PARTNER BLOGA:

Kamera samochodowa
za 1000 zł?! Test wideorejestratora DOD LS470W

Przewiń w dół

Czy wide­ore­je­stra­tor kosz­tu­ją­cy prze­szło 1000 zło­tych nagry­wa dobrej jako­ści fil­my? Czy fak­tycz­nie prze­wyż­sza pod tym kątem inne kame­ry samo­cho­do­we? Czy wyróż­nia się czymś jesz­cze? Oto test urzą­dze­nia DOD LS470W.


Kame­ry samo­cho­do­we czę­sto mają wie­le dodat­ko­wych funk­cji, któ­re mają czy­nić z nich urzą­dze­nia o sze­ro­kim zasto­so­wa­niu. A gdy­by tak skon­cen­tro­wać się jed­nak na tym, jak nagry­wa­ją fil­my? Wszak to ich pod­sta­wo­we zada­nie.

Mie­li­śmy oka­zję recen­zo­wać już kil­ka mode­li wide­ore­je­stra­to­rów, jed­nak nigdy cena testo­wa­ne­go urzą­dze­nia nie prze­kra­cza­ła tysią­ca zło­tych. Aż do dziś. W nasze ręce wpa­dła kame­ra samo­cho­do­wa DOD LS470W, wyce­nio­na na dokład­nie 1049 zł. Czy war­ta jest tych pie­nię­dzy i czym róż­ni się od innych urzą­dzeń tego typu? Spraw­dzi­li­śmy.

OBEJRZYJ TEST WIDEO:

Poni­żej znaj­dziesz peł­ną wer­sję testu w wer­sji tek­sto­wej.

Budowa i parametry techniczne DOD LS470W

W opa­ko­wa­niu znaj­dzie­my — oprócz samej kame­ry — instruk­cję obsłu­gi w wer­sji papie­ro­wej i CD, łado­war­kę do zasi­la­nia z gniaz­da zapal­nicz­ki oraz uchwyt, umoż­li­wia­ją­cy mon­taż urzą­dze­nia na szy­bie samo­cho­du. Pla­sti­ko­wa obu­do­wa kame­ry jest kom­pak­to­wa i z powo­dze­niem mie­ści się w dło­ni. Wyko­na­nie jest sta­ran­ne, pla­stik nie skrzy­pi i spra­wia wra­że­nie solid­ne­go. Sama kame­ra jest lek­ka — waga to zale­d­wie 100 gra­mów.

Wideorejestrator DOD LS470W test kamera samochodowa

Na górze urzą­dze­nia znaj­dzie­my wej­ście mini-USB do łado­wa­nia, wyj­ście AV umoż­li­wia­ją­ce pod­łą­cze­nie np. do tele­wi­zo­ra, a tak­że dwa przy­ci­ski — do włą­cza­nia / wyłą­cza­nia kame­ry oraz roz­po­czę­cia nagry­wa­nia fil­mu / zro­bie­nia zdję­cia. Przy­ci­ski mają lek­ko chro­po­wa­tą fak­tu­rę, co uła­twia ich odna­le­zie­nie i wci­śnię­cie pal­cem. W kame­rę wbu­do­wa­no rów­nież gło­śnik oraz mikro­fon.

Wideorejestrator DOD LS470W test kamera samochodowa

Odno­sząc się jesz­cze do kon­struk­cji i obu­do­wy kame­ry samo­cho­do­wej DOD, war­to wspo­mnieć o slo­cie na kar­ty pamię­ci microSD. Zazwy­czaj dzia­ła on na takie zasa­dzie, że wci­śnię­cie umiesz­czo­nej w slo­cie kar­ty powo­du­je jej wysu­nię­cie. Tutaj takie­go efek­tu nie ma. Nie­ste­ty ozna­cza to w prak­ty­ce, że wydo­by­cie kar­ty pamię­ci z urzą­dze­nia jest bar­dzo trud­ne i wyma­ga wpraw­nych pal­ców albo dodat­ko­wych akce­so­riów, np. pin­ce­ty.

