PARTNER BLOGA:

Zakup (bez)wypadkowy”
Jacka Balkana — recenzja

Przewiń w dół

Zakup samo­cho­du uży­wa­ne­go to cięż­kie zada­nie. Może tym bar­dziej war­to prze­czy­tać inte­re­su­ją­cą książ­kę na ten temat?

Pol­ski rynek samo­cho­dów uży­wa­nych jest mało przy­ja­zny, choć to i tak naj­ła­god­niej­sze okre­śle­nie, któ­re w tej chwi­li przy­cho­dzi mi do gło­wy. Jak zro­dzi­ła się ta sytu­acja? Wyja­śnie­nie znaj­dzie­cie w książ­ce “Zakup (bez)wypadkowy. Jak kupić uży­wa­ny samo­chód i nie żało­wać?”. Jej auto­rem jest Jacek Bal­kan, dzien­ni­karz moto­ry­za­cyj­ny, moc­no doświad­czo­ny w han­dlu uży­wa­ny­mi auta­mi.

Książ­kę “Zakup (bez)wypadkowy” moż­na śmia­ło podzie­lić na dwie czę­ści. Pierw­sza z nich to wie­dza ogól­na — z niej dowie­my się jakie sztucz­ki naj­czę­ściej sto­su­ją han­dla­rze, a tak­że jak roz­po­znać samo­chód po wypad­ku, powo­dzi, poża­rze czy prze­kład­ce kie­row­ni­cy. Dru­ga część to już o wie­le bar­dziej szcze­gó­ło­wa wie­dza odno­szą­ca się do kon­kret­nych pro­du­cen­tów i mode­li aut. Jeśli pla­nu­je­cie zatem zakup Volks­wa­ge­na Gol­fa, Toyo­ty Aven­sis czy Hon­dy Civic, w książ­ce Jac­ka Bal­ka­na znaj­dzie­cie spo­ro przy­da­nych infor­ma­cji. Jakich wer­sji dane­go mode­lu uni­kać jak ognia, a jakich poszu­ki­wać? Na jakie naj­częst­sze uster­ki zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę? Jak wyglą­da sytu­acja ryn­ko­wa i podaż uży­wa­nych egzem­pla­rzy w naszym kra­ju? To i spo­ro wię­cej oma­wia autor książ­ki.

"Zakup (bez)wypadkowy" Jacka Balkana - recenzja

Czy porad­nik “Zakup (bez)wypadkowy. Jak kupić uży­wa­ny samo­chód i nie żało­wać?” Jac­ka Bal­ka­na ma jakieś wady? Nie­wiel­kie i wyni­ka­ją­ce raczej ze skła­du, niż tre­ści. Mowa o pisa­niu nazw marek i mode­li samo­cho­dów z małych liter czy złym umiej­sco­wie­niu zdjęć w poszcze­gól­nych roz­dzia­łach (np. czy­ta­my o aucie po powo­dzi, a obok znaj­du­je­my foto­gra­fię ilu­stru­ją­cą pojazd po poża­rze). W książ­ce nie znaj­dzie­my rów­nież opi­sów wszyst­kich marek i mode­li (nie ma Sub­a­ru!), ale ten waru­nek i tak cięż­ko było­by speł­nić.

Pod­su­mo­wu­jąc w krót­kich sło­wach — książ­ka zawie­ra cen­ną wie­dzę i jest przy­stęp­nie napi­sa­na, powin­na być zatem pozy­cją obo­wiąz­ko­wą dla wszyst­kich tych, któ­rzy zapra­gną poczy­tać o zaku­pie auta uży­wa­ne­go w Pol­sce. A to waż­ne, że wydaw­nic­two osa­dzo­ne jest w realiach nasze­go kra­ju. Oszu­sta i tak nie unik­nie­cie, ale przy­naj­mniej będzie­cie mie­li z nim więk­sze szan­se.

Zakup_bezwypadkowy“Zakup (bez)wypadkowy.
Jak kupić uży­wa­ny samo­chód i nie żało­wać?”

Jacek Bal­kan
OCENA
cen­na wie­dza
wie­dza ogól­na i doty­czą­ca wybra­nych mode­li
pisa­nie nazw marek i mode­li z małej lite­ry
roz­miesz­cze­nie zdjęć
Zakup (bez)wypadkowy — Jak kupić uży­wa­ny samo­chód i nie żało­wać?” — Jacek Bal­kan
wydaw­ca: Pas­cal
rok wyda­nia: 2014
ISBN: 978–83-7642–316‑6
licz­ba stron: 320
for­mat: 144x208 + 2x90 mm
opra­wa: mięk­ka ze skrzy­deł­ka­mi
cena:  39.90 zł

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 9
  •  
  •