PARTNER BLOGA:

Wojna crossoverów Suzuki SX4 S-Cross vs Peugeot 3008

Przewiń w dół

Porów­nu­je­my dwa pozor­nie róż­ne, ale kosz­tu­ją­ce dokład­nie tyle samo samo­cho­dy. Oto test dwóch cros­so­ve­rów: Suzu­ki SX4 S‑Cross i Peu­ge­ot 3008.

Suzu­ki SX4 S‑Cross z ben­zy­no­wym sil­ni­kiem i napę­dem na czte­ry koła to japoń­ski mini­ma­lizm, pozba­wio­ny wodo­try­sków mimo wyso­kiej wer­sji wypo­sa­że­nia. Z kolei Peu­ge­ot 3008 z sil­ni­kiem wyso­ko­pręż­nym to praw­dzi­wy prze­pych na kołach. Zupeł­nie róż­ne sil­ni­ki i dwa odmien­ne podej­ścia do moto­ry­za­cji. Zatem czy zesta­wie­nie tych dwóch mode­li ma sens? Owszem. Oby­dwa zali­cza­ne są do gro­na cros­so­ve­rów, a ich cena to bli­sko 100 000 zł. Oczy­wi­ście w tym momen­cie moż­na je kupić taniej ze wzglę­du na pro­mo­cje i wyprze­da­że rocz­ni­ka, ale zasad­ni­czo testo­wa­ne przez nas samo­cho­dy zosta­ły wyce­nio­ne przez ich pro­du­cen­tów na tyle samo. Co dosta­je­my za te pie­nią­dze?

Oto porów­na­nie dwóch cros­so­ve­rów: Suzu­ki SX4 S‑Cross 1.6 VVT Ele­gan­ce 4WD oraz Peu­ge­ot 3008 Sty­le 1.6 e‑HDi. Któ­ry z nich oka­że się lep­szy?

CIEKAWOSTKA
Cros­so­ver to rodzaj samo­cho­du, któ­ry z defi­ni­cji łączy w sobie cechy kil­ku klas, np. auta oso­bo­we­go i tere­no­we­go.

Suzuki SX4 S-Cross Peugeot 3008

Porów­na­nie samo­cho­dów w tek­ście w dwóch kolum­nach ser­wu­je­my na blo­gu po raz pierw­szy. Daj znać w komen­ta­rzu, czy Ci się podo­ba!

Karoseria

Już na pierw­szy rzut oka Peu­ge­ot 3008 jest więk­szy. O ile Suzu­ki z wyglą­du jest dosyć poważ­ne i przy­wo­dzi nie­co na myśl zmru­żo­ne­go Samu­ra­ja, tak Peu­ge­ot 3008 przy­po­mi­na nadmu­cha­ny balo­nik. Zde­cy­do­wa­nie widać w nim wal­kę o jak naj­więk­szą prze­strzeń dla kie­row­cy i pasa­że­rów.

Cros­so­ver Suzu­ki ma 4,3 metra dłu­go­ści i 1,76 m sze­ro­ko­ści. Waży przy tym — w wer­sji z sil­ni­kiem ben­zy­no­wym — ok. 1200 kg. To cał­kiem dobry wynik. 
3008 jest więk­szy od Suzu­ki nie tyl­ko na oko, ale i na papie­rze. Peu­ge­ot ma 4,4 m dłu­go­ści i 1,83 m sze­ro­ko­ści, jego waga zaś to prze­szło 1500 kg — wymia­ry i cięż­ki die­sel robią swo­je. 
Suzuki SX4 S-Cross Peugeot 3008
Bagaż­nik w Suzu­ki SX4 S‑Cross ma pojem­ność 430 litrów, a więc mniej wię­cej tyle, co tra­dy­cyj­ny sedan. Na pochwa­łę zasłu­gu­je zna­czą­co niż­szy niż w Peu­ge­ot próg zała­dun­ku.
Spo­rych roz­mia­rów nad­wo­zie prze­ło­ży­ło się na więk­szą prze­strzeń baga­żo­wą Peu­ge­ot — aż 512 litrów. Zała­du­nek uroz­ma­ica otwie­ra­na na dwa spo­so­by kla­pa bagaż­ni­ka.

