PARTNER BLOGA:

Suma plusów i DUŻEGO minusa TEST: Skoda Octavia RS 245

Przewiń w dół

Sko­da Octa­via, szcze­gól­nie w naj­bar­dziej spor­to­wej wer­sji RS, to połą­cze­nie gło­su roz­sąd­ku z lek­ką daw­ką emo­cji. I była­by autem ide­al­nym, gdy­by nie jeden fakt…


Sko­da jaka jest każ­dy widzi. Jeź­dzi jej po naszych uli­cach peł­no, co jest wyni­kiem zna­ko­mi­tych wyni­ków sprze­da­ży już od wie­lu lat.

Ale jaka jest naj­bar­dziej spor­to­wa Sko­da w ofer­cie — Octa­via RS? Posia­da moc 245 koni i potra­fi zasko­czyć osią­ga­mi. Czym jesz­cze?

Prze­ko­na­cie się oglą­da­jąc test w for­mie wideo:

 OBEJRZYJ WIDEO:  Sub­skry­buj nasz kanał na YouTu­be — nie prze­ga­pisz kolej­nych fil­mów!

Oraz czy­ta­jąc wer­sję tek­sto­wą — dostęp­ną poni­żej.

Blisko ideału

Sko­da Octa­via dostęp­na jest w dwóch wer­sjach nad­wo­zio­wych — kom­bi oraz lift­back. Wyda­wa­ło­by się, że pod kątem rodzi­ny lepiej wybrać kom­bi, jed­nak testo­wa­na przez nas wer­sja lift­back napraw­dę moc­no zasko­czy­ła mnie swo­ją prze­strze­nią baga­żo­wą. Jest w prak­ty­ce nie­wie­le mniej­sza niż kom­bi i pozwa­la z powo­dze­niem zapa­ko­wać wózek dzie­cię­cy i duże zaku­py lub waliz­ki na waka­cyj­ny wyjazd. Do tego w wer­sji lift­back otrzy­ma­my spoj­ler, ozda­bia­ją­cy kla­pę bagaż­ni­ka i doda­ją­cy kil­ka punk­tów do raso­wo­ści.

TEST: Skoda Octavia RS 245

Jakość wyko­na­nia Sko­dy Octa­vii RS w zasa­dzie nie budzi zastrze­żeń. Owszem, wnę­trze przy­tła­cza nie­co nad­mia­rem czar­ne­go kolo­ru, ale mate­ria­ły i spa­so­wa­nie są zna­ko­mi­tej jako­ści, szcze­gól­nie w odnie­sie­niu do ceny samo­cho­du. Nie jest pre­mium, ale jest napraw­dę dobrze. Szcze­gól­nie dobre wra­że­nie robi duży ekran zbliżeniowo-dotykowy i spor­to­we fote­le.

TEST: Skoda Octavia RS 245

Wiel­kie bra­wa dla Sko­dy nale­żą się za nie­ska­zi­tel­ną wręcz w tym samo­cho­dzie ergo­no­mię. Wszyst­ko jest na swo­im miej­scu i dzia­ła tak, jak powin­no. Komu­ni­ka­ty gło­so­we brzmią tak, jak­by czy­ta­ła je praw­dzi­wa oso­ba, a nie nie­na­tu­ral­nie brzmią­cy syn­te­za­tor mowy. Pier­do­ła? Być może, ale z takich deta­li skła­da się całe wra­że­nie, jakie robi na nas samo­chód — i Sko­da Octa­via RS wra­że­nie robi zna­ko­mi­te.

TEST: Skoda Octavia RS 245

Pod maską Sko­dy Octa­vii RS sie­dzi dwu­li­tro­wy, ben­zy­no­wy, czte­ro­cy­lin­dro­wy sil­nik TSI, popę­dza­ny dodat­ko­wo tur­bi­ną. Z gene­ra­cji na gene­ra­cję mocy Octa­vii RS przy­by­wa­ło i w naj­now­szym wcie­le­niu ma ich aż 245. Efekt? 6,6 sekun­dy do set­ki. Spo­ry udział w tych osią­gach ma auto­ma­tycz­na, 7‑biegowa skrzy­nia DSG, któ­ra napraw­dę w prak­ty­ce spraw­dza się wyśmie­ni­cie. Przy moc­niej­szym wci­śnię­ciu gazu auto zbi­ja nawet czte­ry prze­ło­że­nia w dół (z siód­me­go na trze­ci bieg), aby wystrze­lić jak z pro­cy i zasko­czyć nie­jed­ne­go kie­row­cę na dro­dze. Szcze­gól­nie przy­dat­ne oka­zu­je się to w tra­sie pod­czas wyprze­dza­nia.

Sko­da Octa­via RS wypo­sa­żo­na zosta­ła w kil­ka try­bów jaz­dy, któ­re jed­nak nie róż­nią się od sie­bie jakoś dia­me­tral­nie. Są samo­cho­dy, w któ­rych włą­cze­nie try­bu Sport wybu­dza z auta zupeł­nie nowe wcie­le­nie, jed­nak w Sko­dzie wra­że­nia są odmien­ne w bar­dzo sub­tel­ny spo­sób. W spor­to­wym try­bie jaz­dy wyczu­je­my więk­szy, przy­jem­ny w odczu­ciu opór na kie­row­ni­cy, zauwa­ży­my rów­nież wyż­sze obro­ty, do któ­rych na danym prze­ło­że­niu napę­dza się samo­chód.