Wideorejestrator DOD LS470W test kamera samochodowa

Wide­ore­je­stra­tor DOD LS470W posia­da ekran o roz­mia­rach 2,7 cala. Nie­ste­ty nie jest on doty­ko­wy, obsłu­ga odby­wa się więc za pomo­cą umiesz­czo­nych dooko­ła nie­go przy­ci­sków. Roz­dziel­czość ekra­nu nie jest może tak wyso­ka jak w smar­fo­nach, jed­nak i tak prze­wyż­sza para­me­try nie­któ­rych nawi­ga­cji samo­cho­do­wych, któ­re mie­li­śmy oka­zję testo­wać. W tej kwe­stii na pew­no na urzą­dze­nie DOD nie moż­na narze­kać.

Menu jest pro­ste w swo­jej budo­wie, a czy­tel­nie ozna­czo­ne przy­ci­ski do prze­wi­ja­nia go w górę i w dół spra­wia­ją, że bez czy­ta­nia instruk­cji jeste­śmy w sta­nie spraw­nie się w nim poru­szać. Gorzej jest nie­ste­ty z samą zawar­to­ścią menu — nie­któ­re z opcji są prze­tłu­ma­czo­ne na język pol­ski dosyć nie­ja­sno i cza­sa­mi zwy­czaj­nie nie wie­my, co cze­go dana funk­cja słu­ży.

W menu znaj­dzie­my kil­ka przy­dat­nych funk­cji. Są to m.in. tryb par­kin­go­wy, ostrze­że­nia o zmę­cze­niu kie­row­cy pod­czas dłuż­szej jaz­dy oraz usta­wie­nia czu­ło­ści sen­so­ra prze­cią­żeń G. W momen­cie gdy kame­ra wykry­je duże prze­cią­że­nie, ozna­cza­ją­ce np. stłucz­kę czy wypa­dek, auto­ma­tycz­nie ozna­czy ostat­nio nagra­ny plik jako waż­ny i unie­moż­li­wi ska­so­wa­nie go z kar­ty pamię­ci. Dzię­ki temu może­my być pew­ni, że naj­waż­niej­sze uję­cie z prze­jaz­dy zosta­nie zacho­wa­ne.

Wideorejestrator DOD LS470W test kamera samochodowa

Po włą­cze­niu na ekra­nie widzi­my kadr, któ­ry aktu­al­nie widzi obiek­tyw kame­ry. Na nie­go nało­żo­no dużą licz­bę iko­nek, infor­mu­ją­cych o aktu­al­nych usta­wie­niach — roz­dziel­czo­ści, war­to­ści eks­po­zy­cji, sta­nie nagry­wa­nia, dacie, godzi­nie itd.

Wideorejestrator DOD LS470W test kamera samochodowa

Wide­ore­je­stra­tor DOD LS470W posia­da wbu­do­wa­ny GPS. Jak chwa­li się pro­du­cent, jest on szyb­ki i gwa­ran­tu­je bar­dzo płyn­ny odczyt pozy­cji oraz pręd­ko­ści pojaz­du. Pręd­ko­ści nie da się nie­ste­ty nanieść na nagry­wa­ny film, moż­na odtwo­rzyć ją jed­nak wraz z tra­są prze­jaz­du za pomo­cą apli­ka­cji DOD GPS Play­er V2.0 na kom­pu­te­rze — dostęp­nej tyl­ko na Win­dows (na Macu nie mie­li­śmy jak jej prze­te­sto­wać).

Wideorejestrator DOD LS470W test kamera samochodowa

Szyb­ki GPS o czę­sto­tli­wo­ści 10 Hz ma jesz­cze dodat­ko­we funk­cje. Dzię­ki nie­mu może­my na ekra­nie wide­ore­je­stra­to­ra wyświe­tlić aktu­al­ną pręd­kość samo­cho­du, a tak­że po zakoń­cze­niu jaz­dy wyświe­tlić pod­su­mo­wa­nie z tra­sy. Poka­zy­wa­na jest wów­czas śred­nia pręd­kość, czas i prze­je­cha­ny dystans.

 

Jak wyglą­da­ją para­me­try tech­nicz­ne wide­ore­je­stra­to­ra DOD LS470W?

Kame­ra nagry­wa fil­my w roz­dziel­czo­ści Full HD (1920x1080@30fps), ma bar­dzo jasny obiek­tyw (świa­tło 1.6) o kącie widze­nia 150°. Obiek­tyw skła­da się z 7 warstw szkła, gwa­ran­tu­je ostry obraz i jest bez wąt­pie­nia jed­ną z naj­więk­szych zalet tego urzą­dze­nia.

