PARTNER BLOGA:

Czy znajdziesz lepiej brzmiące auto? Wątpię…

Przewiń w dół

Brzmie­nie samo­cho­du to dla mnie bar­dzo waż­ny aspekt. Nie bez koze­ry jeź­dzi­my Świn­ką. Ale jaki samo­chód uznał­bym za ten naj­le­piej brzmią­cy?

Od dłu­gie­go cza­su moim nume­rem jeden pod kątem zna­ko­mi­to­ści dźwię­ków pły­ną­cych z wyde­chu jest Mer­ce­des C63 AMG. Brzmi jak pio­ru­ny same­go Zeu­sa, prze­pusz­czo­ne przez zestaw wzmac­nia­czy zespo­łu Behe­moth.

Obej­rzyj­cie ten film, koniecz­nie z dźwię­kiem. To będzie dobrze spę­dzo­ne 5 minut Wasze­go życia.

Motor V8 o pojem­no­ści 6,2 litra wraz z ukła­dem wyde­cho­wym zmaj­stro­wa­nym przez AMG czy­ni cuda. No i teraz zasad­ni­cze pyta­nie:

Czy znaj­dzie­cie lepiej brzmią­cy samo­chód?

Ja pró­bo­wa­łem. Wyda­wa­ło mi się, że Mase­ra­ti Gran­tu­ri­smo S brzmi faj­nie. Ale Merc go bez­li­to­śnie i total­nie miaż­dży:

To samo z BMW M6:

Sum­ma sum­ma­rum mam tyl­ko jeden typ samo­cho­du, któ­ry może kon­ku­ro­wać dźwię­kiem z Mer­ce­de­sem C63 AMG. O czym mowa? Odpo­wiedź w poniż­szym fil­mie:

Mer­ce­des C63 AMG to naj­le­piej brzmią­cy samo­chód. I tyle. Może­cie pró­bo­wać się nie zgo­dzić w komen­ta­rzach poni­żej, ale i tak zabrak­nie Wam argu­men­tów… 😉

  • 37
  •  
  •