PARTNER BLOGA:

Złóż sobie motocykl… z klocków Konkurs z LEGO Technic

Przewiń w dół

W tym roku przy­pa­da 40. rocz­ni­ca LEGO Tech­nic. Z tej oka­zji zapra­sza­my Was do udzia­łu w kon­kur­sie, w któ­rym może­cie wygrać jubi­le­uszo­wy model LEGO zapro­jek­to­wa­ny wraz z BMW.


LEGO Tech­nic to kloc­ki, któ­re powsta­ły z myślą o nie­co star­szych dzie­ciach. Ich wyjąt­ko­wość pole­ga na tym, że mode­le są odwzo­ro­wa­ne z nie­zwy­kłą sta­ran­no­ścią, a efekt koń­co­wy to nie byle sta­tycz­na figur­ka, ale w peł­ni mobil­na i funk­cjo­nal­na mecha­nicz­na zabaw­ka. Dzię­ki zasto­so­wa­niu nowych ele­men­tów oraz drob­niej­szych kloc­ków, moż­li­we sta­ło się ukła­da­nie maszyn budow­la­nych, samo­cho­dów, heli­kop­te­rów czy moto­cy­kli. LEGO Tech­nic tchnę­ło ducha w świat zaba­wek. To już nie tyl­ko pro­ste ukła­da­nie kloc­ków, ale praw­dzi­wy pro­ces two­rze­nia od pod­staw napraw­dę zaawan­so­wa­nych kon­struk­cji. Kloc­ki LEGO z serii Tech­nic nada­ją się już dla 7‑letnich dzie­ci, jed­nak ist­nie­ją mode­le mniej­sze i więk­sze, o roż­nym stop­niu skom­pli­ko­wa­nia, gdzie reko­men­do­wa­na dol­na gra­ni­ca wie­ku to nawet 10–11 lat. Umow­ną gór­ną gra­ni­cą jest wiek 16 lat, jed­nak nie cza­ruj­my się — zapew­ne nie­je­den rodzic zapra­gnie dzie­lić ze swo­ją pocie­chą radość ukła­da­nia mode­lu.

Dokład­nie 40. lat temu fir­ma LEGO wypu­ści­ła na rynek pierw­szy zestaw “Tech­ni­cal Set”. Aby to uczcić, każ­dy tego­rocz­ny zestaw zawie­rał będzie spe­cjal­ny rocz­ni­co­wy ele­ment. Nie ina­czej jest z zesta­wem 42063, któ­ry tra­fił w nasze ręce. Jest to repli­ka moto­cy­kla BMW R 1200 GS Adven­tu­re. Goto­we­mu mode­lo­wi reali­zmu doda­je skręt­na kie­row­ni­ca, roz­kła­da­na pod­po­ra bocz­na, rucho­my wał napę­do­wy czy dwu­cy­lin­dro­wy bok­ser, a nawet otwie­ra­ne sakwy bocz­ne. Jak już nie raz to bywa­ło w przy­pad­ku LEGO Tech­nic, tak i w tym zesta­wie moż­li­we jest zło­że­nie mode­lu alter­na­tyw­ne­go. Jest to futu­ry­stycz­ny moto­cykl lata­ją­cy BMW LEGO Hover Ride. Trze­ba przy­znać, że ludziom z fir­my BMW Motor­rad nie brak poczu­cia humo­ru i dystan­su do sie­bie. Pod­chwy­ci­li oni pomysł i posta­no­wi­li zre­ali­zo­wać pro­jekt lata­ją­ce­go moto­cy­kla. Kon­cep­cyj­ny Hover Ride w rze­czy­wi­sto­ści nie­ste­ty nie lata, ale doce­lo­wo będzie moż­na go podzi­wiać w BMW Welt w Mona­chium.