Sen­sor optycz­ny Sony Exmor, któ­ry mie­li­śmy już oka­zję testo­wać w innym wide­ore­je­stra­to­rze, odpo­wia­da za dobrą jakość reje­stro­wa­nych fil­mów. Ale to nie wszyst­ko. Funk­cja WDR zapew­nia wyso­ką jakość obra­zu w szyb­ko zmie­nia­ją­cych się warun­kach oświe­tle­nio­wych, tak­że w nocy. W ciem­no­ściach przy­da się rów­nież bar­dzo wyso­kie ISO — aż 12800. To wszyst­ko zwia­stu­je, że fil­my nagry­wa­ne za pomo­cą kame­ry samo­cho­do­wej DOD LS470W powin­ny wyglą­dać rewe­la­cyj­nie. Czy fak­tycz­nie tak jest?

Wideorejestrator DOD LS470W test kamera samochodowa

Jakość nagrań wideorejestratora DOD LS470W

Aby spraw­dzić na jakim pozio­mie stoi jakość fil­mów z wide­ore­je­stra­to­ra DOD LS470W, zacią­gnę­li­śmy go do pra­cy zarów­no w dobrych warun­kach oświe­tle­nio­wych (sło­necz­ny dzień), jak i w trud­nych (ciem­na noc). Oka­za­ło się, że para­me­try tech­nicz­ne tej kame­ry to nie tyl­ko czcze gada­nie.

Fil­my jest napraw­dę dosko­na­łej jako­ści. Obraz reje­stro­wa­ny za pomo­cą testo­wa­nej kame­ry samo­cho­do­wej DOD LS470W jest ostry jak żylet­ki rekla­mo­wa­ne przez Rober­ta Lewan­dow­skie­go. Kolo­ry są soczy­ste jak żeber­ka przy­go­to­wa­ne przez mistrza Ama­ro. Mało tego, nawet dźwięk jest czy­sty i wyraź­ny.

Zobacz przy­kła­do­we uję­cia z wide­ore­je­stra­to­ra DOD LS470W.

Czy warto kupić DOD LS470W?

Czy wide­ore­je­stra­tor DOD LS470W wart jest 1049 zło­tych, na któ­re został wyce­nio­ny? Wszyst­ko zale­ży od tego, cze­go ocze­ku­je­my od kame­ry samo­cho­do­wej. Jeśli naj­wyż­szej jako­ści obra­zu — zde­cy­do­wa­nie wart jest swo­jej ceny. Reje­stro­wa­ne przez nie­go fil­my są zna­ko­mi­tej jako­ści i znacz­nie prze­wyż­sza­ją doko­na­nia urzą­dzeń kosz­tu­ją­cych kil­ka­set zło­tych mniej. Pod wzglę­dem sprzę­to­wym kame­ra DOD napraw­dę ma się czym pochwa­lić — jasny, zna­ko­mi­tej jako­ści obiek­tyw, sen­sor optycz­ny Sony Exmor, szyb­ki moduł GPS oraz mikro­fon nagry­wa­ją­cy dobry dźwięk czy­nią z tego urzą­dze­nie z wyso­kiej pół­ki.

Mimo swo­jej ceny DOD LS470W ma kil­ka wad. Wszyst­kie z nich — może oprócz gniaz­da na kar­tę pamię­ci — wyni­ka­ją jed­nak z nie­do­cią­gnięć w opro­gra­mo­wa­niu. Jest zatem szan­sa, że pro­du­cent popra­wi nie­co menu i doda kil­ka opcji, któ­rych obec­nie bra­ku­je w kolej­nej aktu­ali­za­cji. Wów­czas DOD LS470W był­by wide­ore­je­stra­to­rem nie­mal ide­al­nym.

DOD LS470W
Wide­ore­je­stra­tor (1049 zł)
OCENA
zna­ko­mi­te para­me­try tech­nicz­ne
dosko­na­ła jakość obra­zu
szyb­ki moduł GPS
jakość dźwię­ku
nie­do­cią­gnię­cia w opro­gra­mo­wa­niu
slot na kar­ty microSD

 


DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:

 

  • 25
  •  
  •