PARTNER BLOGA:

Dlaczego warto regularnie wymieniać olej silnikowy?

Przewiń w dół

Zacznij­my od tego, po co nam olej w sil­ni­ku. Powie­cie, że potrzeb­ny jest do sma­ro­wa­nia rucho­mych ele­men­tów. Ok, ale to tyl­ko część jego zadań. Za co jesz­cze odpo­wie­dzial­ny jest olej? Przede wszyst­kim za chło­dze­nie sil­ni­ka. Stąd w sil­ni­kach moż­na odna­leźć wymien­ni­ki cie­pła olej-ciecz i chłod­ni­cę ole­ju. Z tego wzglę­du przed laty zale­ca­ło się w okre­sie let­nim utrzy­my­wać poziom ole­ju bli­ski mak­si­mum, a w okre­sie zimo­wym mini­mum. 

Nawet najlepszy silnik nie zniesie jazdy na zużytym oleju. Jak widać efekty takiej jazdy mogą być opłakane.
Nawet naj­lep­szy sil­nik nie znie­sie jaz­dy na zuży­tym ole­ju. Jak widać efek­ty takiej jaz­dy mogą być opła­ka­ne.

Obec­nie nie ma to aż takie­go zna­cze­nia, ale na pew­no nie zaszko­dzi, jeśli przed dłu­gą podró­żą auto­stra­do­wą spraw­dzi­my i uzu­peł­ni­my poziom ole­ju. Nowo­cze­sne sil­ni­ki dosko­na­le radzą sobie w każ­dych warun­kach, a ich kon­struk­cje coraz czę­ściej pozwa­la­ją na bar­dzo szyb­kie roz­grze­wa­nie i utrzy­my­wa­nie opty­mal­nej tem­pe­ra­tu­ry nie­za­leż­nie od warun­ków atmos­fe­rycz­nych. Oczy­wi­ście bar­dzo pomoc­ny jest tu olej sil­ni­ko­wy wyso­kiej jako­ści. Nie zapo­mi­naj­my jed­nak o sto­so­wa­niu odpo­wied­nie­go pły­nu chło­dzą­ce­go.

Tak wygląda ukręcony wałek rozrządu.
Tak wyglą­da ukrę­co­ny wałek roz­rzą­du.

Dru­ga bar­dzo waż­na funk­cja ole­ju to utrzy­my­wa­nie sil­ni­ka w czy­sto­ści. Zapo­bie­ga on odkła­da­niu się we wnę­trzu sil­ni­ka pro­duk­tów spa­la­nia, któ­re dosta­ją się do ole­ju w cza­sie pra­cy jed­nost­ki. Za czy­stość odpo­wie­dzial­ne są dodat­ki myją­ce. 

Ukręcenie wałka było następstwem zatarcia się jednej z podpór w głowicy. Co ciekawe silnik w takim stanie nadal pracował i pozwolił na pokonanie ponad 200km w drodze do warsztatu na trzech cylindrach. Nie polecam ;)
Ukrę­ce­nie wał­ka było następ­stwem zatar­cia się jed­nej z pod­pór w gło­wi­cy. Co cie­ka­we sil­nik w takim sta­nie nadal pra­co­wał i pozwo­lił na poko­na­nie ponad 200km w dro­dze do warsz­ta­tu na trzech cylin­drach. Nie pole­cam 😉

