PARTNER BLOGA:

Ubezpieczenie samochodu Na co zwrócić uwagę przy zakupie?

Przewiń w dół

Tanie OC to dobre OC. Ale w przy­pad­ku ubez­pie­cze­nia AC to nie cena, ale zakres ochro­ny powi­nien być głów­nym wyznacz­ni­kiem przy wybo­rze.


Gdzie kupić tanie OC dla Two­je­go samo­cho­du? Jak zna­leźć naj­lep­sze ubez­pie­cze­nie AC i na któ­re para­me­try war­to zwró­cić uwa­gę przy zaku­pie poli­sy Auto­ca­sco? Pod­po­wia­da­my!

Ubezpieczenie OC

Ubez­pie­cze­nie OC dla każ­de­go samo­cho­du jest obo­wiąz­ko­we — dla­te­go wie­lu kie­row­ców przy jego zaku­pie kie­ru­je się ceną. I słusz­nie. Tanie OC moż­na łatwo i szyb­ko zna­leźć sto­su­jąc porów­ny­war­kę cen ubez­pie­czeń, któ­ra po poda­niu danych samo­cho­du oraz wła­ści­cie­la szyb­ko poka­zu­je kal­ku­la­cje dla naj­po­pu­lar­niej­szych towa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych. Róż­ni­ca pomię­dzy ofer­ta­mi potra­fi wynieść nawet kil­ka­set zło­tych, dla­te­go zde­cy­do­wa­nie war­to porów­nać ceny OC i wybrać naj­ko­rzyst­niej­sze ceno­wo. O tym, jak my zaosz­czę­dza­li­śmy 40% na rocz­nej skład­ce OC, dokład­nie pisa­li­śmy w tym wpi­sie na blo­gu.

Przy zaku­pie poli­sy OC dla samo­cho­du zwra­caj uwa­gę na cenę. Zakres ubez­pie­cze­nia OC w każ­dym towa­rzy­stwie jest taki sam.

Ubez­pie­cze­nie OC (skrót ozna­cza odpo­wie­dzial­ność cywil­ną) mieć musi­my, ale nie­ste­ty nie chro­ni ono nas. Ubez­pie­cze­nie OC pokry­wa kosz­ty szkód, któ­re wyrzą­dzi­my na dro­dze innej oso­bie. Wje­cha­łeś autem w tyl­ni zde­rzak inne­go pojaz­du? Zary­so­wa­łeś komuś drzwi? Z poli­sy OC zosta­nie sfi­nan­so­wa­na napra­wa auta poszko­do­wa­ne­go, ale uwa­ga — tyl­ko jego! Wła­sny pojazd musi­my napra­wić ze swo­jej kie­sze­ni. Aby ubez­pie­cze­nie pokry­ło napra­wę nasze­go samo­cho­du, koniecz­ne jest wyku­pie­nie dodat­ko­wej poli­sy, o któ­rej za chwi­lę.

 

Kupu­jąc ubez­pie­cze­nie OC war­to zwró­cić uwa­gę na nie­dro­gi, ale bar­dzo waż­ny doda­tek, któ­ry zde­cy­do­wa­na więk­szość towa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych ofe­ru­je. Mowa o NNW, czy­li poli­sie od następstw nie­szczę­śli­wych wypad­ków, któ­ra może obej­mo­wać kie­row­cę, jak i pasa­że­rów. Ubez­pie­cze­nie NNW, któ­re może­my zaku­pić wraz z poli­są OC, doty­czy życia i zdro­wia czło­wie­ka. Jeśli w wyni­ku nie­szczę­śli­we­go wypad­ku oso­by prze­by­wa­ją­ce w samo­cho­dzie obję­tym poli­są NNW dozna­ją uszczerb­ku na zdro­wiu, przy­zna­ne zosta­nie im odszko­do­wa­nie na warun­kach opi­sa­nych w warun­kach ubez­pie­cze­nia.

Assi­stan­ce, czy­li pomoc dro­go­wa w razie awa­rii samo­cho­du, to kolej­ny doda­tek, któ­ry może­my zaku­pić wraz z ubez­pie­cze­niem OC. Prze­bi­ta opo­na, roz­ła­do­wa­ny aku­mu­la­tor? Wła­śnie w takiej sytu­acji pomóc może nam pomoc dro­go­wa. Ponie­waż assi­stan­ce jest ubez­pie­cze­niem dobro­wol­nym, jego zakres może róż­nic się w zależ­no­ści od towa­rzy­stwa. Dla­te­go koniecz­nie porów­nuj nie tyl­ko ceny, ale i zakres ubez­pie­cze­nia assi­stan­ce dla Two­je­go samo­cho­du!Ubezpieczenie AutoCasco (AC)

Jeśli chce­my mieć peł­ną ochro­nę ubez­pie­cze­nio­wą samo­cho­du, koniecz­ne jest zaku­pie­nie poli­sy Auto­ca­sco (AC). W zależ­no­ści od warian­tu pokry­je ono zarów­no kosz­ty napra­wy uszko­dzeń, któ­re powsta­ły z naszej wła­snej winy (np. zary­so­wa­nie zde­rza­ka pod­czas par­ko­wa­nia), jak i wypad­ki loso­we typu kra­dzież, pożar czy zala­nie.

Szu­ka­jąc ubez­pie­cze­nia AC war­to sko­rzy­stać z porów­ny­war­ki, któ­re pozwo­li w łatwy i sku­tecz­ny spo­sób porów­nać ofer­ty róż­nych towa­rzystw — począw­szy od ceny, skoń­czyw­szy na warun­kach i zakre­sie poli­sy.

