PARTNER BLOGA:

Subaru — nie idź (jedź) tą drogą…

Przewiń w dół

Gdy Sub­a­ru pre­zen­to­wa­ło kon­cept nowe­go WRX’a, była nadzie­ja, że ich pro­jek­ty w koń­cu zno­wu idą we wła­ści­wą stro­nę. Gdy zapre­zen­to­wa­li jed­nak wer­sję pro­duk­cyj­ną, jawi­ła się degren­go­la­da, a nadzie­ja legła w gru­zach. Nie lepiej jest z wizją nowej wer­sji mode­lu Lega­cy… gdzie te pięk­ne cza­sy, z któ­rych wywo­dzi się nasza Świn­ka?

Mówiąc dosad­nie, enun­cja­cja pro­duk­cyj­nej wer­sji mode­lu WRX roz­cza­ro­wu­je. Spad­ko­bier­ca spor­to­wych mode­li Sub­a­ru nie wyglą­da, jak­by swo­je skrzy­dła miał roz­wi­jać na szu­trach, a raczej lepiej czuł się na asfal­to­wych bul­wa­rach z mar­ko­wy­mi buti­ka­mi. A zapo­wia­da­ło się prze­cież tak dobrze. Pre­zen­to­wa­na jesz­cze w lip­cu kon­cep­cyj­na wer­sja WRX podo­ba­ła się nam bar­dzo — raso­we kształ­ty, zadzior­ny wygląd wzbu­dza­ją­cy spor­to­we emo­cje…

Subaru WRX concept

Nie­ste­ty po tym, jak dzie­ło pro­jek­tan­tów prze­pusz­czo­no przez dział wypeł­nio­ny po sufit księ­go­wy­mi oka­za­ło się, że mie­li­śmy do czy­nie­nia z nie­speł­nio­nym snem. Pro­duk­cyj­na wer­sja nowe­go Sub­a­ru WRX po pro­stu już tak nie zachwy­ca. Stra­ci­ła pazur. Samo­chód nie robi takie­go wra­że­nia, nie pory­wa, stał się w porów­na­niu z kon­cep­tem bar­dzo zacho­waw­czy. Owszem, tak jest zazwy­czaj, ale żeby aż tak?

Subaru WRX 2015

Do tego nowy WRX moc­no przy­po­mi­na swo­je­go naj­więk­sze­go kon­ku­ren­ta, czy­li Mith­su­bi­shi Lan­cer Evo­lu­tion X. Przy czym ten dru­gi nadal wyglą­da lepiej. Spójrz­cie zresz­tą sami:

Subaru WRX vs Evo X

Jesz­cze gorzej jest z dopie­ro co zapre­zen­to­wa­ną kon­cep­cyj­ną wer­sją nowe­go wcie­le­nia Sub­a­ru Lega­cy. Zmruż­cie lek­ko oczy i powiedź­cie co widzi­cie na poniż­szym zdję­ciu?

Subaru-Legacy-Concept

Bo my Opla OPC z gril­lem ścią­gnię­tym od For­da, któ­ry z kolei sko­pio­wał Asto­na Mar­ti­na 😉

Sytu­ację ratu­je i otu­chy doda­je jedy­nie nowy model Sub­a­ru — Lafrog, Lafor­ge, Lefor­ge, Levorg. Wyglą­da lepiej niż pro­duk­cyj­na wer­sja WRX’a, ale to jedy­nie kon­cept — po prze­tra­wie­niu go przez księ­go­wych stra­ci na tem­pe­ra­men­cie i suge­styw­no­ści. No i ta nazwa — kto to zapa­mię­ta?!

Subaru Levorg Concept

Musie­li­śmy to z sie­bie wyrzu­cić, bo gnio­tło, uci­ska­ło, sta­wa­ło kością w gar­dle i zała­zi­ło za skó­rę. Sub­a­ru nie idzie w dobrym kie­run­ku ze swo­imi pro­jek­ta­mi, a lata świet­no­ści ma daw­no za sobą. Kie­dyś kon­cern Sub­a­ru wypusz­czał na rynek samo­cho­dy tak brzyd­kie, że aż ład­ne. Teraz nie da się na nie patrzeć 😉 Z Sub­a­ru to jest tak, że ile­kroć wypusz­cza nowy model, to dopie­ro wów­czas poprzed­ni zaczy­na nam się podo­bać… bo nowy jest jesz­cze brzyd­szy! 😉 Dla­te­go teraz “Lanos” nabrał w naszych oczach uro­ku i wyda­je się cał­kiem ład­ny. Może to lepiej? Nasza Świn­ka dzię­ki temu tyl­ko zyska na war­to­ści…

  • 48
  •  
  •