PARTNER BLOGA:

Kupujesz auto używane? Musisz to mieć! Test miernika grubości lakieru Blue Technology E-12-S-AL eXpert

Przewiń w dół

Pla­nu­jąc zakup samo­cho­du uży­wa­ne­go, war­to jest kupić jed­no urzą­dze­nie, któ­re może ustrzec nas przed wdep­nię­ciem na minę i zaku­pem auta powy­pad­ko­we­go. Cóż to takie­go? Mier­nik gru­bo­ści lakie­ru!


Kup­no auta uży­wa­ne­go to bar­dzo waż­ny moment, w któ­rym poja­wia się w nas wie­le emo­cji. Tak sil­nych, że cza­sa­mi cięż­ko je opa­no­wać. Nie­ste­ty wów­czas o wie­le łatwiej wdep­nąć na przy­sło­wio­wą minę.

Jak zni­we­lo­wać ryzy­ko? Na spo­koj­nie, a przede wszyst­kim dokład­nie spraw­dzić samo­chód, któ­ry chce­my kupić. Naj­le­piej z pomo­cą pro­fe­sjo­nal­ne­go narzę­dzia.

Test miernika grubości lakieru Blue Technology E-12-S-AL eXpert

Nikt nie chce kupić nieświadomie auta powypadkowego

Dla­cze­go zakup samo­cho­du z dru­giej ręki bywa stre­su­ją­cy? Ponie­waż nikt z nas nie chce kupić auta powy­pad­ko­we­go, przy­naj­mniej świa­do­mie. Oczy­wi­ście są przy­pad­ki, że wręcz szu­ka­my auta po szko­dzie, ponie­waż będzie ono dostęp­ne w niż­szej, bar­dzo atrak­cyj­nej cenie. Czę­sto dzie­je się tak w przy­pad­ku pojaz­dów spro­wa­dza­nych z USA. Jed­nak zde­cy­do­wa­na więk­szość kupu­ją­cych pra­gnie auta, któ­re nigdy nie było roz­bi­te, a jego histo­ria przed­sta­wia­na przez sprze­daw­cę jest wia­ry­god­na i spraw­dzo­na.

Jakie nie­ste­ty są realia ryn­ku aut uży­wa­nych, wie­my wszy­scy. Zawo­do­wi han­dla­rze chcą mak­sy­ma­li­zo­wać zyski, sto­su­jąc nie zawsze god­ne pochwa­ły prak­ty­ki, a oso­by pozby­wa­ją­ce się wła­snych, pry­wat­nych aut czę­sto zata­ja­ją ciem­ną prze­szłość ofe­ro­wa­ne­go pojaz­du. Na szczę­ście poszu­ku­jąc auta uży­wa­ne­go, może­my wypo­sa­żyć się w taj­ną broń, któ­ra pozwo­li nam spraw­nie omi­jać pułap­ki zasta­wia­ne przez nie­uczci­wych sprze­daw­ców. Mowa o mier­ni­ku gru­bo­ści lakie­ru, za pomo­cą któ­re­go z dużą dokład­no­ścią oce­ni­my, czy samo­chód był szpa­chlo­wa­ny lub ponow­nie malo­wa­ny.

Dziś prze­te­stu­je­my dla Was bar­dzo cie­ka­wy mier­nik gru­bo­ści lakie­ru — model E‑12-S-AL eXpert mar­ki Blue Tech­no­lo­gy.

Test miernika grubości lakieru Blue Technology E-12-S-AL eXpert

Tester lakie­ru E‑12-S-AL eXpert to pol­ski pro­dukt, wytwa­rza­ny i sprze­da­wa­ny przez mar­kę Blue Tech­no­lo­gy. To urzą­dze­nie, któ­re przy zaku­pie samo­cho­du uży­wa­ne­go może oka­zać się wyba­wie­niem. Dla­cze­go? Ponie­waż pozwo­li spraw­dzić nam, czy wybra­ny samo­chód uży­wa­ny miał w swo­jej prze­szło­ści napra­wy blacharsko-lakiernicze, mogą­ce świad­czyć o stłucz­ce czy poważ­nym wypad­ku. A taki wpły­wa nie tyl­ko na cenę, ale i nasze bez­pie­czeń­stwo pod­czas jaz­dy takim autem.

