PARTNER BLOGA:

Sposób na tanie Oc Jak porównać ofertę różnych ubezpieczycieli?

Przewiń w dół

Tanie OC to chy­ba marze­nie każ­de­go kie­row­cy. Gdzie go szu­kać?

Ten moment, kie­dy przy­cho­dzi ubez­pie­czyć samo­chód… tego nie lubi chy­ba nikt! No, może poza samym ubez­pie­czy­cie­lem 😉 W tym roku prze­dłu­że­nie ubez­pie­cze­nia dla naszej Świn­ki było wyjąt­ko­wo bole­sne — wyce­na, jaka przy­szła od dotych­cza­so­we­go towa­rzy­stwa, była absur­dal­nie wyso­ka. 1051 zł za samo OC? Dla 18-letniego samo­cho­du? Nasze obu­rze­nie było tym więk­sze, że w poprzed­nich latach nie­wie­le wię­cej pła­ci­li­śmy za pakiet z Auto Casco. Dro­ży­zna jak nic inne­go zmo­ty­wo­wa­ła nas do pró­by zna­le­zie­nia tań­szej alter­na­ty­wy.

Wystar­czy dostęp do inter­ne­tu i 10 minut wol­ne­go cza­su, aby upew­nić się, że nie prze­pła­ca­my za ubez­pie­cze­nie samo­cho­du.

Gdzie szukać taniego ubezpieczenia?

Jeże­li musi­cie ubez­pie­czyć nowy pojazd, albo jak w naszym przy­pad­ku nie­ba­wem przy­pa­da u Was moment prze­dłu­że­nia poli­sy, war­to poszu­kać naj­lep­szej ofer­ty. Jak to zro­bić? Naj­le­piej sko­rzy­stać z dobro­dziejstw inter­ne­tu — jak nic inne­go daje nam on dostęp do sze­re­gu infor­ma­cji, o każ­dej porze dnia i nocy. W domo­wym zaci­szu lub kawiar­ni może­my spraw­dzić, któ­re z towa­rzystw naj­ko­rzyst­niej ubez­pie­czy nasz samo­chód.

Sami do tej pory nie korzy­sta­li­śmy z porów­ny­wa­rek ubez­pie­czeń, ale absur­dal­nie dro­ga wyce­na prze­dłu­że­nia OC dla naszej Świn­ki u dotych­cza­so­we­go ubez­pie­czy­cie­la prze­la­ła cza­rę gory­czy. Zatem co teraz, gdzie szu­kać, komu zaufać? Roz­wią­za­nie przy­szło do nas samo — po naszym wpi­sie na Face­bo­oku szyb­ko zare­ago­wał Ran­ko­mat, ofe­ru­jąc swo­je usłu­gi. Posta­no­wi­li­śmy sko­rzy­stać i spraw­dzić, czy któ­ryś z kil­ku­dzie­się­ciu ubez­pie­czy­cie­li znaj­du­ją­cych się w bazie ser­wi­su zaofe­ru­je tań­sze OC, niż dotych­cza­so­we towa­rzy­stwo. Swo­ją dro­gą — wła­śnie poprzez dobry moni­to­ring i media spo­łecz­no­ścio­we zdo­by­wa się dzi­siaj Klien­tów 😉

 

ILE?! Za 18-letni samo­chód? Chy­ba czas poszu­kać cze­goś nowe­go… #oc #ubez­pie­cze­nie #poli­sa

Posted by Anty­mo­to on 8 maja 2015

 

Aby porów­nać ofer­ty ubez­pie­czeń, nale­ży na stro­nie rankomat.pl podać infor­ma­cje na temat pojaz­du. Na począt­ku są to pod­sta­wo­we dane, takie jak mar­ka, model, pojem­ność sil­ni­ka i rocz­nik.

Sposób na tanie OC
Pierw­szy krok to poda­nie pod­sta­wo­wych infor­ma­cji o pojeź­dzie.

