PARTNER BLOGA:

Test szamponów Czyli poszukiwania najlepszego szamponu samochodowego

Przewiń w dół

Prze­te­sto­wa­li­śmy kil­ka naj­po­pu­lar­niej­szych szam­po­nów samo­cho­do­wych, aby odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie — któ­ry szam­pon naj­le­piej wybrać do mycia samo­cho­du?


Jak face­ci zazwy­czaj wybie­ra­ją kosme­ty­ki dla sie­bie? Wystar­czy, aby na mydle było napi­sa­ne “mydło”. I tyle. Jeśli jed­nak przy­cho­dzi czas na wybór szam­po­nu do samo­cho­du, spra­wa moc­no się kom­pli­ku­je. Musi prze­cież mieć odpo­wied­nie pH, ład­nie pach­nieć, dobrze myć i do tego mieć przy­jem­ny zapach… 😉

Czy wybór szam­po­nu samo­cho­do­we­go fak­tycz­nie jest taki waż­ny? Czy róż­nią się one od sie­bie zna­czą­co lub cho­ciaż zauwa­żal­nie? Oto nasze subiek­tyw­ne porów­na­nie czte­rech popu­lar­nych szam­po­nów do mycia auta: Megu­ia­r’s Gold Class Car Wash Sham­poo & Con­di­tio­ner, Angel­Wax Sham­poo, Dodo Juice Born To Be Mild oraz Shi­ny Gara­ge Sle­ek & Bub­bly, któ­rych ceny wyno­szą od 29 do aż 69 zło­tych.

Meguiar’s Gold Class Car Wash

Megu­ia­r’s Gold Class to swe­go rodza­ju 2 w 1 — szam­pon oraz odżyw­ka, któ­ra ma popra­wiać kon­dy­cję lakie­ru i wygła­dzać jego powierzch­nię. I fak­tycz­nie tak jest. Już pod­czas uży­cia czuć zna­ko­mi­ty poślizg, jaki szam­pon zapew­nia mytej powierzch­ni. Dzię­ki temu mycie karo­se­rii prze­bie­ga szyb­ko i spraw­nie. Wygła­dza­nie powierzch­ni lakie­ru ma dodat­ko­wy plus — pod­czas spłu­ki­wa­nia woda spły­wa po aucie szyb­ciej, co zna­czą­co uła­twia osu­sza­nie i zmniej­sza ryzy­ko powsta­wa­nia zacie­ków.

szampon samochodowy Meguiar's Gold Class

Megu­ia­r’s Gold Class ma “mydla­ny” zapach, typo­wy dla szam­po­nu. Szam­pon jest bar­dzo wydaj­ny, a sama pia­na dobrze trzy­ma się samo­cho­du — ście­ka sto­sun­ko­wo wol­no nawet z pio­no­wych powierzch­ni, na przy­kład drzwi.

szampon samochodowy Meguiar's Gold Class

Megu­ia­r’s Gold Class jest bez­piecz­ny dla każ­de­go rodza­ju lakie­ru i posia­da neu­tral­ne pH. Nie usu­wa przy tym wosko­wej ochro­ny jak deter­gen­ty domo­we lub inne sil­ne środ­ki myją­ce. I fak­tycz­nie, powło­ka ochron­na nało­żo­na na naszą Świn­kę kil­ka mie­się­cy temu po myciu tym szam­po­nem nadal jest w dobrej kon­dy­cji.

Butel­ka o pojem­no­ści 473 ml szam­po­nu kosz­tu­je 39,90 zło­tych. Taka ilość spo­koj­nie wystar­czy na kil­ka myć — do mycia samo­cho­du wystar­czy 30 ml Megu­ia­r’s Gold Class na każ­de 4 litry wody.

