PARTNER BLOGA:

Jeździliśmy Nową Skodą Fabią Co się zmieniło?

Przewiń w dół

Nowa Sko­da Fabia to odświe­żo­na wer­sja popu­lar­ne­go na naszych uli­cach samo­cho­du. Pod kątem sprze­da­ży wręcz best­sel­le­ra. Mia­łem oka­zję sie­dzieć już za jej kie­row­ni­cą — jakie zro­bi­ła na mnie wra­że­nie?


Głów­na fabry­ka Sko­dy w cze­skim mie­ście Mla­dá Bole­slav roz­po­czę­ła wła­śnie pro­duk­cję Nowej Sko­dy Fabii. Ja mia­łem już oka­zję prze­je­chać się odświe­żo­ną wer­sją tego popu­lar­ne­go auta. Co się w nim zmie­ni­ło i czy wyszło mu to na dobre?

Zapra­szam na spis wra­żeń z pierw­szych, pre­mie­ro­wych jazd Nową Sko­dą Fabią po cze­skiej Pra­dze i jej oko­li­cach.

TEST Nowa Skoda Fabia

Stylistyka

Nie rewo­lu­cja, a ewo­lu­cja. To moż­na powie­dzieć o ostat­nich gene­ra­cjach Sko­dy Fabii i z naj­now­szą jej odsło­ną nie jest ina­czej. Naj­więk­szą zmia­nę mogli­śmy zaob­ser­wo­wać pomię­dzy pierw­szą a dru­gą gene­ra­cją — wów­czas w kwe­stii sty­li­sty­ki zmie­ni­ło się wszyst­ko.

TEST Nowa Skoda Fabia

Dobrze widać to na fil­mie, któ­ry umiesz­cza­łem na żywo pod­czas jazd na naszym Face­bo­oku, do któ­re­go obser­wo­wa­nia przy oka­zji zachę­cam. Zobacz­cie:

Nowa Sko­da Fabia od poprzed­niej róż­ni się przede wszyst­kim kształ­tem gril­la i reflek­to­ra­mi, któ­re teraz są w peł­ni LED’o­we. Po tym naj­ła­twiej roz­po­znać, że mamy do czy­nie­nia z odświe­żo­ną wer­sją tego mode­lu.

TEST Nowa Skoda Fabia

Z tyłu będzie nie­co trud­niej, bo prze­mo­de­lo­wa­ny zde­rzak dostrze­że wyłącz­nie wpraw­ne oko naj­więk­szych fanów mar­ki.

TEST Nowa Skoda Fabia

Pozo­sta­łe zmia­ny sty­li­stycz­ne są raczej deli­kat­ne — są to nowe wzo­ry felg (naj­więk­sze koła jakie może­my zamó­wić w Nowej Fabii mają 18 cali) czy nowe wzo­ry tapi­ce­rek, któ­re mogą być dwu­ko­lo­ro­we. Szcze­gól­nie dobre wra­że­nie zro­bi­ło na mnie wnę­trze wer­sji Mon­te Car­lo, z czarno-czerwonymi fote­la­mi i deską roz­dziel­czą, któ­ra zosta­ła deli­kat­nie prze­pro­jek­to­wa­na w sto­sun­ku do poprzed­niej gene­ra­cji mode­lu.

 

Zwięk­szo­ny został rów­nież roz­miar ekra­nu w środ­ku — w wer­sji SWING ma on teraz 6,5 cala.

TEST Nowa Skoda Fabia

Nie­ste­ty wnę­trze zwy­kłej wer­sji w kolo­rze czarno-czarnym pre­zen­tu­je się znacz­nie gorzej, niż Mon­te Car­lo…

TEST Nowa Skoda Fabia

Sko­ro jeste­śmy przy wnę­trzu, wspo­mnę jesz­cze o prze­strze­ni. Jest jej bar­dzo dużo z przo­du i tutaj nawet wyso­ki kie­row­ca czy pasa­żer będzie podró­żo­wać kom­for­to­wo. Nie­ste­ty za wyso­kim kie­row­cą zmie­ści się już tyl­ko niska oso­ba, bo tyl­na kana­pa ofe­ru­je nie­wie­le prze­strze­ni na nogi. Jak to w Sko­dzie dobrze wyglą­da nato­miast prze­strzeń baga­żo­wa — 330 litrów dla hatch­bac­ka i 530 litrów w kom­bi.

TEST Nowa Skoda Fabia

Bezpieczeństwo i prowadzenie

Naj­now­sza gene­ra­cja Sko­dy Fabii to znacz­nie wię­cej sys­te­mów bez­pie­czeń­stwa. W stan­dar­dzie dosta­je­my 6 podu­szek powietrz­nych. Na liście opcji zna­la­zły się teraz takie pozy­cje jak funk­cja moni­to­ro­wa­nia mar­twe­go pola w luster­kach czy funk­cja wspo­ma­ga­nia wyjaz­du z miej­sca par­kin­go­we­go.

