PARTNER BLOGA:

Mała, wielka kamera Test wideorejestratora Xblitz Trust

Przewiń w dół

Xblitz Trust to nowy wide­ore­je­stra­tor, któ­ry zaska­ku­je taki­mi roz­wią­za­nia­mi tech­nicz­ny­mi jak wbu­do­wa­ny filtr pola­ry­za­cyj­ny czy… super­kon­den­sa­to­ry zamiast bate­rii. Co to takie­go? Zapra­sza­my na test!


Wide­ore­je­stra­to­rów na ryn­ku jest zatrzę­sie­nie. Xblitz Trust wyróż­nia się jed­nak na tle kon­ku­ren­cji kil­ko­ma ele­men­ta­mi, dzię­ki któ­rym może zyskać spo­rą popu­lar­ność.

Tym bar­dziej, że cena urzą­dze­nia jest nie wygó­ro­wa­na. Czy nagry­wa ono jed­nak dobrej jako­ści fil­my? Spraw­dza­my!

Test wideorejestratora Xblitz Trust

Garść danych technicznych

Xblitz Trust korzy­sta z sen­so­ra optycz­ne­go Sony IMX323. Fil­my nagry­wa­ne są w jako­ści Full HD, czy­li roz­dziel­czo­ści 1920x1080 pik­se­li z pręd­ko­ścią 30 kla­tek na sekun­dę. Jak wyglą­da jakość nagry­wa­nych fil­mów dowie­cie się w dal­szej czę­ści tego testu.

Kame­ra Xblitz Trust posia­da ekran o prze­kąt­nej 1,5 cala, co przy­znam szcze­rze jest jed­nym z minu­sów tego urzą­dze­nia. Wyświe­tlacz jest po pro­stu mały i w podob­nych gaba­ry­to­wo wide­ore­je­stra­to­rach czę­sto spo­tka­my więk­sze ekra­ny, zapew­nia­ją­ce więk­szą czy­tel­ność. Przy­dat­na jest z kolei dio­da wska­zu­ją­ca sta­tus pra­cy kame­ry, sygna­li­zu­ją­ca choć­by trwa­ją­ce nagry­wa­nie.

Na wyróż­nie­nie zasłu­gu­je obiek­tyw — jest zbu­do­wa­ny z 6 warstw szkła, a do tego ma bar­dzo sze­ro­ki kąt widze­nia, wyno­szą­cy aż 170 stop­ni. Dla porów­na­nia ludz­kie oko widzi na oko­ło 90 stop­ni. Co to ozna­cza w prak­ty­ce? Że kame­ra przy­cze­pio­na na szy­bie samo­cho­du nagry­wać będzie nie tyl­ko obszar przed maską auta, ale rów­nież oko­li­ce błot­ni­ków, a więc samo­cho­dy jadą­ce na sąsied­nich pasach ruchu.

Co bar­dzo cie­ka­we, Xblitz Trust posia­da wbu­do­wa­ny filtr pola­ry­za­cyj­ny. Co on daje? Sku­tecz­nie eli­mi­nu­je reflek­sy świa­tła, czy­li na przy­kład odbi­cia słoń­ca na karo­se­riach czy szy­bach samo­cho­dów. Jest to bar­dzo przy­dat­ne w każ­dy sło­necz­ny dzień, nie­ko­niecz­nie wyłącz­nie w okre­sie let­nim.

Test wideorejestratora Xblitz Trust

Brak baterii?

Naj­więk­szym zasko­cze­niem w wide­ore­je­stra­to­rze Xblitz Trust jest… brak bate­rii. Zastą­pi­ły je super­kon­den­sa­to­ry, czy­li naj­now­sze roz­wią­za­nie maga­zy­no­wa­nia ener­gii eklek­tycz­nej, znacz­nie prze­wyż­sza­ją­ce sku­tecz­no­ścią tra­dy­cyj­ne aku­mu­la­to­ry. Są mniej­sze, lżej­sze, zaj­mu­ją mniej miej­sca, a ich czas łado­wa­nia jest zna­czą­co krót­szy.

Czy ma to jakieś zna­cze­nie dla kie­row­cy uży­wa­ją­ce­go wide­ore­je­stra­to­ra Xblitz Trust? Szcze­rze powie­dziaw­szy raczej nie­wiel­kie, gdyż z kame­ry i tak zazwy­czaj będzie­my zazwy­czaj korzy­stać w trak­cie pod­łą­cze­nia jej do łado­war­ki zasi­la­nej z gniaz­da zapal­nicz­ki w samo­cho­dzie. Fakt, że urzą­dze­nie po odłą­cze­niu łado­war­ki zasi­la­ne jest jed­nak sys­te­mem wydaj­niej­szym niż tra­dy­cyj­ne bate­rie, do tego odpor­nym na niskie tem­pe­ra­tu­ry, to z pew­no­ścią duża zale­ta.

Test wideorejestratora Xblitz Trust

Jakość filmów

Czas przejść do meri­tum, czy­li oce­ny jako­ści fil­mów, któ­re nagry­wa wide­ore­je­stra­tor Xblitz Trust. Przy­po­mnę, że urzą­dze­nie nagry­wa w jako­ści Full HD, a do tego korzy­sta z tech­no­lo­gii HDR, popra­wia­ją­cej kolo­ry­sty­kę oraz dyna­mi­kę obra­zu na reje­stro­wa­nym mate­ria­le.

Jak to wyglą­da w prak­ty­ce? Oceń­cie sami:

 OBEJRZYJ WIDEO:  Sub­skry­buj nasz kanał na YouTu­be — nie prze­ga­pisz kolej­nych fil­mów!

Podsumowanie

Czas na krót­kie pod­su­mo­wa­nie. Czy Xblitz Trust to kame­ra samo­cho­do­wa war­ta zaku­pu? Bio­rąc pod uwa­gę jej para­me­try tech­nicz­ne, obec­ność bar­dzo rzad­ko spo­ty­ka­ne­go w tego typu urzą­dze­niach fil­tra pola­ry­za­cyj­ne­go, wyko­rzy­sta­nie zaawan­so­wa­nej tech­no­lo­gii zasi­la­nia super­kon­den­sa­to­ra­mi oraz przy­zwo­itą jakość obra­zu, moim zda­niem Xblitz Trust war­te jest ok. 360 zło­toch, na ile zosta­ła wyce­nio­na przez pro­du­cen­ta.

[mailpoet_form id=“2”]
Xblitz Trust
Wide­ore­je­stra­tor
Cena: ok. 360 zł

OCENA
wbu­do­wa­ny filtr pola­ry­za­cyj­ny
sen­sor optycz­ny Sony
obsłu­ga dużych kart pamię­ci
zasi­la­nie super­kon­den­sa­to­ra­mi
nie­wiel­ki ekran
zale­d­wie przy­zwo­ita jakość fil­mów

⬇ Lajk do dechy ⬇

  • 1
  •  
  •