PARTNER BLOGA:

TAPETA: Subaru Impreza w zimowej scenerii

Przewiń w dół
Zimo­we zdję­cia kla­sycz­ne­go Sub­a­ru na pul­pit Two­je­go kom­pu­te­ra 😉

Daw­no nie publi­ko­wa­li­śmy tapet, a w minio­ny week­end uda­ło nam się zro­bić kil­ka zdjęć naszej Świn­ki w zimo­wej sce­ne­rii, w nowych bia­łych kozacz­kach 😉 Z tej oka­zji pro­po­nu­je­my Wam wybra­ne uję­cia w for­mie tapet na pul­pit z Sub­a­ru Impre­zą w roli głów­nej!

P.S. Ten wpis trak­tuj­cie po czę­ści jako zapo­wiedź rela­cji z zimo­wej pojeż­dżaw­ki w Nowym Mie­ście nad Pili­cą 😀

TAPETA: Subaru Impreza

TAPETA: Subaru Impreza

TAPETA: Subaru Impreza

TAPETA: Subaru Impreza

TAPETA: Subaru Impreza

  • 18
  •  
  •