Teo­re­tycz­nie im wię­cej dodat­ków i lep­sza jest ich jakość, tym dłu­żej olej będzie sobie radził z zanie­czysz­cze­nia­mi. Głów­nie z kwa­śny­mi pozo­sta­ło­ścia­mi spa­la­nia pali­wa. Nie tak daw­no ilość dodat­ków myją­cych dla ole­jów prze­zna­czo­nych do aut napę­dza­nych sil­ni­ka­mi die­sla była zna­czą­co wyż­sza od tej dla ole­jów do sil­ni­ków ben­zy­no­wych. Obec­nie róż­ni­ce są dużo mniej­sze lub nie ma ich wca­le w przy­pad­ku ole­jów prze­zna­czo­nych zarów­no do „die­sli” jak i do „ben­zyn”. W trak­cie eks­plo­ata­cji spa­da zdol­ność neu­tra­li­zo­wa­nia kwa­śnych zanie­czysz­czeń, i w skraj­nych przy­pad­kach olej nie ma odczy­nu zasa­do­we­go tyl­ko kwa­śny. Są to przy­pad­ki skraj­ne i bar­dzo nie­bez­piecz­ne dla sil­ni­ka. W wie­lu nowo­cze­snych ole­jach ilość dodat­ków myją­cych nie jest zbyt wyso­ka. Wyni­ka to z roz­wo­ju tech­no­lo­gii i lep­szej jako­ści dodat­ków. Są one trwal­sze.

Wymianę oleju zaczynamy od zlania starego oleju i demontażu filtra. Przepracowanego oleju nie wolno wylewać do kanalizacji! Butelki trzeba utylizować w odpowiedni sposób.
Wymia­nę ole­ju zaczy­na­my od zla­nia sta­re­go ole­ju i demon­ta­żu fil­tra. Prze­pra­co­wa­ne­go ole­ju nie wol­no wyle­wać do kana­li­za­cji! Butel­ki trze­ba uty­li­zo­wać w odpo­wied­ni spo­sób.

Wra­ca­jąc do głów­ne­go zada­nia ole­ju, czy­li sma­ro­wa­nia, war­to wspo­mnieć o tym, że jego wła­ści­wo­ści smar­ne pogar­sza­ją się w trak­cie eks­plo­ata­cji. Zmia­ny te zacho­dzą wol­niej w ole­jach syn­te­tycz­nych ze wzglę­du na sta­bil­niej­szą bazę ole­jo­wą. Tak czy ina­czej, lep­kość ole­ju zmniej­sza się. Ozna­cza to spa­dek wytrzy­ma­ło­ści ole­ju. Jest kolej­ny powód, dla któ­re­go nale­ży olej wymie­niać regu­lar­nie. Co się dzie­je z ole­jem w trak­cie eks­plo­ata­cji? Napraw­dę bar­dzo dużo! Eks­pert praw­dę Ci powie. 😉


Olej sil­ni­ko­wy pra­cu­jąc zuży­wa się na kli­ka spo­so­bów. Oto te naj­waż­niej­sze:

- wyczer­py­wa­nie się zasa­do­wo­ści ole­ju — olej przyj­mu­je siar­kę z pali­wa, co powo­du­je spa­dek zasa­do­wo­ści. Jeśli nie wymie­ni­my ole­ju siar­ka zmie­ni odczyn ole­ju na kwa­śny i roz­pocz­ną się zja­wi­ska koro­zji che­micz­nej, szla­mie­nie ole­ju i jego żelo­wa­nie
- wyczer­py­wa­nie dodat­ków mody­fi­ku­ją­cych lep­kość - po dłu­giej pra­cy poli­me­ry w ole­ju „ści­na­ją się” i mają coraz mniej­szą dłu­gość, przez co coraz mniej panu­ją nad zmia­na­mi lep­ko­ści ole­ju pod­czas zmian jego tem­pe­ra­tu­ry
- wyczer­py­wa­nie dodat­ków dys­per­gu­ją­cych – ilość roz­pro­szo­nej sadzy jest uza­leż­nio­na od bazy ole­jo­wej oraz sta­nu tych dodat­ków 
- wyczer­py­wa­nie dodat­ków anty­pien­nych – dzię­ki nim olej nie pie­ni się pod­czas pra­cy w sil­ni­ku
- wyczer­py­wa­nie dodat­ków depre­su­ją­cych — olej świe­ży ma znacz­nie niż­szą tem­pe­ra­tu­rę pły­nię­cia niż prze­pra­co­wa­ny
- utle­nia­nie się bazy ole­jo­wej — gorą­ce ele­men­ty sil­ni­ka, takie jak den­ko tło­ka czy tur­bo­sprę­żar­ka, utle­nia­ją olej i spra­wia­ją, że olej się sta­rze­je
- wyczer­py­wa­nie dodat­ków czy­sto­ścio­wych – roz­pusz­cza­ją­cych osa­dy nisko i wyso­ko tem­pe­ra­tu­ro­we
- wzra­sta­ją­ca ilość roz­pusz­czo­ne­go pali­wa w ole­ju oraz wzra­sta­ją­ca ilość pro­duk­tów zuży­cia sil­ni­ka

