PARTNER BLOGA:

Wielki test nawigacji W poszukiwaniu idealnej nawigacji samochodowej

Przewiń w dół

Wybór nawi­ga­cji samo­cho­do­wej może być podyk­to­wa­ny wie­lo­ma czyn­ni­ka­mi. Czym róż­nią się od sie­bie poszcze­gól­ny urzą­dze­nia? Czy nawi­gu­ją tak samo dobrze? Czy korzy­sta się z nich rów­nie przy­jem­nie? Posta­no­wi­li­śmy prze­te­sto­wać 5 róż­nych mode­li nawi­ga­cji samo­cho­do­wych i wybrać naj­lep­szy z nich.


Nawi­ga­cję samo­cho­do­wą moż­na kupić w róż­nej cenie. Czy zawsze war­to dopła­cać do naj­droż­sze­go mode­lu? Posta­no­wi­li­śmy prze­ko­nać się na przy­kła­dzie nawi­ga­cji z ekra­nem  5″, czy­li chy­ba wiel­ko­ścią naj­po­pu­lar­niej­szą dla tego typu urzą­dzeń. Porów­na­my nie tyl­ko para­me­try tech­nicz­ne, ale spraw­dzi­my rów­nież łatwość obsłu­gi, pręd­kość dzia­ła­nia oraz czas żywot­no­ści bate­rii.

W naszym teście wzię­ło udział 5 mode­li nawi­ga­cji samo­cho­do­wych: Mio Spi­rit 7500 LM, Tom­Tom Start 25 M, Gar­min Dri­ve 50 LM, Navi­tel E500 oraz Smart GPS SG732 TT EU. Co war­te pod­kre­śle­nia, wszyst­kie testo­wa­ne nawi­ga­cje ofe­ru­ją bez­ter­mi­no­wą aktu­ali­za­cję map.

Wielki test nawigacji samochodowych

Technikalia

Aby nawi­ga­cja była czy­tel­na, a jed­no­cze­śnie kom­pak­to­wa i łatwa w prze­no­sze­niu, jej ekran powi­nien mieć mini­mum 5 cali. Dokład­nie w takim roz­mia­rze była każ­da testo­wa­na przez nas nawi­ga­cja. Przy tej wiel­ko­ści ekra­nu roz­dziel­czość obra­zu to 480 x 272 pik­se­li. W tym wzglę­dzie wszyst­kie urzą­dze­nia ofe­ru­ją dokład­nie te same para­me­try.

Obraz (pod wzglę­dem tech­nicz­nym) w każ­dej z nawi­ga­cji był ostry i wyraź­ny, cięż­ko jest więc wyróż­nić tutaj któ­rą­kol­wiek z nich. Chy­ba, że na minus — nawi­ga­cja Smart GPS SG732 TT EU dys­po­nu­je naj­bar­dziej poły­sku­ją­cym ekra­nem z testo­wa­nych mode­li, przez co naj­ła­twiej łapie odbi­cia i reflek­sy, co w ostrym słoń­cu nega­tyw­nie wpły­wa na czy­tel­ność.

Nie wszy­scy pro­du­cen­ci chwa­lą się tym, jaki rodzaj pro­ce­so­ra wyko­rzy­sta­li w swo­im urzą­dze­niu. Na stro­nie Tom­Tom i Gar­min nie zna­leź­li­śmy infor­ma­cji w tej kwe­stii. Cała resz­ta nawi­ga­cji dys­po­nu­je pro­ce­so­rem o czę­sto­tli­wo­ści 800 MHz. Mio posta­wi­ło na pro­ce­sor Mstar, zaś Navi­tel i Smart GPS na Cotrex A7. Jak to wpły­wa na pręd­kość dzia­ła­nia? O tym dowie­cie się w dal­szej czę­ści testu.

Mio Spi­rit 7500 LM Tom­Tom Start 25 M Gar­min Dri­ve 50 LM Navi­tel E500 Smart GPS SG732 TT EU
EKRAN 5 cali, doty­ko­wy 5 cali, doty­ko­wy 5 cali, doty­ko­wy 5 cali, doty­ko­wy 5 cali, doty­ko­wy
ROZDZIELCZOŚĆ 480 x 272 480 x 272 480 × 272 480 × 272 480 × 272
PROCESOR 800 MHz Mstar brak danych brak danych 800 MHz Cor­tex A7 800 MHz Cor­tex A7
WAGA 158 g 216 g 170 g 255 g 290 g
CENA 430 zł 450 zł 600 zł 300 zł 300 zł

Waga nie jest być może klu­czo­wym wyznacz­ni­kiem przy wybo­rze mode­lu nawi­ga­cji, jed­nak zna­jąc te war­to­ści, war­to je porów­nać. Oka­zu­je się bowiem, że nawi­ga­cja Mio Spi­rit 7500 LM jest bli­sko dwa razy lżej­sza, niż Smart GPS SG732 TT EU — naj­cięż­sze urzą­dze­nie w naszym teście.

