PARTNER BLOGA:

Zakładamy bloga!

Przewiń w dół

Sta­ło się! Dzi­siaj, 31 sierp­nia 2012 roku, w Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Blo­ge­rów, zało­ży­li­śmy nasze­go blo­ga. Mimo pomy­słów i namy­słów wie­le tygo­dni temu, dopie­ro teraz zde­cy­do­wa­li­śmy się na ten krok. Co będzie­my tutaj pre­zen­to­wać? O tym poni­żej.

Zakła­da­jąc blo­ga chce­my stwo­rzyć miej­sce, w któ­rym będzie­my mogli dzie­lić się naszy­mi dwo­ma poglą­da­mi na moto­ry­za­cję — z Jej i Jego punk­tu widze­nia. Jako para zako­cha­na w moto­ry­za­cji chce­my publi­ko­wać tutaj swo­je wra­że­nia z jazd róż­ny­mi mode­la­mi samo­cho­dów, rela­cje z tar­gów, imprez i zawo­dów, pora­dy oraz prze­my­śle­nia na tema­ty mniej lub bar­dziej zwią­za­ne z rykiem sil­ni­ków i piskiem opon.

Poznaj­my się 🙂 Wię­cej infor­ma­cji o sobie zdra­dza­my w dzia­le O nas.

Cze­ka­my na Wasze komen­ta­rze i suge­stie doty­czą­ce tego blo­ga.

Miłej lek­tu­ry!

  •  
  •  
  •