PARTNER BLOGA:

Ubezpieczenie Ac Autocasco - co daje i jak korzystnie je kupić?

Przewiń w dół

Ubez­pie­cze­nie AC nie jest obo­wiąz­ko­we, war­to jed­nak roz­wa­żyć jego zakup. Co dokład­nie daje Auto­ca­sco oraz jak wybrać odpo­wied­nią ofer­tę dla nas i nasze­go samo­cho­du?

Każ­dy posia­dacz pojaz­du zobo­wią­za­ny jest do wyku­pie­nia ubez­pie­cze­nia OC. Chro­ni ono jed­nak przed odpo­wie­dzial­no­ścią i kosz­tami zwią­za­nymi ze szko­dami, któ­re wyrzą­dzimy pozo­sta­łym uczest­ni­kom ruchu. A co, gdy­by­śmy chcie­li ochro­ny dla nasze­go pojaz­du, a w razie koniecz­no­ści uzy­skać pomoc finan­so­wą ubez­pie­czy­cie­la w przy­pad­ku wje­cha­nia przez nie­uwa­gę autem w słu­pek par­kin­go­wy? Zbi­cia szy­by przez kamień? Powo­dzi albo kra­dzie­ży auta? Wów­czas war­to zain­te­re­so­wać się zaku­pem auto­ca­sco (AC).

Co to jest Autocasco?

W naj­więk­szym uprosz­cze­niu, auto­ca­sco to dobro­wol­ne ubez­pie­cze­nie pojaz­dów mecha­nicz­nych od zda­rzeń loso­wych. Sło­wo klu­czo­we to “dobro­wol­ne” — w prze­ci­wień­stwie do ubez­pie­cze­nia OC, posia­da­nie AC nie jest koniecz­no­ścią. Tyl­ko do nas zale­ży więc, czy zde­cy­du­je­my się na jego zakup.

Co naj­waż­niej­sze, ubez­pie­cze­nie AC chro­ni nasz pojazd, więc w przy­pad­ku jego kra­dzie­ży lub uszko­dze­nia — nawet z wła­snej winy — może­my liczyć na odszko­do­wa­nie, o ile nasza poli­sa obej­mo­wa­ła tego typu szko­dę. Trze­ba pamię­tać o nie­zwy­kle waż­nej rze­czy — zakres ubez­pie­cze­nia AC nie jest sta­ły i u każ­de­go ubez­pie­czy­cie­la będzie się róż­nił. Wszyst­kie szcze­gó­ły spi­sa­ne są zawsze w odpo­wied­nim doku­men­cie, któ­re­go lek­tu­ra powin­na być dla nas obo­wiąz­ko­wa. Ogól­ne Warun­ki Ubez­pie­cze­nia są bowiem wie­dzą, na bazie któ­rej jeste­śmy w sta­nie oce­nić czy dane ubez­pie­cze­nie będzie dla nas opła­cal­ne.

Co obejmuje ubezpieczenie AC?

Ponie­waż ubez­pie­cze­nie AC jest dobro­wol­ne, zakła­dy ubez­pie­czeń ofe­ru­ją bar­dzo zróż­ni­co­wa­ny zakres ochro­ny. Dla­te­go tym bar­dziej istot­ne przy wybo­rze auto­ca­sco jest porów­na­nie wie­lu ofert i wybra­nie naj­lep­szej nie tyl­ko na pod­sta­wie ceny, ale też zakre­su ubez­pie­cze­nia.

Dokład­nie prze­czy­taj warun­ki ubez­pie­cze­nia — ist­nie­ją poli­sy auto­ca­sco, któ­re nie chro­nią przy­kła­do­wo przed kra­dzie­żą samo­cho­du!

Zakres ochro­ny auto­ca­sco jest zróż­ni­co­wa­ny, a co wię­cej — w wie­lu przy­pad­kach może być indy­wi­du­al­nie dopa­so­wy­wa­ny do potrzeb klien­ta. Zasta­nów­cie się więc, na czym tak napraw­dę Wam zale­ży. Moż­li­we jest zaku­pie­nie ubez­pie­cze­nia AC tyl­ko od kra­dzie­ży samo­cho­du. Zakres ochro­ny może być jed­nak znacz­nie szer­szy i obej­mo­wać koli­zje z inny­mi pojaz­da­mi, prze­chod­nia­mi, zwie­rzę­ta­mi oraz przed­mio­ta­mi.