PODSUMOWANIE I ZWYCIĘZCA KATEGORII: Wszyst­kie nawi­ga­cje mają ekran tej samej wie­lo­ści oraz iden­tycz­ną roz­dziel­czość. Jeśli wie­my jaki nawi­ga­cja posia­da pro­ce­sor, też jest on wszę­dzie tej samej czę­sto­tli­wo­ści. Zwy­cięz­cę moż­na wybrać zatem na pod­sta­wie cię­ża­ru — naj­mniej ważą nawi­ga­cje Mio Spi­rit 7500 LM oraz Gar­min Dri­ve 50 LM.

Jakość wykonania i uchwyt

Ponie­waż porów­ny­wa­ne w naszym teście nawi­ga­cje samo­cho­do­we pod wzglę­dem para­me­trów tech­nicz­nych są bar­dzo do sie­bie zbli­żo­ne, prze­cho­dzi­my do przyj­rze­nia się jako­ści wyko­na­nia.

Mio Spi­rit 7500 LM uda­ło się połą­czyć wyso­ką jakość wyko­na­nia z niską wagą urzą­dze­nia. Obu­do­wa jest solid­na, wyko­na­na z dobrej jako­ści pla­sti­ku. Na górze znaj­du­je się przy­cisk do włączania/wyłączania nawi­ga­cji, na lewym boku umiesz­czo­no zaś wyj­ście słu­chaw­ko­we, slot na kar­tę pamię­ci oraz port USB. Gło­śnik znaj­du­je się na tyle obu­do­wy. Uchwyt skła­da się z dwóch skrę­ca­nych ze sobą czę­ści. Uchwyt jest nie­wiel­ki i nie wpły­wa nega­tyw­nie na widocz­ność dro­gi. Kulo­wy zaczep umoż­li­wia skie­ro­wa­nie nawi­ga­cji w wybra­nym kie­run­ku, po czym może­my całość dokrę­cić, aby uzy­skać lep­szą sta­bil­ność nawi­ga­cji w uchwy­cie.

Jakość wyko­na­nia nawi­ga­cji Tom­Tom Start 25 M jest zna­ko­mi­ta. Obu­do­wa jest solid­na, zwar­ta i dobrze spa­so­wa­na. Przy­cisk do włączania/wyłączania znaj­du­je się z tyłu, przez co trze­ba go szu­kać tro­chę na czu­ja. Podob­nie jest z por­tem USB słu­żą­cym do łado­wa­nia, został on jed­nak tak skon­stru­owa­ny, że kabel od zasi­la­nia nie wysta­je poza obu­do­wę i dosko­na­le ukła­da się po pod­łą­cze­niu. W tym samym zagłę­bie­niu z tyłu obu­do­wy co port USB znaj­du­je się zlot na kar­tę pamię­ci. Na wiel­ką pochwa­łę zasłu­gu­je uchwyt. Przy­ssaw­ka jest jak­by zin­te­gro­wa­na z nawi­ga­cją, nie trze­ba jej docze­piać po wyję­ciu urzą­dze­nia z opa­ko­wa­nia, do tego ma naj­mniej­sze roz­mia­ry ze wszyst­kich testo­wa­nych urzą­dzeń. Co wię­cej, przy­sy­sa­nie do szy­by odby­wa się poprzez nie­zwy­kle pro­ste prze­krę­ce­nie uchwy­tu.

Gar­min Dri­ve 50 LM w kwe­stii budo­wy zasłu­gu­je na pochwa­łę w dwóch kwe­stiach. Pierw­szą jest zna­ko­mi­ta jakość pla­sti­ku, któ­ry jest twar­dy, solid­ny i nawet przy moc­niej­szym naci­ska­niu obu­do­wy nie wygi­na się i nie skrzy­pi. Wszyst­kie ele­men­ty, takie jak przy­cisk do włą­cza­nia / wyłą­cza­nia, port USB, gło­śnik czy slot na kar­tę pamię­ci, umiesz­czo­no z tyłu obu­do­wy, przez co dostęp do nich jest nie­co utrud­nio­ny. Dru­ga rzecz do pochwa­ły w budo­wie nawia­cji Gar­mi­na to uchwyt. Mon­to­wa­ny jest w nie­ty­po­wy, ale nie­zwy­kle wygod­ny spo­sób do samej nawi­ga­cji. Zaj­mu­je przy tym nie­wie­le miej­sca i daje wie­le moż­li­wo­ści usta­wie­nia urzą­dze­nia w pożą­da­nym kie­run­ku.

