PARTNER BLOGA:

Najlepszy przyjaciel kierowcy? TEST: Navitel RE900

Przewiń w dół

Navi­tel RE900 to urzą­dze­nie 2w1, łączą­ce w sobie funk­cję wide­ore­je­stra­to­ra i nawi­ga­cji samo­cho­do­wej. Oka­zu­je się jed­nak, że sprzęt ten potra­fi znacz­nie wię­cej, niż zapo­wia­da sam pro­du­cent…


Wide­ore­je­stra­to­rów i nawi­ga­cji samo­cho­do­wych na ryn­ku jest praw­dzi­we zatrzę­sie­nie. Nie­wie­le jed­nak znaj­dzie­my urzą­dzeń, któ­re oby­dwie te funk­cje łączą w jed­nej obu­do­wa­nie.

My testo­wa­li­śmy dla Was dwa mode­le: Mio MiVue Dri­ve 65 LM oraz Mio Com­bo 5207 LM. Do sprze­da­ży tra­fił jed­nak nowy gracz — com­bo Navi­tel RE900. Na wstę­pie war­to dodać, że jest spo­ro tań­szy niż recen­zo­wa­ne wcze­śniej przez nas pro­duk­ty mar­ki Mio. Czy rów­nie dobre? Zapra­sza­my na test!

TEST: Navitel RE900

Budowa i jakość wykonania

Navi­tel RE900 ma wygląd tra­dy­cyj­nej nawi­ga­cji, przy­po­mi­na­ją­cej tablet. Obu­do­wa jest dosyć smu­kła i co zwra­ca uwa­gę już przy pierw­szym kon­tak­cie, zosta­ła pokry­ta gumo­wa­nym mate­ria­łem, bar­dzo miłym w doty­ku i zapew­nia­ją­cym pew­ny chwyt w rękach. Z przo­du znaj­dzie­my ekran doty­ko­wy o prze­kąt­nej 5 cali, czy­li zbli­żo­ny do współ­cze­snych, dużych smart­fo­nów. W ten spo­sób obsłu­gu­je­my funk­cję nawi­ga­cji.

Ponie­waż Navi­tel RE900 to rów­nież wide­ore­je­stra­tor, z tyłu obu­do­wy znaj­dzie­my rzu­ca­ją­cy się w oczy obiek­tyw. Jest on rucho­my, więc w pew­nym zakre­sie może­my usta­wiać kadr krę­co­ne­go fil­mu już po tym, jak przy­mo­cu­je­my urzą­dze­nie na szy­bie samo­cho­du. Obiek­tyw wyko­na­ny został ze szkła (5 warstw), a jego pole widze­nia to 140 stop­ni. To ani dużo, ani mało (w sprze­da­ży znaj­dzie­my wide­ore­je­stra­to­ry o kącie widze­nia nawet 170–175 stop­ni) — wystar­czy na pew­no do tego, aby na fil­mie widocz­ne było wszyst­ko to, co dzie­je się wokół maski nasze­go samo­cho­du.

TEST: Navitel RE900

Navi­tel RE900 dzia­ła w opar­ciu o sys­tem ope­ra­cyj­ny Andro­id, zna­ny dosko­na­le ze smart­fo­nów. Urzą­dze­nie napę­dza pro­ce­sor MTK8382 Cortex-A7 Quad Coreo czę­sto­tli­wo­ści 1.3 GHz, co w prak­ty­ce ozna­cza ni mniej ni wię­cej niż to, że wszyst­kie kolej­ne apli­ka­cje uru­cha­mia­ją się spraw­nie i dzia­ła­ją płyn­nie. Tak, Navi­tel RE900 ofe­ru­je znacz­nie wię­cej moż­li­wo­ści niż tyl­ko nawi­go­wa­nie oraz nagry­wa­nie fil­mów, ale o tym za chwi­lę…

Na koniec sło­wo o uchwy­cie. Jest mały, ale bar­dzo dobrze radzi sobie z utrzy­ma­niem cię­ża­ru Navi­tel RE900. Samo urzą­dze­nie wkła­da­my w dołą­czo­ną ram­kę, któ­rą następ­nie mocu­je­my w uchwyt. Jest to cał­kiem wygod­ne i przede wszyst­kim sku­tecz­ne roz­wią­za­nie. Minu­sy? Jest jeden — ogól­nie rzecz bio­rąc cięż­ko jest wygod­nie usta­wić ekran wzglę­dem kie­row­cy i jed­no­cze­śnie skie­ro­wać obiek­tyw kame­ry w taki spo­sób, aby w kadr nie wcho­dził sam uchwyt.

