PARTNER BLOGA:

Wideorejestrator — jaki wybrać? Na co zwrócić uwagę przy wyborze kamerki samochodowej?

Przewiń w dół

Wybór wide­ore­je­stra­to­ra nie jest pro­sty. Na jakie para­me­try war­to zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę przy wybo­rze kame­ry samo­cho­do­wej? Pod­po­wia­da­my!


Kame­rę samo­cho­do­wą kupić moż­na zarów­no za 100 zło­tych, jak i za 1500 zło­tych. Któ­ra jed­nak będzie bar­dziej war­ta wyda­nych na nią pie­nię­dzy? Co odpo­wia­da za jakość fil­mów w przy­pad­ku wide­ore­je­stra­to­rów — czy wystar­czy wyso­ka roz­dziel­czość? Po prze­te­sto­wa­niu kil­ku­dzie­się­ciu mode­li kamer pod­po­wia­da­my, na jakie para­me­try war­to zwró­cić uwa­gę pod­czas wybo­ru kamer­ki samo­cho­do­wej.

Mikavi wideorejestrator kamera samochodowa (14)

Kształt i rozmiar kamery

O gustach się nie dys­ku­tu­je, więc kwe­stię same­go wyglą­du i este­ty­ki może­my prze­mil­czeć. Ale w przy­pad­ku wide­ore­je­stra­to­rów wiel­kość oraz kształt mają wpływ na ergo­no­mię i wygo­dę użyt­ko­wa­nia. Im mniej­sza kame­ra samo­cho­do­wa, tym mniej­sze ogra­ni­cze­nie widocz­no­ści kie­row­cy pod­czas jaz­dy. Z doświad­cze­nia śmia­ło może­my stwier­dzić, że w codzien­nym użyt­ko­wa­niu zale­tą jest, jeśli wide­ore­je­stra­tor po zamon­to­wa­niu na szy­bie auta nie będzie prze­szka­dzał i nas nie­po­trzeb­nie roz­pra­szał.

Naj­czę­ściej wide­ore­je­stra­to­ry mają stan­dar­do­wy kształt pro­sto­ką­ta — w przed­niej czę­ści urzą­dze­nia znaj­du­je się obiek­tyw, a w tyl­nej ekran. Kame­rę do szy­by mocu­je­my za pomo­cą sta­no­wią­cej osob­ną część przy­ssaw­ki z rucho­mą gło­wi­cą, pozwa­la­ją­cą na dobór opty­mal­ne­go kadru. Takie roz­wią­za­nie pozwa­la na szyb­kie i nie­in­wa­zyj­ne zdję­cie wide­ore­je­stra­to­ra lub zamon­to­wa­nie go w innym miej­scu szy­by samo­cho­du.

Mikavi wideorejestrator kamera samochodowa (7)
Kom­pak­to­wy roz­miar to zale­ta wide­ore­je­stra­to­ra. Na zdję­ciu model Mika­vi PQ1 GPS

W sprze­da­ży zna­leźć moż­na rów­nież kame­ry samo­cho­do­we o nie­ty­po­wych kształ­tach. Dosko­na­łym przy­kła­dem jest model Mika­vi PQ4. Ma on nie­ty­po­wą budo­wę, przez to inny spo­sób mon­ta­żu na szy­bie auta — zamiast osob­ne­go uchwy­tu z przy­ssaw­ką ten wide­ore­je­stra­tor przy­kle­ja­my do szy­by za pomo­cą przy­lep­ca. Kame­ra bar­dziej przy­le­ga do szy­by i nie roz­pra­sza kie­row­cy. Usta­wie­nie odpo­wied­nie­go kadru umoż­li­wia rucho­my obiek­tyw.

Mika­vi PQ4 przy­mo­co­wa­ne do szy­by

Któ­ry wariant naj­le­piej wybrać? To oczy­wi­ście kwe­stia indy­wi­du­al­nych pre­fe­ren­cji. War­to pamię­tać, aby dowol­ny model kame­ry mon­to­wać tak, aby jak naj­mniej prze­szka­dzał w trak­cie jaz­dy, czy­li na przy­kład moż­li­wie bli­sko fabrycz­ne­go luster­ka wstecz­ne­go.

