PARTNER BLOGA:

YouTube jako narzędzie promocji rajdów — wywiad z Felixem

Przewiń w dół

Cza­sy się zmie­nia­ją, tech­no­lo­gia idzie do przo­du. To daje zawod­ni­kom i kie­row­com spor­to­wym nowe moż­li­wo­ści pro­mo­cji sie­bie i swo­ich umie­jęt­no­ści. Czy YouTu­be może być sku­tecz­nym narzę­dziem do rekla­my, pozwa­la zdo­być spon­so­rów i zachę­cić fanów do przyj­ścia na rajd samo­cho­do­wy? Pyta­my o to Paw­ła Danil­czu­ka z Gru­py Raj­do­wy Felix.

Two­je kom­pi­la­cje z naj­lep­szy­mi tek­sta­mi z raj­dów zna chy­ba już każ­dy fan motor­spor­tu w Pol­sce, a cytat “Czte­ry lewy kulą” stał się kul­to­wy. Jak myślisz, z cze­go wyni­ka ten feno­men?

Zdą­ży­łem zauwa­żyć, że mnó­stwo ludzi ze świa­ta raj­do­we­go i nie tyl­ko posłu­gu­je się moimi tek­sta­mi, któ­re wystą­pi­ły w róż­nych czę­ściach kul­to­wych już kom­pi­la­cji “bez cen­zu­ry”. 4 lewy kulą a dokład­nie 4 lewy kulom 🙂 poprze­dza nasze dacho­wa­nie i koń­co­wy tekst “prze­pra­szam…” — myślę że to on poło­żył na łopat­ki nie jed­ne­go któ­ry to oglą­dał. Mówiąc skąd ten feno­men — “nie wiem” 😉

Na ile popu­lar­ność na YouTu­be wpły­nę­ła na Cie­bie jako kie­row­cę? Zauwa­ży­łeś przy­rost fanów kibi­cu­ją­cych na raj­dach?

YouTu­be nie wpły­nął na mnie jako zawod­ni­ka czy też oso­bę. Miło jest cza­sa­mi usły­szeć swój tekst, cytat. Ostat­nio dowie­dzia­łem się, że swo­ją posta­wą jak i fil­ma­mi przy­cią­gnę­li­śmy gro kibi­ców i fanów, któ­rzy do tej pory nie inte­re­so­wa­li się raj­da­mi. Bar­dzo miło jest mieć kibi­ców, bo to tak napraw­dę dla nich wkła­da­my w ten sport całe swo­je ser­ce i zaan­ga­żo­wa­nie przy oka­zji bawiąc się nie­sa­mo­wi­cie. Przy­znam, że z roku na rok mamy coraz wię­cej kibi­ców, powstał pierw­szy fan klub w Świd­ni­cy, na naszym ofi­cjal­nym pro­fi­lu prze­kro­czy­li­śmy 2000 osób, a na YouTu­be jeste­śmy bli­sko prze­kro­cze­nia 1 milio­na wszyst­kich ogląd­nięć. Cie­szy nas zatem fakt, że zain­te­re­so­wa­nie naszą Gru­pą Raj­do­wy Felix wciąż rośnie.

Czy popu­lar­ność w inter­ne­cie pomo­gła Ci w pozy­ska­niu spon­so­rów i nawią­za­niu współ­pra­cy z fir­ma­mi?

Wia­do­mo, że każ­de media są bar­dzo przy­dat­ne do tego by pozy­skać nowych part­ne­rów. My pra­cu­je­my bar­dzo cięż­ko i gro­ma­dzi­my wokół sie­bie dużo kibi­ców, fanów i też zwy­kłych ludzi któ­rzy są cie­ka­wi jak to jest być kie­row­cą raj­do­wym 🙂 Pre­zen­tu­je­my bar­dzo przy­stęp­ną posta­wę i jeste­śmy otwar­ci dla każ­de­go nasze­go kibi­ca. Zawsze znaj­dzie się chwi­la cza­su by zamie­nić słów­ko czy zro­bić fot­kę. Jeże­li cho­dzi o part­ne­rów to nadal jest bar­dzo cięż­ko z zapię­ciem całe­go budże­tu, któ­ry by pozwo­lił na dużą ilość testów, zakup opon czy czę­ści do “Cia­pa­te­go”. Dotych­cza­so­wi part­ne­rzy poma­ga­ją nam w mia­rę swo­ich moż­li­wo­ści, za co jestem im ogrom­nie wdzięcz­ny. Z tego miej­sca chcia­łem podzię­ko­wać: Midea, SPS Kli­ma, Felix2, Expert Auto Bro­ker, 4Turbo i Cre­atum. To bar­dzo zna­czą­ca dla nas pomoc, jed­nak wciąż pozo­sta­je bar­dzo dużo potrzeb któ­re fina­li­zu­ję wła­sny­mi środ­ka­mi.

