PARTNER BLOGA:

Rozrząd — co ile wymieniać? Kompletny poradnik o wymianie rozrządu

Przewiń w dół

Wymia­na roz­rzą­du — co ile wymie­niać, jak to zro­bić i czym gro­zi zanie­dba­nie? Oto kom­plet­ny porad­nik o ukła­dzie i wymia­nie roz­rzą­du sil­ni­ka.


Wymia­na roz­rzą­du to czyn­ność, któ­ra cze­ka — prę­dzej czy póź­niej — nie­mal każ­de­go wła­ści­cie­la samo­cho­du z sil­ni­kiem spa­li­no­wym. W naszym Sub­a­ru Impre­za jeste­śmy świe­żo po tym zabie­gu, dla­te­go posta­no­wi­li­śmy przy­bli­żyć Wam temat na blo­gu.

Czym jest roz­rząd, za co odpo­wia­da ten układ i jak waż­na jest jego wymia­na w odpo­wied­nim ter­mi­nie? O tym wszyst­kim dowie­cie się z poniż­sze­go wpi­su.

Jak to działa?

Jak zapew­ne dosko­na­le wie­cie, sil­nik spa­li­no­wy do dzia­ła­nia potrze­bu­je pali­wa. Mie­szan­ka paliwowo-powietrzna dostar­cza­na jest do cylin­drów, wewnątrz któ­rych poru­sza­ją się tło­ki. Wów­czas nastę­pu­je wybuch mie­szan­ki i usu­wa­nie pro­duk­tów reak­cji spa­la­nia z cylin­dra, dzię­ki cze­mu — w gigan­tycz­nym skró­cie — my może­my poru­szać się naszym samo­cho­dem.

Do cze­go zatem słu­ży pasek lub łań­cuch roz­rzą­du? Do syn­chro­ni­za­cji tych wszyst­kich ele­men­tów, czy­li wału kor­bo­we­go i wał­ka roz­rzą­du, dzię­ki cze­mu zawo­ry w sil­ni­ku otwie­ra­ją się i zamy­ka­ją w odpo­wied­nim momen­cie pod­czas pra­cy tło­ków w każ­dym z cylin­drów. Układ roz­rzą­du zapo­bie­ga przed ude­rze­niem zawo­rów przez tło­ki, co skut­ko­wa­ło­by spu­sto­sze­niem w sil­ni­ku.

Jak widać na poniż­szej ani­ma­cji, układ roz­rzą­du peł­ni klu­czo­wą rolę w dzia­ła­niu sil­ni­ków tło­ko­wych. Tak napraw­dę to on syn­chro­ni­zu­je jego pra­cę, czy­li dostar­cza­nie ładun­ków do cylin­drów i odpro­wa­dza­nie spa­lin do kana­łów wylo­to­wych. Podob­nie spra­wa ma się w przy­pad­ku zmien­nych faz roz­rzą­du, po raz pierw­szy zasto­so­wa­nych przez Alfa Romeo w celu popra­wy osią­gów.

Wymiana rozrządu

Kon­struk­cja ukła­du roz­rzą­du na prze­strze­ni lat zmie­nia­ła się. Z cza­sem koła zęba­te zosta­ły zastą­pio­ne paskiem lub łań­cu­chem roz­rzą­du. Łań­cuch przez dłu­gi czas uwa­ża­no za moc­ne i prak­tycz­nie bez­ob­słu­go­we roz­wią­za­nie, jed­nak chęć zaosz­czę­dze­nia na mate­ria­łach spra­wi­ła, że zda­rza­ły się wadli­we kon­struk­cje. Do tego łań­cuch roz­rzą­du gene­ru­je spo­ry hałas. Coraz bar­dziej popu­lar­ne sta­ją się paski zęba­te ze zbro­je­niem, pod­wyż­sza­ją­cym trwa­łość. Nowo­cze­sne ukła­dy cha­rak­te­ry­zu­ją się lep­szą efek­tyw­no­ścią, trwa­ło­ścią oraz cichą pra­cą, co popra­wia kom­fort jaz­dy.