Sensor optyczny

Sen­sor optycz­ny, nazy­wa­ny rów­nież matry­cą lub prze­twor­ni­kiem obra­zu, ma klu­czo­wy wpływ na jakość obra­zu z kame­ry samo­cho­do­wej. Wie­lu kie­row­ców nie zwra­ca uwa­gi na ten para­metr, a w isto­cie ma on naj­więk­sze zna­cze­nie i powi­nien być dla nas wyznacz­ni­kiem tego, czy war­to dany model wide­ore­je­stra­to­ra kupić.

Jakość obra­zu nie jest wyłącz­nie wyni­kiem roz­dziel­czo­ści czy jasno­ści obiek­ty­wu. Zna­mien­ny wpływ na jakość ma sen­sor optycz­ny, któ­ry jed­no­cze­snie ma ogrom­ny wpływ na… cenę urzą­dze­nia. Rzad­ko kie­dy zda­rza się, aby tania kame­ra posia­da­ła wyso­kiej kla­sy prze­wrot­nik obra­zu. Dla­te­go trze­ba jasno sobie powie­dzieć, że dobra kame­ra kosz­tu­je.

Mikavi wideorejestrator kamera samochodowa (10)

W świe­cie kamer samo­cho­do­wych zna­ko­mi­tą reno­mą cie­szą się sen­so­ry optycz­ne mar­ki Sony, zna­nej głów­nie z pro­duk­cji sprzę­tu RTV. Jeśli wide­ore­je­stra­tor posia­da na swo­im pokła­dzie prze­twor­nik Sony Sta­rvis — tak jak na przy­kład kame­ra Mika­vi PQ4 — może­my być nie­mal pew­ni, że nagry­wa świet­nej jako­ści fil­my. Trze­ba pamię­tać, że sen­sor Sony Sta­rvis wystę­pu­je w róż­nych wer­sjach (IMX307, IMX291, IMX335, IMX327), zapew­nia­ją­cych róż­ną jakość obra­zu.

Dobrą opi­nią cie­szą się rów­nież sen­so­ry mar­ki Omni­Vi­sion — radzą sobie gorzej od Sony w trud­nych warun­kach oświe­tle­nio­wych, takich jak sła­bo oświe­tlo­na dro­ga po zmro­ku czy ciem­ny garaż pod­ziem­ny, ale kame­ry wypo­sa­żo­ne w te prze­wrot­ni­ki są przy oka­zji spo­ro tań­sze. Dla przy­kła­du kame­ra Mika­vi PQ4 z sen­so­rem Sony to wyda­tek rzę­du 700 zło­tych, pod­czas gdy wypo­sa­żo­na w matry­cę Omni­Vi­sion kame­ra Mika­vi PQ1 GPS  kosz­tu­je zale­d­wie 400 zło­tych.

Róż­ni­cę pomię­dzy sen­so­ra­mi optycz­ny­mi widać naj­le­piej pod­czas nagry­wa­nia kame­rą samo­cho­do­wą fil­mu w ciem­no­ści. Poni­żej znaj­dzie­cie pro­ste porów­na­nie — po lewej stro­nie wide­ore­je­stra­tor Mika­vi PQ4 z sen­so­rem Sony Sta­rvis, po pra­wej stro­nie Mika­vi PQ1 GPS z sen­so­rem Omni­Vi­sion. Widać gołym okiem, że kame­ra Mika­vi PQ4 z naj­now­szą wer­sją sen­so­ra Sony Sta­rvis IMX327 znacz­nie lepiej radzi sobie przy sła­bym oświe­tle­niu.

Wideorejestrator sensor Sony konta Omnivision

Pro­du­cen­ci naj­tań­szych mode­li kamer, sprze­da­wa­nych cza­sa­mi za mniej niż 100 zło­tych, naj­czę­ściej w ogó­le nie poda­ją mode­lu sen­so­ra w para­me­trach tech­nicz­nych. Dla­te­go naj­czę­ściej cena ma prze­ło­że­nie na jakość fil­mów.

Obiektyw

Obiek­tyw jest okiem kame­ry, dla­te­go przy wybo­rze mode­lu dla sie­bie war­to zwró­cić uwa­gę rów­nież na ten para­metr. Obiek­tyw może­my oce­nić patrząc na kil­ka kwe­stii — mate­riał z jakie­go jest wyko­na­ny, licz­by warstw, jasno­ści, jak rów­nież kąta widze­nia.

