PARTNER BLOGA:

TEST: Którą kamerę GoPro wybrać? Porównanie modeli Hero 3 White, Hero 3 Black i Hero 3+ Black

Przewiń w dół

Chcąc krę­cić fil­my pod­czas jaz­dy samo­cho­dem war­to wypo­sa­żyć się w małą, spor­to­wą kame­rę. Naj­po­pu­lar­niej­szym, choć nie tanim wybo­rem jest kame­ra mar­ki GoPro. Któ­ry model naj­le­piej wybrać? Spraw­dzi­li­śmy to dzię­ki uprzej­mo­ści wypo­ży­czal­ni PROZONE.pl.

Obec­nie na ryn­ku dostęp­ne są kame­ry GoPro już czwar­tej gene­ra­cji. O tym czym róż­ni się model Hero 2 od Hero 3 już pisa­li­śmy przy oka­zji nasze­go poprzed­nie­go testu kamer spor­to­wych. Tym razem posta­no­wi­li­śmy porów­nać trzy mode­le, któ­re aktu­al­nie moż­na zna­leźć na pół­kach skle­po­wych — naj­tań­szą Hero 3 Whi­te, pośred­nią Hero 3 Black i naj­now­szą oraz jed­no­cze­śnie naj­droż­szą Hero 3+ Black.

TEST: Którą kamerę GoPro wybrać? Porównanie modeli Hero 3 White, Hero 3 Black i Hero 3+ Black

Mode­le Hero 3 Whi­te i Hero 3 Black to dwa mode­le trze­ciej gene­ra­cji kamer GoPro. Zupeł­nie nie róż­nią się od sie­bie wyglą­dem, przez co dosyć trud­no je od sie­bie odróż­nić. Mają tę samą wiel­kość i wagę. Któ­ra jest któ­ra zorien­tu­je­cie się dopie­ro gdy przyj­rzy­cie się napi­so­wi na fron­cie urzą­dze­nia, a pre­cy­zyj­niej mówiąc — na kolor cyfer­ki “3”. Czar­na trój­ka ozna­cza model Black, zaś bia­ła odmia­nę Whi­te. Praw­dzi­we róż­ni­ce tkwią jed­nak we wnę­trzu tych kamer — róż­nią się one od sie­bie para­me­tra­mi i jako­ścią zapi­sy­wa­ne­go obra­zu, w tym dostęp­ną roz­dziel­czo­ścią — Whi­te krę­ci w Full HD, a Black w Ultra HD (4K).

Hero 3+ Black to naj­now­szy i zara­zem naj­wyż­szy obec­nie model w całej gamie GoPro. Jak chwa­li się pro­du­cent, jest aż o 20% mniej­sza i lżej­sza niż tra­dy­cyj­ne, wyżej wymie­nio­ne “trój­ki”, a dodat­ko­wo ofe­ru­je lep­szą jakość obra­zu. Ale nie tyl­ko — ma szer­szy kąt widze­nia, tryb do fil­mo­wa­nia w ciem­no­ściach, szyb­sze Wi-Fi i dłu­żej dzia­ła­ją­cą bate­rię. Gdy doło­ży­my do tego ostrzej­szy obraz i ulep­szo­ną jakość audio, dopie­ro wów­czas może­my stwier­dzić, że Hero 3+ to fak­tycz­nie nowa gene­ra­cja kamer GoPro, ofe­ru­ją­ca znacz­nie wię­cej niż poprzed­nie mode­le.

Co cie­ka­we, mniej­szy roz­miar i wagę GoPro Hero 3+ zawdzię­cza­ją nie budo­wie samej kame­ry, ale… obu­do­wy! Jak zoba­czy­cie na poniż­szym zdję­ciu, kame­ry mają dokład­nie te same wymia­ry. Spo­re zmia­ny zaszły jed­nak w budo­wie obu­do­wy, któ­ra przy oka­zji gwa­ran­tu­je wodosz­czel­ność.

TEST: Którą kamerę GoPro wybrać? Porównanie modeli Hero 3 White, Hero 3 Black i Hero 3+ Black

Obu­do­wa mode­li 3+ znacz­nie lepiej przy­le­ga do samej kame­ry, posia­da też bar­dziej pła­skie przy­ci­ski i zgrab­niej­sze zamknię­cie. To wszyst­ko spra­wia, że mimo dokład­nie takich samych roz­mia­rów kame­ry, “trój­ki plus” po zamknię­ciu w obu­do­wie są znacz­nie mniej­sze i bar­dziej poręcz­ne.

