PARTNER BLOGA:

Warsaw Moto Show 2015 Już za tydzień święto fanów motoryzacji!

Przewiń w dół

Już za tydzień, w week­end 20–22 listo­pa­da 2015 roku, odbę­dą się Tar­gi War­saw Moto Show. Co zoba­czy­my na naj­więk­szej impre­zie moto­ry­za­cyj­nej w Pol­sce?

Byli­śmy w tym roku już na kil­ku tar­gach moto­ry­za­cyj­nych: Poznań Motor Show, Moto Sport & Tuning Show, 3TM w Gdań­sku czy Auto Nostal­gia. Jest jed­nak impre­za, któ­ra pod koniec roku ma szan­sę prze­bić je wszyst­kie. Mowa o War­saw Moto Show 2015, impre­zie zapo­wia­da­nej jako naj­więk­szy event moto­ry­za­cyj­ny w naszym kra­ju.

Atrakcje

Po co idzie się na tar­gi moto­ry­za­cyj­ne? Powo­dów jest pew­nie wie­le, my jed­nak zazwy­czaj nasta­wia­my się na oglą­da­nie samo­cho­dów! 😉 Wia­do­mo już, że na War­saw Moto Show 2015 zoba­czy­my takie auta jak elek­trycz­na Tesla Model S P85D, pol­ski super­sa­mo­chód Arri­ne­ra Hus­sa­rya czy będą­cy wciąż nowo­ścią Mercedes-AMG GT. Oprócz tego poja­wi się potęż­ny, ale wście­kle szyb­ki Mer­ce­des S 63 AMG Coupé, mocar­ny Mer­ce­des G63 AMG oraz Fer­ra­ri 458 Spe­cia­le. Coś cie­ka­we­go dla oka na War­saw Moto Show 2015 znaj­du­ją tak­że miło­śni­cy sta­rej moto­ry­za­cji. W spe­cjal­nej stre­fie wysta­wio­ne zosta­ną auta od 1897 roku, poprzez cza­sy PRL, aż do jesz­cze nie­daw­no widzia­nych na pol­skich dro­gach young­ti­me­rów.

Poznań Motor Show 2015

Jeśli kocha­cie sport samo­cho­do­wy, war­to w nad­cho­dzą­cy week­end zawi­tać do hali War­saw Expo. W sobo­tę, 21 listo­pa­da, gościem spe­cjal­nym tar­gów będzie Kaje­tan Kaje­ta­no­wicz, Raj­do­wy Mistrze Euro­py. W spe­cjal­nej stre­fie moto­spor­tu nada­rzy się z kolei oka­zja do spo­tka­nia zawod­ni­ków Mistrzostw Pol­ski PZM z raj­dów, raj­dów tere­no­wych, wyści­gów i ral­ly­cros­su.

War­saw Moto Show 2015 to nie tyl­ko samo­cho­dy. Oprócz aut wysta­wien­ni­czych i do jazd testo­wych, pod­czas impre­zy odbę­dzie się wie­le pobocz­nych wyda­rzeń. Roz­strzy­gnię­ty zosta­nie ple­bi­scyt „Zło­ta Kie­row­ni­ca” na naj­lep­sze auto 2015 roku. W stre­fie poka­zo­wej zoba­czy­my mon­ster truc­ki oraz pojaz­dy 4x4, poka­zu­ją­ce swo­je moż­li­wo­ści na torze off-roadowym. Kolej­ną z atrak­cji będą poka­zy auto deta­ilin­gu, instru­ują­ce jak zadbać o atrak­cyj­ny wygląd auta.

Wyglą­da na to, że na zapo­zna­nie się ze wszyst­ki­mi atrak­cja­mi potrzeb­ne będzie kil­ka dobrych godzin 😊

Miejsce

War­saw Moto Show odbę­dzie się w nowym miej­scu, któ­re po raz pierw­szy zoba­czy­my wła­śnie pod­czas tych tar­gów. Hala War­saw Expo mie­ści się przy Al. Kato­wic­kiej 62 w Nada­rzy­nie. Mapę oraz wska­zów­ki dojaz­du znaj­dzie­cie w tym miej­scu.

Bilety

Koszt wej­ścia na War­saw Moto Show to zale­d­wie 15 zło­tych. Bilet week­en­do­wy, umoż­li­wia­ją­cy zwie­dza­nie zarów­no w sobo­tę, jak i nie­dzie­lę, to wyda­tek 20 zło­tych. Sami przy­zna­cie, że to bar­dzo nie­wie­le, szcze­gól­nie bio­rąc pod uwa­gę listę zapo­wia­da­nych na tar­gach atrak­cji. Moż­li­wość zaku­pu bile­tów onli­ne znaj­dzie­cie tutaj.

My z pew­no­ścią poja­wi­my się na War­saw Moto Show.
Do zoba­cze­nia przy autach!


 

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 30
  •  
  •