W dru­gim kro­ku stro­na popro­si nas o bar­dziej szcze­gó­ło­we infor­ma­cje, takie jak typ nad­wo­zia, aktu­al­ny prze­bieg, miej­sce par­ko­wa­nia nocą czy kraj pierw­szej reje­stra­cji. Zosta­nie­my rów­nież popro­sze­nia o wybór spo­so­bu użyt­ko­wa­nia pojaz­du. Więk­szość z pew­no­ścią wybie­rze uży­tek własny/prywatny, my jed­nak mie­li­śmy spo­rą wąt­pli­wość — czy nie powin­ni­śmy wybrać opcji “rajdy/wyścigi/treningi”? Prze­cież od cza­su do cza­su zda­rza się nam wypad na zamknię­ty tor…

Sposób na tanie OC

W tej sytu­acji inter­net inter­ne­tem, ale posta­no­wi­li­śmy pora­dzić się żywej oso­by. Zadzwo­ni­li­śmy na info­li­nię Ran­ko­ma­tu i wypy­ta­li­śmy o szcze­gó­ły. Jeśli uczest­ni­czy­cie co jakiś czas w pojeż­dżaw­kach, mimo wyż­szej wyce­ny, powin­ni­ście to zazna­czyć przy ubez­pie­cza­niu pojaz­du. W prze­ciw­nym wypad­ku, jeśli nabro­icie i wje­dzie­cie pod­czas tre­nin­gu komuś w tyłek, może być spo­ry pro­blem. Dla port­fe­la oczy­wi­ście.

W kolej­nym kro­ku for­mu­la­rza nale­ży podać infor­ma­cje na temat kie­row­cy — płci, wie­ku oraz sta­żu za kół­kiem. Nic nie­po­ko­ją­ce­go. Jeże­li jed­nak chce­cie otrzy­mać peł­ną wyce­nę od wszyst­kich towa­rzystw w bazie Ran­ko­ma­tu, musi­cie odpo­wie­dzieć na cza­sa­mi zaska­ku­ją­ce pyta­nia. Na szczę­ście dokład­nie widać, któ­re towa­rzy­stwo o jakie dane pro­si:

Tanie ubezpieczenie
Nie­ty­po­we pyta­nie? Ran­ko­mat poda­je, któ­ry ubez­pie­czy­ciel je zadał.

Po poda­niu infor­ma­cji na temat kie­row­ców użyt­ku­ją­cych pojazd oraz prze­bie­gu dotych­cza­so­we­go ubez­pie­cze­nia (licz­ba szkód w ostat­nich latach, aktu­al­ne zniż­ki), prze­cho­dzi­my do final­ne­go kro­ku — wycen ubez­pie­cze­nia. Wypeł­nie­nie całe­go for­mu­la­rza zaj­mu­je jakieś 10 minut — tyle wystar­czy, aby spraw­dzić, czy nie prze­pła­ca­my za OC samo­cho­du.

Aby przejść przez pro­ces mak­sy­mal­nie spraw­nie, war­to wcze­śniej przy­go­to­wać sobie doku­men­ty samo­cho­du oraz pra­wo jaz­dy — przy­śpie­szy to prze­brnię­cie przez pola z datą uzy­ska­nia upraw­nień do pro­wa­dze­nia auta czy datą pierw­szej reje­stra­cji pojaz­du.

Pamię­ta­cie, ile dotych­cza­so­wy ubez­pie­czy­ciel zapro­po­no­wał nam za OC 18-letniego Sub­a­ru? Astro­no­micz­ne 1051 zł. Jak się oka­za­ło, żad­na z wycen zapro­po­no­wa­nych przez Ran­ko­mat nie była tak wyso­ka! Wybie­ra­jąc cokol­wiek — oszczę­dza­li­śmy. 😮

Tanie OC
Wynik pra­cy ser­wi­su Ran­ko­mat — wie­le ofert ubez­pie­cze­nia OC dla nasze­go Sub­a­ru w jed­nym miej­scu, z moż­li­wo­ścią zaku­pu przez inter­net lub tele­fon.

Listę wyni­ków moż­na sor­to­wać po cenie lub ran­kin­gu ubez­pie­czy­cie­li, a tak­że fil­tro­wać po kon­kret­nych opcjach: napra­wa na ory­gi­nal­nych czę­ściach, napra­wa w auto­ry­zo­wa­nych warsz­ta­tach czy znie­sio­na amor­ty­za­cja czę­ści. Ale to nie wszyst­ko. Wybra­ne ofer­ty (do czte­rech mak­sy­mal­nie) może­my zazna­czyć i dokład­nie porów­nać. Dzię­ki temu patrzy­my nie tyl­ko na cenę, ale rów­nież na zakres i warun­ki ofe­ro­wa­ne­go ubez­pie­cze­nia. To pozwa­la na doko­na­nie znacz­nie lep­sze­go wybo­ru.