Nagrywamy

Jak spraw­dza się Navi­tel RE900 w roli wide­ore­je­stra­to­ra? Roz­dziel­czość nagry­wa­nych fil­mów to 1920х1080 pik­se­li, czy­li popu­lar­ne Full HD. To, o czym war­to jesz­cze war­to wspo­mnieć przy każ­dej kame­rze samo­cho­do­wej, to sen­sor optycz­ny. To ele­ment, na któ­ry czę­sto nie zwra­ca­my uwa­gi, a odgry­wa on istot­ną rolę w tema­cie jako­ści. W Navi­tel RE900 wyko­rzy­sta­no sen­sor Omni­Vi­sion OV 2710, uży­wa­ny w lap­to­pach, kame­rach inter­ne­to­wych oraz pro­fe­sjo­nal­nych kame­rach do moni­to­rin­gu.

Pierw­sza rzecz, któ­ra przy­ku­ła moją uwa­gę pod­czas testo­wa­nia funk­cji wide­ore­je­stra­to­ra w Navi­tel RE900, to zauwa­żal­nie ciem­ny obraz na nagra­niach. Mimo, iż test prze­pro­wa­dza­łem w dzień, przy nie­śmia­ło prze­bi­ja­ją­cym się przez chmu­ry słoń­cu, obraz na fil­mie był dla mnie zbyt ciem­ny. Pro­blem wyeli­mi­no­wa­łem w cią­gu kil­ku sekund, w opcjach znaj­du­jąc moż­li­wość regu­la­cji war­to­ści eks­po­zy­cji. Przy usta­wie­niu +1 EV wszyst­ko wyglą­da­ło o wie­le lepiej.

Aby­ście sami mogli oce­nić jakość, zobacz­cie jak wyglą­da krót­ki film nagra­ny za pomo­cą Navi­tel RE900:

 OBEJRZYJ WIDEO:  Sub­skry­buj nasz kanał na YouTu­be — nie prze­ga­pisz kolej­nych fil­mów!

I jak? Moim zda­niem jest popraw­nie, ale spo­dzie­wa­łem się nie­co lep­sze­go wyni­ku — do tego przy­zwy­cza­iły mnie inne wide­ore­je­stra­to­ry mar­ki Navi­tel, takie jak choć­by Navi­tel R600, mają­cy zna­ko­mi­ty sto­su­nek jako­ści do ceny. Nie moż­na jed­nak zapo­mi­nać, że Navi­tel RE900 kosz­tu­je mniej niż 500 zło­tych, a prze­cież nie jest tyl­ko i wyłącz­nie kame­rą samo­cho­do­wą. Sprawdź­my zatem, co ofe­ru­je jesz­cze…

Nawigujemy

Navi­tel RE900, oprócz nagry­wa­nia fil­mów, peł­ni głów­nie rolę nawi­ga­cji. Na pokła­dzie znaj­dzie­my mapy aż 43 kra­jów Euro­py, Rosji, Bia­ło­ru­si, Kazach­sta­nu i Ukra­iny. Spo­sób korzy­sta­nia z nawi­ga­cji jest w zasa­dzie taki sam, jak w innych urzą­dze­niach nawi­gu­ją­cych mar­ki Navi­tel, któ­re testo­wa­li­śmy dla Was już na blo­gu.