Naj­wyż­szej jako­ści obiek­ty­wy wyko­na­ne są z kil­ku warstw praw­dzi­we­go szkła, pod­czas gdy naj­tań­sze odpo­wied­ni­ki z tanie­go pla­sti­ku. To z kolei wpły­wa na jasność obiek­ty­wu — w tym przy­pad­ku im niż­sza war­tość, tym lepiej. Jasny obiek­tyw jest w sta­nie prze­pu­ścić do wnę­trza kame­ry znacz­nie wię­cej świa­tła, a co za tym idzie zapew­nić lep­szą jakość obra­zu nawet przy sła­bym oświe­tle­niu. Za dobrej jako­ści opty­kę moż­na uznać obiek­ty­wy o jasno­ści F2.0 i poni­żej.

Obiektyw kamery Mikavi o jasności F1.8
Obiek­tyw kame­ry Mika­vi o jasno­ści F1.8

Kąt widze­nia obiek­ty­wu ma wpływ na to, jak sze­ro­ki kadr nagry­wa wybra­ny model wide­ore­je­stra­to­ra. Dla przy­kła­du kame­ra mają­ca obiek­tyw o kącie widze­nia 90° na fil­mie zare­je­stru­je tyl­ko to, co dzie­je się przed maską nasze­go samo­cho­du. Z kolei na mate­ria­le z kame­ry z kątem widze­nia 170° — tak jak w mode­lu Mika­vi PQ1 GPS — zoba­czy­my nie tyl­ko obszar przed maską auta, ale rów­nież oko­li­ce błot­ni­ków, czy­li samo­cho­dy jadą­ce na sąsia­du­ją­cych pasach ruchu.

Moż­na powie­dzieć, że im więk­szy kąt widze­nia, tym lepiej, jed­nak prze­sad­nie duży kąt będzie powo­do­wał znie­kształ­ce­nie obra­zu. Dla­te­go pro­du­cen­ci kamer samo­cho­do­wych z regu­ły nie prze­kra­cza­ją barie­ry 180°. Naj­niż­sza war­tość, jakiej war­to szu­kać, to 120°.

Rozdzielczość obrazu

Sen­sor optycz­ny odpo­wia­da za ogól­ną jakość obra­zu, obiek­tyw za zdol­ność nagry­wa­nia w ciem­no­ści, a roz­dziel­czość — za licz­bę deta­li na fil­mie. Zde­cy­do­wa­na więk­szość kie­row­ców korzy­sta z wide­ore­je­stra­to­rów w jed­nym celu — aby w razie koli­zji czy wypad­ku dys­po­no­wać nie­zbi­tym dowo­dem i móc potwier­dzić czy­jąś winę na przy­kład przed sądem. Ale co, gdy na nagra­nym fil­mie nie może­my nawet odczy­tać nawet nume­rów reje­stra­cyj­nych inne­go auta? Aby temu zapo­biec, war­to pod­czas zaku­pu kame­ry samo­cho­do­wej zwró­cić uwa­gę na roz­dziel­czość fil­mów.

wideorejestrator odczytywanie tablicy rejestracyjnej
Wyso­ka roz­dziel­czość poma­ga odczy­tać nume­ry z tablic reje­stra­cyj­nych

Obo­wią­zu­ją­cym stan­dar­dem na ryn­ku wide­ore­je­stra­to­rów jest jakość Full HD, czy­li roz­dziel­czość 1920 x 1080 pik­se­li. Coraz wię­cej kamer ofe­ru­je jed­nak wyż­szą roz­dziel­czość — Super Full HD (2304 × 1296 pik­se­li) oraz Quad HD (2560 × 1440 pik­se­li). Jak wyglą­da­ją w prak­ty­ce róż­ni­ce pomię­dzy tymi roz­dziel­czo­ścia­mi? Poka­że­my to za pomo­cą pro­stej gra­fi­ki:

Wyż­sza licz­ba pik­se­li prze­kła­da się na wię­cej deta­li widocz­nych na nagra­niu. Dzię­ki temu łatwiej będzie odczy­tać nume­ry reje­stra­cyj­ne innych samo­cho­dów, choć oczy­wi­ście musi iść to w parze z oma­wia­nym wcze­śniej sen­so­rem optycz­nym oraz jasnym obiek­ty­wem. Jeśli masz taką moż­li­wość, wybierz wide­ore­je­stra­tor nagry­wa­ją­cy w roz­dziel­czo­ści wyż­szej, niż Full HD.