Myślę, że powo­li wpro­wa­dza­my w raj­dach nowy trend, któ­ry jest inny niż dotych­cza­so­we dzia­ła­nia zespo­łów raj­do­wych. Mam cichą nadzie­ję, że to zapro­cen­tu­je i do naszej gru­py raj­do­wej dołą­czy duży part­ner, któ­ry będzie zain­te­re­so­wa­ny rekla­mą poprzez motor­sport w wyda­niu Feli­xa 🙂

Nawią­za­łeś współ­pra­cę z W Media, aby rela­cjo­no­wać każ­dy ze swo­ich star­tów czy tre­nin­gów. Nie­ba­wem Two­je fil­my prze­kro­czą barie­rę milio­na odsłon. Jakie nadzie­je wią­żesz ze swo­im kana­łem na YouTu­be na przy­szłość?

Fak­tycz­nie już nie­dłu­go będzie 1 milion. Bar­dzo faj­nie, że nadal jeste­śmy cie­ka­wi i nie znu­dzi­li­śmy się naszym kibi­com i nie tyl­ko. Dopó­ki mamy zapał i budżet będzie­my bawić i pre­zen­to­wać nowe fil­my, przed­sta­wia­ją­ce róż­ne pery­pe­tie np. zna­nej już Pom­py Dyfrów lub kolej­ne nasze kom­pi­la­cje. Praw­do­po­dob­nie wyj­dzie­my z ini­cja­ty­wą do naszych kibi­ców by pod­sy­ła­li nam swo­je pomy­sły a my może naj­cie­kaw­sze, naj­śmiesz­niej­sze zre­ali­zu­je­my 🙂

Mozol­ne począt­ki karie­ry masz już daw­no za sobą. Co mógł­byś pora­dzić mło­dym adep­tom raj­dów i wyści­gów samo­cho­do­wych?

Na począt­ku jest zawsze cięż­ko i to chy­ba w każ­dej dzie­dzi­nie. Nie mam prze­pi­su by w jed­nym zda­niu móc pod­po­wie­dzieć co mło­dzi raj­dow­cy mogą zro­bić lub jaką dro­gę obrać. Mi się aku­rat poukła­da­ło tak, że moja fir­ma pro­spe­ru­je bar­dzo dobrze i to wła­śnie od budo­wy fir­my zaczą­łem. Pod­czas gdy moi kole­dzy spę­dza­li miło czas przy piw­ku ja pra­co­wa­łem na budo­wie. Wszyst­ko po to by dojść do takie­go miej­sca w jakim się znaj­du­ję. Nikt mi tego nie dał i sam do wszyst­kie­go dosze­dłem cięż­ką pra­cą i deter­mi­na­cją. Zawsze chcia­łem jeź­dzić w raj­dach i marze­niem moim było sta­nąć koło Kaje­ta­na, Kucha­ra, Hołow­czy­ca czy Kuza­ja i móc z nimi rywa­li­zo­wać. Speł­ni­ło się moje marze­nie i dążę do następ­nych, ale tych nie mogę zdra­dzić, gdyż są moje i jak je zre­ali­zu­ję to na pew­no się nimi podzie­lę. Ta myśl, że marze­nia trze­ba mieć i je reali­zo­wać jest ze mną od począt­ku i dopro­wa­dzi­ła mnie aż do RSMP. Trze­ba moc­no wie­rzyć w marze­nia, dążyć do celu i być sil­nym!

Jakie masz pla­ny na ten sezon i cze­go może­my Ci życzyć?

Plan jest raczej krót­ki, budżet mój koń­czy się wraz z raj­dem rze­szow­skim i co dalej czas poka­że. Zoba­czy­my wyni­ki, prze­pro­wa­dzi­my roz­mo­wy z dotych­cza­so­wy­mi part­ne­ra­mi i zade­cy­du­je­my czy jedzie­my kolej­ne raj­dy, mię­dzy inny­mi rajd Pol­ski. Mam nadzie­ję, że uda nam się pozy­skać kolej­nych part­ne­rów któ­rzy będą chcie­li współ­pra­co­wać z jed­nym z naj­lep­szych zespo­łów w Kra­ju a może i na świe­cie 🙂 na koniec … Nie trać­my gło­wy naj­lep­szy jest Felix raj­do­wy 🙂 🙂 🙂

Zapra­sza­my do śle­dze­nia naszych poczy­nań na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.rajdowyfelix.pl oraz na naszym ofi­cjal­nym pro­fi­lu Face­bo­ok – dołącz do nas i bądź z nami na bie­żą­co… Pozdra­wiam Felix!

Dzię­ku­je­my za roz­mo­wę i życzy­my uda­nych star­tów!

↓ Kliknij lajka dla Felixa ↓

  • 25
  •  
  •