Megu­ia­r’s Gold Class Car Wash Sham­poo & Con­di­tio­ner
39,90 zł za 473 ml
OCENA
zna­ko­mi­ty poślizg
dobrze utrzy­mu­ją­ca się pia­na
wygła­dza­nie powierzch­ni
mydla­ny zapach
 
 

Angelwax Superior Automotive Shampoo

Szam­pon samo­cho­do­wy Angel­wax to z pew­no­ścią pro­dukt z wyż­szej pół­ki ceno­wej. Za butel­kę o pojem­no­ści 500 ml (nie­wie­le wię­cej niż Megu­ia­r’s Gold Class) trze­ba zapła­cić 69,90 zło­tych. Na szczę­ście szam­pon jest bar­dzo wydaj­ny. Wystar­czy dodać ok. dwóch nakrę­tek szam­po­nu do wia­dra i wypeł­nić wodą two­rząc goto­wą do mycia mie­szan­kę ze wspa­nia­łą, obfi­tą pia­ną. Angel­wax Sham­poo nada­je się rów­nież do wyko­rzy­sta­nia w pia­now­ni­cy.

szampon samochodowy Angelwax Superior Automotive Shampoo

Jak w prak­ty­ce spra­wu­je się szam­pon za bli­sko 70 zł? Tak dobrze, jak dużo kosz­tu­je. Angel­wax Sham­poo two­rzy bar­dzo gęstą pia­nę, któ­ra zna­ko­mi­cie czy­ści karo­se­rię samo­cho­du. Po spłu­ka­niu auto lśni peł­nym bla­skiem i wyglą­da zna­ko­mi­cie. Spo­koj­nie moż­na mówić tutaj o szam­po­nie pre­mium.

szampon samochodowy Angelwax Superior Automotive Shampoo

War­to pod­kre­ślić, że szam­pon samo­cho­do­wy Angel­wax jest bar­dzo gęsty i wyso­ko skon­cen­tro­wa­ny (1:1000). Jego for­mu­ła wol­na jest od wsze­la­kich deter­gne­tów, posia­da neu­tral­ne pH (7), dzię­ki cze­mu nie ma oba­wy o naru­sza­nie wosków czy powłok, któ­re zosta­ły wcze­śniej nało­żo­ne.

Angel­wax Sham­poo ma bar­dzo słod­ki i przy­jem­ny zapach, przy­wo­dzą­cy sko­ja­rze­nia z balo­no­wą gumą do żucia.

Megu­ia­r’s Gold Class Car Wash Sham­poo & Con­di­tio­ner
69,90 zł za 500 ml
OCENA
zna­ko­mi­cie myje
nada­je blask
przy­jem­nie pach­nie
bar­dzo gęsty i wydaj­ny
cena
 
 
 
 

Shiny Garage Sleek & Bubbly

W naszym zesta­wie­niu Shi­ny Gara­ge Sle­ek & Bub­bly Pre­mium Car Bath to naj­tań­szy szam­pon samo­cho­do­wy. Za butel­kę o pojem­no­ści 500 ml zapła­ci­my zale­d­wie 29,50 zło­tych. Jak spraw­dza się on w porów­na­niu do innych szam­po­nów, droż­szych nawet dwu­krot­nie?

szampony samochodowe Shiny Garage Sleek & Bubbly Premium Car Bath

W prak­ty­ce oka­zu­je się, że cena ma zna­cze­nie. Bo wła­śnie niska cena to chy­ba naj­więk­sza zale­ta Shi­ny Gara­ge Sle­ek & Bub­bly. Trze­ba przy­znać, że szam­pon bar­dzo dobrze się pie­ni, jed­nak nie nada­je on tak dobre­go pośli­zgu jak pro­duk­ty z wyż­szej pół­ki. Po pro­stu czuć, że ruch myj­ki na karo­se­rii nie jest tak gład­ki, jak w przy­pad­ku innych szam­po­nów.

Sama pia­na jest gęsta, a szam­pon wydaj­ny. Na jed­no wia­dro wody (oko­ło 8–10L) wystar­czy wlać w gra­ni­cach 40 ml szam­po­nu.

szampony samochodowe Shiny Garage Sleek & Bubbly Premium Car Bath

Na plus napew­no trze­ba zali­czyć zapach szam­po­nu Shi­ny Gara­ge. Jest orzeź­wia­ją­cy i przy­jem­nie owo­co­wy.