LEGO Technic, klocki BMW R 1200 GS Adventure

W pudeł­ku, oprócz 603 ele­men­tów do uło­że­nia, znaj­dzie­cie dodat­ko­wo naklej­ki do okle­je­nia mode­lu, a tak­że dwie papie­ro­we instruk­cje dla użyt­kow­ni­ka — jed­na do zło­że­nia mode­lu moto­cy­kla BMW R 1200 GS Adven­tu­re, dru­ga dedy­ko­wa­na do BMW LEGO Hover Ride. Mode­le może­cie rów­nież ukła­dać za pomo­cą apli­ka­cji LEGO Buil­ding Instruc­tions, gdzie na krót­kich ani­ma­cjach krok po kro­ku poka­za­ne jest, jak ukła­dać mode­le. Jed­nak po zło­że­niu mode­lu moto­cy­kla z instruk­cją papie­ro­wą uwa­żam,  że jest ona na tyle dokład­na, szcze­gó­ło­wa i wier­nie odda­je wszyst­kie poszcze­gól­ne eta­py, że nie widzia­łam potrze­by korzy­sta­nia z apki, ale co kto lubi. Nie­zwy­kle pomoc­ne są rysun­ki w ska­li 1:1 oraz róż­ne kolo­ry ele­men­tów, dzię­ki cze­mu o wie­le łatwiej zna­leźć wła­ści­wy klo­cek. Z począt­ku dosta­łam lek­kie­go oczo­plą­su szu­ka­jąc chwi­la­mi napraw­dę maleń­kich czę­ści w wiel­kiej ster­cie ele­men­tów zesta­wu, jed­nak szyb­ko nabie­ra­my wpra­wy — zupeł­nie jak z roz­po­zna­wa­niem odpo­wied­nich śru­bek przy skrę­ca­niu mebli z Ikei. Na Youtu­bie zna­la­złam fil­mik, gdzie autor twier­dzi, że na zło­że­nie cało­ści moto­cy­kla potrze­ba godzi­nę pięt­na­ście — mi to zaję­ło więk­szość dnia bez nad­mier­ne­go pośpie­chu. War­to sobie jed­nak tę przy­jem­ność roz­ło­żyć w cza­sie, cho­ciaż­by ze wzglę­du na to, że po dłuż­szej chwi­li zaba­wy z kloc­ka­mi, opusz­ki pal­ców zaczy­na­ją zwy­czaj­nie boleć.

LEGO Technic, klocki BMW R 1200 GS Adventure

Konkurs — wygraj BMW z LEGO Technic

Jeśli i Wy macie nie­od­par­tą ocho­tę przy­po­mnieć sobie, jak to jest puścić wodze fan­ta­zji w świe­cie LEGO lub zwy­czaj­nie tęsk­ni­cie za jedy­nym w swo­im rodza­ju uczu­ciem nadep­nię­cia kloc­ka bosą sto­pą, to już teraz weź­cie udział w naszym kon­kur­sie.

Do wygra­nia jest jeden zestaw LEGO Tech­nic 42063 BMW R 1200 GS Adven­tu­re. Aby go zdo­być, w komen­ta­rzu do tego wpi­su wystar­czy udzie­lić odpo­wie­dzi na poniż­sze pyta­nie.

PYTANIE KONKURSOWE:
Jakie jest Two­je naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nie zwią­za­ne z LEGO?

Na Wasze komen­ta­rze pod tym wpi­sem cze­ka­my do dnia 1.3.2017 g. 23:59.

LEGO Technic, klocki BMW R 1200 GS Adventure

Wyniki konkursu

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział w kon­kur­sie. Po burz­li­wej dys­ku­sji pod­ję­li­śmy decy­zję — moto­cykl BMW z kloc­ków LEGO Tech­nic otrzy­mu­je… Pan­dO­la. Gra­tu­lu­je­my!

Pro­si­my o poda­nie na adres blog@antymoto.com danych do wysył­ki nagro­dy.

  • 24
  •  
  •