PARTNER BLOGA:

Navitel MSR 900 Test wideorejestratora

Przewiń w dół

Czy 399 zło­tych wystar­czy na zakup dobrej jako­ści wide­ore­je­stra­to­ra? Spraw­dzi­li­śmy to na przy­kła­dzie kame­ry Navi­tel MSR 900. Zapra­sza­my na test!


Kame­ra samo­cho­do­wa to coraz częst­szy doda­tek w samo­cho­dzie. Ba, nawet Citro­en w nowym mode­lu C3 zaczął mon­to­wać fabrycz­ny wide­ore­je­tra­tor. A co, jeśli nie mamy takie­go na pokła­dzie swo­je­go auta? Może­my kupić urzą­dze­nie osob­no, prze­zna­cza­jąc na ten cel kil­ka­set zło­tych.

Co otrzy­ma­my wyj­mu­jąc z port­fe­la nie­speł­na 400 zło­tych? Dowie­cie się z poniż­sze­go testu kame­ry Navi­tel MSR 900.

Budowa wideorejestratora

Wide­ore­je­stra­tor Navi­tel MSR 900 ma dosyć nie­ty­po­wą kon­struk­cję. Cien­ka, meta­lo­wa obu­do­wa kształ­tem i pro­por­cja­mi przy­po­mi­na nie­co małe­go smart­fo­na, z ekra­nem z przed­niej stro­ny. Z tyłu docze­pio­no wysta­ją­cy, napraw­dę pokaź­nych roz­mia­rów obiek­tyw. Jego roz­miar i mały napis mówią­cy o 6 war­stwach szkła dają nadzie­ję na dobrej jako­ści nagra­nia.

Ekran na obu­do­wie kame­ry samo­cho­do­wej Navi­tel MSR 900 ma prze­kąt­ną 4″ i roz­dziel­czość 800x480 pik­se­li, co zapew­nia napraw­dę wyraź­ny obraz. Nie­ste­ty wyświe­tlacz nie jest doty­ko­wy, dla­te­go obsłu­ga wide­ore­je­stra­to­ra odby­wa się za pomo­cą małych przy­ci­sków z boku obu­do­wy. Ich funk­cje opi­su­ją sto­sow­ne napi­sy koło ekra­nu, ogól­nie rzecz bio­rąc z obsłu­gą kame­ry nie ma więk­szych pro­ble­mów. Ekran doty­ko­wy był­by z pew­no­ścią roz­wią­za­niem wygod­niej­szym, ale zapew­ne zwięk­sza­ją­cym zna­czą­co cenę urzą­dze­nia, o któ­rej póź­niej.

W zesta­wie z wide­ore­je­stra­to­rem Navi­tel MSR 900 otrzy­mu­je­my łado­war­kę samo­cho­do­wą oraz uchwyt w for­mie przy­ssaw­ki na szy­bę. Nie jest on może szczy­tem desi­gnu, ale jest prak­tycz­ny i pro­sty w uży­ciu. Regu­la­cja kąta umo­co­wa­nia kame­ry jest banal­nie pro­sta. Nie­ste­ty pod­czas testu zauwa­ży­li­śmy, że na więk­szych wybo­jach reje­stro­wa­ny obraz drży. Użyt­ku­jąc kame­rę Navi­tel MSR 900 trze­ba zatem pamię­tać o dobrym dokrę­ce­niu śru­by na uchwy­cie, aby temu zapo­biec. Na szczę­ście w zesta­wie otrzy­mu­je­my rów­nież dru­gi uchwyt na przy­le­piec zamiast przy­ssaw­ki, jeśli chce­my zamo­co­wać urzą­dze­nie w sta­łej pozy­cji.

Być może to kwe­stia egzem­pla­rza, ale użyt­ku­jąc wide­ore­je­stra­tor Navi­tel MSR 900 natra­fi­li­śmy na pro­ble­my ze slo­tem SD. Kar­tę pamię­ci bar­dzo cięż­ko się moco­wa­ło i wyj­mo­wa­ło — domnie­ma­my jed­nak, że to przy­pa­dłość tyl­ko naszej kon­kret­nej kame­ry otrzy­ma­nej do testów.