Nawi­ga­cja Navi­tel E500 budzi mie­sza­nie uczu­cia. Z jed­nej stro­ny dobrze wyko­na­na obu­do­wa, z zaokrą­glo­ny­mi roga­mi i wygod­nie umiej­sco­wio­ny­mi przy­ci­ska­mi — włącz­nik na górze, na boku wyj­ście słu­chaw­ko­we, port USB i slot na kar­tę pamię­ci. Z dru­giej stro­ny zaś… mało zgrab­ny uchwyt na szy­bę. Przy­ssaw­ka jest zbyt duża i zaj­mu­je nie­po­trzeb­nie spo­ro miej­sca na szy­bie. Może być to powią­za­ne z wyso­ką wagą urzą­dze­nia.

Porów­nu­jąc nawi­ga­cje dało się odczuć, że Smart GPS SG732 TT EU waży naj­wię­cej. Jakie to ma jed­nak zna­cze­nie po zamo­co­wa­niu na szy­bie samo­cho­du? Może tyl­ko tyle, że przy­ssaw­ka musi być duża i zaj­mo­wać spo­ro miej­sca. Poza tym nawi­ga­cja Smart GPS wyglą­da na solid­ną, jej obu­do­wa pokry­wa jest gumo­wa­nym mate­ria­łem. Przy­ci­ski w tra­dy­cyj­nym, wygod­nym ukła­dzie — włącz­nik na górze, na boku USB, slot kart pamię­ci. Gło­śnik wypusz­czo­ny z tyłu obu­do­wy.

PODSUMOWANIE I ZWYCIĘZCA KATEGORIIO ile jakość wyko­na­nia obu­do­wy nawi­ga­cji jest podob­na dla każ­de­go urzą­dze­nia, tak duże róż­ni­ce widać przy oka­zji uchwy­tu. Zde­cy­do­wa­nie naj­cie­ka­wiej kwe­stię tę roz­wią­zał Tom­Tom, któ­ry przy­ssaw­kę nie­mal zin­te­gro­wał z nawi­ga­cją. Uchwyt jest nie­wiel­ki i wygod­ny w uży­ciu tak­że w urzą­dze­niu Mio. Naj­mniej kom­pak­to­wą przy­ssaw­kę mają nawi­ga­cje Navi­tel i Smart GPS.

Menu, mapy i wyznaczanie celu

Po uru­cho­mie­niu wszyst­kich nawi­ga­cji widać, że każ­dy pro­du­cent miał nie­co inne podej­ście do pro­ce­su pro­jek­to­wa­nia menu i poka­zy­wa­nia map. Z jed­nej stro­ny mamy mini­ma­lizm i sto­no­wa­ne kolo­ry, z dru­giej krzy­kli­wość i wie­lo­barw­ność. Co lepiej spraw­dza się w prak­ty­ce?

Urzą­dze­nie Mio Spi­rit 7500 LM ma bar­dzo intu­icyj­ne menu, skła­da­ją­ce się z kolo­ro­wych kafel­ków. Przy­ci­ski są duże i dobrze opi­sa­ne. Reak­cja na dotyk i szyb­kość dzia­ła­nia menu — bar­dzo dobra. Mapy głów­nie w odcie­niach sza­ro­ści z małą licz­bą kolo­rów, przez co jed­nak bar­dzo czy­tel­ne w odbio­rze. War­to zwró­cić uwa­gę na to, że nawi­ga­cja Mio w momen­cie wyty­cza­nia tra­sy daje kie­row­cy do wybo­ru kil­ka opcji — tra­sę naj­szyb­szą, naj­krót­szą czy naj­bar­dziej eko­no­micz­ną.

Mio Spirit 7500 LM nawigacja test
Wyzna­cza­nie kil­ku alter­na­tyw­nych tras prze­jaz­du to spo­ra zale­ta nawi­ga­cji Mio Spi­rit 7500 LM

Tom­Tom Start 25 M ma pro­ste i przej­rzy­ste menu. Każ­da z funk­cji jest krót­ko opi­sa­na, repre­zen­tu­je je tak­że jasna w odbio­rze iko­na. Urzą­dze­nie dzia­ła płyn­nie, bez dener­wu­ją­cych zacięć. Mapy są bar­dzo kolo­ro­we, na dole ekra­nu w cha­rak­te­ry­stycz­nych dla Tom­To­m’a pro­sto­ką­tach poka­zy­wa­ne są infor­ma­cje o pręd­ko­ści, dystan­sie do kolej­ne­go manew­ru czy godzi­ny dotar­cia do celu. Całość jest czy­tel­na i widać, że tutaj pro­du­cent zadbał o spój­ny gra­ficz­nie pro­jekt menu całe­go urzą­dze­nia. Nie­ste­ty jest też minus — Tom­Tom nie poka­zu­je alter­na­tyw­nych tras do wybo­ru, z menu moż­na wybrać opcję “zmień tra­sę”.

