PARTNER BLOGA:

Youngtimer Warsaw

Przewiń w dół

Young­ti­mer War­saw to cyklicz­ne spo­tka­nia miło­śni­ków kla­sycz­nej moto­ry­za­cji, na któ­rych gości­li­śmy już nie­jed­no­krot­nie. Po kil­ku­mie­sięcz­nej prze­rwie posta­no­wi­li­śmy ponow­nie odwie­dzić oko­li­ce Sta­dio­nu Naro­do­we­go, aby w bla­sku zacho­dzą­ce­go słoń­ca uchwy­cić pięk­no nie­co star­szych samo­cho­dów. Efek­ty zobacz­cie sami.

BMW M3 czy BMW ALPINA B12 5.0?
BMW M3 czy BMW ALPINA B12 5.0?
Wnętrze Saaba - czyste piękno
Wnę­trze Saaba — czy­ste pięk­no
a
Polo­nez — nie­gdyś marze­nie każ­de­go Pola­ka
Kiedyś Włosi potrafili robić samochody... uwierzycie,że to Fiat?
Kie­dyś Wło­si potra­fi­li robić samo­cho­dy… uwierzycie,że to Fiat?
Tak kiedyś wyglądała Toyota Celica!
Tak kie­dyś wyglą­da­ła Toyo­ta Celi­ca
a
Kabrio­le­ty dwa
Klasyka w amerykańskim wydaniu...
Kla­sy­ka w ame­ry­kań­skim wyda­niu…
a
Nie­miec Niem­co­wi oka nie wyko­le
Niby z tektury, a nadal stoją. A nawet jeżdżą!
Niby z tek­tu­ry, a nadal sto­ją. A nawet jeż­dżą!
a
Też byśmy chęt­nie wsie­dli i odje­cha­li… 😉
Ten kolor!
Ten kolor!
Toyota MR2 GTi-16 2.0, zaliczana do najniebezpieczniejszych aut świata
Toyo­ta MR2 GTi-16 2.0, zali­cza­na do naj­nie­bez­piecz­niej­szych aut świa­ta (tzw. “widow­ma­ker”)
a
Auta podzi­wia­li i mali, i duzi…
Ah te klasyczne Niemki...
Kla­sycz­ne Niem­ki…
Klasyki mają nie tylko duszę, ale i piękne wnętrza...
Kla­sy­ki mają nie tyl­ko duszę, ale i pięk­ne wnę­trza…
Honda Civic Shuttle, czyli znane auto w nietypowym nadwoziu kombi.
Hon­da Civic Shut­tle, czy­li zna­ne auto w nie­ty­po­wym nad­wo­ziu kom­bi.
Klasycznych przyjaciół spotkała nawet nasza Świnka :)
Kla­sycz­nych przy­ja­ciół spo­tka­ła nawet nasza Świn­ka 🙂

 

Dołącz do nas!       fbinstayt
 
  • 3
  •  
  •