Co jest lep­sze — pasek czy łań­cuch roz­rzą­du? Zapy­ta­li­śmy eks­per­ta:

W nie­któ­rych mode­lach samo­cho­dów, do napę­du mecha­ni­zmu roz­rzą­du zamiast paska, wyko­rzy­sty­wa­ny jest łań­cuch. Ugrun­to­wa­na od wie­lu lat opi­nia jest taka, że taki spo­sób jest lep­szy i gwa­ran­tu­je bez­a­wa­ryj­ną pra­cę przez cały okres użyt­ko­wa­nia samo­cho­du lub co naj­mniej przez kil­ka­set tysię­cy kilo­me­trów. Opi­nia ta nie jest bez­za­sad­na, gdyż fak­tycz­nie w star­szych mode­lach samo­cho­dów pro­du­ko­wa­nych w latach 90. ten rodzaj napę­du gwa­ran­to­wał bar­dzo dłu­gie okre­sy ser­wi­so­we, się­ga­ją­ce wręcz kil­ku­set tysię­cy kilo­me­trów prze­bie­gu. W nowych kon­struk­cjach jed­nak, kie­dy to księ­go­wi zaczę­li mieć ogrom­ny wpływ na pro­ces pro­jek­to­wa­nia samo­cho­dów rów­nież i tego waż­ne­go ele­men­tu nie omiesz­ka­li mate­ria­ło­wo i jako­ścio­wo zubo­żyć . Skut­kiem ich dzia­łań są czę­ste awa­rie spo­wo­do­wa­ne np, “wycią­gnię­ciem się” łań­cu­cha i w kon­se­kwen­cji “prze­sko­cze­niem” na kołach zęba­tych roz­rzą­du. To w skraj­nych przy­pad­kach pro­wa­dzi do awa­rii sil­ni­ka, podob­nych jak w przy­pad­ku zerwa­nia paska. W naszym ser­wi­sie zaj­mu­ją­cym się mar­ka­mi Sub­a­ru i Mit­su­bi­shi Lan­cer spo­ty­ka­my się z taki­mi sytu­acja­mi w mode­lu Lan­cer Evo­lu­tion X . Naszym klien­tom dora­dza­my kon­tro­lę po kil­ku­dzie­się­ciu tysią­cach kilo­me­trów prze­bie­gu lub wymia­nę łań­cu­cha pro­fi­lak­tycz­nie na wzmoc­nio­ny, któ­ry jest dostęp­ny w naszej ofer­cie.

Tomasz Bryk, ser­wis samo­cho­do­wy 4Motors.pl

Czym grozi awaria rozrządu?

Wie­my już jak dzia­ła i za co odpo­wia­da układ roz­rzą­du. Czę­sto mówi się, że wymia­na roz­rzą­du w odpo­wied­nim ter­mi­nie jest nie­zwy­kle istot­na. Ale wła­ści­wie dla­cze­go?

Wymiana rozrządu Subaru
Pasek roz­rzą­du — jeśli jest sta­ry i zuży­ty, może zerwać się, dopro­wa­dza­jąc do poważ­nych znisz­czeń w sil­ni­ku. Nasz spar­cia­ły i popę­ka­ny pasek już na pierw­szy rzut oka kwa­li­fi­ko­wał się do wymia­ny.

Pasek roz­rzą­du odpo­wia­da za zsyn­chro­ni­zo­wa­ną pra­cę wał­ków roz­rzą­du w sto­sun­ku do obro­tów wału kor­bo­we­go. Ina­czej mówiąc , tak otwie­ra zawo­ry ssą­ce i wyde­cho­we, aby odby­wa­ło się to w opty­mal­nych momen­tach w sto­sun­ku suwu tło­ka. Prze­rwa­nie lub zakłó­ce­nie cią­gło­ści tej sekwen­cji, co może nastą­pić poprzez zerwa­nie paska lub “prze­sko­cze­nie” o kil­ka czy wię­cej zębów na któ­rymś z napę­dza­nych kół, może dopro­wa­dzić do zetknię­cia się zawo­ru z tło­kiem. Taka koli­zja naj­czę­ściej skut­ku­je uszko­dze­niem oby­dwu czę­ści, a co za tym idzie bar­dzo poważ­na awa­rią sil­ni­ka. Z regu­ły uszko­dze­nia są bar­dzo roz­le­głe i kosz­tow­ne w napra­wie.