Jakość nagrań

Wide­ore­je­stra­tor Navi­tel MSR 900 umoż­li­wia nam nagry­wa­nie prze­jaz­du samo­cho­dem w jako­ści Full HD (1920x1080 / 30 fps) oraz robie­nie foto­gra­fii w roz­dziel­czo­ści 12 Mpx. Wspo­mnia­ny już wcze­śniej obiek­tyw jest sze­ro­ko­kąt­ny (170°), dzię­ki cze­mu na fil­mie widać nie tyl­ko auta i dro­gę przed maską, ale rów­nież wokół błot­ni­ków. Jak to wszyst­ko prze­kła­da się na jakość fil­mów?

Oce­ni­cie sami oglą­da­jąc przy­kła­do­we uję­cia z kame­ry samo­cho­do­wej Navi­tel MSR 900:

  OBEJRZYJ TEST W WERSJI WIDEO:
  Sub­skry­buj nasz kanał na YouTu­be — nie prze­ga­pisz kolej­nych testów!

Jak pod­su­mo­wać nagra­nia z wide­ore­je­stra­to­ra Navi­tel? Dobre. Mie­li­śmy oka­zję testo­wać wide­ore­je­stra­to­ry ofe­ru­ją­ce zarów­no lep­szą, jak i gor­szą jakość fil­mów. Na pochwa­łę zasłu­gu­je fakt, że Navi­tel MSR 900 cał­kiem spraw­nie radzi sobie w miej­scach gorzej oświe­tlo­nych, np. ciem­ne tune­le. W ciem­no­ściach obraz jest czy­tel­ny, więc urzą­dze­nia z powo­dze­niem moż­na uży­wać zarów­no w trak­cie dnia, jak i pod­czas noc­nych prze­jaz­dów samo­cho­dem.

Dodatki

Navi­tel MSR 900 nie ofe­ru­je użyt­kow­ni­ko­wi zbyt wie­le poza nagry­wa­niem fil­mów. Owszem, mamy do dys­po­zy­cji G‑sensor mie­rzą­cy prze­cią­że­nia, nagry­wa­nie w pętli oraz auto­ma­tycz­ne roz­po­czę­cie nagry­wa­nia po uru­cho­mie­niu sil­ni­ka. To jed­nak nie­wie­le — brak tutaj asy­sten­tów jaz­dy czy innych baje­rów, któ­re cza­sa­mi w swo­ich urzą­dze­niach ofe­ru­ją inni pro­du­cen­ci. Navi­tel MSR 900 trze­ba trak­to­wać zatem jako typo­wą kame­rę samo­cho­do­wą, bez nasta­wia­nia się na dodat­ko­we atrak­cje w pakie­cie.

Navitel MSR 900 — cena i podsumowanie

Wide­ore­je­stra­tor Navi­tel MSR 900 ma kil­ka plu­sów. Kom­pak­to­wa i meta­lo­wa obu­do­wa, duży ekran do pod­glą­du obra­zu, któ­ry aż pro­si się o to, aby był doty­ko­wy, a do tego prak­tycz­ny uchwyt z przy­ssaw­ką na szy­bę (trze­ba jedy­nie pamię­tać o jego moc­nym dokrę­ce­niu, aby obraz nie drżał pod­czas jaz­dy po więk­szych wer­te­pach). Fil­my nagry­wa­ne za pomo­cą kame­ry Navi­te­la są dobrej, choć nie zna­ko­mi­tej jako­ści. Do reje­stra­cji nagłych wyda­rzeń na dro­dze jak stłucz­ki czy łama­nie prze­pi­sów przez innych kie­row­ców z pew­no­ścią wystar­czy.  Zale­tą jest dobrej jako­ści obraz przy sła­bym oświe­tle­niu, np. w tune­lach czy przy jeź­dzie w nocy.

Za Navi­tel MSR 900 trze­ba dać w skle­pie wspo­mnia­ne na począt­ku 399 zło­tych. Czy to dużo, czy mało? Oceń­cie sami.

Navi­tel MSR 900
Wide­ore­je­stra­tor, ok. 399 zł
OCENA
duży, czy­tel­ny ekran
dwa uchwy­ty w zesta­wie
meta­lo­wa obu­do­wa
kame­ra dobrze radzi sobie w ciem­no­ściach
prze­cięt­na jakość fil­mów
brak dodat­ko­wych funkcji/systemów

Prze­czy­taj pozo­sta­łe testy wide­ore­je­stra­to­rów.

  • 29
  •  
  •