TEST: Którą kamerę GoPro wybrać? Porównanie modeli Hero 3 White, Hero 3 Black i Hero 3+ Black

TEST: Którą kamerę GoPro wybrać? Porównanie modeli Hero 3 White, Hero 3 Black i Hero 3+ Black

Róż­ni­ca w jako­ści obra­zu pomię­dzy poszcze­gól­ny­mi kame­ra­mi GoPro jest znacz­na — zwłasz­cza mię­dzy mode­la­mi Whi­te i Black. Po pierw­sze, odmia­na Whi­te ma zde­cy­do­wa­nie mniej­szy kąt widze­nia w porów­na­niu do mode­li Black przy nagry­wa­niu w jako­ści 1080p — przy 127° widać znacz­nie mniej, niż przy 170°. Do tego obraz ma mniej nasy­co­ne bar­wy, a w sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych kame­ra Whi­te radzi sobie zauwa­żal­nie gorzej, niż wyż­sze mode­le GoPro.

Jak moż­na było się spo­dzie­wać, mniej­szą róż­ni­cę zauwa­ży­my w obra­zie reje­stro­wa­nym przez kame­rę Hero 3 Black i Hero 3+ Black. Nie ozna­cza to jed­nak, że róż­nic nie ma — widać je głów­nie w kolo­rach oraz czu­ło­ści na świa­tło. Naj­wyż­szy i naj­now­szy model 3+ Black odzna­cza się zde­cy­do­wa­nie lep­szy­mi kolo­ra­mi, jak i reje­stro­wa­niem więk­szej ilo­ści szcze­gó­łów przy krę­ce­niu w nocy.

Aby same­mu oce­nić róż­ni­ce pomię­dzy kame­ra­mi GoPro Hero 3 Whi­te, Hero 3 Black i Hero 3+ Black obej­rzyj­cie poniż­szy fil­mik. Naj­le­piej w jako­ści 1080p i try­bie peł­no­ekra­no­wym. Obraz nie został pod­da­ny żad­nej obrób­ce czy korek­cji — taki mate­riał zare­je­stro­wa­ły poszcze­gól­ne kame­ry na kar­tach pamię­ci.

Pod­su­mo­wu­jąc, kame­ra GoPro Hero 3+ Black wypa­dła w naszym porów­na­niu zde­cy­do­wa­nie naj­le­piej. Tego moż­na było jed­nak się spo­dzie­wać, gdyż jest to model naj­droż­szy i zara­zem naj­now­szy w ofer­cie. Jeśli ktoś posia­da jed­nak kame­rę Hero 3 Black, nie ma raczej sen­su wymie­niać jej na nowy model — róż­ni­ce w obra­zie są na tyle małe, że moż­na je wyrów­nać za pomo­cą kolor­ko­rek­cji czy odpo­wied­nich wty­czek do pro­gra­mu do obrób­ki wideo. Ina­czej ma się nato­miast spra­wa w przy­pad­ku kame­ry GoPro Hero 3 Whi­te — ma ona spo­ro ogra­ni­czeń w sto­sun­ku do mode­li Black, w tym mniej­szy kąt widze­nia, gor­sze kolo­ry, mniej­szą czu­łość w sła­bych warun­kach oświe­tle­nio­wych czy brak moż­li­wo­ści jed­no­cze­sne­go reje­stro­wa­nia fil­mów i zapi­sy­wa­nia zdjęć. W zamian za te bra­ki uzy­sku­je­my zde­cy­do­wa­nie niż­szą cenę, dla­te­go przy wybo­rze kame­ry GoPro nale­ży się zasta­no­wić co tak napraw­dę jest nam potrzeb­ne i do cze­go będzie­my zare­je­stro­wa­ny mate­riał wyko­rzy­sty­wać.

GoPro Hero 3+ Black GoPro Hero 3 Black GoPro Hero 3 Whi­te
ROZDZIELCZOŚĆ FILMÓW 4K (3840×2160) 4K (3840×2160) Full HD (1920x1080)
ROZDZIELCZOŚĆ ZDJĘĆ 12MP 12MP 5MP
AKUMULATOR 1180mAh Li-Ion 1050mAh Li-Ion 1050mAh Li-Ion
JAKOŚĆ FILMÓW W CIEMNOŚCI Bar­dzo dobra Dobra Śred­nia
KĄT WIDZENIA W 1080p Ultra Wide (170°) Ultra Wide (170°) Medium (127°)
BALANS BIELI Auto, 3000K, 5500K, 6500K, Cam­Raw Auto, 3000K, 5500K, 6500K, Cam­Raw Auto
PRĘDKOŚĆ STRUMIENIA WIDEO Do 45/Mbps Do 45/Mbps Do 15/Mbps
WBUDOWANE WI-FI ✓ (4x szyb­sze)
TRYB PROTUNE
TRYB SUPERVIEW
TRYB AUTO LOW LIGHT
JEDNOCZESNE FOTO I WIDEO
CENA 1899 zł 1399 zł 999 zł

↓ Nakręć lajka! ↓

  • 76
  •  
  •