PARTNER BLOGA:

Utrzymanie samochodu czerwonego jest droższe, niż niebieskiego

Przewiń w dół

Kupu­jąc uży­wa­ne Sub­a­ru nie wybie­ra­li­śmy jego kolo­ru, ale aku­rat z fak­tu, że tra­fi­ła nam się rzad­ko spo­ty­ka­na czer­wo­na wer­sja bar­dzo się cie­szy­li­śmy. Teraz oka­zu­je się, że lepiej było jed­nak wybrać tra­dy­cyj­nie nie­bie­ską Impre­zę. Dla­cze­go? Bo jeden z ubez­pie­czy­cie­li wymy­ślił, że ubez­pie­cze­nie samo­cho­du czer­wo­ne­go będzie droż­sze, niż błę­kit­ne­go. Absurd? A jed­nak…

Od cze­go zale­ży wyso­kość skład­ki ubez­pie­cze­nia OC dla samo­cho­du? Stan­dar­do­wo jest to dotych­cza­so­wy prze­bieg ubez­pie­cze­nia, histo­ria szkód, wiek oso­by ubez­pie­cza­ją­cej, rocz­nik i prze­bieg pojaz­du, pojem­ność jego sil­ni­ka czy woje­wódz­two, w któ­rym docho­dzi do zawar­cia umo­wy. Teraz do kry­te­riów wyli­cza­nia skład­ki OC docho­dzi nowy para­metr — kolor nad­wo­zia.

Skąd taki pomysł? Jak ponoć poka­zu­ją sta­ty­sty­ki, kie­row­cy czer­wo­nych samo­cho­dów powo­du­ją wię­cej stłu­czek niż wyno­si śred­nia. Z kolei posia­da­cze aut z nie­bie­skim nad­wo­ziem wyka­zu­ją mniej­szą szko­do­wość, dzię­ki cze­mu ich skład­ka na ubez­pie­cze­nie może być nawet o kil­ka pro­cent niż­sza. I wła­śnie te licz­by, pozy­ska­ne z ana­li­zy wie­lu rapor­tów, pozwo­li­ły na doj­ście do takie­go wnio­sku. Gdy­by jed­nak iść dalej tym torem myśle­nia i tak ufnie patrzeć w cyfer­ki moż­na przy­jąć, że wyż­sze skład­ki powin­ny pła­cić blon­dyn­ki, dział­ko­wi­cze, miło­śni­cy bere­tów i wła­ści­cie­le Fia­ta Mul­ti­pli — ot tak, za brak gustu. Dur­no­ta!

Na szczę­ście absur­dal­ny pomysł wyli­cza­nia skład­ki mię­dzy inny­mi na pod­sta­wie kolo­ru nad­wo­zia samo­cho­du wpro­wa­dza na razie tyl­ko jed­na fir­ma — Pro­ama. Dla­te­go dla nas, posia­da­czy czer­wo­nej Świn­ki, przy wybo­rze ubez­pie­czy­cie­la dro­ga była pro­sta — sko­rzy­sta­li­śmy z ofer­ty kon­ku­ren­cji. Posia­da­czom nie­bie­skich Imprez gra­tu­lu­je­my wybo­ru 😉

↓ Kliknij lajka, jeśli masz samochód w jakimś kolorze ↓

  • 7
  •  
  •