PARTNER BLOGA:

Kombi (prawie) idealne? TEST: Renault Megane Grandtour GT

Przewiń w dół

Prze­stron­ne kom­bi o atrak­cyj­nym spor­to­wym wyglą­dzie, ale z oszczęd­nym sil­ni­kiem. Czy te wyma­ga­nia moż­na pogo­dzić w jed­nym aucie? Zapra­sza­my na test Renault Mega­ne Grand­to­ur GT.


Renault Mega­ne GT Grand­to­ur z zewnątrz i w środ­ku wyglą­da na nie­złe­go spor­tow­ca. Czy agre­syw­ny wygląd idzie w parze z emo­cja­mi za kie­row­ni­cą i zado­wa­la­ją­cy­mi osią­ga­mi? Czy spraw­dzi się w roli rodzin­ne­go kom­bi? Obej­rzyj test w wer­sji fil­mo­wej:

 OBEJRZYJ TEST W WERSJI WIDEO:
  Sub­skry­buj nasz kanał na YouTu­be — nie prze­ga­pisz kolej­nych testów!

Poni­żej znaj­dziesz peł­ny test w wer­sji tek­sto­wej.

Test Renault Megane Grandtour GT

Wnętrze

Bez­spor­nie jed­ną z więk­szych zalet Renault Mega­ne Grand­to­ur GT jest wnę­trze. Wspa­nia­le wyglą­da­ją­ce, dobrze trzy­ma­ją­ce i jed­no­cze­śnie kom­for­to­we fote­le z nie­bie­ski­mi wstaw­ka­mi pod kolor lakie­ru to dopie­ro zachę­ta, aby roz­siąść się wygod­nie i zacząć roz­glą­dać dalej. Ba, nie­bie­skich akcen­tów w kok­pi­cie jest wię­cej — na bocz­kach drzwi, kie­row­ni­cy czy lewar­ku skrzy­ni bie­gów wyko­rzy­sta­no nie­bie­ską nić.

Test Renault Megane Grandtour GT

Mię­si­sta, gru­ba kie­row­ni­ca dosko­na­le leży w dło­niach. Nie­ste­ty drob­nym minu­sem jest umiej­sco­wie­nie mane­tek do zmia­ny prze­ło­żeń — mimo, iż mam raczej dłu­gie pal­ce u rąk, to manet­ki było mi trud­no się­gnąć. Wszyst­ko przez zbyt wyso­kie umo­co­wa­nie ich w sto­sun­ku do koła kie­row­ni­cy. Poza tym pozy­cja za kie­row­ni­cą w nowym Renault Mega­ne jest wyśmie­ni­ta.

Test Renault Megane Grandtour GT

Dodat­ko­we bra­wa dla Renault nale­żą się za to, że przy nasta­wio­nym na sport i raso­wy wygląd wnę­trzu w środ­ku Renault Mega­ne Grand­to­ur GT czuć prze­strzeń i to zarów­no na przed­nich sie­dze­niach, jak i tyl­nej kana­pie.

Kupu­jąc kom­bi, nawet to o spor­to­wych zacię­ciach, na pew­no zwró­ci­cie uwa­gę na prze­strzeń baga­żo­wą. W przy­pad­ku Renault Mega­ne Grand­to­ur GT jest ona wystar­cza­ją­ca. Do dys­po­zy­cji mamy bagaż­nik o pojem­no­ści 580 litrów. Co praw­da to mniej niż ofe­ru­je Peu­ge­ot 308 SW czy Volks­wa­gen Golf Variant, jed­nak dla rodzi­ny 2+1 lub 2+2 prze­strze­ni nie powin­no zabrak­nąć, nawet pod­czas wypa­du na dłuż­sze waka­cje.

Jak w każ­dym nowym Renault, pew­nym man­ka­men­tem jest obsłu­ga ekra­nu doty­ko­we­go. Pro­jekt menu i roz­ło­że­nie poszcze­gól­nych opcji jest dosyć skom­pli­ko­wa­ne, przez co dotar­cie do nie­któ­rych funk­cji zaj­mu­je zde­cy­do­wa­nie zbyt wie­le cza­su. Na tym polu inni pro­du­cen­ci pora­dzi­li sobie znacz­nie lepiej. Plu­sem z kolei jest pio­no­wa orien­ta­cja ekra­nu doty­ko­we­go, szcze­gól­nie pod­czas korzy­sta­nia z nawi­ga­cji — wów­czas mapa jest napraw­dę duża i dobre widocz­na.

Test Renault Megane Grandtour GT

Jazda

Renault Mega­ne Grand­to­ur GT to bar­dzo faj­nie zestro­jo­ny samo­chód pod kątem pro­wa­dze­nia. Jest dosyć twar­do, ale przez to autem jedzie się dobrze nie tyl­ko na pro­stych, ale rów­nież w zakrę­tach. Szcze­gól­nie, że pod ręko­ma czuć wspo­mnia­ną już prze­ze mnie wcze­śniej dobrze wypro­fi­lo­wa­ną i gru­bą kie­row­ni­cę — jest napraw­dę świet­na.