Na co war­to zwró­cić uwa­gę pod­czas zaku­pu ubez­pie­cze­nia AC dla samo­cho­du? Przede wszyst­kim na zakres ochro­ny. Peł­ne AC chro­nić będzie zarów­no w przy­pad­ku poża­ru, zala­nia, kra­dzie­ży, drob­nej stłucz­ki jak i poważ­ne­go wypad­ku. Tak zwa­ne małe AC daje ochro­nę tyl­ko w wąskich zakre­sie przy­pad­ków — przy­pad­ko­wo tyl­ko kra­dzie­ży lub szko­dy cał­ko­wi­tej. Jeśli mając wyku­pio­ne małe AC zary­su­je­my lub skrzy­wi­my fel­gę, jej wymia­nę będzie­my musie­li pokryć z wła­snej kie­sze­ni.

Zakres poli­sy AC bywa bar­dzo róż­ny, dla­te­go oprócz ceny, porów­naj rów­nież warun­ki ubez­pie­cze­nia. 

Decy­du­jąc się na AC, zwróć uwa­gę na zapis doty­czą­cy czę­ści wyko­rzy­sty­wa­nych do napra­wy. Jeśli masz sto­sun­ko­wo nowy samo­chód, na pew­no war­to wybrać wariant napra­wy tyl­ko na ory­gi­nal­nych czę­ściach. Dopusz­cze­nie moż­li­wo­ści wyko­rzy­sta­nia tań­szych zamien­ni­ków zale­cam tyl­ko w przy­pad­ku ubez­pie­cza­nia auta o niż­szej war­to­ści.

Udział wła­sny w szko­dzie to kolej­ny ele­ment, na któ­ry powin­ni­śmy patrzeć czuj­nym okiem pod­czas wybo­ru ubez­pie­cze­nia AC. Droż­szą opcją jest oczy­wi­ście opcja pokry­cia przez ubez­pie­czy­cie­la całe­go kosz­tu napra­wy samo­cho­du. Dru­gi wariant uwzględ­nia tak zwa­ny udział wła­sny, co ozna­cza w prak­ty­ce tyle, że część kosz­tów przy­wró­ce­nia auta do peł­nej spraw­no­ści będzie­my musie­li opła­cić sami. Dla przy­kła­du może to być 10% całe­go kosz­to­ry­su.

 

Amor­ty­za­cja czę­ści — brzmi tajem­ni­czo, ale ma klu­czo­we zna­cze­nie w przy­pad­ku ubez­pie­cze­nia Auto­ca­sco. Dla­te­go przed zna­le­zie­niem naj­lep­sze­go AC war­to wie­dzieć, co owa amor­ty­za­cja ozna­cza. Jak wszy­scy wie­my, samo­chód w trak­cie użyt­ko­wa­nia zuży­wa się. Mowa o hamul­cach, zawie­sze­niu, a nawet sil­ni­ku. Amor­ty­za­cja czę­ści w umo­wie poli­sy AC mówi nam o tym, że sto­pień zuży­cia czę­ści jest bra­ny pod uwa­gę przy napra­wie. Inny­mi sło­wy, jeśli zaku­pi­my AC bez amor­ty­za­cji czę­ści, ubez­pie­czy­ciel będzie zobli­go­wa­ny do sfi­nan­so­wa­nia zaku­pu nowych czę­ści potrzeb­nych do napra­wy nasze­go samo­cho­du. Jeśli zde­cy­du­je­my się na AC z amor­ty­za­cją czę­ści, ubez­pie­czy­ciel pokry­je tyl­ko część kosz­tów napra­wy, ponie­waż — dla przy­kła­du — zawie­sze­nie, któ­re ule­gło uszko­dze­niu, było w naszym pojeź­dzie zuży­te, przez co otrzy­ma­my zwrot zale­d­wie 50% ceny zaku­pu nowe­go. To nie­ste­ty spo­ra pułap­ka na kie­row­ców i spo­re pole do popi­su dla ubez­pie­czy­cie­li przy wyce­nie napra­wy. Moim zda­niem lepiej jest dopła­cić do AC bez amor­ty­za­cji czę­ści i mieć bło­gi spo­kój w gło­wie.

Pod­su­mo­wu­jąc, ceny AC będą dla tego same­go pojaz­du bar­dzo róż­ne. Wyni­ka to jed­nak z fak­tu, że zakres ochro­ny jest bar­dzo odmien­ny — jeden wariant może zakła­dać moż­li­wość sto­so­wa­nia zamien­ni­ków i zakła­da amor­ty­za­cję czę­ści, dru­gi dopusz­cza wyłącz­nie napra­wę w Auto­ry­zo­wa­nej Sta­cji Obsłu­gi z uży­ciem ory­gi­nal­nych czę­ści i nie uwzględ­nia amor­ty­za­cji ani udzia­łu wła­sne­go. To jest powód, przez któ­ry zna­le­zie­nie dobre­go AC jest o wie­le trud­niej­sze, niż tanie­go OC, przy któ­re­go zaku­pie może­my tak napraw­dę suge­ro­wać się tyl­ko i wyłącz­nie niską ceną.

Wpis powstał we współ­pra­cy z Rankomat.pl,
porów­ny­war­ką ubez­pie­czeń OC i AC.

⬇ Lajk do dechy ⬇

  •  
  •  
  •