TEST: Skoda Octavia RS 245

Jeśli już jeste­śmy przy wra­że­niach z jaz­dy, war­to wspo­mnieć o brzmie­niu. Nagry­wa­jąc test w for­mie wideo popeł­ni­łem nie­ma­łą gafę i pal­ną­łem, że brzmie­nie sil­ni­ka symu­lo­wa­ne jest przez sys­tem audio. Oka­zu­je się jed­nak, że za brzmie­nie pod­czas szyb­kiej jaz­dy odpo­wia­da Per­for­man­ce Sound Gene­ra­tor. Co to takie­go? Przy­to­czę opis, któ­ry otrzy­ma­łem od pra­cow­ni­ka Sko­dy w ramach spro­sto­wa­nia:

Źró­dłem dźwię­ku jest elek­tro­ma­gne­tycz­ny gene­ra­tor impul­sów umiesz­czo­ny w dol­nej czę­ści przed­niej szy­by. Wibra­cje dźwię­ku roz­prze­strze­nia­ją się do kabi­ny samo­cho­du przez karo­se­rię i przed­nią szy­bę. Czę­sto­tli­wość i inten­syw­ność dźwię­ku zale­ży nie tyl­ko od wybra­ne­go pro­fi­lu, ale rów­nież obro­tów sil­ni­ka, pręd­ko­ści jaz­dy i obcią­że­nia sil­ni­ka (poło­że­nie peda­łu gazu). Wytwo­rzo­ny dźwięk kie­ro­wa­ny jest do kabi­ny, zwłasz­cza w stro­nę przed­nie­go fote­la. Funk­cja ta dzia­ła nie­za­leż­nie od sys­te­mu audio, dźwięk nie wydo­by­wa się z gło­śni­ków.

Muszę przy­znać, że w prak­ty­ce dzia­ła to cał­kiem spraw­nie i daje wra­że­nie, że pod maską pra­cu­je kil­ka litrów wię­cej, niż w rze­czy­wi­sto­ści. Co naj­lep­sze, gło­śne brzmie­nie sil­ni­ka może­my wyłą­czyć, co przy­da się w tra­sie lub pod­czas podró­ży z dziec­kiem mają­cym ocho­tę na bez­tro­ską drzem­kę.

TEST: Skoda Octavia RS 245

Porządek w koncernie

Gdy wyda­wa­ło się już, że Sko­da stwo­rzy­ła samo­chód ide­al­ny, przy­szedł jej wła­ści­ciel — mar­ka Volks­wa­gen — i powie­dzia­ła:

Nie­ee, ten samo­chód będzie sprze­da­wał się zbyt dobrze. Musi­my coś zmie­nić”.

I zmie­ni­li. Wygląd przed­nich świa­teł. Oczy­wi­ście to moja oso­bi­sta wizja tego, co zaszło w stu­diu pro­jek­to­wym Sko­dy, ale napraw­dę aż nie chce mi się wie­rzyć, żeby któ­ry­kol­wiek z Cze­chów samo­dziel­nie wpadł na pomysł, żeby reflek­to­ry prze­dzie­lić wstaw­ką z bla­chy i tym samym tak moc­no zepsuć wygląd tego auta w porów­na­niu do poprzed­niej gene­ra­cji.

TEST: Skoda Octavia RS 245

Oka­zu­je się jed­nak, że kon­tro­wer­syj­ny wygląd przed­nich lamp w naj­now­szej gene­ra­cji Sko­dy Octa­vii RS wca­le nie jest naj­więk­szym pro­ble­mem tego samo­cho­du. I w tym momen­cie prze­cho­dzi­my do…

DUŻY minus

Sko­da Octa­via RS to napraw­dę świet­ny samo­chód, któ­re ma jed­nak jed­ną, ale za to dużą wadę. Cho­dzi o napęd. Mając do dys­po­zy­cji 245 koni mecha­nicz­nych pod pra­wą nogą i jed­no­cze­śnie moż­li­wość prze­nie­sie­nia ich tyl­ko na przed­nią oś, nie­zno­śnie łatwo zerwać przy­czep­ność. Jeśli asfalt nie jest suchy jak pieprz, Octa­via RS pod­czas rusza­nia wal­czy o trak­cję. Co gor­sza, mie­le­nie koła­mi i włą­cza­ją­ce się ESP zauwa­ży­my rów­nież pod­czas ostre­go przy­spie­sza­nia, gdy skrzy­nia redu­ku­je prze­ło­że­nie z 7 na 3 bieg. Przez to w prak­ty­ce nie mam szan­sy wyko­rzy­stać mocy drze­mią­cej pod maską przez więk­szość roku (zima, jesień), a szko­da.

TEST: Skoda Octavia RS 245

O włos

Gdy­by Sko­da Octa­via RS mia­ła napęd na czte­ry koła, była­by zbyt dobra. I mnie­mam że to wła­śnie dla­te­go Volks­wa­gen nie pozwa­la Sko­dzie ofe­ro­wać takiej wer­sji w sprze­da­ży. Owszem, jest Octa­via RS z AWD, ale spod maski stra­szy wów­czas kle­kot die­sla. Zatem moc­nej ben­zy­ny i napę­du na czte­ry łapy w tym mode­lu nie uświad­czy­my.

I tak Sko­da Octa­via RS nie jest ide­ałem, choć zbli­ża się do tego mia­na zaska­ku­ją­co bli­sko…

[mailpoet_form id=“2”]
Sko­da Octa­via RS
2.0 TSI, 245KM (ben­zy­na)
Cena: od 68 100 zł (RS od 130 420zł)

OCENA
prze­stron­ność
bagaż­nik
wnę­trze
sil­nik
skrzy­nia
jakość spa­so­wa­nia
napęd
kon­tro­wer­syj­ny wygląd reflek­to­rów

Prze­czy­taj nasze testy samo­cho­dów.

⬇ Lajk do dechy ⬇

  • 9
  •  
  •