Nawi­ga­cja w Navi­tel RE900 pozwa­la nam na zapi­sy­wa­nie ulu­bio­nych miejsc doce­lo­wych, szu­ka­nie cie­ka­wych punk­tów w naj­bliż­szej oko­li­cy, prze­glą­da­nia prze­je­cha­nych już tras. Wska­zów­ki nawi­ga­cji — zarów­no te na ekra­nie jak i dźwię­ko­we, odczy­ty­wa­ne przez Zbi­gnie­wa Urbań­skie­go, są wyraź­ne i czy­tel­ne.

TEST: Navitel RE900

Co war­te zazna­cze­nia, korzy­sta­nie z nawi­ga­cji w Navi­tel RE900 jest przy­jem­ne dzię­ki temu, że roz­miesz­cze­nie i wiel­kość przy­ci­sków zosta­ła cał­kiem faj­nie dopa­so­wa­na do prze­kąt­nej ekra­nu. Zauwa­ży­łem pod tym wzglę­dem popra­wę w sto­sun­ku do star­szych nawi­ga­cji Navi­te­la, w któ­rych inter­fejs cza­sa­mi spra­wiał wra­że­nie, że był pro­jek­to­wa­ny pod kom­pu­te­ry PC i kli­ka­nie mysz­ką, a nie doty­ko­we urzą­dze­nia mobil­ne.

Jeśli roz­wa­ża­cie zakup Navi­tel RE900 doda­my jesz­cze jed­ną, ale istot­ną infor­ma­cję — decy­du­jąc się na to urzą­dze­nie, otrzy­ma­cie wraz z nim dar­mo­wą, doży­wot­nią aktu­ali­za­cję wszyst­kich map.

TEST: Navitel RE900

Znacznie, znacznie więcej…

Na koniec to, co w Navi­tel RE900 zasko­czy­ło nas naj­bar­dziej. Roz­po­czy­na­jąc testy byli­śmy prze­ko­na­ni, wie­dze­ni zresz­tą zapew­nie­nia­mi same­go pro­du­cen­ta, że RE900 to wide­ore­je­stra­tor i nawi­ga­cja. W prak­ty­ce oka­za­ło się, że to tak napraw­dę mały tablet, na któ­rym uru­cho­mić może­my znacz­nie wię­cej funk­cji i apli­ka­cji. Spo­ro z nich zain­sta­lo­wał sam Navi­tel — na pokła­dzie urzą­dze­nia znaj­dzie­my m.in. odtwa­rzacz zdjęć i muzy­ki, kal­ku­la­tor, dyk­ta­fon, radio FM, książ­kę kon­tak­tów, a nawet prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą. To czy­ni z Navi­tel RE900 sprzęt, któ­ry może­my wyko­rzy­sty­wać w znacz­nie szer­szym zakre­sie, niż począt­ko­wo zakła­da­li­śmy.

TEST: Navitel RE900

Jak zatem pod­su­mo­wać Navi­tel RE900? To świet­ny sprzęt, któ­ry za mniej niż 500 zło­tych ofe­ru­je nam napraw­dę wie­le moż­li­wo­ści. Jedy­nym roz­cza­ro­wa­niem była dla nas jakość nagry­wa­nych fil­mów, ale wyni­ka to być może ze złe­go nasta­wie­nia i ocze­ki­wa­nia jako­ści, któ­rą ofe­ru­ją wide­ore­je­stra­to­ry ze znacz­nie wyż­szej pół­ki ceno­wej. Pod każ­dym innym wzglę­dem — jako­ści wyko­na­nia, moż­li­wo­ści, a głów­nie sto­sun­ku jako­ści do ceny, Navi­tel RE900 to god­ne wybo­ru urzą­dze­nie.

[mailpoet_form id=“2”]
Navi­tel RE900
Wide­ore­je­stra­tor i nawi­ga­cja w jed­nym
Cena: ok. 490 zł

OCENA
jakość wyko­na­nia
lista moż­li­wo­ści
cena
dar­mo­wa aktu­ali­za­cja map
uchwyt wcho­dzi w kadr kame­ry
jakość fil­mów mogła­by być lep­sza

⬇ Lajk do dechy ⬇

  • 27
  •  
  •