Nasza nie­uwa­ga i spo­wo­do­wa­nie koli­zji to jed­nak nie wszyst­ko, przed czym może­my się ubez­pie­czyć. Auto­ca­sco może obej­mo­wać szko­dy wyrzą­dzo­ne przez oso­by trze­cie, czy­li na przy­kład wan­da­la któ­ry zary­su­je nam bok samo­cho­du za pomo­cą gwoź­dzia. Bar­dziej roz­bu­do­wa­ne poli­sy auto­ca­sco zagwa­ran­tu­ją nam odszko­do­wa­nie w przy­pad­ku znisz­cze­nia pojaz­du w wyni­ku kata­kli­zmu: gra­do­bi­cia, powo­dzi, poża­ru czy ude­rze­nia pio­ru­na.

Ubezpieczenie AC
Znisz­cze­nia samo­cho­dów wyrzą­dzo­ne przez gra­do­bi­cie.

ubezpieczenie ac — czy warto?

Nikt jed­nak nie jest w sta­nie prze­wi­dzieć, czy i kie­dy przy­tra­fi nam się jakaś nie­pla­no­wa­na histo­ria z samo­cho­dem. Jak zatem pod­jąć decy­zję?

Zakup auto­ca­sco jest opła­cal­ny, o ile odpo­wied­nio oce­ni­my nasze potrze­by i skal­ku­lu­je­my wyso­kość skład­ki.

Jeśli macie sta­ry samo­chód o małej war­to­ści, zakup auto­ca­sco nie będzie dla Was naj­praw­do­po­dob­niej rze­czą opła­cal­ną. Jeśli jed­nak macie nowe, dro­gie albo nie­ty­po­we auto, któ­re może być łako­mym kąskiem dla zło­dziei — war­to roz­wa­żyć zakup ubez­pie­cze­nia AC. W oko­li­cy czę­sto zda­rza się wybi­cie szy­by lub prze­bi­cie opo­ny przez wan­da­li? War­to mieć auto­ca­sco. Jeże­li nasze umie­jęt­no­ści kie­ro­wa­nia autem nie są naj­lep­sze i oba­wia­my się zary­so­wa­nia samo­cho­du przy par­ko­wa­niu — roz­waż­my zakup ubez­pie­cze­nia AC. Jeśli miesz­ka­my na obsza­rach, gdzie zagro­że­nie powo­dzią czy poża­rem jest zwięk­szo­ne — być może war­to roz­wa­żyć zakup auto­ca­sco? Osta­tecz­nie powin­na decy­do­wać nie tyle cena, co zakres poli­sy i jej pokry­cie z naszy­mi indy­wi­du­al­ny­mi potrze­ba­mi.

Naj­sku­tecz­niej­sze zabez­pie­cze­nie samo­cho­du przed zło­dzie­ja­mi? Auto­ca­sco!

Decy­zję o zaku­pie ubez­pie­cze­nia AC powin­ni­śmy poprze­dzić indy­wi­du­al­ną kal­ku­la­cją, jed­no jest jed­nak pew­ne — auto­ca­sco to po pro­stu świę­ty spo­kój. W momen­cie awa­rii może­my liczyć na pomoc, a w razie koniecz­no­ści napra­wy samo­cho­du otrzy­ma­my odszko­do­wa­nie. Im now­szy i droż­szy samo­chód, tym bar­dziej przy­da mu się dodat­ko­wa ochro­na. Kto chciał­by na wła­sny koszt lakie­ro­wać zde­rzak i wymie­niać reflek­tor w Porsche? Koszt jed­nej lam­py do mode­lu Macan to przy­naj­mniej kil­ka tysię­cy zło­tych, a to tyl­ko jeden z przy­kła­dów…