Wnętrze i wyposażenie

Suzuki SX4 S-Cross Peugeot 3008

Wnę­trze Suzu­ki SX4 S‑Cross to — jak przy­sta­ło na samo­chód z Japo­nii — pro­sto­ta i skrom­ność w swo­jej naj­lep­szej for­mie. Wsia­da­jąc do tego samo­cho­du moż­na odnieść wra­że­nie, że nie­wie­le zmie­ni­ło się w pro­jek­to­wa­niu kok­pi­tów przez ostat­nie 20, a nawet 30 lat. Jest skrom­nie, domi­nu­ją tra­dy­cyj­ne prze­łącz­ni­ki, a pik­se­le na wyświe­tla­czu radia mają wiel­kość upa­sio­nej bie­dron­ki. Mimo to, sil­nik uru­cha­mia się z guzi­ka, bez koniecz­no­ści wyj­mo­wa­nia kar­ty dostę­pu z kie­sze­ni czy ple­ca­ka. Wsia­da­jąc do tego samo­cho­du mia­łem wra­że­nie, że cofam się w prze­szłość, co tyl­ko potwier­dza jego dale­ko­wschod­ni cha­rak­ter.

Suzu­ki SX4 robi w środ­ku wra­że­nie pro­ste­go przez zacho­waw­czy design. Wbrew pozo­rom mamy tutaj cał­kiem boga­te wypo­sa­że­nie, obej­mu­ją­ce wspo­mnia­ny już sys­tem bez­klu­czy­ko­wy, dwu­stre­fo­wą kli­ma­ty­za­cję, mul­ti­me­dial­ną kie­row­ni­cę, pod­grze­wa­ne fote­le czy Blu­eto­oth w radiu.

Wnę­trze Peu­ge­ot 3008 to blask, blichtr i bogac­two w jed­nym. Nad zega­ra­mi mamy wysu­wa­ją­cy się wyświe­tlacz head-up, z cen­tral­nej czę­ści deski roz­dziel­czej wysu­wa się zaś ekran doty­ko­wy, a przy skrzy­ni bie­gów góru­je gigan­tycz­ny uchwyt dla pasa­że­ra. Już na wstę­pie spo­ra daw­ka fajer­wer­ków i baje­ru. Nie­ste­ty, żeby ta magia mogła się zadziać, musi­my sko­rzy­stać z tra­dy­cyj­ne­go klu­czy­ka i sta­cyj­ki, a zega­ry wyglą­da­ją jak z minio­nej epo­ki. Zaska­ku­ją­cy kon­trast w sto­sun­ku do nowo­cze­sne­go pro­jek­tu deski roz­dziel­czej to rów­nież radio — wyglą­da jak z poprzed­niej epo­ki.

Wypo­sa­że­nie mode­lu 3008 w wer­sji Sty­le? Oprócz wspo­mnia­nej efek­tow­nie wysu­wa­ją­cej się nawi­ga­cji i wyświe­tla­cza pod szy­bą otrzy­mu­je­my dwu­stre­fo­wą kli­ma­ty­za­cję, tem­po­mat i radio z Blu­eto­oth. Brak tutaj przy­ci­sków na kie­row­ni­cy czy mat grzew­czych na fote­lach, któ­re dosta­je­my w Suzu­ki.

Suzuki SX4 S-Cross Peugeot 3008

Oby­dwa samo­cho­dy posia­da­ją szkla­ny dach pano­ra­micz­ny, ale znacz­nie więk­sze wra­że­nie robi on w Peu­ge­ot. W Suzu­ki dosta­je­my nie­wiel­ką szy­bę przy­po­mi­na­ją­cą szy­ber­dach. W  mode­lu 3008 prze­szklo­na powierzch­nia jest znacz­nie więk­sza, co dosko­na­le doświe­tla wnę­trza i zapew­nia lep­szy widok pasa­że­rom na tyl­nej kana­pie.

Jakość mate­ria­łów we wnę­trzu Suzu­ki SX4 S‑Cross nie budzi więk­szych zastrze­żeń, wyraź­nie da się jed­nak zauwa­żyć japoń­skie podej­ście do tema­tu. Ciem­na kolo­ry­sty­ka, mała licz­ba uroz­ma­iceń czy fak­tur daje nadzie­ję, że kok­pit nie stra­ci na wyglą­dzie po kil­ku latach użyt­ko­wa­nia auta.
Peu­ge­ot dba­jąc o cie­ka­wy wygląd poku­sił się o wyko­rzy­sta­nie srebr­nych wsta­wek na kie­row­ni­cy w miej­scu trzy­ma­nia rąk czy błysz­czą­ce­go pla­sti­ku w cen­tral­nej czę­ści deski roz­dziel­czej. Wizu­al­nie efekt został zamie­rzo­ny, ele­men­ty te mogą się jed­nak z cza­sem wycie­rać i ryso­wać. 