Tanie OC
Szcze­gó­ło­we porów­na­nie ofert pozwa­la wybrać ofer­tę po czymś wię­cej, niż tyl­ko cena.

Ran­ko­mat pozwa­la nie tyl­ko na zna­le­zie­nie naj­lep­szej ofer­ty ubez­pie­cze­nia samo­cho­du, ale rów­nież na jej zakup poprzez inter­net (wię­cej o ubez­pie­cze­niach onli­ne na Rankomat.pllub tele­fon. A ponie­waż 626 zł to nie 1051 zł, dłu­go nie musie­li­śmy się zasta­na­wiać. Po wybo­rze ofer­ty Ran­ko­mat prze­kie­ro­wu­je nas już na stro­nę dane­go towa­rzy­stwa ubez­pie­cze­nio­we­go, gdzie poda­je­my dokład­ne dane samo­cho­du (numer reje­stra­cyj­ny, VIN) oraz wybie­ra­my for­mę płat­no­ści.

War­to wie­dzieć, że przy zaku­pie poli­sy przez inter­net i płat­no­ści prze­le­wem, nie­któ­rzy ubez­pie­czy­cie­le dają dodat­ko­wą zniż­kę — u nas wynio­sła ona 13 zł. Powód jest pro­sty — towa­rzy­stwa mają z góry opła­co­ną całą skład­kę i nie muszą się mar­twić o jej ścią­gal­ność. To dodat­ko­wy, oprócz szyb­ko­ści i wygo­dy, argu­ment zaku­pu poli­sy przez inter­net.

Tanie OC
Po wybo­rze naj­lep­szej dla nas ofer­ty może­my doko­nać zaku­pu poli­sy przez inter­net lub tele­fon.

Po doko­na­niu płat­no­ści i wydru­ko­wa­niu potwier­dze­nia zaku­pu ubez­pie­cze­nia musie­li­śmy jesz­cze — zgod­nie z instruk­cja­mi — wypo­wie­dzieć sta­rą poli­sę OC. Zro­bi­li­śmy to z wiel­ką przy­jem­no­ścią! 😎

Tanie Oc — fakt czy mit?

Pogrom­ca­mi Mitów nie jeste­śmy, jed­nak na wła­snej skó­rze prze­ko­na­li­śmy się, że moż­na zaosz­czę­dzić na ubez­pie­cze­niu samo­cho­du. I to spo­ro. Zamiast prze­dłu­żać sta­rą poli­sę, poszu­ka­li­śmy nowej ofer­ty. Dzię­ki rankomat.pl zna­leź­li­śmy tań­szą alter­na­ty­wę i zaosz­czę­dzi­li­śmy 438 zł! Cześć tego budże­tu prze­zna­czy­li­śmy na dodat­ko­we ubez­pie­cze­nie NNW (55 zł). War­to zatem spraw­dzić, o ile tań­szą poli­sę znaj­dzie­cie Wy. Tym bar­dziej, że wyce­na ubez­pie­cze­nia za pomo­cą kal­ku­la­to­ra OC AC rankomat.pl jest bez­płat­na i nie zaj­mu­je wię­cej niż 10 minut. Z wła­sne­go doświad­cze­nia — pole­ca­my!

Tanie OC
Finał i efekt naszych poszu­ki­wań — OC za 613 zł i dodat­ko­we NNW za 55 zł. Poprzed­ni ubez­pie­czy­ciel za samo OC pro­po­no­wał 1051 zł!
Dzię­ki porów­na­niu ofert, zna­leź­li­śmy ofer­tę tań­szą o 40%.
Na poli­sie OC zaosz­czę­dzi­li­śmy 438 zło­tych.

Wpis powstał we współ­pra­cy z ser­wi­sem Ran­ko­mat.

Dołącz do nas!
Face­bo­ok Insta­gram YouTu­be
[wysija_form id=“4”]

↓ Lajk do dechy! ↓

  • 160
  •  
  •