Autocasco za granicą

Jadąc na waka­cje na pew­no zada­cie sobie pyta­nie — czy ubez­pie­cze­nie AC dzia­ła za gra­ni­cą? Nie­ste­ty nie ma w tej kwe­stii sta­łej zasa­dy — dokład­ny obszar dzia­ła­nia poli­sy okre­śla­ją Ogól­ne Warun­ki Ubez­pie­cze­nia, dla­te­go zawsze pamię­taj­cie o ich prze­czy­ta­niu przed zaku­pem. Może oka­zać się bowiem, że na tere­nie takich kra­jów jak Rosja, Ukra­ina czy Bia­ło­ruś obo­wią­zu­ją limi­ty (np. 10% wkład wła­sny do napra­wy) lub wyklu­cze­nia (brak odszko­do­wa­nia za kra­dzież pojaz­du na tere­nie dane­go pań­stwa).

PRZECZYTAJUbez­pie­cze­nie samo­cho­du na wyjazd za gra­ni­cę

Z zasa­dy szko­dy powsta­łe pod­czas zagra­nicz­nych woja­ży napra­wia­ne są już po powro­cie do Pol­ski, w kra­jo­wych warsz­ta­tach. Wyjąt­kiem od regu­ły są sytu­acje, w któ­rych napra­wa samo­cho­du na miej­scu zda­rze­nia jest nie­zbęd­na do bez­piecz­ne­go kon­ty­nu­owa­nia podró­ży. Żad­nych kro­ków, a tym bar­dziej decy­zji o wsta­wie­niu samo­cho­du do zagra­nicz­ne­go warsz­ta­tu nie powin­ni­śmy podej­mo­wać sami — nale­ży skon­tak­to­wać się z ubez­pie­czy­cie­lem i usta­lić wspól­nie plan dzia­ła­nia.

Odszkodowanie z autocasco

W przy­pad­ku jakiej­kol­wiek szko­dy trze­ba nie­zwłocz­nie powia­do­mić o zaist­nia­łej sytu­acji swo­je­go ubez­pie­czy­cie­la. Ter­mi­no­we powia­do­mie­nie towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we­go jest nie­zwy­kle istot­ne, spóź­nie­nie z naszej stro­ny może skut­ko­wać nawet cał­ko­wi­tą odmo­wą wypła­ce­nia odszko­do­wa­nia. Koniecz­nie zadbaj­cie o dopeł­nie­nie wszyst­kich pro­ce­dur, o co cza­sa­mi trud­no tuż po stłucz­ce czy innym zda­rze­niu, kie­dy jeste­śmy cali w emo­cjach. Wów­czas war­to sko­rzy­stać z goto­we­go for­mu­la­rza, któ­ry uła­twia spi­sa­nie i zgło­sze­nie zda­rze­nia i powsta­łych szkód.

Pobierz za dar­mo:
For­mu­larz zgło­sze­nia szko­dy auto­ca­sco

Doko­nu­jąc napra­wy z auto­ca­sco czę­sto sta­nie­my przed wybo­rem — odszko­do­wa­nie czy napra­wa bez­go­tów­ko­wa? Żywa gotów­ka lub prze­lew na kon­to z pew­no­ścią są kuszą­ce, jeśli jed­nak zale­ży Wam na jak naj­lep­szej napra­wie auta, wybierz­cie napraw­dę bez­go­tów­ko­wą. Wów­czas mamy pew­ność, że wszyst­kie uszko­dze­nia zosta­ną napra­wio­ne, a jeśli prze­wi­du­je to nasza poli­sa — zaj­mie się tym auto­ry­zo­wa­ny ser­wis obsłu­gi. W przy­pad­ku zde­cy­do­wa­nia się na gotów­kę czę­sto oka­zu­je się, że kwo­ta prze­ka­za­na przez ubez­pie­czy­cie­la led­wo wystar­cza na sku­tecz­ną napra­wę samo­cho­du. Aby tego unik­nąć, war­to zosta­wić roz­li­cze­nia ubez­pie­czy­cie­lo­wi i ser­wi­so­wi — niech oni zała­twią to mię­dzy sobą.