TomTom Start 25 M test nawigacji
Menu nawi­ga­cji Tom­Tom Start 25 M jest dobrze i spój­nie zapro­jek­to­wa­ne

W menu głów­nym Gar­min Dri­ve 50 LM domi­nu­ją iko­ny dwóch naj­czę­ściej uży­wa­nych opcji — wpi­sy­wa­niu miej­sca doce­lo­we­go oraz wyświe­tla­nia mapy. Resz­ta menu to już mniej­sze iko­ny w menu, jed­nak nadal widocz­ne i dobrze dostęp­ne. Menu dzia­ła płyn­nie i dobrze reagu­je na dotyk. Mapy poka­zy­wa­ne są głów­nie w sza­ro­ściach, kolo­ry poja­wia­ją się sym­bo­licz­nie. Na dole ekra­nu kie­row­ca infor­mo­wa­ny jest o aktu­al­nej pręd­ko­ści i godzi­nie dotar­cia do celu.

Garmin Drive 50 test nawigacji
Menu nawi­ga­cji Gar­min Dri­ve 50 jest pro­ste, ale przez to czy­tel­ne i łatwe w obsłu­dze

Navi­tel E500 w cie­ka­wy spo­sób pre­zen­tu­je mapy. Z boku wyświe­tlo­ne mamy naj­waż­niej­sze infor­ma­cje — w tym o aktu­al­nej pręd­ko­ści, cza­sie dotar­cia na miej­sce czy dystan­su do miej­sca doce­lo­we­go. Mapy ją czy­tel­ne. Nie­ste­ty o wie­le gorzej jest z menu — miej­sca­mi wyglą­da to tak, jak­by pro­jek­tant menu zapo­mniał, że pro­jek­tu­je je dla urzą­dze­nia prze­no­śne­go, z ekra­nem doty­ko­wym. Przy­ci­ski do zatwier­dze­nia danej czyn­no­ści są zbyt małe i do tego z dłu­gi­mi opi­sa­ni małą czcion­ką, co zna­czą­co utrud­nia obsłu­gę. Zamiast dobrze widocz­nych i jasno ozna­czo­nych przy­ci­sków otrzy­mu­je zbyt dużo infor­ma­cji tek­sto­wych.

Navitel E500 test nawigacji
Naj­mniej prze­my­śla­ne menu ma nawi­ga­cja Navi­tel E500. Małe przy­ci­ski i nie­wiel­ka, nie­czy­tel­na czcion­ka utrud­nia­ją obsłu­gę

Smart GPS SG732 TT EU ma w teo­rii te same para­me­try tech­nicz­ne, co inne nawi­ga­cje z testu. Nie­ste­ty da się wyraź­nie odczuć, że menu nawi­ga­cji Smart GPS dzia­ła naj­mniej płyn­nie, a na reak­cje urzą­dze­nia na wci­śnię­cie dane­go przy­ci­sku trze­ba naj­dłu­żej cze­kać. Wpi­sy­wa­nie kolej­nych zna­ków przy wpro­wa­dza­niu miej­sca doce­lo­we­go nie jest przy­jem­no­ścią. Być może jest to wynik opar­cia dzia­ła­nia nawi­ga­cji o sys­tem Micro­soft Win­CE 6.0. Same mapy pre­zen­tu­ją się lepiej, choć są dosyć mało czy­tel­ne w trak­cie jaz­dy samo­cho­dem i w tej kwe­stii kon­ku­ren­cja pora­dzi­ła sobie lepiej. Smart GPS SG732 TT EU w teo­rii daje moż­li­wość wyty­cze­nia naj­szyb­szej, naj­krót­szej i naj­tań­szej w prze­jeź­dzie tra­sy, dostęp do tej funk­cji jest jed­nak nie­prze­my­śla­ny i nie­wy­god­ny.

Smart GPS SG732 TT EU test nawigacji
O ile menu nawi­ga­cji Smart GPS SG732 TT EU jest roz­sąd­nie zapro­jek­to­wa­ne, to użyt­ko­wa­nie utrud­nia powol­ne dzia­ła­nie urzą­dze­nia

PODSUMOWANIE I ZWYCIĘZCA KATEGORIIStyl pre­zen­to­wa­nia map w każ­dej nawi­ga­cji jest inny i cięż­ko jed­no­znacz­nie oce­nić, któ­ry z nich jest naj­lep­szy. Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­je Tom­Tom — za dużą płyn­ność dzia­ła­nia menu i kolo­ro­we mapy, a tak­że Mio — za pro­ste menu i czy­tel­ne, choć sto­no­wa­ne mapy.

