PARTNER BLOGA:

Wygraj szkolenie w
Szkole Jazdy Subaru KONKURS

Przewiń w dół

Szko­le­nie w Szko­le Jaz­dy Sub­a­ru na Torze Kiel­ce — brzmi jak marze­nie? Może­my je speł­nić! 😁 

Kie­dy wcho­dzi­my we współ­pra­cę z jaką­kol­wiek mar­ką, zawsze sta­ra­my się myśleć o korzy­ści dla wszyst­kich trzech stron: blo­ga, fir­my i Was — Czy­tel­ni­ków. I dosko­na­łym tego przy­kła­dem jest nasze nawią­za­nie koope­ra­cji z fir­mą Goody­ear, gigan­tem na ryn­ku opo­niar­skim. Dostar­cza ona na rynek opo­ny nie tyl­ko pod wła­sną mar­ką, ale tak­że jako Dun­lop, Ful­da, Sava, a nawet swoj­sko brzmią­ca Dębi­ca.

W efek­cie współ­pra­cy my zamon­to­wa­li­śmy do naszej Świn­ki nowiut­kie gumy Dun­lop Sport Maxx RT, a jaka jest korzyść dla Was? Taka, że będzie­my mogli zapro­sić wybrań­ców na Tor Kiel­ce na szko­le­nie w Szko­le Jaz­dy Sub­a­ru! Sła­bo? Banan poja­wia się na naszej twa­rzy na samą myśl i — co tu ukry­wać — sami byśmy chęt­nie taką nagro­dę przy­tu­li­li 😉

Szkoła Jazdy Subaru

Nagro­dzi­my aż TRZECH Czy­tel­ni­ków, któ­rzy zosta­ną zapro­sze­ni na cało­dzien­ne (w godz. 10–17) szko­le­nie bez­piecz­nej jaz­dy do Szko­ły Jaz­dy Sub­a­ru, któ­re odbę­dzie się 20 sierp­nia 2015 r. na Torze Kiel­ce w pry­wat­nych samo­cho­dach uczest­ni­ków. Waż­ne — obo­wią­zu­je wyłącz­nie ten ter­min, nie ma moż­li­wo­ści zmia­ny. Jeże­li wiesz z góry, że tego dnia nie będziesz mogła/mógł spę­dzić na torze, daj szan­sę innym.

Co nale­ży zro­bić, aby wygrać zapro­sze­nie na Tor Kiel­ce na szko­le­nie w SJS? Upo­rać się za pomo­cą komen­ta­rza z poniż­szym pyta­niem.

PYTANIE KONKURSOWE:
Poza wymia­ną opon na bar­dziej efek­tyw­ne pali­wo­wo, jakie znasz inne spo­so­by na oszczę­dza­nie pali­wa w aucie?

Odpo­wie­dzi nale­ży udzie­lać w komen­ta­rzach pod tym wpi­sem.
Macie czas do 28 czerw­ca (nie­dzie­la) do pół­no­cy.

Bio­rąc udział w kon­kur­sie akcep­tu­jesz jego regu­la­min.

Konkurs zakończony — wyniki

Ser­decz­nie dzię­ku­je­my wszyst­kim Czy­tel­ni­kom za udział w kon­kur­sie. Wśród odpo­wie­dzi wybra­li­śmy trzy, któ­rych auto­rzy zosta­ją zapro­sze­ni na Tor Kiel­ce dnia 20 sierp­nia 2015 na szko­le­nie w Szko­le Jaz­dy Sub­a­ru 🙂

Alek Grzy­wacz
Don­go
Bar­tło­miej Jasiń­ski

GRATULUJEMY! 😆
Zwy­cięz­ców pro­si­my o prze­sła­nie swo­ich adre­sów e‑mail oraz nume­rów tele­fo­nu na adres marlena.garucka@alertmedia.pl.
Życzy­my uda­nej jaz­dy!


Spon­so­rem nagród w kon­kur­sie jest fir­ma Goody­ear.


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 121
  •  
  •