Czy spo­wo­do­wa­nie szko­dy i uzy­ska­nie odszko­do­wa­nia powo­du­je utra­tę zni­żek na ubez­pie­cze­nie AC? To zale­ży i — nie pierw­szy raz — nale­ży dokład­nie wczy­tać się w Ogól­ne Warun­ki Ubez­pie­cze­nia. Zazwy­czaj wypła­ta odszko­do­wa­nia powo­du­je utra­tę zni­żek o 10% — aby tego unik­nąć, moż­na zde­cy­do­wać się na zakup gwa­ran­cji zacho­wa­nia zni­żek — zarów­no w przy­pad­ku małych, jak i dużych szkód.

Pamiętaj kupując ubezpieczenie ac

Zawar­cie umo­wy z towa­rzy­stwem ubez­pie­cze­nio­wym będzie wyma­ga­ło usta­le­nia war­to­ści Two­je­go samo­cho­du. Naj­czę­ściej jest ona doko­ny­wa­na na pod­sta­wie wycią­gnię­cia śred­niej ceny ryn­ko­wej z kata­lo­gu, bio­rąc pod uwa­gę dokład­ny model, rocz­nik i wypo­sa­że­nie pojaz­du. Pod uwa­gę bra­ny jest rów­nież prze­bieg czy stan tech­nicz­ny (wszel­kie uszko­dze­nia znacz­nie obni­ża­ją war­tość auta). Wia­do­mo, że nie zawsze da się dokład­nie wyce­nić samo­chód, szcze­gól­nie pod­da­ny jakim­kol­wiek prze­rób­kom. Nie war­to jed­nak sztucz­nie zawy­żać lub zani­żać war­to­ści, gdyż może to skut­ko­wać poważ­ny­mi pro­ble­ma­mi w uzy­ska­niu odszko­do­wa­nia w momen­cie zaist­nie­nia szko­dy.

Aby móc zaofe­ro­wać swo­je ubez­pie­cze­nia nie­co taniej, ubez­pie­czy­cie­le posta­no­wi­li prze­rzu­cić nie­co kosz­tów na swo­ich klien­tów i nazwać to udzia­łem wła­snym. Jeśli tra­fi­cie na tego typu zapis w poli­sie auto­ca­sco, dokład­nie zatrzy­maj­cie się na tym punk­cie i policz­cie. Udział wła­sny ozna­cza, że część kosz­tów napra­wy pokry­wa­my my, a dopie­ro resz­tę — ubez­pie­czy­ciel. Wyda­je się to fair, godząc się bowiem na zapła­ce­nie pew­nej czę­ści kosz­tów napra­wy samo­cho­du otrzy­mu­je­my tań­sze ubez­pie­cze­nie. Czy aby na pew­no?

Nale­ży zwró­cić bacz­ną uwa­gę czy udział wła­sny wyra­żo­ny jest w poli­sie w posta­ci pro­cen­tów, czy kon­kret­nej kwo­ty. Jeśli w umo­wie wid­nie­je zapis jasno mówią­cy o tym, że pokry­wa­my 10% kosz­tów każ­dej szko­dy — ok. O ile jed­nak znaj­dzie­cie punkt pre­cy­zu­ją­cy, że nasz udział wła­sny to 1000 zł, powin­na zapa­lić się Wam czer­wo­na lamp­ka. Dla­cze­go? Jeże­li szko­da zosta­nie wyce­nio­na na mniej niż tysiąc zło­tych, jej napraw­dę pokry­je­cie w cało­ści z wła­snej kie­sze­nie. W rezul­ta­cie auto­ca­sco z takim udzia­łem wła­snym nie wspo­mo­że Was finan­so­wo przy napra­wie prze­cię­tej opo­ny, zbi­tej szy­by czy małej rysy na zde­rza­ku.