Tomasz Bryk, ser­wis samo­cho­do­wy 4Motors.pl

Na pew­no nie chce­cie, aby sil­nik Wasze­go samo­cho­du uległ znisz­cze­niu. Remont będzie kosz­to­wał przy­naj­mniej kil­ka tysię­cy zło­tych, co w przy­pad­ku nie­któ­rych samo­cho­dów oka­że się cał­ko­wi­cie nie­opła­cal­ne. Zatem sko­ro już wie­my, że o roz­rząd po pro­stu trze­ba dbać, wypa­da­ło­by odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie — co ile nale­ży to robić?

Wymiana rozrządu — kiedy?

Nie ma uni­wer­sal­nej odpo­wie­dzi na pyta­nie o to, kie­dy nale­ży wymie­nić roz­rząd w samo­cho­dzie. Okre­śla to instruk­cja lub zale­ce­nia pro­du­cen­ta, zależ­ne od kon­struk­cji oraz rodza­ju sil­ni­ka. Moment na wymia­nę roz­rzą­du okre­ślać mogą dwie rze­czy — prze­bieg oraz wiek sil­ni­ka.

Są samo­cho­dy, w któ­rych wymia­na roz­rzą­du koniecz­na jest co kil­ka­dzie­siąt tysię­cy kilo­me­trów, w innych czyn­ność ta zale­ca­na jest raz na 100 czy nawet 200 tysię­cy. Czas wymia­ny roz­rzą­du okre­ślać może rów­nież wiek samo­cho­du — nie­za­leż­nie od poko­na­ne­go dystan­su, zale­ca się wymia­nę roz­rzą­du co kil­ka lat, gdyż zasto­so­wa­ne w nim czę­ści (np. gumo­wy pasek roz­rzą­du) mogą z bie­giem lat tra­cić swo­je wła­ści­wo­ści i zwięk­szać ryzy­ko awa­rii.

Wymiana rozrządu Subaru

Kolej­nym sygna­łem do wymia­ny roz­rzą­du są nie­ty­po­we dźwię­ki docho­dzą­ce spod maski samo­cho­du, tyczy się to jed­nak głów­nie tych mode­li sil­ni­ków, w któ­rych do napę­du zasto­so­wa­no łań­cuch — z regu­ły dzia­ła on o wie­le gło­śniej, niż pasek (ten potra­fi z kolei par­cieć ze wzglę­du na zmien­ne tem­pe­ra­tu­ry powie­trza).

Jeże­li kupu­je­cie auto uży­wa­ne, któ­re­go histo­ria jest nie­pew­na, war­to wymie­nić roz­rząd “na wszel­ki wypa­dek”. Jeśli nie da się okre­ślić  w 100% momen­tu ostat­niej zmia­ny (np. na pod­sta­wie książ­ki ser­wi­so­wej lub fak­tu­ry), roz­sąd­niej wydać pie­nią­dze na wymia­nę roz­rzą­du, niż na remont całe­go sil­ni­ka. Co waż­ne — oce­na sta­nu roz­rzą­du nie jest moż­li­wa na pod­sta­wie jego oglę­dzin w ser­wi­sie. Pasek wyglą­da­ją­cy na pierw­szy rzut oka na dobry może w prak­ty­ce być już w koń­co­wej fazie swo­je­go żywo­ta i tyl­ko czy­hać na moment, aż zruj­nu­je motor Wasze­go samo­cho­du. Lepiej zapo­bie­gać, niż leczyć, dla­te­go tak istot­ne jest pil­no­wa­nie ter­mi­nów zale­ca­nych przez pro­du­cen­ta.

Wymiana rozrządu — części oryginalne czy zamienniki?