Szybkość działania

Duży wpływ na przy­jem­ność korzy­sta­nia z nawi­ga­cji ma płyn­ność jej dzia­ła­nia. Patrząc na para­me­try tech­nicz­ne moż­na wnio­sko­wać, że wszyst­kie nawi­ga­cje z nasze­go porów­na­nia będą dzia­łać podob­nie. Oka­zu­je się jed­nak, że szyb­kość potra­fi się róż­nić i to zna­czą­co.

Aby spraw­dzić jak szyb­ko poszcze­gól­ne nawi­ga­cje pora­dzą sobie z trud­nym zada­niem, posta­no­wi­li­śmy wyzna­czyć za ich pomo­cą tra­sę. Taką, któ­ra wyma­gać będzie chwi­li namy­słu i obli­czeń, a mia­no­wi­cie… tra­sę z War­sza­wy do Pary­ża. Jak z jej wyzna­cze­niem pora­dzi­ły sobie nawi­ga­cje?

Mio Spi­rit 7500 LM Tom­Tom Start 25 M Gar­min Dri­ve 50 LM Navi­tel E500 Smart GPS SG732 TT EU
CZAS WYLICZANIA TRASY 26 sekund 7 sekund 39 sekund 56 sekund 47 sekund

Oka­zu­je się, że pierw­sze wra­że­nie płyn­ne­go dzia­ła­nia nawi­ga­cji Tom­Tom potwier­dzi­ło się rów­nież przy teście szyb­ko­ści prze­li­cza­nia dłu­giej tra­sy. Aby wyzna­czyć prze­jazd pomię­dzy War­sza­wą a Pary­żem, urzą­dze­nie potrze­bo­wa­ło zale­d­wie kil­ku sekund. Ta sama czyn­ność zaję­ła bli­sko minu­tę urzą­dze­niom Navi­tel i Smart GPS.

PODSUMOWANIE I ZWYCIĘZCA KATEGORII: Pomi­mo podob­nych para­me­trów tech­nicz­nych róż­ni­ce w szyb­ko­ści dzia­ła­nia są bar­dzo duże i wyraź­nie zauwa­żal­ne. Jak widać nie zawsze to, co na papie­rze, prze­kła­da się na rze­czy­wi­stość. Nie­kwe­stio­no­wa­nym zwy­cięz­cą pod wzglę­dem szyb­ko­ści został Tom­Tom. Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­je rów­nież nawi­ga­cja Mio, któ­ra osią­gnę­ła dru­gi czas, przy czym prze­li­cza i pro­po­nu­je ona kie­row­cy aż 4 alter­na­tyw­ne tra­sy prze­jaz­du.

Długość działania na baterii

Korzy­sta­jąc z nawi­ga­cji prze­no­śnej w samo­cho­dzie, zazwy­czaj pod­łą­cza­my ją do gniaz­da zapal­nicz­ki, zapew­nia­jąc tym samym sta­ły dostęp do źró­dła zasi­la­nia. Co jed­nak, gdy­by prą­dy zabra­kło? Gdy­by­śmy zapo­mnie­li zasi­la­cza? Ile wów­czas nawi­ga­cja będzie poma­ga­ła nam w wyzna­cza­niu tra­sy, dzia­ła­jąc wyłącz­nie na bate­rii? Posta­no­wi­li­śmy to spraw­dzić.

Test wytrzy­ma­ło­ści bate­rii prze­pro­wa­dzi­li­śmy w pro­sty spo­sób. Każ­de z urzą­dzeń przed testem zosta­ło nała­do­wa­ne do 100%. Następ­nie wszyst­kie nawi­ga­cje wylą­do­wa­ły na szy­bie samo­cho­du, w jed­nym cza­sie zosta­ły włą­czo­ne i zaprzę­gnię­te do pra­cy — kie­ro­wa­nia do jed­ne­go, wspól­ne­go punk­tu doce­lo­we­go. Nawi­ga­cje dzia­ła­ły bez przerw, bez pod­łą­cza­nia do zasi­la­czy. Któ­ra z nich pod­da się i wyłą­czy jako pierw­sza?

