PARTNER BLOGA:

Ubezpieczenie samochodu Jak wybrać najtańsze OC i dobre AC?

Przewiń w dół

Ubez­pie­cze­nie samo­cho­du to wybór, przed któ­rym musi sta­nąć każ­dy kie­row­ca. Jak wybrać to naj­lep­sze? Gdzie zna­leźć naj­ko­rzyst­niej­szą ofer­tę? Oto spo­sób na tanie OC i dobre AC.


Ubez­pie­cze­nie samo­cho­du regu­lar­nie dro­że­je, ponie­waż na naszych dro­gach ma miej­sce coraz wię­cej wypad­ków. Póki ten trend się nie odwró­ci, ceny mogą win­do­wać w górę. Jak zatem zaosz­czę­dzić nawet kil­ka­set zło­tych na zaku­pie ubez­pie­cze­nia OC?

Tanie OC i dobre AC

Naj­lep­szym spo­so­bem na zna­le­zie­nie naj­tań­sze­go ubez­pie­cze­nia dla samo­cho­du jest… porów­na­nie ofert. Naj­pro­ściej będzie sko­rzy­stać z wygo­dy, jaką daje nam inter­net. W cią­gu kil­ku minut może­my samo­dziel­nie wyko­nać kal­ku­la­cję OC dla nasze­go auta. Wszyst­ko dzię­ki kal­ku­la­to­ro­wi OC i AC mfind, w któ­rym wystar­czy wpi­sać pod­sta­wo­we dane na temat nasze­go samo­cho­du.

Ubezpieczenie samochodu

Po wybra­niu mode­lu i wer­sji auta zosta­nie­my popro­sze­ni o poda­nie kolej­nych szcze­gó­łów — numer reje­stra­cyj­ne­go, pla­no­wa­ne­go rocz­ne­go prze­bie­gu, a tak­że kolo­ru nad­wo­zia — tak, ku zdzi­wie­niu nie­któ­rych, ma ono zna­cze­nie na wyso­kość skład­ki ubez­pie­cze­nia! Inne dane przy­dat­ne do okre­śle­nia staw­ki OC to miej­sce par­ko­wa­nia auta w nocy (par­king strze­żo­ny ozna­cza niż­szą skład­kę) czy lista zabez­pie­czeń anty­kra­dzie­żo­wych (immo­bi­li­ser, auto alarm, mecha­nicz­na blo­ka­da skrzy­ni bie­gów itp.).

Ubezpieczenie samochodu

Dru­gim kro­kiem — po poda­niu wszyst­kich infor­ma­cji na temat pojaz­du — jest wpi­sa­nie infor­ma­cji na temat kie­row­cy, któ­ry będzie poru­szał się autem. Od wie­ku czy miej­sca zamiesz­ka­nia zale­żeń będzie wyli­czo­na staw­ka OC. Nie wszyst­kie dane są wyma­ga­ne, jed­nak im wię­cej rubryk wypeł­ni­my, tym bar­dziej pre­cy­zyj­ną kal­ku­la­cję otrzy­ma­my — dla przy­kła­du poda­nie nume­ru PESEL jest koniecz­ne u nie­któ­rych ubez­pie­czy­cie­li do wyli­cze­nia wyso­ko­ści ubez­pie­cze­nia samo­cho­du.

Ubezpieczenie samochodu

Po wypeł­nie­nia for­mu­la­rza wystar­czy zatwier­dzić całość i odcze­kać kil­ka sekund. W tym cza­sie obli­czo­na zosta­nie ofer­ta nawet kil­ku­na­stu towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­wych. W przy­pad­ku nasze­go 20-letniego Sub­a­ru skład­ka za samo OC wynio­sła od 909 do nawet 1738 zło­tych. Tak, naj­tań­sze OC jest o 829 zł tań­sze, niż naj­mniej korzyst­na ofer­ta z wyli­cze­nia.

Ubezpieczenie samochodu

Czy trze­ba lep­sze­go dowo­du na to, że war­to porów­ny­wać ofer­ty ubez­pie­cze­nia samo­cho­du? Tym bar­dziej, że porów­ny­war­ka OC i AC mfind pozwa­la wyko­nać kal­ku­la­cję same­mu, w pro­sty i przej­rzy­sty spo­sób. Dokład­nie w ten sam spo­sób może­my sko­rzy­stać z porów­na­nia ofert na Auto Casco, wybie­ra­jąc ofer­tę pasu­ją­cą ceną i zakre­sem ochro­ny naszym indy­wi­du­al­nym wyma­ga­niom.

Wpis powstał przy współ­pra­cy z mar­ką mfind. 

 

  • 5
  •  
  •