.

Szkoła Jazdy Racing.pl

  •  
  •  
  •