Podob­nie jest z amor­ty­za­cją czę­ści. Zakła­da ona, że czę­ści w samo­cho­dzie z bie­giem lat zuży­wa­ją się i tra­cą na war­to­ści. Amor­ty­za­cja czę­ści czę­sto jest ofe­ro­wa­na jako ele­ment obni­ża­ją­cy rocz­ną skład­kę, z pew­no­ścią po stłucz­ce nie chce­cie jed­nak dopła­cać 80% do każ­dej nowej czę­ści, któ­ra będzie potrzeb­na do napra­wy Wasze­go samo­cho­du. Wyku­pie­nie amor­ty­za­cji czę­ści pozwo­li tego unik­nąć, opła­cal­ność tego roz­wią­za­nia trze­ba skal­ku­lo­wać indy­wi­du­al­nie. Moż­na jed­nak powie­dzieć, że amor­ty­za­cja jest gor­sza od udzia­łu wła­sne­go. Skąd taki pogląd? Udział wła­sny jest z góry okre­ślo­ny, nato­miast przy amor­ty­za­cji nigdy nie wie­my, ile będzie­my musie­li doło­żyć do napra­wy. Recep­ta? Doło­że­nie kil­ku zło­tych i wyku­pie­nie amor­ty­za­cji czę­ści oraz napra­wy na ory­gi­nal­nych czę­ściach.

Sposoby na tanie autocasco

Na cenę ubez­pie­cze­nia AC — podob­nie jak w przy­pad­ku polis OC — duży wpływ będzie miał poziom zni­żek, jakie przy­słu­gu­ją nam jako kie­row­cy. Za co moż­na uzy­skać zniż­kę od 10 do 60, a nawet 70%? Przede wszyst­kim za wie­lo­let­nią, bez­sz­ko­do­wą jaz­dę. Za każ­dy rok pro­wa­dze­nia samo­cho­du bez spo­wo­do­wa­nia koli­zji czy wypad­ku może­my stan­dar­do­wo liczyć na dodat­ko­we 10%. Dodat­ko­wy rabat ubez­pie­czy­cie­le przy­zna­ją za doj­rzal­szy wiek kie­row­cy, dodat­ko­we zabez­pie­cze­nia w samo­cho­dzie, par­ko­wa­nie na strze­żo­nym miej­scu par­kin­go­wym itp. Nie­któ­re towa­rzy­stwa ofe­ru­ją dodat­ko­we zniż­ki kobie­tom w cią­ży, rodzi­com oraz kie­row­com zawo­do­wym, a tak­że za jed­no­ra­zo­wą płat­ność skład­ki za cały rok czy zawar­cie umo­wy przez inter­net. Czy moż­na liczyć na prze­nie­sie­nie zni­żek z OC na AC? Nie zawsze, są jed­nak towa­rzy­stwa, któ­re ofe­ru­ją swo­im klien­tom rów­nież takie roz­wią­za­nie.

Aby doko­nać traf­ne­go wybo­ru poli­sy auto­ca­sco, naj­pierw war­to porów­nać ze sobą ofer­ty róż­nych towa­rzystw ubez­pie­cze­nio­wych. Naj­pro­ściej wyko­rzy­stać do tego inter­net i kal­ku­la­tor OC AC w Rankomat.pl. Dzię­ki nie­mu w kil­ka minut porów­na­cie ze sobą nawet kil­ka­na­ście polis ubez­pie­cze­nio­wych. Pamię­taj­cie jed­nak, aby w przy­pad­ku auto­ca­sco nie kie­ro­wać się wyłącz­nie ceną, ale zawsze prze­czy­tać szcze­gó­ły ofer­ty. Nie zaszko­dzi spoj­rzeć rów­nież na auto­ma­tycz­ną oce­nę zakre­su danej poli­sy wyra­żo­ną w gwiazd­kach.

Porównanie ofert autocasco Rankomat

My kupu­jąc samo ubez­pie­cze­nie OC zaosz­czę­dzi­li­śmy aż 438 zło­tych. Kupu­jąc pakiet ubez­pie­cze­nia OC, AC, NNW oraz Assi­stan­ce może­cie liczyć na jesz­cze więk­sze zniż­ki i oszczęd­no­ści.

 

 


Wpis powstał w ramach współ­pra­cy z Rankomat.pl


Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 127
  •  
  •