Paweł Masta­le­rek, dział tech­nicz­ny Castrol

W ole­ju znaj­du­ją się też dodat­ki pozwa­la­ją­ce na wal­kę z wil­go­cią. Skąd wil­goć w sil­ni­ku? Gene­ral­nie z powie­trza. W chłod­ne dni po uru­cho­mie­niu sil­ni­ka na jego wewnętrz­nych powierzch­niach skra­pla się para wod­na, któ­ra mie­sza się z ole­jem. Wte­dy do akcji wkra­cza­ją emul­ga­to­ry. Wią­żą wodę i naj­czę­ściej poja­wia­ją się od spodu, na kor­ku wle­wu ole­ju. Nie ma się czym przej­mo­wać, to jest nor­mal­ne zja­wi­sko. Czy to powin­no nas nie­po­ko­ić? Raczej nie. W pogo­to­wiu cze­ka­ją demul­ga­to­ry. Te związ­ki pozwa­la­ją po roz­grza­niu sil­ni­ka powal­czyć w usu­nię­ciem wody i jej odpa­ro­wa­niem. Nie­ste­ty w bar­dzo trud­nych warun­kach, czy­li pod­czas eks­plo­ato­wa­nia auta w okre­sie zimo­wym na bar­dzo krót­kich dystan­sach, kie­dy sil­nik jest nie­do­grza­ny, zarów­no emul­ga­to­ry jak i demul­ga­to­ry nie są w sta­nie pora­dzić sobie z wodą, a to pro­wa­dzi do odkła­da­nia się szla­mu i naga­rów.

Po zlaniu oleju korek spustowy dokręcamy odpowiednim momentem. Nie za lekko bo będzie ciekło i nie za mocno bo zerwanie gwintu będzie kosztowne. Po tym można poznać dobry warsztat, że używa klucza dynamometrycznego.
Po zla­niu ole­ju korek spu­sto­wy dokrę­ca­my odpo­wied­nim momen­tem. Nie za lek­ko bo będzie cie­kło i nie za moc­no bo zerwa­nie gwin­tu będzie kosz­tow­ne. Po tym moż­na poznać dobry warsz­tat, że uży­wa klu­cza dyna­mo­me­trycz­ne­go.
I montujemy nowy filtr oleju.
I mon­tu­je­my nowy filtr ole­ju.

I to jest dobry moment na zaj­rze­nie do instruk­cji obsłu­gi. Znaj­du­je się tam defi­ni­cja „trud­nych warun­ków eks­plo­ata­cji” z adno­ta­cją, że w przy­pad­ku ich wystą­pie­nia wymia­na ole­ju powin­na nastą­pić nie po 15000km, ale na przy­kład po 7500km. Jeśli się dobrze wczy­ta­cie, to może się oka­zać, że eks­plo­atu­je­cie auto w trud­nych warun­kach. 

Teraz trzeba znaleźć korek wlewowy i wlać do silnika odpowiednią ilość oleju.
Teraz trze­ba zna­leźć korek wle­wo­wy i wlać do sil­ni­ka odpo­wied­nią ilość ole­ju.