Pierwsze wrażenie

Wyj­mu­ję mier­nik gru­bo­ści lakie­ru samo­cho­do­we­go Blue Tech­no­lo­gy E‑12-S-AL eXpert z opa­ko­wa­nia. Już na wstę­pie urzą­dze­nie robi wra­że­nie solid­ne­go dzię­ki wytrzy­ma­łej, alu­mi­nio­wej obu­do­wie. Mier­nik wypo­sa­żo­no w duży, czy­tel­ny wyświe­tlacz pre­zen­tu­ją­cy wyni­ki pomia­rów. Son­da kul­ko­wa, któ­rą doci­ska­mi do lakie­ru, zosta­ła zamon­to­wa­na na prze­wo­dzie mają­cym 80 cen­ty­me­trów dłu­go­ści. Co waż­ne, mier­nik posia­da funk­cję auto kali­bra­cji, któ­ra uru­cha­mia się auto­ma­tycz­nie po każ­dym włą­cze­niu teste­ra. Jeśli chce­my upew­nić się, że mier­nik dzia­ła pra­wi­dło­wo, może­my sko­rzy­stać z dołą­czo­nych do opa­ko­wa­nia pły­tek kali­bra­cyj­nych. Oprócz nich w opa­ko­wa­niu znaj­du­ję jesz­cze łado­war­kę oraz kabel USB, a tak­że instruk­cję oraz kar­tę gwa­ran­cyj­ną.

Przy­znam szcze­rze, że w pierw­szej chwi­li tester lakie­ru E‑12-S-AL eXpert wyda­wał mi się bar­dzo cięż­ki w obsłu­dze. Zapew­ne był to efekt spo­rej licz­by przy­ci­sków na obu­do­wie — jest ich aż 9. Na szczę­ście są one opi­sa­ne czy­tel­ny­mi ikon­ka­mi, a samo urzą­dze­nie auto­ma­tycz­nie wykry­wa rodzaj pod­ło­ża, komu­ni­ku­jąc na wyświe­tla­czu, czy jest to bla­cha sta­lo­wa, sta­lo­wa ocyn­ko­wa­na lub alu­mi­nio­wa. Infor­ma­cję o rodza­ju wykry­tej bla­chy widzi­my na ekra­nie mier­ni­ka, wraz z wyni­kiem pomia­ru. To w znacz­nym stop­niu uprasz­cza obsłu­gę, szcze­gól­nie tym oso­bom, któ­re nie mia­ły wcze­śniej stycz­no­ści z mier­ni­ka­mi gru­bo­ści lakie­ru samo­cho­do­we­go. W zasa­dzie po wyję­ciu mier­ni­ka lakie­ru z pudeł­ka nale­ży go jedy­nie włą­czyć i przy­ło­żyć son­dę do wybra­ne­go ele­men­tu karo­se­rii — maski, błot­ni­ka czy drzwi. I tyle! Czyt­nik sam, dosłow­nie po chwi­li, poda nam gru­bość lakie­ru wyra­żo­ną w mikro­me­trach (µm).

Test miernika grubości lakieru Blue Technology E-12-S-AL eXpert

Czas na garść danych tech­nicz­nych. Zakres pomia­ro­wy teste­ra lakie­ru Blue Tech­no­lo­gy E‑12-S-AL eXpert wyno­si od 0 do 2000 µm. Roz­dziel­czość pomia­ru to 1 µm lub 10 µm. Urzą­dze­nie zapi­su­je w swo­jej pamię­ci aż 1000 ostat­nich pomia­rów. Jest to o tyle waż­ne, że mier­nik może­my pod­łą­czyć do kom­pu­te­ra i z jego pomo­cą wyge­ne­ro­wać raport w posta­ci pli­ku PDF. To bar­dzo cie­ka­we roz­wią­za­nie, któ­re doce­nią zapew­ne te oso­by, któ­re oglą­da­ją dużą licz­bę samo­cho­dów i chcą póź­niej ska­ta­lo­go­wać wyni­ki pomia­rów lub uczci­wi sprze­daw­cy, któ­rzy nie mając nic do ukry­cia, chcą dołą­czyć raport z testów lakie­ru do ofe­ro­wa­ne­go przez sie­bie pojaz­du.

