PARTNER BLOGA:

TEST: Kartingowa kamizelka ochronna OMP Carbon

Przewiń w dół

Po roz­po­czę­ciu swo­jej przy­go­dy z kar­tin­giem szyb­ko odkry­je­cie, że każ­de spo­tka­nie z ban­dą potra­fi zabo­leć. Nie­ste­ty dalej bywa jesz­cze gorzej — gdy przyj­dzie nam star­to­wać w zawo­dach, pró­ba unik­nię­cia zde­rze­nia i potłu­cze­nia żeber ozna­cza rezy­gna­cję z wal­ki i brak szans na wygra­ną. Na szczę­ście pro­du­cen­ci sprzę­tu to prze­wi­dzie­li — oto nasz test kar­tin­go­wej kami­zel­ki ochron­nej OMP Car­bon.

Czy wie­cie jak boli zła­ma­ne żebro? Jesz­cze bar­dziej niż obi­te, a takie z pew­no­ścią będzie­cie mieć upra­wia­jąc kar­ting. Na samym począt­ku czło­wiek nie potra­fi ani popraw­nie hamo­wać, ani skrę­cać, co czę­sto koń­czy się zapar­ko­wa­niem gokar­ta w ban­dzie. Jeśli są to opo­ny — macie szczę­ście. Jeśli w opo­nie znaj­du­je się aku­rat beto­no­we wypeł­nie­nie, co czę­sto sto­su­je się w stra­te­gicz­nych miej­scach, w celu zacho­wa­nia kształ­tu toru — cóż, szczę­ścia macie mniej. Star­tu­jąc w zawo­dach kar­tin­go­wych ryzy­ko koli­zji z innym zawod­ni­kiem jest rów­nie wyso­kie, co opa­dy desz­czu po wyje­cha­niu z myj­ni, przez co szyb­ko przyj­dzie Wam poznać nowy rodzaj bólu. Ból żeber.

Kartingowa kamizelka ochronna OMP Carbon

Offt­za na jed­nych z zawo­dów na kar­tach mia­ła dzwo­na — strzał w tył od roz­pę­dzo­ne­go wóz­ka, któ­ry umyśl­nie nie wyha­mo­wał przed zakrę­tem. Stan­dard. Poja­wił się ból żeber. Zda­rza się, ten jed­nak nie prze­cho­dził dzień, dwa, potem tydzień, mie­siąc. Oka­za­ło się, że pęk­nię­cia, a nawet zła­ma­nia żeber to kon­tu­zja czę­sto wystę­pu­ją­ca w tym spo­rcie. Od tego momen­tu zaczę­li­śmy szu­kać sku­tecz­nej ochro­ny, dzię­ki któ­rej na zawo­dach kar­tin­go­wych moż­na było­by poczuć się pew­niej, a agre­syw­nych zacho­wań innych star­tu­ją­cych oba­wiać się po pro­stu mniej.

Po przej­rze­niu kil­ku pro­po­zy­cji zde­cy­do­wa­li­śmy się na pro­dukt wło­skiej mar­ki — OMP Car­bon. Jest to kami­zel­ka chro­nią­ca żebra, któ­ra dzię­ki wyko­rzy­sta­niu kar­bo­nu zapew­nia dobrą ochro­nę przy jed­no­cze­śnie niskiej wadze. Testo­wa­na kami­zel­ka OMP Car­bon dostęp­na jest w kil­ku roz­mia­rach (XS, S, M, L oraz dzie­cię­cym), co pozwa­la na odpo­wied­nie dopa­so­wa­nie jej do cia­ła. Dodat­ko­wo poma­ga­ją w tym paski oraz rze­py, za spra­wą któ­rych ochra­nia­cze pod­czas nosze­nia nie prze­su­wa­ją się.

Kartingowa kamizelka ochronna OMP Carbon

Kar­tin­go­wa kami­zel­ka OMP Car­bon usztyw­nia ple­cy i uła­twia wpa­so­wa­nie się w fotel gokar­ta, nie ogra­ni­cza przy tym ruchów rąk na kie­row­ni­cy. Co cie­ka­we, w odczu­ciu Offt­zy ochra­niacz poma­ga pod­czas jaz­dy kar­tem utrzy­mać wypro­sto­wa­ną pozy­cję cia­ła i unik­nąć nad­wy­rę­że­nia mię­śni grzbie­tu. Testo­wa­na kami­zel­ka ochron­na OMP Car­bon jest cał­kiem wygod­na — od zewnątrz to twar­da sko­ru­pa, od wewnątrz całość pokry­ta jest jed­nak mięk­ką wyściół­ką.

OMP Car­bon ma nie­ste­ty — obok tych wszyst­kich plu­sów — tak­że spo­ry minus. Jest nim trwa­łość lub jak kto woli, jakość wyko­na­nia. Kami­zel­ka posia­da paski na rze­py, dzię­ki któ­rym pew­nie trzy­ma się nasze­go cia­ła. W naszym egzem­pla­rzu, mimo ostroż­ne­go odcze­pia­nia rze­pów, szyb­ko jeden z pasków się odpruł. W toku rekla­ma­cji ochra­nia­cza nam nie wymie­nio­no, lecz na nowo przy­szy­to same paski. Po roku inten­syw­ne­go użyt­ko­wa­nia widać, że w tym samym miej­scu pasek powo­li zaczy­na pusz­czać. Wyglą­da więc na to, że jest to sła­by punkt tego pro­duk­tu.

Kartingowa kamizelka ochronna OMP Carbon

Cena? W zależ­no­ści od miej­sca zaku­pu ok. 500 zł. To dużo, ale bio­rąc pod uwa­gę wyko­rzy­sta­ne mate­ria­ły (kar­bon) — naszym zda­niem war­to kupić OMP Car­bon. No chy­ba, że napraw­dę chce­cie poznać jak sma­ku­je ból pęk­nię­te­go żebra 😉

TEST: Kar­tin­go­wa kami­zel­ka ochron­na OMP Car­bon
ZALETY:
• zapew­nia dobrą ochro­nę żeber
• lek­ka
• wygod­na
WADY:
• mało trwa­łe paski na rze­py
• wyso­ka cena

Prze­czy­taj nasz porad­nik: pod­sta­wy jaz­dy gokar­tem — część 1 oraz część 2.

↓ Kliknij lajka, jeśli masz choć jedno żebro ↓

  • 27
  •  
  •