PARTNER BLOGA:

Widzieliśmy na żywo nadchodzący hit Nissana!

Przewiń w dół

Zosta­li­śmy zapro­sze­ni do taj­ne­go gara­żu, na któ­rym prze­py­cha­jąc się łok­cia­mi z inny­mi cie­kaw­ski­mi uda­ło nam się zro­bić kil­ka zdjęć nowo­ści mar­ki Nis­san. Ponoć to pierw­szy egzem­plarz tego mode­lu w Pol­sce!

Nowy Nissan Micra

Nowy Nissan Micra

Nowy Nissan Micra

Nowy Nissan Micra

Nowy Nissan Micra

Nowy Nissan Micra

Nowy Nissan Micra

Nowy Nissan Micra

Tak, tak, to Nowy Nis­san Micra 🙂 Mimo, iż to w rze­czy­wi­sto­ści tyl­ko lifting, wygląd samo­cho­du uległ spo­rym zmia­nom. Teraz Nowa Micra wyglą­da dosłow­nie jak młod­szy brat więk­szych mode­li Nis­sa­na — Juke czy Qashqai. Co wśród nowo­ści tech­no­lo­gicz­nych? Sys­tem nawi­ga­cji Nis­san­Con­nect z ekra­nem doty­ko­wym, inte­li­gent­ny klu­czyk czy sys­tem pomia­ru wiel­ko­ści miej­sca par­kin­go­we­go. Do salo­nów tra­fi we wrze­śniu.

↓ Kliknij lajka jeśli też chcesz, żebyśmy przetestowali GT-R’a ↓

  • 5
  •  
  •