PARTNER BLOGA:

Nasza Świnka ma 17 lat!

Przewiń w dół

Według nume­ru VIN, nasza Świn­ka opu­ści­ła fabry­kę w Japo­nii dokład­nie 17 lat temu, 12 kwiet­nia 1997 roku. Jak spra­wu­je się i jak wyglą­da zbli­ża­ją­ce się do peł­no­let­no­ści Sub­a­ru?

Pocho­dzą­ce z Kra­ju Kwit­ną­cej Wiśni kla­sycz­ne Sub­a­ru piesz­czo­tli­wie nazy­wa­my Świn­ką, o czym sta­li Czy­tel­ni­cy nasze­go blo­ga dobrze wie­dzą 🙂 Tak się skła­da, że dokład­nie dzi­siaj wspo­mnia­na Świn­ka obcho­dzi 17 uro­dzi­ny! W ramach pre­zen­tu zapew­ni­li­śmy jej wyso­ko­ok­ta­no­wy popi­tek, sho­ta ole­ju, spa w myj­ni bez­do­ty­ko­wej, zwień­czo­ne ręcz­nym nakła­da­niem deta­ile­ra i pole­ro­wa­niem. Wraz z wio­sną aż zakwi­tła do życia.

Świnka Subaru Impreza GT

Mimo mło­dzień­cze­go wie­ku i wie­lu pokus Świn­ka nie ma nało­gów, nawet ole­ju pija nie­wie­le. Fakt, bez­oło­wio­wej lubi żłop­nąć, ale prze­waż­nie na torze, a i po kil­ku głęb­szych sta­je się bar­dziej wdzięcz­na. Gdy się roz­bry­ka, potra­fi żar­to­bli­wie i dla hecy strze­lić z wyde­chu. Ale dzię­ki zdro­we­mu try­bo­wi życia i uwiel­bie­niu do spor­tu jest w świet­nej kon­dy­cji. Ba, wła­ści­cie­le innych świ­nek, z mniej­szym prze­bie­giem na zega­rze, czę­sto wpa­da­ją w podziw nad dobrze utrzy­ma­nym środ­kiem.

Świnka Subaru Impreza GT

Jak każ­dy nasto­la­tek Świn­ka ma kil­ka prysz­czy…

Świnka Subaru Impreza GT

… ale odpo­wied­ni peeling i masecz­ka ze świe­że­go lakie­ru spra­wi, że w peł­no­let­ność Świn­ka wkra­czać będzie z cerą w ide­al­nym sta­nie 😉

Dla­cze­go tak bar­dzo jara­my się Świn­ką? Jaz­da nią, mimo upły­wu lat, to nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia. Patrzysz przez przed­nią szy­bę — z maski wyła­nia się kur­nik. Patrzysz w luster­ko wstecz­ne — szy­bę prze­ci­na widok spoj­le­ra. Gdy tyl­ko odpa­lisz sil­nik, roz­le­ga się dźwięk boxe­ra prze­pusz­czo­ne­go przez nie­skrom­ny wydech… to wszyst­ko daje kie­row­cy radość przy każ­dej oka­zji.

Świnka Subaru Impreza GT

Miło patrzeć, jak Świn­ka dora­sta. Spra­wu­je się świet­nie, nie cho­dzi na waga­ry, nie zada­je się z podej­rza­nym towa­rzy­stwem. Nie chce­my w niej nic zmie­niać. Wystar­czy dbać, aby regu­lar­nie odwie­dza­ła leka­rza i zdro­wo się odży­wia­ła. Chrum!

Świnka Subaru Impreza GT

↓ Kliknij lajka Śwince — na urodziny ↓

  • 58
  •  
  •