Zasilanie

Zde­cy­do­wa­na więk­szość wide­ore­je­stra­to­rów wypo­sa­żo­na jest we wbu­do­wa­ny aku­mu­la­tor. Ma on jed­nak bar­dzo małą pojem­ność i słu­ży w prak­ty­ce głów­nie do potrzy­ma­nia pamię­ci urzą­dze­nia, w któ­rej zapi­sa­na jest aktu­al­na data, godzi­na czy ostat­nie usta­wie­nia. Na rynek coraz czę­ściej tra­fia­ją jed­nak kame­ry samo­cho­do­we wypo­sa­żo­ne w kon­den­sa­to­ry. Czym róż­nią się one od tra­dy­cyj­nych aku­mu­la­to­rów litowo-jonowych? Przede wszyst­kich są bar­dziej trwa­łe i odpor­ne na warun­ki zewnętrz­ne, takie jak upał i mróz. Pozba­wio­ne są rów­nież efek­tu pamię­ci — z pew­no­ścią zna­cie tę przy­pa­dłość, gdy tele­fon komór­ko­wy po roku czy dwóch wytrzy­mu­je na jed­nym łado­wa­niu znacz­nie kró­cej niż wte­dy, gdy był nowy? Dzię­ki kon­den­sa­to­rom pro­blem ten został wyeli­mi­no­wa­ny.

Mikavi time lapse adapter ACC tryb parkingowy

Zasi­la­nie war­to roz­wa­żyć szcze­gól­nie wte­dy, gdy chce­my nasz wide­ore­je­stra­tor wyko­rzy­sty­wać w try­bie par­kin­go­wym. Kame­ra na zwy­kłym aku­mu­la­to­rze litowo-jonowym będzie dzia­łać kil­ka­na­ście, naj­wy­żej kil­ka­dzie­siąt minut. Dla­te­go jeśli chce­my pozo­sta­wić kame­rę samo­cho­do­wą włą­czo­ną na całą noc, musi mieć ona sta­łe źró­dło zasi­la­nia. Naj­czę­ściej pole­ga to na wpię­ciu się do insta­la­cji elek­trycz­nej auta, przez co wide­ore­je­stra­tor zasi­la­ny jest z aku­mu­la­to­ra pojaz­du. Nie­ste­ty, zde­cy­do­wa­na więk­szość pro­du­cen­tów za takie zasi­la­nie każe sobie dodat­ko­wo pła­cić oko­ło 100 zło­tych, choć oczy­wi­ście i w tym wzglę­dzie zda­rza­ją się pozy­tyw­ne wyjąt­ki — dla przy­kła­du kupu­jąc kame­rę Mika­vi PQ4, adap­ter zasi­la­nia ACC otrzy­mu­je­my w zesta­wie z urzą­dze­niem. Dzię­ki nie­mu wide­ore­je­stra­tor może nagry­wać bez przerw przez okrą­głe 24 godzi­ny, wyko­rzy­stu­jąc do tego tryb time lap­se.

Dodatkowe funkcje

Współ­cze­sne kame­ry samo­cho­do­we potra­fią znacz­nie wię­cej, niż nagry­wać fil­my i dźwięk. Zazwy­czaj auto­ma­tycz­nie uru­cha­mia­ją się po włą­cze­niu sil­ni­ka i roz­po­czy­na­ją nagry­wa­nie fil­mu (aby tak się sta­ło, urzą­dze­nie musi być pod­łą­czo­ne do łado­war­ki poprzez gniaz­do zapal­nicz­ki), a tak­że samo­dziel­nie zabez­pie­cza­ją plik z nagra­niem wypad­ku lub koli­zji — jest to moż­li­we dzię­ki spe­cjal­ne­mu sen­so­ro­wi wykry­wa­ją­ce­mu duże prze­cią­że­nia (G‑Sensor). Aby zapo­biec sytu­acji, że kame­ra po zapeł­nie­niu kar­ty pamię­ci prze­sta­nie w ogó­le reje­stro­wać obraz, sto­so­wa­ne jest tak zwa­ne nagry­wa­nie w pętli, czy­li nad­pi­sy­wa­nie nowym pli­kiem naj­star­sze­go fil­mu, któ­ry znaj­du­je się w pamię­ci wide­ore­je­stra­to­ra. Dzię­ki detek­to­ro­wi ruchu kame­ra samo­cho­do­wa może rów­nież nagry­wać w try­bie par­kin­go­wym, dając tym samym kie­row­cy dowo­dy na to, kto zary­so­wał mu zde­rzak w cza­sie, gdy auto znaj­do­wa­ło się na par­kin­gu lub w gara­żu.