Shi­ny Gara­ge Sle­ek & Bub­bly Pre­mium Car Bath
29,50 zł za 500 ml
OCENA
przy­jem­ny zapach
niska cena
sła­by poślizg
 

Dodo Juice Born To Be Mild

Jeśli z jakich­kol­wiek wzglę­dów zale­ży Wam na małym, kom­pak­to­wym opa­ko­wa­niu i szam­po­nie, któ­ry może­cie mieć zawsze przy sobie, war­to posta­wić na Dodo Juice Born To Be Mild. Jest tak wydaj­ny, że litr tego szam­po­nu wystar­czy na ponad rocz­ną pie­lę­gna­cję samo­cho­du. Spe­cy­fik jest dostęp­ny jed­nak w mniej­szych opa­ko­wa­niach — choć­by w widocz­nej na poniż­szym zdję­ciu bute­lecz­ce 100 ml.

szampony samochodowe Dodo Juice Born To Be Mild

Born To Be Mild ma natu­ral­ne pH, posia­da tak­że spe­cjal­ną for­mu­łę Wax Frien­dly, któ­ra prze­dłu­ża żywot­ność wosku na karo­se­rii.

Szam­pon Dodo Juice Born To Be Mild jest wyso­ko skon­cen­tro­wa­ny i dzię­ki temu nie­zwy­kle wydaj­ny. Dowód? Zobacz­cie, ile pia­ny wytwa­rza dosłow­nie jed­na kro­pla tego szam­po­nu:
szampony samochodowe Dodo Juice Born To Be Mild

Pia­na szam­po­nu Dodo Juice daje przy­zwo­ity poślizg i zapew­nia dobre, sku­tecz­ne mycie samo­cho­du. Pod tym wzglę­dem pla­su­je się gdzieś pomię­dzy Megu­ia­r’s i Angel­wax (któ­re są lep­sze) a Shi­ny Gara­ge (któ­ry jest gor­szy).

Born To Be Mild ma sła­bo wyczu­wal­ny zapach wino­gron. Jego głów­nym atu­tem jest wydaj­ność i napraw­dę nie­wiel­kie roz­mia­ry opa­ko­wa­nia. Cena? Ok. 23 zło­te za 100 ml, któ­re wystar­czą jed­nak na wie­le myć całe­go samo­cho­du.

Dodo Juice Born To Be Mild
23 zł za 100 ml
OCENA
mega wydaj­ność
nie­wiel­kie opa­ko­wa­nie
mało wyczu­wal­ny zapach
 

Szampony samochodowe — który wybrać?

Czte­ry szam­po­ny, czte­rech pro­du­cen­tów, z róż­nych półek ceno­wych. Któ­ry z nich wybrać? Naszym zwy­cięz­cą jest Megu­ia­r’s Gold Class, któ­ry ofe­ru­je napraw­dę wie­le przy sto­sun­ko­wo umiar­ko­wa­nej cenie. Jeśli na karo­se­rii Two­je­go samo­cho­du sie­dzi wosk za kil­ka­set zło­tych, war­to zain­we­sto­wać w Angel­wax Sham­poo, któ­ry co praw­da spo­ro kosz­tu­je, ale zapew­nia zna­ko­mi­te mycie i poślizg, a przy oka­zji pozo­sta­wi nie­na­ru­szo­ną war­stwę ochron­ną. Jeśli zale­ży Ci z jakiś wzglę­dów na małym opa­ko­wa­niu i dużej wydaj­no­ści, bierz szam­pon Dodo Juice Born To Be Mild. Z kolei Shi­ny Gara­ge Sle­ek & Bub­bly moż­na wybrać, o ile naszym wyznacz­ni­kiem jest niska cena. Z tego szam­po­nu będziesz zado­wo­lo­ny, ale war­to wie­dzieć, że dopła­ca­jąc nie­co wię­cej, moż­na kupić coś znacz­nie lep­sze­go.


Szam­po­ny do testów dostar­czył sklep MrCleaner.pl.

DOŁĄCZ DO NASZEJ SPOŁECZNOŚCI:

 

  • 18
  •  
  •