PARTNER BLOGA:

TEST: Płyny do czyszczenia deski rozdzielczej — Sonax Xtreme oraz K2 Polo Protectant

Przewiń w dół

Brud­na i zaku­rzo­na deska roz­dziel­cza nie musi kłuć Was w oczy przy każ­dym wsia­da­niu do samo­cho­du. Wystar­czy dobry śro­dek do czysz­cze­nia i dosłow­nie kil­ka minut pra­cy. Któ­ry płyn jed­nak wybrać? Czy war­to dopła­cać do pro­duk­tów zagra­nicz­nych marek?

Zabru­dzo­na i zaku­rzo­na deska roz­dziel­cza nie jest przy­jem­nym wido­kiem, szcze­gól­nie jeśli kocha­my nasze auto, dba­my o nie i nada­je­my mu imię 😉 Tak napraw­dę, aby utrzy­mać ten ele­ment auta w czy­sto­ści, nie trze­ba ani wie­le cza­su, ani wysił­ku. Wystar­czy ście­recz­ka z mikro­fi­bry oraz odpo­wied­ni śro­dek do czysz­cze­nia deski roz­dziel­czej. Ponie­waż my nie może­my zdzier­żyć jak deska lśni i odbi­ja świa­tło sło­necz­ne, zde­cy­do­wa­li­śmy się na szyb­ki test dwóch pły­nów, któ­re mają w teo­rii zagwa­ran­to­wać mato­wy efekt: Sonax Xtre­me oraz K2 Polo Pro­tec­tant. Oby­dwa pły­ny sprze­da­wa­ne są w posta­ci pojem­ni­ków o pojem­no­ści 300 ml z ato­mi­ze­rem. Głów­ną róż­ni­cą, któ­rą moż­na zauwa­żyć, jest cena. Sonax Xtre­me kosz­tu­je 20 zł, a K2 Polo Pro­tec­tant zale­d­wie 6 zł. Czy war­to dopła­cać do zagra­nicz­nej mar­ki? Spraw­dzi­li­śmy to 🙂 Polem doświad­czal­nym była deska roz­dziel­cza naszej Świn­ki, któ­rej spe­cjal­ne przed testem nie czy­ści­li­śmy przez prze­szło mie­siąc.

TEST: Płyny do czyszczenia deski rozdzielczej – Sonax Xtreme oraz K2 Polo Protectant

Sonax Xtre­me ma miły, ale dosyć sła­bo wyczu­wal­ny zapach. Sam płyn jest dosyć gęsty, przez co nie spły­wa zbyt szyb­ko z pio­no­wych powierzch­ni. Ato­mi­zer dzia­ła dobrze i pozwa­la na bez­pro­ble­mo­we daw­ko­wa­nie środ­ka na deskę lub mikrow­łók­no. Płyn czy­ści deskę dobrze i fak­tycz­nie nie powo­du­je, że zaczy­na ona prze­sad­nie lśnić. Efek­tem jest czy­sta, ale nie­świe­cą­ca powierzch­nia.

K2 Polo Pro­tec­tant już przy pierw­szym uży­ciu ujmu­je zapa­chem — jest on miły i co waż­ne, bar­dzo inten­syw­ny. W zasa­dzie przy­po­mi­na per­fu­my, co dla jed­nych może być zale­tą, a dla innych wadą. Nam znacz­nie przy­jem­niej było jed­nak czy­ścić samo­chód czu­jąc miłych zapach, niż wdy­chać nie­przy­jem­ny dla nosa zapach che­mii. Nie­ste­ty za pew­ną wadę moż­na uznać dzia­ła­nie same­go ato­mi­ze­ra — cza­sa­mi wydo­sta­je się z nie­go nie­pla­no­wa­na i nie­po­żą­da­na kro­pla pły­nu, ska­pu­jąc na deskę, tapi­cer­kę lub co gor­sza — ubra­nie.

Pod wzglę­dem wła­ści­wo­ści czysz­czą­cych płyn K2 spi­sał się dokład­nie tak samo, jak Sonax — zabru­dze­nia i kurz usu­nę­li­śmy bez pro­ble­mu, a deska roz­dziel­cza pozo­sta­ła mato­wa. Po tygo­dniu nie zauwa­ży­li­śmy rów­nież żad­nej rózni­cy pomię­dzy poło­wą deski wyczysz­czo­ną K2 Polo Pro­tec­tant a Sonax Xtre­me. Kurz nie osa­dzał się prze­sad­nie na żad­nej z nich.

Krót­ko pod­su­mo­wu­jąc — sko­ro nie widać róż­ni­cy, to po co prze­pła­cać? 😉

Sonax Xtre­me K2 Polo Pro­tec­tant
POJEMNOŚĆ 300 ml 300 ml
CENA 20 zł 6 zł
PLUSY ato­mi­zer nie prze­cie­ka, płyn nie ście­ka miły i inten­syw­ny zapach, niska cena MINUSY wyso­ka cena ciek­ną­cy ato­mi­zer

↓ Polub to! ↓

  • 41
  •  
  •