Mier­nik lakie­ru Blue Tech­no­lo­gy E‑12-S-AL eXpert zasi­la­ny jest z wbu­do­wa­nej bate­rii o pojem­no­ści 1000MAH, któ­ra wystar­cza zazwy­czaj na oko­ło 10 godzin pra­cy. Stan bate­rii poka­zy­wa­ny jest na ekra­nie, dzię­ki cze­mu mier­nik nie wyłą­czy nam się z zasko­cze­nia po roz­ła­do­wa­niu aku­mu­la­tor­ka. Co waż­ne, poziom nała­do­wa­nia bate­rii widzi­my rów­nież pod­czas łado­wa­nia (poprzez USB lub z gniazd­ka), a sam pro­ces napeł­nia­nia bate­rii jest szyb­ki — oko­ło 25 minut wystar­czy, aby doła­do­wać urzą­dze­nie o 40%.

Tem­pe­ra­tu­ra pra­cy wyno­si od ‑20°C do 40°C, co w prak­ty­ce ozna­cza moż­li­wość swo­bod­ne­go korzy­sta­nia z teste­ra w cią­gu całe­go roku — zarów­no w upa­le, jak i na mro­zie.

Test miernika grubości lakieru Blue Technology E-12-S-AL eXpert

Pomiar w praktyce

Czas na prak­tycz­ny test. Jak wie­cie, ostat­nio kupi­li­śmy nowy samo­chód. Auto przez poprzed­nie­go wła­ści­cie­la było uży­wa­ne zale­d­wie rok, więc natu­ral­nym było, że inte­re­so­wa­ło nas, czy na całym aucie na pew­no jest fabrycz­ny lakier. Na szczę­ście przed zaku­pem oka­za­ło się, że tak.

Jaką gru­bość powi­nien w ogó­le mieć fabrycz­ny lakier? Oczy­wi­ście zale­ży to od mar­ki, mode­lu, a nawet same­go kolo­ru. Moż­na jed­nak przy­jąć nastę­pu­ją­ce podzia­ły:

CO OZNACZAJĄ WYBRANE GRUBOŚCI LAKIERÓW?
powło­ka o gru­bo­ści do 100 µm — cien­ka powło­ka lakie­ru (sta­ra lub pole­ro­wa­na)
powło­ka o gru­bo­ści 100 — 200 µm — lakier fabrycz­ny
powło­ka o gru­bo­ści 200 — 300 µm — po napra­wach lakier­ni­czych (ponow­ne lakie­ro­wa­nie)
powło­ka o gru­bo­ści 300 — 520 µm — napra­wa bla­char­ska
powło­ka o gru­bo­ści 520 — 750 µm — szpa­chlo­wa­nie oraz lakie­ro­wa­nie

Przy oka­zji wyko­ny­wa­nia pomia­rów bar­dzo cen­na pora­da — przed mie­rze­niem gru­bo­ści lakie­ru za pomo­cą mier­ni­ka war­to umyć samo­chód. Cie­ka­wost­ką jest, że brud nie powi­nien mieć zna­czą­ce­go wpły­wu na pre­cy­zyj­ność pomia­ru. Czy­sta karo­se­ria to jed­nak mniej­sze ryzy­ko pory­so­wa­nia auta pod­czas prze­su­wa­nia po nim son­dy mier­ni­ka lakie­ru. Jest jesz­cze kolej­na korzyść — na czy­stym aucie łatwiej doj­rzy­my róż­ni­ce w kolo­rze lub jego odcie­niach. War­to pamię­tać, że cza­sa­mi sama gru­bość lakie­ru — szcze­gól­nie po facho­wo prze­pro­wa­dzo­nej napra­wie — nie da nam sygna­łu o wypad­ko­wej histo­rii pojaz­du. Wska­zać na to może jed­nak cie­nio­wa­nie i róż­ni­ca w kolo­rach, dostrze­gal­na przy dobrym oświe­tle­niu gołym okiem.

Przed pomia­rem gru­bo­ści lakie­ru umyj samo­chód lub poproś o to sprze­da­ją­ce­go. Nie ma to wiel­kie­go wpły­wu na wynik, ale pozwa­la unik­nąć pory­so­wa­nia auta pod­czas pomia­ru. 

W prak­ty­ce korzy­sta­nie z teste­ra lakie­ru Blue Tech­no­lo­gy E‑12-S-AL eXpert nie jest tak skom­pli­ko­wa­ne, jak wyda­wa­ło mi się na począt­ku. Dużą zale­tą w mojej opi­nii jest pod­świe­tla­ny, bar­dzo jasny ekran — dzię­ki nie­mu wyni­ki widać dobrze nawet pod­czas doko­ny­wa­nia pomia­rów w ciem­nym gara­żu pod­ziem­nym.