Mio Spi­rit 7500 LM Tom­Tom Start 25 M Gar­min Dri­ve 50 LM Navi­tel E500 Smart GPS SG732 TT EU
CZAS DZIAŁANIA NA BATERII 2 godzi­ny 33 minu­ty 1 godzi­na 56 minut 1 godzi­na 10 minut 2 godzi­ny 18 minut 1 godzi­na 23 minu­ty

Ku zasko­cze­niu, jako pierw­sza wyłą­cza się nawi­ga­cja Gar­min Dri­ve 50 LM. Zale­d­wie godzi­na i dzie­sięć minut cią­głej pra­cy wystar­czy­ły, aby Gar­min posta­no­wił pójść spać. W róż­nych odstę­pach cza­su pada­ły kolej­ne nawi­ga­cje. Naj­dłu­żej na pla­cu boju pozo­sta­ło Mio Spi­rit 7500 LM i Navi­tel E500. O wyczer­pu­ją­cej się bate­rii pierw­sza krzy­cza­ła nawi­ga­cja Mio — co cie­ka­we ostrze­że­nie wyma­ga potwier­dze­nia / klik­nię­cia ze stro­ny kie­row­cy. Infor­ma­cja o koniecz­no­ści pod­łą­cze­nia zasi­la­nia poka­zy­wa­na jest z dużym wyprze­dze­niem — od momen­tu poja­wie­nia się komu­ni­ka­tu urzą­dze­nie dzia­ła­ło jesz­cze ok. 20 minut, co daje nam na spo­koj­nie czas na zatrzy­ma­nie się samo­cho­dem w bez­piecz­nych warun­kach i pod­łą­cze­nie zasi­la­cza. Osta­tecz­nie nawi­ga­cja Mio pra­co­wa­ła na bate­rii o naj­dłu­żej — prze­szło 2,5 godzi­ny. To ponad dwa razy dłu­żej, niż nawi­ga­cja Gar­mi­na.

PODSUMOWANIE I ZWYCIĘZCA KATEGORIIZde­cy­do­wa­nym zwy­cięz­cą pod kątem dłu­go­ści dzia­ła­nia na mate­rii jest Mio, któ­re wytrzy­ma­ło prze­szło 2,5 godzi­ny na jed­nym łado­wa­niu. Roz­cza­ro­wa­niem oka­zał się Gar­min, któ­ry pod­dał się zde­cy­do­wa­nie naj­szyb­ciej. Co wię­cej, Gar­min wyłą­czył się bez więk­sze­go ostrze­że­nia, pod­czas gdy inne nawi­ga­cje dają znać kie­row­cy o tym, że bate­ria jest na wyczer­pa­niu i urzą­dze­nie zaraz prze­sta­nie dzia­łać, co daje nam chwi­lę na reak­cję i pod­łą­cze­nie zasi­la­cza.

Navitel E500 test nawigacji
Więk­szość nawi­ga­cji o roz­ła­do­wa­niu bate­rii infor­mu­je sto­sow­nym komu­ni­ka­tem. Co cie­ka­we, Navi­tel E500 robi to po angiel­sku, mimo, iż menu urzą­dze­nia jest w j. pol­skim

Użytkowanie w praktyce

Para­me­try tech­nicz­ne i tabel­ki z cyfer­ka­mi mamy za sobą. Jak każ­da z nawi­ga­cji spra­wu­je się w prak­ty­ce? Co przy­ku­ło naszą uwa­gę pod­czas testów? Oto krót­ki opis wra­żeń z obco­wa­nia z każ­dą z nawi­ga­cji.

Mio Spi­rit 7500 LM wyróż­nia się pro­sto­tą i łatwo­ścią obsłu­gi. Menu nie wyma­ga nauki czy zapa­mię­ty­wa­nia. Same mapy są sto­no­wa­ne pod kątem barw, przez to jed­nak jeden rzut oka wystar­czy, aby zorien­to­wać się co wyświe­tla­ne jest aktu­al­nie na ekra­nie. W momen­cie koniecz­no­ści sko­rzy­sta­nia ze zjaz­du jeste­śmy infor­mo­wa­ni o tym jasnym w prze­ka­zie ekra­nem. Bra­ko­wać może danych o aktu­al­nej pręd­ko­ści, gdy jed­nak prze­kro­czy­my dozwo­lo­ną war­tość, nawi­ga­cja dys­kret­nie nas o tym poin­for­mu­je. Nawi­ga­cja pod­czas pra­cy ma przy­dat­ną funk­cję — wyma­wia na głos nazwy ulic.