Do wymia­ny roz­rzą­du potrzeb­ne będą oczy­wi­ście odpo­wied­nie czę­ści. Oprócz paska lub łań­cu­cha roz­rzą­du nie­zbęd­ne będą uszczel­ki, ramię napi­na­cza, rol­ka pro­wa­dzą­ca i rol­ka napi­na­cza czy uszczel­nia­cze wał­ka roz­rzą­du. Jeże­li pom­pa wody napę­dza­na jest paskiem, ona rów­nież może pod­le­gać wymia­nie — na pew­no powin­na być skon­tro­lo­wa­na.

Wymiana rozrządu Subaru
Pasek, rol­ki, uszczel­ki, pom­pa wody — nowe czę­ści goto­we na wymia­nę roz­rzą­du.

Przy zaku­pie czę­ści nie­zbęd­nych przy wymia­nie roz­rzą­du poja­wia się zasad­ni­cze pyta­nie — trze­ba trzy­mać się czę­ści ory­gi­nal­nych, czy moż­na nie­co zaosz­czę­dzić, kupu­jąc zamien­ni­ki?

Z uwa­gi na bar­dzo poważ­ne kon­se­kwen­cje awa­rii ele­men­tów napę­du roz­rzą­du, zale­ca­my sto­so­wa­nie czę­ści OEM , gdyż te dają naj­więk­szą gwa­ran­cję pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia przez cały okres pomię­dzy wymia­na­mi. W związ­ku z tym jed­nak, że czę­ści ory­gi­nal­ne są zazwy­czaj bar­dzo dro­gie, dopusz­cza­my uży­cie zamien­ni­ków. Jed­nak muszą to być ele­men­ty naj­wyż­szej jako­ści i wypro­du­ko­wa­ne przez uzna­nych pro­du­cen­tów. Zde­cy­do­wa­nie odra­dza­my zakup tzw. “oka­zji ceno­wych”. W obec­nych cza­sach rynek czę­ści zamien­nych jest nasy­co­ny tani­mi zamien­ni­ka­mi, nie­ste­ty rów­nież bar­dzo lichej jako­ści. Bacząc na wspo­mnia­ne wcze­śniej ogrom­ne kosz­ty napraw pamię­taj­my, że oszczęd­no­ści tego typu zazwy­czaj są oszczęd­no­ścia­mi krót­ko­trwa­ły­mi i pozor­ny­mi. Dla­te­go też, tę napra­wę war­to powie­rzyć doświad­czo­ne­mu w danej mar­ce ser­wi­so­wi, któ­ry gwa­ran­tu­je uży­cie naj­lep­szych i spraw­dzo­nych czę­ści oraz prze­pro­wa­dze­nie jej w pro­fe­sjo­nal­ny i pra­wi­dło­wy tech­nicz­nie spo­sób.

Tomasz Bryk, ser­wis samo­cho­do­wy 4Motors.pl

Wymiana rozrządu Subaru
Zapie­czo­na śru­ba, pęk­nię­ta osło­na? Pod­czas wymia­ny roz­rzą­du — szcze­gól­nie w sta­rym samo­cho­dzie — trze­ba nasta­wić się na nie­spo­dzian­ki.

Wymia­na roz­rzą­du naj­czę­ściej wią­że się z wymon­to­wa­niem chłod­ni­cy, któ­ra utrud­nia dostęp do czę­ści wyma­ga­ją­cych wymia­ny. Aby wymon­to­wać chłod­ni­cę, nie­zbęd­ne będzie spusz­cze­nie pły­nu z ukła­du chło­dze­nia, co jest dobrą oka­zją do skon­tro­lo­wa­nia jego sta­nu. Koniecz­ne będzie rów­nież zde­mon­to­wa­nie pokrywy/obudowy roz­rzą­du, któ­ra chro­ni cały układ przez zanie­czysz­cze­nia­mi.

Wymiana rozrządu Subaru
Dbaj o szcze­gó­ły! Klej do gwin­tów zapo­bie­gnie wypad­nię­ciu śrub i dosta­niu się ich do ukła­du roz­rzą­du, co mogło­by dopro­wa­dzić do poważ­nych uszko­dzeń w sil­ni­ku.