Test miernika grubości lakieru Blue Technology E-12-S-AL eXpert

Mier­nik pozwa­la bez pro­ble­mu doko­nać pomia­ru na krzy­wi­znach, sta­li, sta­li ocyn­ko­wa­nej, alu­mi­nium, a tak­że na słup­kach, pro­gach i wnę­kach. Jego zakres pomia­ro­wy pomo­że w dokład­nym i pre­cy­zyj­nym pozna­niu wyni­ku. Cie­ka­wą funk­cją mier­ni­ka lakie­ru Blue Tech­no­lo­gy E‑12-S-AL eXpert są dodat­ko­we dźwię­ko­we pod­po­wie­dzi, infor­mu­ją­ce nas o ilo­ści warstw i szpa­chli na bada­nym ele­men­cie samo­cho­du.

Inte­re­su­ją­ca kwe­stia, z któ­rą może­cie spo­tkać się pod­czas uży­wa­nia mier­ni­ka gru­bo­ści lakie­ru, to wosk na karo­se­rii. Jak zapew­nia pro­du­cent testo­wa­ne­go przez nas teste­ra lakie­ru, wosk nie będzie miał wpły­wu na pre­cy­zję pomia­rów.

Jeśli samo­chód ma nało­żo­ną powło­kę cera­micz­ną, może wpły­wać to na pre­cy­zję pomia­rów wyko­ny­wa­nych za pomo­cą mier­ni­ka gru­bo­ści lakie­ru. Takich pro­ble­mów nie zauwa­ży­my z kolei na aucie, na któ­re apli­ko­wa­ny był sam wosk. 

Jeśli jed­nak na samo­chód nało­żo­na zosta­ła powło­ka cera­micz­na, mier­nik uzna ją za dodat­ko­wą war­stwę lakie­ru lub szpa­chlę — w zależ­no­ści od tego jak gru­ba jest war­stwa cera­mi­ki. To kwe­stia, któ­rą trze­ba mieć na uwa­dze pod­czas prze­pro­wa­dza­nia pomia­rów — naj­le­piej jesz­cze przed wyję­ciem mier­ni­ka lakie­ru war­to zapy­tać sprze­daw­cę, czy jego auto było wosko­wa­ne lub mia­ło apli­ko­wa­ną cera­mi­kę na lakier.

Test miernika grubości lakieru Blue Technology E-12-S-AL eXpert

Czy warto?

Na koniec pozo­sta­je odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie — czy war­to kupić mier­nik gru­bo­ści lakie­ru, a kon­kret­nie model Blue Tech­no­lo­gy E‑12-S-AL eXpert? Aby udzie­lić odpo­wie­dzi, po pro­stu sfor­mu­łu­ję pyta­nie ina­czej — czy war­to wydać oko­ło 500 zło­tych na urzą­dze­nie, któ­re może zaosz­czę­dzić nam “uto­pie­nia” tysię­cy lub dzie­sią­tek tysię­cy zło­tych? Odpo­wie­dzi może­cie udzie­lić sobie sami. Od sie­bie dodam, że recen­zo­wa­ny mier­nik zro­bił na mnie bar­dzo dobre wra­że­nie. Po wstęp­nych oba­wach o skom­pli­ko­wa­ną obsłu­gę prze­ko­na­łem się, że E‑12-S-AL eXpert jest przy­jem­ny z użyt­ko­wa­niu, został solid­nie wyko­na­ny, a pro­du­cent wypo­sa­żył go w cie­ka­we i przy­dat­ne funk­cje, takie jak gene­ro­wa­nie rapor­tów PDF czy wbu­do­wa­na latar­ka. Do tego tester lakie­ru Blue Tech­no­lo­gy to pol­ski pro­dukt. Ja dal­sze­go prze­ko­ny­wa­nia nie potrze­bu­ję i mier­nik E‑12-S-AL eXpert zosta­wiam dla sie­bie.

[mailpoet_form id=“2”]
Blue Tech­no­lo­gy E‑12-S-AL eXpert
Mier­nik gru­bo­ści lakie­ru
Cena: ok. 550 zł

OCENA
pre­cy­zja dzia­ła­nia
moż­li­wość pomia­rów na słup­kach, pro­gach i wnę­kach
pod­po­wie­dzi dźwię­ko­we
gene­ro­wa­nie rapor­tów PDF
pamięć pomia­rów
mało nowo­cze­sny wygląd urzą­dze­nia

Prze­czy­taj nasze testy samo­cho­dów.

⬇ Lajk do dechy ⬇

  •  
  •  
  •