Mio Spirit 7500 LM nawigacja test
Łatwe w obsłu­dze menu i czy­tel­ne mapy to zale­ty nawi­ga­cji Mio Spi­rit 7500 LM

Użyt­ko­wa­nie Tom­Tom Start 25 M jest bar­dzo przy­jem­ne. Plu­sem nawi­ga­cji jest czy­tel­ne i spój­nie gra­ficz­ne menu, a tak­że ser­wo­wa­nie kie­row­cy waż­nych pod­po­wie­dzi w trak­cie jaz­dy. W momen­cie prze­kro­cze­nia dozwo­lo­nej pręd­ko­ści urzą­dze­nie infor­mu­je nas o tym poprzez dźwięk oraz pod­świe­tle­niem na czer­wo­no odpo­wied­niej czę­ści menu. Jeśli cze­ka nas waż­niej­szy manewr na dro­dze, na przy­kład koniecz­ność sko­rzy­sta­nia ze zjaz­du, nawi­ga­cja z wyprze­dze­niem poka­że nam to za pomo­cą sto­sow­nej gra­fi­ki. Mapy są kolo­ro­we i kon­tra­sto­we, nie widać na nich prze­sy­ce­nia infor­ma­cji. Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­je duża płyn­ność dzia­ła­nia. Korzy­sta­jąc z nawi­ga­cji Tom­Tom ma się wra­że­nie obco­wa­nia z dopra­co­wa­nym pro­duk­tem.

TomTom Start 25 test nawigacji
Plu­sem nawi­ga­cji Tom­Tom Start 25 M jest infor­mo­wa­nie o zjaz­dach i koniecz­no­ści zaję­cia odpo­wied­nie­go pasa ruchu

Płyn­ność dzia­ła­nia i pro­sto­ta menu spra­wia­ją, że korzy­sta­nie z urzą­dze­nia Gar­min Dri­ve 50 LM jest przy­jem­ne. Gdy uru­cho­mi­my jed­nak pro­wa­dze­nie do celu, nawi­ga­cja wyda­je się ata­ko­wać nas róż­ne­go rodza­ju infor­ma­cja­mi. Cza­sa­mi prze­sad­nie. To nega­tyw­nie wpły­wa na czy­tel­ność i ogól­ny odbiór wyświe­tla­nych map. Dzię­ki nawi­ga­cji Gar­min wie­le się dowie­my, korzy­sta­nie z niej wyma­gać będzie jed­nak przy­zwy­cza­je­nia, aby­śmy wie­dzie­li, w któ­ry obszar ekra­nu patrzeć, aby przy­swo­ić żąda­ną infor­ma­cję. Cza­sa­mi jest ich na ekra­nie zbyt dużo. Plus za auto­ma­tycz­ne prze­łą­cza­nie w tryb noc­ny, aby nie razić wzro­ku kie­row­cy po zapad­nię­ciu zmro­ku.

test nawigacji Garmin Drive 50
Gar­min Dri­ve 50 infor­mu­je o zjaz­dach, poka­zu­je też kolo­ro­we mapy. Cza­sa­mi jed­nak ma się wra­że­nie prze­ła­do­wa­nia infor­ma­cja­mi, co zmniej­sza przej­rzy­stość

Przy­jem­ność korzy­sta­nia z nawi­ga­cji Navi­tel E500 sku­tecz­nie psu­je menu. Wyglą­da ono tak, jak­by było zapro­jek­to­wa­ne do zasto­so­wa­nia w kom­pu­te­rze sta­cjo­nar­nym, a nie urzą­dze­niu prze­no­śnym i ste­ro­wa­nia poprzez ekran doty­ko­wy. Na szczę­ście same mapy pre­zen­tu­ją się o wie­le lepiej, są czy­tel­ne i przej­rzy­ste. Potrzeb­ne dodat­ko­we dane zebra­no w cie­ka­wie wyglą­da­ją­cym menu po lewej stro­nie ekra­nu. Z nie­go dowie­my się jaką mamy aktu­al­nie pręd­kość, a tak­że o któ­rej powin­ni­śmy dotrzeć do celu. Navi­tel jako jed­na z dwóch testo­wa­nych nawi­ga­cji auto­ma­tycz­nie prze­łą­cza się w tryb noc­ny, zmie­nia­jąc bar­wy na ekra­nie. Plu­sem jest infor­mo­wa­nie komen­da­mi gło­so­wy­mi o sta­nie urzą­dze­nia, np. “nawią­za­no kon­takt z sate­li­ta­mi” czy “odłą­czo­no od zewnętrz­ne­go źró­dła zasi­la­nia”.