Dzię­ki modu­ło­wi GPS kame­ra samo­cho­do­wa jest w sta­nie reje­stro­wać na bie­żą­co naszą pręd­kość, a tak­że zapa­mię­ty­wać pozy­cję na mapie, dzię­ki cze­mu moż­li­we będzie odtwo­rze­nie całej tra­sy prze­jaz­du. Bez­prze­wo­do­wa łącz­ność Wi-Fi umoż­li­wia z kolei wygod­ną, bo bez­prze­wo­do­wą obsłu­gę kame­ry z pozio­mu smart­fo­na, w tym rów­nież zgry­wa­nie fil­mów z kar­ty pamię­ci wide­ore­je­stra­to­ra.

Mikavi wideorejestrator kamera samochodowa (15)
Auto­ma­tycz­ne włą­cza­nie i nagry­wa­nie w pętli popra­wia­ją kom­fort użyt­ko­wa­nia

Są na ryn­ku mode­le, któ­re potra­fią jesz­cze wię­cej. Dla przy­kła­du model Mika­vi PQ1 GPS ofe­ru­je zestaw zaawan­so­wa­nych Asy­sten­tów Kie­row­cy (ADAS), mają­cych na celu popra­wę bez­pie­czeń­stwa w trak­cie jaz­dy. Na czym to pole­ga? Kame­ra obser­wu­jąc to, co dzie­je się przed masą samo­cho­du, jest w sta­nie ostrze­gać kie­row­cę w przy­pad­ku nie­za­mie­rzo­nej zmia­ny pasa ruchu (Lane Depar­tu­re War­ning Sys­tem) oraz moż­li­wo­ści zde­rze­nia z autem jadą­cym przed nami, o ile zauwa­ży, że zbli­ża­my się do nie­go zbyt szyb­ko (For­ward Col­li­sion War­ning Sys­tem). Tak zaawan­so­wa­ne funk­cje to jasny dowód na to, że w dzi­siej­szych cza­sach może­my wyma­gać od wide­ore­je­stra­to­ra znacz­nie wię­cej, niż tyl­ko nagry­wa­nia dobrej jako­ści fil­mów.

Podsumowanie

Nie ma się co łudzić, że wyso­ką jakość i sze­ro­ki pakiet moż­li­wo­ści otrzy­ma­my w bar­dzo niskiej cenie. Urzą­dze­nie za 100 zło­tych nie będzie nagry­wać tak samo dobrze, jak to kosz­tu­ją­ce 500 zło­tych. Wide­ore­je­stra­to­ry, tak samo jak samo­cho­dy, ofe­ro­wa­ne są w róż­nych pół­kach ceno­wych, za któ­ry­mi w parze idzie jakość fil­mów. Ile war­to wydać zatem na kamer­kę samo­cho­do­wą? Aby być w peł­ni zado­wo­lo­nym powin­no wystar­czyć 300–400 zło­tych. W tej cenie znaj­dzie­my wide­ore­je­stra­to­ry, któ­re wypo­sa­żo­no w dobry sen­sor, jasny obiek­tyw, a w dodat­ku będą nagry­wać obraz w roz­dziel­czo­ści wyż­szej, niż stan­dar­do­we Full HD. Nato­miast jeśli zale­ży nam na dodat­ko­wych opcjach, takich jak 24-godzinny tryb par­kin­go­wy, kon­den­sa­tor oraz bez­prze­wo­do­wa obsłu­ga poprzez Wi-Fi, to powin­ni­śmy zain­we­sto­wać w kame­rę 600–700 zł.

Na co zwró­cić uwa­gę przy wybo­rze kame­ry samo­cho­do­wej?
  • ROZMIAR (mała kame­ra nie roz­pra­sza w trak­cie jaz­dy)
  • SENSOR (odpo­wia­da za jakość obra­zu, pole­ca­my sen­so­ry Sony)
  • OBIEKTYW (powi­nien być szkla­ny, jasny i sze­ro­ko­kąt­ny)
  • ROZDZIELCZOŚĆ (im wyż­sza roz­dziel­czość, tym wię­cej deta­li na fil­mie)
  • DODATKOWE FUNKCJE (reko­men­du­je­my GPS)
[mailpoet_form id=“2”]

⬇ Lajk do dechy ⬇

  •  
  •  
  •