Co się sta­nie jeśli ole­ju nie będzie­my wymie­niać lub będzie­my to robić zbyt rzad­ko? Nasz sil­nik będzie gorzej chro­nio­ny. Spad­nie lep­kość, zasa­do­wość i ogól­na wytrzy­ma­łość fil­mu ole­jo­we­go na ści­na­nie. W takich warun­kach sil­nik nie będzie miał nale­ży­tej ochro­ny. Może dojść do odkła­da­nia się naga­rów i two­rze­nia się szla­mu. Nawet naj­lep­szy olej nie jest w sta­nie zacho­wać swo­ich wła­ści­wo­ści w nie­skoń­czo­ność. Inter­wa­ły wymia­ny ole­ju pro­po­no­wa­ne przez pro­du­cen­tów aut mają pewien zakres tole­ran­cji, ale nie war­to cze­kać do ostat­niej chwi­li. Uła­twio­ne życie mają wła­ści­cie­le nowych aut, któ­re mogą być ser­wi­so­wa­ne w try­bie Lon­gLi­fe. Te auta mają układ pozwa­la­ją­cy na moni­to­ro­wa­nie kon­dy­cji ole­ju i w razie cze­go wyświe­tle­nie komu­ni­ka­tu „czas na wymia­nę ole­ju”.

Przy okazji możemy podejrzeć jak wygląda wnętrze silnika diesla po przebiegu ponad 150000km. Stosowanie oleju najwyższej jakości i jego regularna wymiana pozwala utrzymać silnik w idealnej czystości.
Przy oka­zji może­my podej­rzeć jak wyglą­da wnę­trze sil­ni­ka die­sla po prze­bie­gu ponad 150000km. Sto­so­wa­nie ole­ju naj­wyż­szej jako­ści i jego regu­lar­na wymia­na pozwa­la utrzy­mać sil­nik w ide­al­nej czy­sto­ści.

Pod­czas eks­plo­ata­cji auta musi­my pamię­tać, że olej jest w dzi­siej­szych cza­sach prak­tycz­nie czę­ścią zamien­ną sil­ni­ka i na rów­ni z inny­mi musi być trak­to­wa­ny. Im now­sza kon­struk­cja, tym więk­sze ciśnie­nie w sil­ni­ku, tym więk­szy wpływ dobo­ru i jako­ści ole­ju na eks­plo­ata­cję sil­ni­ka. Nie zapo­mi­naj­my o tym. Regu­lar­ne wymia­ny napraw­dę mają głę­bo­ki sens. 

Jeśli chce­cie wymie­niać olej samo­dziel­nie to musi­cie pamię­tać i kil­ku bar­dzo waż­nych zasa­dach. Po pierw­sze ole­ju nie zle­wa­my do grun­tu lub do kana­li­za­cji. Pustych bute­lek i sta­re­go fil­tra nie wyrzu­ca­my do śmiet­ni­ka. Wszyst­kie te „pro­duk­ty ubocz­ne” wymia­ny ole­ju nale­ży odwieźć do warsz­ta­tu samo­cho­do­we­go. Tak olej zle­wa­my do spe­cjal­ne­go pojem­ni­ka a filtr i butel­ki wrzu­ca­my do spe­cjal­ne­go pojem­ni­ka. Każ­dy sza­nu­ją­cy sie­bie i śro­do­wi­sko warsz­tat ma pod­pi­sa­ną umo­wę z fir­mą odbie­ra­ją­cą odpa­dy nie­bez­piecz­ne. Jeśli więc nie macie moż­li­wo­ści popraw­ne­go zuty­li­zo­wa­nia sta­re­go ole­ju i pojem­ni­ków to nie bierz­cie się za wymia­nę. Oddaj­cie auto do warsz­ta­tu. Po dru­gie, jeśli nie macie odpo­wied­nich narzę­dzi lub nie potra­fi­cie namie­rzyć fil­tra ole­ju pod maską to rów­nież oddaj­cie auto do warsz­ta­tu. Jeśli coś wam nie pój­dzie z wymia­ną to pozo­sta­nie tyl­ko i wyłącz­nie wezwa­nie lawe­ty… Może się oka­zać, że to była Wasza naj­droż­sza wymia­na ole­ju. 


Wpis powstał w wyni­ku współ­pra­cy z mar­ką Castrol.


 

Dołącz do nas!       fbinstayt
 
  • 590
  •  
  •