Plus dla Renault za to, że pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi try­ba­mi jaz­dy, któ­re są w tym samo­cho­dzie dostęp­ne, napraw­dę czuć róż­ni­ce. Zauwa­żal­na jest inna reak­cja na gaz czy zmie­nia­ją­ca się pra­ca ukła­du kie­row­ni­cze­go — to wszyst­ko odczu­wa­my pod­czas jaz­dy, więc uru­cha­mia­jąc dany tryb może­my dopa­so­wać auto pod bie­żą­ce potrze­by.

Test Renault Megane Grandtour GT

Nie­ste­ty wiel­kim roz­cza­ro­wa­niem w testo­wa­nych przez nas Renault Mega­ne Grand­to­ur GT oka­zał się sil­nik. GT to tyl­ko wer­sja wypo­sa­że­nia, sty­li­zu­ją­ca samo­chód na bar­dziej spor­to­wy. To sku­tecz­nie nastra­ja jed­nak kie­row­cę do tego, aby ocze­ki­wać dobrych osią­gów. Nie­ste­ty, mając die­sla 1.6 pod maską, poczu­je­my tyl­ko roz­cza­ro­wa­nie. Nawet w spor­to­wym try­bie jaz­dy auto nie zasko­czy nas swo­im przy­spie­sze­niem, a kle­kot wydo­by­wa­ją­cy się spod maski tyl­ko dodat­ko­wo popsu­je wra­że­nia. 160 koni, nawet wspie­ra­ne spo­rym momen­tem obro­to­wym, to po pro­stu zbyt mało, aby poczuć spor­to­we emo­cje — nawet po włą­cze­niu try­bu RS za pomo­cą magicz­ne­go przy­ci­sku na desce roz­dziel­czej. Z pew­no­ścią zupeł­nie ina­czej spra­wa ma się z sil­ni­kiem ben­zy­no­wym o mocy 205 KM, jed­nak die­sel w Mega­ne GT to pomył­ka. Jedy­nym plu­sem tej jed­nost­ki jest fak­tycz­nie niskie spa­la­nie — 6 litrów / 100 km w warun­kach miej­skich to wynik, któ­ry pozwo­li zaosz­czę­dzić nie­co pie­nię­dzy na sta­cji ben­zy­no­wej.

Test Renault Megane Grandtour GT

Skrzy­nia EDC dzia­ła bar­dzo dobrze i szyb­ko zmie­nia bie­gi, jed­nak kolej­ny już raz mia­łem wra­że­nie, że przy rusza­niu skrzy­nia dosyć nie­przy­jem­nie szar­pie. Cięż­ko jest tym autem płyn­nie ruszyć, nawet mając uru­cho­mio­ny kom­for­to­wy lub eko­no­micz­ny tryb jaz­dy. Poza tym jed­nym man­ka­men­tem auto­ma­tycz­na skrzy­nia EDC zde­cy­do­wa­nie na plus.

Test Renault Megane Grandtour GT

Renault Megane Grandtour GT — werdykt

Jak zatem pod­su­mo­wać Renault Mega­ne Grand­to­ur GT? To napraw­dę faj­ne kom­bi. W wer­sji wypo­sa­że­nia GT ma inte­re­su­ją­cy, spor­to­wy wygląd — zarów­no na zewnątrz, jak i wewnątrz. Wiel­kim plu­sem są zna­ko­mi­te fote­le, zna­ko­mi­cie leżą­ca w dło­niach i wygod­na kie­row­ni­ca, a tak­że dobre wła­ści­wo­ści jezd­ne. Tak napraw­dę roz­cza­ro­wu­je tyl­ko sil­nik die­sla, któ­ry zupeł­nie nie pasu­je do spor­to­we­go cha­rak­te­ru, jaki ten samo­chód pró­bu­je w sobie wyro­bić. Jeśli chce­cie kom­bi o zacię­ciu spor­tow­ca, koniecz­nie wybierz­cie ben­zy­nę 205 koni, któ­ra da o wie­le lep­sze wra­że­nia pod­czas przy­spie­sza­nia. Reasu­mu­jąc, Renault Mega­ne Grand­to­ur GT w wer­sji ben­zy­no­wej to bar­dzo faj­ne auto, die­sel powi­nien być zare­zer­wo­wa­ny wyłącz­nie do niż­szych, mniej spor­to­wych wer­sji wypo­sa­że­nia.

Test Renault Megane Grandtour GT

Renault Mega­ne Grand­to­ur GT
1.6 dCi, 160 KM (die­sel)
OCENA
pro­wa­dze­nie
wygod­ne fote­le
gru­ba kie­row­ni­ca
try­by jaz­dy
prze­strzeń we wnę­trzu
sil­nik die­sla nie pasu­je do GT
nie­wy­god­ne menu na ekra­nie doty­ko­wym

Prze­czy­taj pozo­sta­łe testy samo­cho­dów.

LAJK DO DECHY

  • 7
  •  
  •