Pod­czas wymia­ny roz­rzą­du nale­ży nasta­wić się na nie­prze­wi­dzia­ne sytu­acje. W przy­pad­ku prac nad naszą 19-letnią już Świn­ką było ich conajm­niej kil­ka: zapie­czo­ne śru­by, pęk­nię­ta osło­na roz­rzą­du czy doszczęt­nie prze­rdze­wia­łe obej­my, któ­re nie nada­wa­ły się do ponow­ne­go użyt­ku.

Wymiana rozrządu Subaru
Wymia­na roz­rzą­du to wie­le nie­spo­dzia­nek — tak wyglą­da­ły nie­któ­re obej­my wymon­to­wa­ne z nasze­go Sub­a­ru. Do wymia­ny!

Dodat­ko­wo w trak­cie ser­wi­su zre­wi­do­wa­ne zosta­ły uszczel­nia­cze wał­ków roz­rzą­du — oka­za­ło się, że rów­nież wyma­ga­ją wymia­ny na nowe. Podob­nie było z pom­pą wody, któ­ra w teo­rii w Sub­a­ru nie jest czę­ścią do wymia­ny wraz z roz­rzą­dem. Nasza była jed­nak na tyle sta­ra, że mogła­by nie wytrzy­mać ciśnie­nia po wymia­nie roz­rzą­du, dla­te­go reko­men­do­wa­ne było wsta­wie­nie nowej, w peł­ni spraw­nej pom­py wod­nej.

Wymiana rozrządu Subaru
Pom­pa wody — zależ­nie od mode­lu samo­cho­du i rodza­ju sil­ni­ka, może sta­no­wić ele­ment do wymia­ny wraz z roz­rzą­dem.

Klu­czo­we po wymie­nia roz­rzą­du jest jego wła­ści­we usta­wie­nie. Pomoc­ne są w tym spe­cjal­ne znacz­ni­ki, umiesz­czo­ne na kole roz­rzą­du i ewen­tu­al­nie na pasku. Muszą one scho­dzić się ide­al­ne, gdyż prze­su­nię­cie o kil­ka zębów spo­wo­do­wa­ło­by spu­sto­sze­nie w sil­ni­ku. Dla­te­go to zada­nie war­to powie­rzyć dobre­mu i doświad­czo­ne­mu ser­wi­so­wi samo­cho­do­we­mu.

Wymiana rozrządu Subaru
Każ­dy roz­rząd posia­da spe­cjal­ne znacz­ni­ki, któ­re pomo­gą w jego odpo­wied­nim usta­wie­niu. To klu­czo­wa czyn­ność pod­czas mon­ta­żu!

Ostatnie słowo o wymianie rozrządu

Mamy nadzie­ję, że z powyż­sze­go wpi­su dowie­dzie­li­ście się czym jest układ roz­rzą­du, jak dzia­ła i za co odpo­wia­da. Tym samym wyja­śni­li­śmy, dla­cze­go wymia­na roz­rzą­du jest tak istot­na i czym gro­zi zanie­dba­nie w tym tema­cie. Zde­cy­do­wa­nie lepiej wydać pie­nią­dze na zapo­bie­ga­nie, niż usu­wa­nie poważ­nych awa­rii sil­ni­ka.

Wymiana rozrządu Subaru

Oto naj­waż­niej­sze rze­czy, o któ­rych trze­ba pamię­tać przy wymia­nie roz­rzą­du:

  • zarów­no pasek, jak i łań­cuch roz­rzą­du nale­ży kon­tro­lo­wać i regu­lar­nie wymie­niać
  • wymia­ny roz­rzą­du doko­nu­je­my wedle wska­zań pro­du­cen­ta samo­cho­du, któ­re okre­śla­ją prze­bieg lub wiek auta
  • przy wymia­nie roz­rzą­du war­to sto­so­wać ory­gi­nal­ne czę­ści lub spraw­dzo­ne zamien­ni­ki dobrej jako­ści

 

 

Wpis powstał w ramach współ­pra­cy z ser­wi­sem samo­cho­do­wym 4Motors.pl.


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 214
  •  
  •