PARTNER BLOGA:

TEST: Opony zimowe Nokian WR A3

Przewiń w dół

Tego­rocz­na zima była na tyle łagod­na, że rów­nie dobrze moż­na by powie­dzieć, że jej w ogó­le nie było. Mimo to pod­ję­li­śmy się trud­ne­go zada­nia i prze­te­sto­wa­li­śmy dla Was opo­ny zimo­we Nokian WR A3. Zobacz­cie, co z tego wyszło.

Dzię­ki współ­pra­cy z inter­ne­to­wym skle­pem z opo­na­mi Tiren­do, otrzy­ma­li­śmy do testów kom­plet nowiu­teń­kich gum Nokian WR A3, w roz­mia­rze pasu­ją­cym do naszej Świn­ki, czy­li 215/45 R17. Dla­cze­go wybra­li­śmy aku­rat ten model? Po pierw­sze, jest to opo­na prze­zna­czo­na do samo­cho­dów z moc­niej­szy­mi sil­ni­ka­mi, a po dru­gie wedle same­go pro­du­cen­ta — zna­ko­mi­cie łączy wyso­ką jakość z przy­stęp­ną ceną. Do tego wszyst­kie­go Nokian to pro­du­cent pocho­dzą­cy z Fin­lan­dii, coś o zimie zatem wie­dzieć musi 😉

Czy opo­ny zimo­we Nokian WR A3 mają w sobie coś spe­cjal­ne­go? A i owszem — nano­ba­zę, znaj­du­ją­cą się na spo­dzie wie­lo­war­stwo­wej struk­tu­ry bież­ni­ka. Nano­tech­no­lo­gia w służ­bie lep­szej przy­czep­no­ści, dosłow­nie. Dobre wgry­za­nie się gumy w zimo­we dro­gi to rów­nież efekt uży­tej mie­szan­ki: gumy, krze­mion­ki oraz ole­ju cano­la. Do tego asy­me­trycz­ny bież­nik, dzię­ki któ­re­mu opo­ny lepiej radzą sobie z aqu­apla­nin­giem i dają więk­szą kon­tro­lę nad autem po wje­cha­niu w kału­żę.

Aby spraw­dzić jak opo­ny Nokian WR A3 spra­wu­ją się na śnie­gu i lodzie, wybra­li­śmy się na nie­czyn­ne lot­ni­sko woj­sko­we do Nowe­go Mia­sta nad Pili­cą. Warun­ki do testu oka­za­ły się nie­mal ide­al­ne, pas lot­ni­ska przy­kry­ty był bowiem nie­wiel­ką ilo­ścią bia­łe­go puchu, pod któ­rym cza­iła się gru­ba war­stwa czy­ste­go lodu. Było zatem bar­dzo, bar­dzo śli­sko, co pozwa­la­ło prze­ko­nać się jak dużą kon­tro­lę nad autem dadzą nam nowe, dopie­ro co zało­żo­ne zimo­we opo­ny Nokia­na.

Wra­że­nia? Opo­ny spi­sy­wa­ły się napraw­dę dobrze! Na czy­stym lodzie bez kol­ców nie było moc­nych, ale roz­sia­ne po pły­cie lot­ni­ska wysep­ki ze śnie­gu pozwa­la­ły na sku­tecz­ne zmia­ny kie­run­ku czy hamo­wa­nia. Pod­czas poru­sza­nia się po zaśnie­żo­nych dro­gach nie mie­li­śmy pro­ble­mów z utrzy­ma­niem kie­run­ku jaz­dy, choć jak wia­do­mo ze sta­łym napę­dem na czte­ry koła mie­li­śmy uła­twio­ne zada­nie. Nie gorzej opo­ny spi­sy­wa­ły się przy tem­pe­ra­tu­rze kil­ku stop­ni powy­żej zera, na suchym asfal­cie, co testo­wa­li­śmy pod­czas tre­nin­gu na Torze Lublin. Na pochwa­łę, oprócz dobrej przy­czep­no­ści, zasłu­gu­je niski poziom hała­su gene­ro­wa­ne­go przez opo­ny Nokia­na. Nie mógł on rów­nać się z hała­sem z wyde­chu Świn­ki 😉

Cie­ka­wost­ką w opo­nach WR A3 jest Wskaź­nik Zuży­cia Bież­ni­ka (DSI). Nie trze­ba już bawić się w miar­ki, aby oce­nić zuży­cie bież­ni­ka — wystar­czy spoj­rzeć na cyfer­ki umiesz­czo­ne na opo­nie, jasno i wyraź­nie poka­zu­ją­ce czy nada­ją się one do dal­sze­go uży­cia. Gdy z powierzch­ni gumy zetrze się pła­tek śnie­gu, ozna­cza to, że bież­nik ma mniej niż 4 mm i opo­nę nale­ży wymie­nić na nową.

Nasze­go testu nie prze­pro­wa­dzi­li­śmy wedle stan­dar­dów ADAC, pozna­li­ście za to nasze subiek­tyw­ne odczu­cia. Po prze­siad­ce z wcze­śniej uży­wa­nych kore­ań­skich opon Nexen Win­gu­ard Sport nie pozo­sta­je nam inne­go, niż zachwyt. Nokia­ny są cich­sze i lepiej trzy­ma­ją. Po pro­stu. Czy war­te są swo­jej ceny? Tak. Czy jest coś lep­sze­go w ten cenie? Moż­li­we, ale zaku­pu Nokia­nów nie będzie­cie żało­wać.

Nokian WR A3 (215/45/17)

OCENA ★★★★☆
dobre wła­ści­wo­ści jezd­ne
niski poziom hała­su
przy­stęp­na cena
zimy nie było, więc opo­ny jesz­cze niczym nam nie pod­pa­dły… sor­ry, taki mamy kli­mat 😉

  • 15
  •  
  •