W kwe­stii pro­wa­dze­nia war­to pochwa­lić zawie­sze­nie, któ­re napraw­dę dobrze radzi sobie z nie­rów­no­ścia­mi, a przy oka­zji jest ciche i zapew­nia spo­rą pre­cy­zję pro­wa­dze­nia. Nie­ste­ty nie mogę tego same­go powie­dzieć o ukła­dzie kie­row­ni­czym, któ­ry przy szyb­kich i deli­kat­nych ruchach nie prze­kła­da się w żaden spo­sób na reak­cję auta — jeśli będzie­my wystar­cza­ją­co szyb­ko poru­szać deli­kat­nie kie­row­ni­cą na boki samo­chód będzie nadal jechał pro­sto. To zupeł­ne prze­ci­wień­stwo tego, cze­go ostat­nio doświad­czy­łem za kie­row­ni­cą Alfy Romeo.

TEST Nowa Skoda Fabia

Co pod maską? Brak diesla!

Nowa Sko­da Fabia zaska­ku­je tym, co ma, a w zasa­dzie cze­go nie ma pod maską. Mowa o sil­ni­kach die­sla, któ­re cał­ko­wi­cie wypa­dły z ofer­ty. Jest to coraz czę­ściej obser­wo­wa­ny ruch wśród pro­du­cen­tów samo­cho­dów (ostat­nio Volvo zre­zy­gno­wa­ło z die­sla w nowym mode­lu S60), któ­rych obo­wią­zu­ją bar­dziej restryk­cyj­ne nor­my spa­lin. Co zatem napę­dzać będzie Nową Fabię? Jed­no­li­tro­we, ben­zy­no­we trzy­cy­lin­drów­ki

TEST Nowa Skoda Fabia

Naj­bar­dziej cier­pli­wych kie­row­ców Nowa Sko­da Fabia kusi wol­nos­są­cym MPI o mocy 60 lub 75 KM. Dla osób cenią­cych swój czas i ner­wy skie­ro­wa­ne są sil­ni­ki TSI, wypo­sa­żo­ne w tur­bo­sprę­żar­kę i roz­wi­ja­ją­ce moc 95 lub 110 KM. Do tego wszyst­kie­go manu­al­na skrzy­nia bie­gów lub — tyl­ko przy naj­moc­niej­szej wer­sji sil­ni­ko­wej — spraw­dzo­ny i dobrze zna­ny auto­mat DSG z sied­mio­ma prze­ło­że­nia­mi.

TEST Nowa Skoda Fabia

A co z klien­ta­mi, któ­rzy kupu­jąc Nową Sko­dę Fabię sta­wia­ją głów­nie na oszczęd­ność i do tej pory wybie­ra­li die­sla? Tutaj alter­na­ty­wą mają być fabrycz­ne insta­la­cje LPG, któ­re pozwo­lą zaosz­czę­dzić dodat­ko­we pie­nią­dze pod­czas tan­ko­wa­nia na sta­cji.

TEST Nowa Skoda Fabia

Wrażenie?

Nowa Sko­da Fabia powsta­wa­ła w stu­diu pro­jek­to­wym aż 10 mie­się­cy. Tyle Cze­chom zaję­ło zapro­jek­to­wa­nie i stwo­rze­nie final­nej wer­sji samo­cho­du po face­li­ftin­gu. Czy poszło im dobrze? Wyglą­da na to, że tak — odświe­ży­li nie tyl­ko wygląd, ale pod­nie­śli stan­dard wypo­sa­że­nia oraz zak­tu­ali­zo­wa­li ofer­tę sil­ni­ko­wą, dosto­so­wu­jąc Fabię do aktu­al­nych i restryk­cyj­nych prze­pi­sów.

Ceny? Naj­tań­szą wer­sję Nowej Sko­dy Fabii kupi­my za 45 000 zło­tych. Chcąc jeź­dzić wer­sją kom­bi musi­my przy­go­to­wać od 47 500 zło­tych wzwyż.

TEST Nowa Skoda Fabia

Po pierw­szych jaz­dach szcze­gól­nie doce­niam wer­sję Mon­te Car­lo, któ­ra w środ­ku wyglą­da napraw­dę zna­ko­mi­cie. Z minu­sów wymie­nił­bym głów­nie gumo­wa­ty i raczej mało pre­cy­zyj­ny układ kie­row­ni­czy, choć o nim mógł­bym powie­dzieć coś wię­cej dopie­ro po peł­nym teście samo­cho­du, na któ­ry miej­my nadzie­ję uda mi się zapi­sać już nie­ba­wem.

[mailpoet_form id=“2”]

Na koniec jesz­cze kil­ka dodat­ko­wych kadrów z wyjaz­du do Czech:

TEST Nowa Skoda FabiaTEST Nowa Skoda Fabia TEST Nowa Skoda Fabia TEST Nowa Skoda Fabia TEST Nowa Skoda Fabia TEST Nowa Skoda FabiaTEST Nowa Skoda Fabia

⬇ Lajk do dechy ⬇

  • 22
  •  
  •