Navitel E500 test nawigacji
Menu jest cięż­kie w obsłu­dze, ale mapy nawi­ga­cji Navi­tel E500 pre­zen­tu­ją się dobrze. Widok mapy uła­twia odna­le­zie­nie poszu­ki­wa­ne­go nume­ru uli­cy

Jak dobrze nie było­by zapro­jek­to­wa­ne menu i wygląd map w nawi­ga­cji Smart GPS SG732 TT EU, tak korzy­sta­nie z urzą­dze­nia jest utrud­nio­ne przez sła­bą płyn­ność dzia­ła­nia. Smart GPS wyda­je się dłu­żej myśleć nad każ­dą czyn­no­ścią i w tej kwe­stii wypa­da naj­sła­biej spo­śród testo­wa­nych przez nas mode­li. Szko­da, bo para­me­tra­mi tech­nicz­ny­mi nie odbie­ga od resz­ty nawi­ga­cji. Kolej­nym minu­sem jest poły­sku­ją­cy ekran, któ­ry powo­du­je odbi­ja­nie się świa­tła i powsta­wa­nie reflek­sów. W ostrym słoń­cu powo­du­je to pro­ble­my z odczy­tem infor­ma­cji przez kie­row­cę, co da się zauwa­żyć nawet poniż­szych na zdję­ciach urzą­dze­nia.

Smart GPS SG732 TT EU test nawigacji
Powol­ne dzia­ła­nie urzą­dze­nia i powo­du­ją­cy reflek­sy ekran w Smart GPS SG732 TT EU domi­nu­ją nad popraw­nie zapro­jek­to­wa­nym menu

PODSUMOWANIE I ZWYCIĘZCA KATEGORIIW codzien­nym użyt­ko­wa­niu na plus wyróż­nia­ją się dwa mode­le nawi­ga­cji: Mio za pro­sto­tę obsłu­gi i czy­tel­ne mapy oraz Tom­Tom za este­ty­kę i płyn­ność dzia­ła­nia. Każ­da z pozo­sta­łych nawi­ga­cji ma swo­je man­ka­men­ty — Gar­min prze­ła­do­wa­ne infor­ma­cja­mi mapy, Navi­tel tra­gicz­nie zapro­jek­to­wa­ne menu, a Smart GPS powol­ne dzia­ła­nie, wyma­ga­ją­ce od kie­row­cy cier­pli­wo­ści.

Którą nawigację wybrać?

Pięć testo­wa­nych mode­li nawi­ga­cji posta­no­wi­li­śmy umie­ścić na jed­nym podium. Któ­ra z nich zro­bi­ła na nas naj­więk­sze wra­że­nie?

1. MIEJSCEMIO ORAZ TOMTOM

Na pierw­szym miej­scu upla­so­wa­ły się dwie róż­nią­ce się od sie­bie nawi­ga­cje — pro­ste i przej­rzy­ste Mio oraz kolo­ro­wy i efek­tow­ny Tom­Tom. Z oby­dwu urzą­dzeń korzy­sta się rów­nie dobrze i przy­jem­nie. Mio jest lek­kie, banal­ne w obsłu­dze, do tego ofe­ru­je czy­tel­ne już na pierw­szy rzut oka mapy. Tom­Tom z kolei daje wra­że­nie spój­ne­go i dobrze zapro­jek­to­wa­ne­go urzą­dze­nia, do tego jest naj­szyb­szy. Każ­dą z tych nawi­ga­cji może­my z czy­stym sumie­niem pole­cić.

2. MIEJSCE: GARMIN

Na dru­gim miej­scu w naszym teście zna­la­zła się nawi­ga­cja Gar­min. Ofe­ru­je czy­tel­ne menu, jed­nak mapy z powo­du dużej licz­by infor­ma­cji tra­cą nie­co na przej­rzy­sto­ści. Jest to na pew­no kwe­stią przy­zwy­cza­je­nia. Do płyn­no­ści dzia­ła­nia jak i jako­ści wyko­na­nia nie moż­na mieć zarzu­tów. Wadą może być nato­miast cena — 600 zł spra­wia, że to naj­droż­sza nawi­ga­cja w naszym teście.

3. MIEJSCE: Navitel i smart gps

Cena to nie wszyst­ko. Jak się oka­zu­je, pła­cąc mniej, dosta­je­my też mniej. Navi­tel ma dobre mapy, jed­nak jed­no­cze­śnie źle zapro­jek­to­wa­ne menu. Do tego to naj­wol­niej­sza nawi­ga­cja w porów­na­niu. Smart GPS rów­nież dzia­ła powo­li, do tego jego mapy wyda­ją się naj­mniej intu­icyj­ne w odbio­rze. Oka­zu­je się, że za nie­wie­le więk­szą kwo­tę moż­na kupić coś o wie­le bar­dziej przy­jem­niej­sze­go w obsłu­dze i przy­dat­ne­go na co dzień.

A Wy jaką nawi­ga­cję wybra­li­ście? Jeste­ście z niej zado­wo­le­ni? Komen­ta­rze do Waszej dys­po­zy­cji!


 
DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:

 

  • 107
  •  
  •