PARTNER BLOGA:

Części samochodowe Czy warto wybierać używane?

Przewiń w dół

Z każ­dym rokiem rośnie licz­ba zare­je­stro­wa­nych w Pol­sce samo­cho­dów. Zakup auta to w dal­szym cią­gu poważ­ne obcią­że­nie dla budże­tu, dla­te­go zale­ży nam na jak naj­dłu­żej żywot­no­ści nasze­go pojaz­du.


Ponie­waż auta czę­sto ule­ga­ją awa­riom, czę­ści samo­cho­do­we są bar­dzo cho­dli­wym towa­rem. Moż­na je kupić w inter­ne­cie, np. w skle­pie www.czesci-samochodowe-online.pl, w skle­pach moto­ry­za­cyj­nych, u mecha­ni­ka, czy też na szro­tach.

Podob­nie jak zakup samo­cho­du, tak­że jego napra­wa jest zazwy­czaj kosz­tow­na, dla­te­go każ­dy użyt­kow­nik auta przed napra­wą zada­je sobie jed­no pyta­nie. Czy kupić nową część, czy uży­wa­ną?

Części samochodowe – nowe, czy używane?

War­to kie­ro­wać się jed­ną pod­sta­wo­wą zasa­dą: w mia­rę nowe auto — tyl­ko nowe czę­ści samo­cho­do­we. Jeże­li nasz samo­chód ma już swo­je lata, nie ma sen­su inwe­sto­wać w nowe czę­ści zamien­ne. Z bie­giem lat war­tość auta male­je, a nowe ory­gi­na­le czę­ści mogą być bar­dzo kosz­tow­ne. Dla­te­go w takich przy­pad­kach wie­le osób decy­du­je się na o wie­le tań­sze, uży­wa­ne czę­ści samo­cho­do­we.

Gdzie warto kupować?

Kupo­wa­nie uży­wa­nych czę­ści samo­cho­do­wych z nie­spraw­dzo­ne­go źró­dła może być bar­dzo ryzy­kow­ne. Tak napraw­dę nie wie­my skąd takie czę­ści pocho­dzą i w jakim są sta­nie. Może się oka­zać, że kupi­li­śmy cał­ko­wi­cie nie­uży­tecz­ną część i będzie­my musie­li doko­nać kolej­ne­go zaku­pu. Może­my tak­że zle­cić zakup potrzeb­nej czę­ści mecha­ni­ko­wi, ale musi­my się liczyć z tym, że będzie to nie­co droż­sze roz­wią­za­nie. W koń­cu mecha­nik z pew­no­ścią doło­ży do całej trans­ak­cji swo­ją mar­żę.

Naj­ko­rzyst­niej szu­kać nowych, a tak­że uży­wa­nych czę­ści w inter­ne­cie. Wie­le osób cią­gle ma opo­ry przed kupo­wa­niem w sie­ci. Zazwy­czaj ist­nie­je oba­wa o wia­ry­god­ność sprze­daw­cy oraz czas reali­za­cji trans­ak­cji. Nie musi­my się mar­twić jeśli korzy­sta­my z ugrun­to­wa­nych na ryn­ku firm, takich jak www.czesci-samochodowe-online.pl. To pro­fe­sjo­nal­ny sklep, któ­ry dzia­ła w wie­lu kra­jach w Euro­pie. Czę­ści samo­cho­do­we zaku­pio­ne na tej plat­for­mie zosta­ną wysła­ne szyb­ko i będą bar­dzo dobrze zabez­pie­czo­ne. W razie potrze­by moż­na tak­że skon­tak­to­wać się z info­li­nią, a tam uzy­ska­my odpo­wie­dzi na wszyst­kie pyta­nia.

Kupu­jąc takie czę­ści samo­cho­do­we jak fil­try powie­trza, osło­ny, prze­wo­dy, czuj­ni­ki róż­ne­go rodza­ju, nie musi­my się o nic mar­twić. Bar­dziej czuj­ni powin­ni­śmy być przy zaku­pie tak waż­nych ele­men­tów jak czę­ści ukła­du hamul­co­we­go lub zawie­sze­nia. W koń­cu te czę­ści samo­cho­do­we decy­du­ją o  naszym bez­pie­czeń­stwie. Tu musi­my mieć pew­ność, że cześć jest ory­gi­nal­na i na pew­no będzie paso­wać do nasze­go auta.


Mate­riał powstał przy współ­pra­cy ze skle­pem czesci-samochodowe-online.pl

  • 17
  •  
  •