Peugeot Suzuki Crossover

Jazda

Opi­sy­wa­ne cros­so­ve­ry mają zupeł­nie odmien­ne sil­ni­ki. Suzu­ki wypo­sa­żo­no w ben­zy­nia­ka VVT o pojem­no­ści 1.6 litra, któ­ry gene­ru­je moc 120 KM i moment obro­to­wy 156 Nm. Motor pra­cu­je bar­dzo kul­tu­ral­nie, jest cichy i nie męczy kie­row­cy. Spa­la­nie w cyklu mie­sza­nym wynio­sło przy naszej jeź­dzie dokład­nie 7,9 litra/100 km. Na wyż­sze spa­la­nie z pew­no­ścią ma wpływ napęd na czte­ry koła, któ­ry w trak­cie testu wie­lo­krot­nie uru­cha­mia­li­śmy. 
Peu­ge­ot w testo­wym mode­lu 2008 zasto­so­wał dobrze zna­ny sil­nik — też o pojem­no­ści 1.6 litra, ale w tech­no­lo­gii die­sla (e‑HDi). Moc bar­dzo podob­na do japoń­skie­go kon­ku­ren­ta — 115 koni mecha­nicz­nych. Zale­tą moto­ru jest bar­dzo niskie spa­la­nie, któ­re przy oszczęd­nej jeź­dzie może spaść nawet do 4–5 litrów na set­kę. Minu­sem jest nie­ste­ty nie­przy­jem­ny dźwięk, jaki sil­nik gene­ru­je pod moc­nym obcią­że­niem. 

Pod kątem ela­stycz­no­ści i spa­la­nia ben­zy­no­wy sil­nik Suzu­ki prze­gry­wa z die­slem Peu­ge­ota. Nie­ste­ty wyso­ko­pręż­ny motor w 3008 gene­ru­je nie­przy­jem­ne, typo­we dla die­sla dźwię­ki, co spra­wia, że to jaz­da SX4 S‑Cross jest przy­jem­niej­sza dla ucha.

Sie­dze­nia w Suzu­ki zapew­nia­ją nie­złe trzy­ma­nie i — co naj­waż­niej­sze — są bar­dzo wygod­ne. Doskwie­ra brak fabrycz­nej nawi­ga­cji, któ­ra uła­twi­ła­by poru­sza­nie się po nie­zna­nym tere­nie. A jeśli o tere­nie mowa — za spra­wą napę­du 4x4 Suzu­ki wje­dzie w takie miej­sca, jakie Peu­ge­ot będzie w sta­nie zoba­czyć tyl­ko na mapie. 
Sie­dze­nia w Peu­ge­ot nie­ste­ty do naj­wy­god­niej­szych nie nale­żą, a par­ko­wa­nia nie uła­twia brak kame­ry cofa­nia. Wiel­ką zale­tą jest za to prak­tycz­na, podwój­na kla­pa bagaż­ni­ka. Jaz­da jest cicha i kom­for­to­wa, a sprzę­gło pra­cu­je bar­dzo przy­jem­nie. Mała rzecz, a cie­szy — cen­tral­ny zamek auto­ma­tycz­nie cho­wa luster­ka. 

Suzuki SX4 S-Cross Peugeot 3008

Werdykt

Suzu­ki SX4 S‑Cross i Peu­ge­ot 3008 to zupeł­nie róż­ne podej­ścia do samo­cho­du. Dosko­na­le poka­zu­je to, jak róż­no­rod­ne auta wrzu­ca­ne są dzi­siaj do coraz bar­dziej popu­lar­ne­go i pożą­da­ne­go wor­ka z napi­sem “cros­so­ver”. Któ­ry z tych samo­cho­dów jest lep­szy? Wszyst­ko zale­ży od podej­ścia i wyma­gań. W przy­pad­ku zaku­pu nowe­go samo­cho­du — wybrał­bym Peu­ge­ot. Ma przy­jem­niej­sze wnę­trze, jeź­dzi się nim bar­dziej kom­for­to­wo, a tak­że ofe­ru­je wię­cej baje­rów we wnę­trzu. Wśród aut po kil­ku latach użyt­ko­wa­nia zapew­ne brał­bym Suzu­ki — wyda­je się solid­niej wyko­na­ne, a zacho­waw­czy teraz wygląd z lata­mi prze­obra­zi się w zale­tę i pozwo­li trzy­mać war­tość.

Suzu­ki SX4 S‑Cross 4WD
1.6 VVT (120 KM)
OCENA
napęd 4x4
sie­dze­nia
pro­wa­dze­nie
brak navi
bagaż­nik
szy­ber­dach
Peu­ge­ot 3008
1.6 e‑HDi (115 KM)
OCENA
kom­fort
bagaż­nik
szkla­ny dach
sie­dze­nia
brak kame­ry
zega­ry

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 22
  •  
  •